Pokiwy (17.09.19)

Dienstag, 17. September 2019 geschrieben von:

W muzeju serbsce

Kamjenc. Jutře, srjedu, čitaja awtorki Měrana Cušcyna, Róža Domašcyna a Měrka Mětowa w Kamjenskim Lessingowym muzeju ze swojeje knihi „Znaki, pominaki a kopolaki“ w serbskej rěči. Započatk­ zarjadowanja je w 19 hodź.

Hriby wuslědźić

Wojerecy. Lubowarjo a hromadźerjo hribow su srjedu, 18. septembra, w 19 hodź. do zežiwjenskeho a zeloweho centruma Wojerowskeje dźěćaceje a młodźinskeje farmy přeprošeni. Pod hesłom „Małe hłójčki, wulki słód – mnohostronskosć hribow“ zhonja wobdźělnicy zarjadowanja wjele zajimaweho wo hribach.

Zwučowanje na torhošću

Kamjenc. We wobłuku akciskeho tydźenja wožiwjenja wotměje so štwórtk, 19. septembra, wot 9.30 do 11.30 hodź. na Kamjenskim torhošću wosebite zwučowanje. Lěkarjo a dalši z Kamjenskeje chorownje zajimcam pokazaja, kak měli w padźe infarkta wutroby potrjechenemu pomhać a prěnju pomoc wukonjeć. Z prawej wutrobu-ćišćenskej-masažu móže jemu žiwjenje wuchować.

Hala wostanje zawrjena

Pokiwy (13.09.19)

Freitag, 13. September 2019 geschrieben von:

Na premjeru komedije

Haslow. Lubowarjo serbskorěčneje komedije su jutře, 14. septembra, w 19.30 hodź. k Bizoldecom w Haslowje na premjeru inscenacije NSLDź „Łapanje šefa“ přeprošeni. „Wšitko je prima, wšitko běži po planje, hač na to, zo su toho wopačneho popadnyli – koncernoweho šefa Ludwiga Stromppa wosobinsce, muža z najwyšeje hospodarskeje etaže.“ Tak rěka w krótkim wopisowanju komedije Thomasa Steinki, kotruž je Lubina Hajduk-Veljkovićowa přełožiła. Na jewišću wuhladamy Istvána Kobjelu, Annu-Mariju Brankačkec, Jana Mi­kana a Měrka Brankačka. Režiju na starosći ma Odette Bereska. Přichodne předstajenje budźe njedźelu, 22. septembra, w 17 hodź. w Sulšečanskim kulturnym domje.

Summer-ending-openair

Wojerowski zwěrjenc wopytać so přeco wudani. Njedźelu, 22. septembra, budźe tam wot 14 hodź. na němskim dnju zwěrjenca wosebite wodźenje. Tak poda so coowowa pedagowgowka Silke Kühn z hosćimi na zhromadne picowanje. Foto: Stefanie Jürß

Protyka (13.09.19)

Freitag, 13. September 2019 geschrieben von:

Pjatk 13. do 15.9.   Babylěćo w Ralbicach

   Wjesny swjedźeń we Wotrowje

Sobotu 14. a 15.09.   Turněr w konjacej dresurje w Holešowskej Dubraw­ce

Sobotu 14.9.   Wohnjowoborny swjedźeń a dźeń wotewrjenych duri na Rakečanskim knježim dworje

  9:00 Nazymske wiki we Łazu

  19:30 Premjera hornjoserbskeje inscenacije NSLDź „Łapa­nje šefa“ w Haslowje

Njedźelu 15.9.   Kermuša w Budyšinje

  13:00 Nazymske wiki we Wjazońcy (Neukirch/Lausitz)

  15:00 Kemušny kofej Grodkowskeje Domowinskeje skupiny a župy Delnja Łužica w Blunju

  15:00 Hudźbne zarjadowanje z dujerskej kapału Horjany na Ćišćanskim Kasperec dožiwjenskim dworje

  16:00 Koncert z tenorom Björnom Casapietru w Budyskim Serbskim muzeju

Srjedu 18.9. 10:00 Předstajenje Serbskeho dźěćaceho dźiwadła „Mały­ Muk“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  19:00 Měrana Cušcyna, Róža Domašcyna a Měrka Měto­wa čitaja ze swojeje knihi „Znaki pominaki kopolaki“ w Röhrmeisterowym domje Kamjenskeho Lessingoweho muzeja

Rozhłós (13.09.19)

Freitag, 13. September 2019 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń – mjez druhim wo premjerje NSLDź

11:20 Marja Grólmusec a jeje njeznate stronki

11:45 Matej a Jakub so wubědźujetaj

12:00 Nabožne wusyłanje

 (dr. Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin – wo wote­wrjenju wustajeńcy w Slepom a z předstajenjom kandidatow za serbsku radu

13:00 Wo projekće SMiLE

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym gratulacije 

Serbska rěčna šula

Freitag, 13. September 2019 geschrieben von:
Budyšin (SN). Šule w dwurěčnej Hornjej Łužicy trjebaja nuznje serbskorěčnych wučerjow. Na uniwersitach wukubłany dorost dawno hižo njedosaha. Z njedawno wotewrjenej Serbskej rěčnej šulu w Budyšinje chcetej kultusowe ministerstwo a Sakski krajny zarjad za šulu a kubłanje pomhać problem rozrisać. Kaž wučerjam poski­ćeja tam tež rěčne kursy sobudźěłaćerjam zarjadow. Wo tym rozprawjeja jutře, 14. septembra, w 11.45 hodź. we Wuhladku. Wćipni być móža přihladowarjo sćelaka MDR tohorunja na přinošk wo musicalu Worklečanskeje šule „Quo vadis – dokal dźeš?“, kotryž je minjene dny w Chróšćanskej hali „Jednota“ wulki wuspěch žnjał.

