Pokiwaj (18.04.17)

Dienstag, 18. April 2017 geschrieben von:

Porěči wo Pückleru

Slepo. Wjerch Pückler a jeho poměr k Serbam je tema zarjadowanja jutře, srjedu,­ w 15 hodź. w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje. Na přednošk Wernera Měškanka w němskej rěči přeprošuje Choćebuska Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu. Zastup płaći 4,50 eurow.

Dožiwjenje za swójby

Pančicy-Kukow. Zazběh lětušich zarjadowanjow w zežiwjenskim a zelowym centrumje klóštra Marijina hwězda w Pančicach-Kukowje budźe jutře, 19. apryla, wot 13 do 17 hodź. swójbny dźeń. Wopytowarjo budu so klóšterske sotry za jich žiwjenjom prašeć, wosebite klóšterske nudle zhotowjeć a swěčki debić móc. Hórčanski wowčer Gerat Šmit a Wojerowska dźěćaca a młodźinska farma wěstaj wjele wo domjacym skoće powědać, fyzioterapeutka Angelika Thiele předstaji swój nalětni fitnesowy poskitk.

Mnohich zajimcow je wčera wosebity poskitk Kamjenskeje měšćanskeje informacije w Haninej cyrkwi přiwabił. Zobelec mandźelskaj Friederike a Eberhard staj tam jutrowne jejka po znatych serbskich technikach debiłoj. Maćerje z dźěćimi, wowki z wnučkami, ale tež dalši su składnosć wužiwali jimaj raz přez ramjo hladać. Tež skupina šulerkow pod nawodom swojeje kubłarki knjenje Stöhr je so we wobłuku cyłodnjowskich poskitkow z debjenjom jutrownych jejkow zeznajomiła. Eberhard Zobel jim pokaza, kak debjerjo techniku wóskowanja a bosěrowanja prawje nałožuja. Foto: Feliks Haza

Barok z ptakami a kostrjancami

Donnerstag, 13. April 2017 geschrieben von:

Na Ramnowskim baroknym hrodźe běchu dalšej stwě restawrowali a su jej njedawno zjawnosći předstajili.

Rybačk tu je, kurotwa tež a módra sykorka tak a tak: Ptača stwa Ramnowskeho barokneho hrodu swojemu mjenu połnje wotpowěduje. We woprawdźitej wulkosći pyša pjerići přećeljo wupaženje sćěnow. Tróšku skromnišo, přiwšěm pak swojemu mjenu runje tak wotpowědnje předstaja so kostrjancowa stwa. Wobě stej poslednjej cyłeho rjada rumnosćow hrodu, kotrež bě statny zawod Sakski imobiljowy a twarski management (SIB) wot lěta 1996 restawrować dał. „Naša strategija je, stwy hrodu do skupin zjeć a wobdźěłać“, roz­łožuje nawoda Budyskeje wotnožki SIB Norbert Seibt. Na te wašnje wostawa hród wopytowarjam wobstajnje přistupny.

Protyka (13.04.17)

Donnerstag, 13. April 2017 geschrieben von:

Pjatk 14. do 17.4.  Jutry w Małowjelkowskim prazwěrjencu

   Wustajeńca jutrownych jejkow w Patokec bróžni na Horach (stajnje wot 10 do 17 hodź.)

   Jutrowna wustajeńca w Zabrodskim jutrownojejkowym muzeju (stajnje wot 10 do 17 hodź)

   Jutrowna wustajeńca w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  10:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  10:00 Jutry w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  14:00 Jutrowne třělenje při Lubijskej wěži při hosćencu

  16:00 Jutrowne spěwanje z chórom Łužyca w Dešnjanskej cyrkwi

  19:30 Budyska wěžowa krimijowa nóc

Sobotu 15. a 16. 4. 10:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  11:00 Debjenje jutrownych jejkow a pokazka křižerja w Budyskej SKI

  15:00 Jutrowny program z folklornej skupinu Sprjewjan a rejwanskej skupinu Smjerdźaca w Budyskim Serbskim muzeju

