Hižo z dobrym wašnjom w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle je, zo wotměwaja so za čas lětnjeho dźiwadła Budyske hrodowe filmowe nocy, lětsa dwanaty króć. Stajnje wutoru pokazuja tam wosebity film. Přichodny raz steji čěsko-słowaksko-francosko-němska produkcija „Rodinný film“ na programje, kotraž wopisuje njewšědnu a chětro napjatu situaciju čěskeje swójby w Praze. Zo bychu sej přihladowarjo wječor prawje lubić dać móhli, wo to stara so předstajer filmow Matthias Rothmann při technice. Foto: SN/Maćij Bulank

Čitajće w nowym rozhledźe (30.06.17)

Freitag, 30. Juni 2017 geschrieben von:

Prezident Europskeho parlamenta Antonio Tajani wotmołwja tydźensce wosobinsce na jedne z prašenjow, kotrež wobydlerki a wobydlerjo parlamentej sćelu. Jeho sobudźěłaćer Markus Warasin wopisuje, kak to wotběži: „Na prašenja woby­dlerjow wotmołwja swójska parlamentowa słužba. Nimo něhdźe 6 000 namołwow wo podpěru dóstachmy w aprylu 121 listow z prašenjemi na prezidenta. Často jewja so podobne temy: Něhdźe 35 procentow prašenjow bě k brexitej, dalšich něhdźe 30 procentow k migraciji. Tež ćežišćo wonkowneje politiki so husto jewi. Ze słužbu za naprašowanja wupytamy zwjetša wjetše prašenja za prezidenta. Wón raz jednu, raz tamnu temu sam wobdźěła. K mjeńšinam njemějachmy dotal hišće žane prašenja, ale měło-li tajke přińć, budźemy so wězo z nim zaběrać.“

Protyka (30.06.17)

Freitag, 30. Juni 2017 geschrieben von:

Pjatk 30.6. do 2.7.  Wjesny swjedźeń w Nowej Wjesce

   Konferenca Ewangelskeje akademije Mišno „Wot Błótow k Łužiskim horam – serbske zetkawanja“ w klóštrje Marijinym dole we Wostrowcu

  19:00 Wotewrjenje wustajeńcy Joachima Bethmanna w Biskopičanskej galeriji Carla Lohsy

Sobotu 1. a 2.7.  Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Tšupcu

  13:00 Swójbne pućowanje we Wuježku ze serbskim klankodźiwadłom na Pawlikec statoku (16 hodź.)

Njedźelu 2.7. 6:30 Wotjězd busa na Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń do Tšupca z parkowanišća na Schliebenowej w Budyšinje

  10:00 Swjedźenske kemše na Serbskim ewangelskim cyrkwinskim dnju w Tšupcu z prapremjeru „Graduale“ Albina Mollera

  10:00 Swójbny a lětni swjedźeń we Wulkodubrawskej Margarećinej hěće

  14:00 Rejwanski čaj w Małowjelkowskej sotrowni

  15:00 2. hrodowy koncert w Njeswačidle

  15:00 Hudźbny swjedźeń a piknik w Mužakowskim Pücklerowym parku

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy w Dešnjanskim domizniskim muzeju wo žiwjenju Serbow po reformaciji

  15:00 Koncert z Kurta Schlosserowym chórom na Biskopičanskej Butrowej horje

Rozhłós (30.06.17)

Freitag, 30. Juni 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

10:00 Boža słužba ze Serbskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja w Tšupcu

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:20 Přewodźamy Witaj-dźěći

11:45 Tšupc a Albin Moller

12:00 Beachvolleyballowa tura

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 do 14:00

 Live ze serbskeho cyrkwinskeho dnja w Tšupcu, mjez druhim z rozprawami, z přinoškom „Albin Moller – teologa a spisowaćel“, z nabožnym wusyłanjom (Ingolf Kśenka) a ze zbožopřećemi

Festiwal we Wuhladku

Freitag, 30. Juni 2017 geschrieben von:

Budyšin. XII. mjezynarodny folklorny festiwal minjeneho kónca tydźenja budźe tohorunja tema hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Před jewišćemi a za nimi reporterojo rozprawjeja, kotre skupiny běchu we Łužicy z hosćom a što su pokazali.