Do kina (12.09.19)

Donnerstag, 12. September 2019 geschrieben von:

12.9.–18.9.2019 Budyski filmowy palast:

ES: Kapitel 2: wšědnje 16:15 a 19:30 (nimo nj)| pj a so 22:45 | nj 20:15 Gut gegen Nordwind: wšědnje 17:00 a 19:45 | so a wu 14:30 | nj 13:45 | pj a so 22:30 Playmobil: so, nj a wu 14:00 A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: wšědnje 15:45 (nimo nj a pó) | nj 16:00 Once Upon A Time in ... Hollywood: wšědnje 20:15 (nimo nj a pó) Benjamin Blümchen: nj 12:00 Fast and Furious: Hobbs and Shaw: pj a so 23:15 Die Drei !!!: nj 12:15 Der König der Löwen: wšědnje 18:00 (nimo pó) Pets 2: nj 12:15 | so a wu 14:00 Angry Birds 2 – Der Film: nj 14:30 Wer 4 sind – Die Fantastischen Vier: nj 20:00

Kino-ekstra: Die Wiese – Ein Paradies nebenan: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: wšědnje 15:00 (nimo nj) | so a nj 12:30 | nj 14:35 Angel has fallen: wšědnje 19:45 | pj a so 22:30 Benjamin Blümchen: so 13:00 Der König der Löwen: wšědnje 14:55 a 17:20 ES Kapitel 2: wšědnje 16:45 a 20:00 | pj a so 22:15 Fast and Furious: Hobbs and Shaw: wšědnje 17:10 (nimo nj a srj) Gut gegen Nordwind: wšědnje 14:45 a 17:30 (nimo nj) a 20:10 | nj 14:15 a 17:10 | pj a so 22:45 Angry Birds 2 – Der Film: nj 15:00 Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo: so 12:45 | nj 12:15 Pets 2: nj 13:00 Playmobil: wšědnje 14:30 (nimo nj) | so a nj 12:30 Und der Zukunft zugewandt: wšědnje 20:15 Und wer nimmt den Hund?: srj 17:10 Wer 4 sind: nj 17:00

Pokiwaj (11.09.19)

Mittwoch, 11. September 2019 geschrieben von:

Přidatne předstajenje

Chrósćicy. Sobuskutkowacy 1. šulerskeho musicala „Quo vadis – dokal dźeš?“ Worklečanskeje wyšeje šule přeprošeja wšitkich zajimcow na přidatne předstajenje, a to pjatk, 13. požnjenca, w 19.45 hodź. do Chróšćanskeje „Jednoty“. Zastupny lisćik za 5 eurow dóstanjeće w sekretariaće Worklečanskeje šule. Předstajenju přizamknje so spěwny wječor. Njeměli tuž towaršny spěwnik zabyć, kotryž móžeće sej tež jako app LND w app-wobchodźe jako wersiju do kapsy wobstarać.

Znate a rědko spěwane twórby

Hrodźišćo. Na koncert pod hesłom „Mišterske twórby chóroweje hudźby“ sće sobotu, 14. septembra, na Hrodźišćanski (Gröditz) hród přeprošeni. Serbski ludowy ansambl předstaji tam znate a rědko spěwane speciality chóroweje hudźby serbskich, němskich a mjezynarodnych komponistow. Započatk je w 19 hodź.

Pokiwy (06.09.19)

Freitag, 06. September 2019 geschrieben von:

Na holanske zetkanje

Komorow. 57. króć je tónle kónc tydźenja w Komorowje pola Klukša holanske zetkanje. Po natočenju piwa su wobydlerjo tež z wokolnych wsow dźensa wot 21 hodź. na reje z Dr. Tastu přeprošeni. Jutře wot 10 hodź. přewjedu sportowy swjedźeń wo pokale wjesnjanosty, wječor budźe wulka party. Njedźelu zapiskaja Wulkodubrawscy muzikanća k rańšemu piwku a wot 14 hodź. zahraje Express Partyband. Přizamknje so žortny program.

Na nazymske wiki

Stróža. Na dworje Stróžanskeho Domu tysac hatow wotměja so jutře wot 10 do 17 hodź. lětuše nazymske wiki. Ně­hdźe 80 wikowarjow tam swoje regionalne produkty poskića. Wjeselić móža so hosćo tež na kulinariske speciality a wotměnjawy kulturny program, a to wosebje tež za dźěći. W 13.15 hodź. prezentuja w stanje „stare rasy domjaceho skotu“ a wot 14.30 hodź. předstaji na samsnym městnje Smjerdźečanska rejwanska skupina kulturny program.

Mišterske twórby w cyrkwi

„Kuzło zelow“ rěka wustajeńca, kotruž zajutřišim, 8. septembra, w 14 hodź. na Wojerowskim hrodźe wotewru. Pod hesłom „kotre­ na łužiskich łukach rosćace zela su k jědźi“, je 13 holcow a hólcow Lipoweho horta w starobje sydom do jědnaće lět hromadźe z młodźinskim domom „Ossi“ a Wojerowskim hrodom ekspoziciju w lětnich prózdninach zestajało. Foto: Kerstin Noack

Anzeige