  17:00 Folklorny program „Moja reja“ w Budyskim SLA

  17:00 Jutrowne spěwanje w Čornym Chołmcu

  18:00 Jutrowne trubjenje na Budyskim Hrodźišku

Njedźelu 16.4. 5:00 Jutrowne spěwanje w Rubynje

  5:30 Jutrowne spěwanje před Slepjanskej cyrkwju

Pokiwy (13.04.17)

Donnerstag, 13. April 2017 geschrieben von:

Zamyslenje we wopomnišću

Budyšin. Na „wulkopjatkowne zamyslenje“ přeproša Smochčanski Dom biskopa Bena jutře w 10 hodź. do Budyskeho wopomnišća na Weigangowej. Spominać budu tam na horjo woporow diktaturow­ 20. lětstotka. Přez jutry poskića we wopomnišću – wot 10 do 18 hodź. wotewrjenym – wšědnje tež w 11 a 14 hodź. zjawne wodźenja po wustajeńcach a wobchodźenje po něhdyšim jastwje Budyšin II.

W muzeju jejka debja

Budyšin. Hač do jutrowneje póndźele předstajeja ludowi wuměłcy w Budyskim Serbskim muzeju wšědnje wot 10 do 18 hodź. debjenje jejkow po serbskim wašnju. Sobotu, 15. apryla, w 15 hodź. wuhotujetej Smjerdźečanska rejwanska skupina a folklorna skupina Sprjewjan pisany jutrowny program. Zajimcy płaća za to jenož normalny zastup.

Wosebita wustajeńca

Slepo. Lětuša jutrowna wustajeńca w Slepjanskim SKC „Žiwjenski skutk a zahoritosć zběranja“ pokazuje mnohostronskosć wulkotnje pyšenych jutrownych jejkow debjerki Eriki Rösenberg­Zosel z Běłeje Wody. Wustajeńca je wot jutřišeho pjatka do jutrowneje póndźele wot 13 do 17 hodź. přistupna.

Jutry na Erlichtec dworje

Rozhłós (13.04.17)

Donnerstag, 13. April 2017 geschrieben von:

ćichi pjatk, hornjoserbsce

11:00 Aktualne powěsće

11:10 Ewangelscy křižerjo w katolskich procesionach

11:20 Serbski rekwiem

12:00 Ew. nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym hudźba

delnjoserbsce

12.30 Nabožne wusyłanje  (Cyril Pjech) 

12:40 Oratorij Korle Awgusta Kocora „Serbski rekwiem“

13:20 Woznam ćicheho pjatka za křesćanow

13:30 Jutrowne kulturne pokiwy z regiona a přehlad jutrowneho programa w delnjoserbskim radiju

jutrowničku, hornjoserbsce

11:00 Powěsće tydźenja z aktualnosćemi dnja – mjez druhim wo wujěchanju křižerjow

11:20 Oratorij Korle Awgusta Kocora a Handrija Zejlerja „Nalěćo“

12:00 Katolske nabožne wusyłanje

 (farar Tomaš Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi tydźenja, mjez druhim přinošk „Prěnje serbske tele­wokno před 25 lětami“ a wo pryzlach w jutrownej nocy

13:00 Jutrowne wuchodźowanje

13:30 Nabožne wusyłanje (Cyril Pjech)

po tym gratulacije

jutry póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Aktualne powěsće

11:10 „To běchu lětuši křižerjo“ – přehlad wo lětušich křižerskich procesionach z ličbami a po­dawkami

Do kina (13.04.17)

Donnerstag, 13. April 2017 geschrieben von:

13.4.2017–19.4.2017 Budyski filmowy palast: Fast & Furious: wšědnje 15:00 (nimo pó), 16:30 a 19:30 | pó 14:30 | štw, pj, so a nj 22:45 Conni & Co – Das Geheimnis des T-Rex: nj 14:30 Die Schlümpfe: wšědnje 14:30 | wu a srj 10:15 | pó 12:30 Die Schlümpfe w 3 D: wšědnje 17:00 | pó, wu a srj 12:30 Die Häschenschule: wu a srj 10:15 | pó, wu a srj 12:30 Ghost in the Shell: wšědnje 20:00 (nimo pó) Ghost in the Shell w 3 D: štw, pj, so a nj 22:15 The Boss Baby: wšědnje 17:45 (nimo pó) | wu a srj 10:15 | pó, wu a srj 12:30 | nj 14:45 | pj, nj, pó a srj 20:00 The Boss Baby w 3 D: wšědnje 14:45 (nimo nj) Die Schöne und das Biest: wšědnje 14:30 (nimo nj) a 17:15 Die Schöne und das Biest w 3 D: wšědnje 19:30 Kong – Skull Island: štw, pj, so a nj 22:15 Power Rangers: wu a srj 12:30 Logan – The Wolverine: štw, pj, so a nj 22:30 Fifty Shades of Grey: štw, nj a wu 20:00 Bibi & Tina: wu a srj 10:00

Kino-ekstra: Die Blumen von gestern:­ pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (07.04.17)

Freitag, 07. April 2017 geschrieben von:

Wo putnikowanju a hospodźe

Radwor. Štóž so za putnikowanje zajimuje, njech njeskomdźi přednošk Moniki Gerdesoweje dźensa, po kemšach, kotrež su w 19 hodź., w Radworskim „Słodeńku“, něhdyšej lutowarni. Chróšćanka porěči tam wo swojich putnikowanjach po Europje a wo hosćoch w swojej putniskej hospodźe. Přeprošujetej kružk młodych swójbow a chór Meja.

Do hudźbneje šule

Kamjenc. Jutře, 8. apryla, wot 14 do 17 hodź. su zajimcy do regionalneje wotnožki Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule na dźeń wotewrjenych duri witani. Zajimowanym staršim a jich dźěćom poskića tam přiležnosć, sej wšelake instrumenty zbližić. Fachowi wučerjo budu na prašenja hosći wotmołwjeć. We wobłukowym programje pokazaja hudźbni šulerjo swoje kmanosće.

Kak prjedownicy honjachu?

Budyšin. Jutře, sobotu, w 11 hodź. powjedźe muzejowy nawoda a archeologa dr. Jürgen Vollbrecht zajimcow po nowej wosebitej wustajeńcy Budyskeho měšćanskeho muzeja. Z archeologiskeho wida chce wón zajimcam hońtwu a žiwjenje w kamjentnym času spřistupnić a rozłožić.

W korčmach hejsować

Wjacore lajske chóry hotuja so na dalšej předstajeni oratorija „Serbske jutry“ sobotu, 6. meje, w Drježdźanach a dźeń pozdźišo w Budyšinje. Zhromadne proby su tuž njeparujomne. Jutře w 14.30 hodź. zetkaja so spěwarki a spěwarjo k dalšemu zwučowanju pod nawodom Friedemanna Böhmy w Chróšćanskej „Jednoće“. Foto: Feliks Haza

Protyka (07.04.17)

Freitag, 07. April 2017 geschrieben von:

Pjatk 7.4. 19:30 Reformaciski oratorij we Wojerowskej Janskej cyrkwi

  19:30 Zakónčacy a mytowanski koncert sakskeho krajneho wubědźowanja „Młodźina hudźi“ na wulkej žurli Budyskeho Dźiwadła na hrodźe

  20:00 Zahajenje wubědźowanja BEAT w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 8. a 9.4.  25. jutrowne wiki w Nowej Łuce

   Debjenje jutrownych jejkow na Rownjanskim Njepilic statoku

   Srjedźowěkowski swjedźeń při Wojerowskim hrodźe

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Kamjenskej wokrjesnej hudźbnej šuli

  14:30 Zhromadne zwučowanje za projekt TCM „Serbske jutry“ w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:00 Balet SLA „Wobliča lubosće – Le sacre du printemps“ w Choćebuskim Piccolo-dźiwadle

  19:00 Koncert Pije Dobisch & přećelow One-night-band w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Njedźelu 9.4. 10:00 Archeologiska ekskursija podłu Wotrowskeho hrodźišća

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Křižowy puć młodźiny w Njebjelčicach

Anzeige