Dale předstaja we wusyłanju Bena Nowaka z Róžanta. Prěni serbski dudlowar njeje instrument jeno znowa wotkrył, ale móže jako prěni na nim tež serbske ludowe pěsnje hrać.

Nimo toho rozprawja Wuhladko wo kwasnej rewiji, z kotrejž běchu šu­lerjo Chróšćanskeje zakładneje šule njedawno něhdźe 300 přihladowarjow zwjeselili.

Do kina (29.06.17)

Donnerstag, 29. Juni 2017 geschrieben von:

29.6.2017–5.7.2017 Budyski filmowy palast: Transformers – The Last Knight w 3 D: wšědnje 14:30, 16:15 a 19:30 | pj a so 22:30 Girls’ Night Out: wšědnje 14:45, 17:15 (nimo pó) a 19:45 (nimo pó) | pó 17:00 a 20:00 | pj a so 22:15 Gregs Tagebuch – Böse Falle: wšědnje 17:30 | štw, so, pó a srj 14:45 Baywatch: wšědnje 20:00 (nimo pó) | pj a so 22:30 The Boss Baby: wu a srj 10:00 | nj, wu a srj 12:30 Bob der Baumeister – Das Mega Team: wu a srj 10:30 | nj, wu a srj 12:45 | pj, nj a wu 14:45 Pirates of the Caribbean – Salazars Rache: wšědnje 17:00 (nimo pó) a 19:45 | pj a so 22:30 Überflieger – Kleine Vögel, großes Geklapper: wšědnje 14:15 | wu a srj 10:15 | nj, wu a srj 12:30 Hanni & Nanni – Mehr als beste Freunde: wu a srj 10:15 | nj, wu a srj 12:30

Kino-ekstra: Elle: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Girls’ Night Out wšědnje 14:35, 17:30 a 20:00 Overdrive: wšědnje 16:00 a 20:20 | pj a so 22:25 Ein Kuss von Beatrice: srj 17:20 Transformers – The Last Knight w 3 D: wšědnje 14:30 a 19:45 Transformers – The Last Knight: wšědnje 16:45 | pj a so 22:10 Bob der Baumeister– Das Mega Team: wšědnje 12:55 a 14:25 Wonder Woman: wšědnje 19:40 Die Mumie w 3 D: wšědnje 17:20 (nimo pó) | pj a so 22:30 Gregs Tagebuch – Böse Falle: wšědnje 15:20 Baywatch: wšědnje 18:00 Pirates of the Caribbean – Salazars Rache: wšědnje 12:45 Hanni & Nanni – Mehr als beste Freunde: wšědnje 12:30 The Boss Baby: wšědnje 12:30

Pokiwaj (28.06.17)

Mittwoch, 28. Juni 2017 geschrieben von:

Koncertuja pod lipu

Choćebuz. 22. komorny koncert pod lipu wotměje so jutře, štwórtk, w 17 hodź. na dworje Choćebuskeho Serbskeho domu na Bebelowej 82. Šulerki a šulerjo Choćebuskeho konserwatorija předstaja program na swojich instrumentach. Zastup­ je darmotny.

Socialne poradźowanje

Budyšin. Prawiznik a zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) přeproša pjatk, 30. junija, na darmotne socialne poradźowanje. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wosebje wobhonjeny, pomha wón w socialnych prašenjach často jewjace so problemy rozrisać. Poradźowanje budźe wot 13 do 15 hodź. w běrowje Lěwicy na Šulerskej 10 w Budyšinje a wot 16 do 17 hodź. w Biskopičanskim domje Ludoweje solidarity (Stiftstraße). Termin dojednać móža sej zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 31 89 904.

Pokiwy (23.06.17)

Freitag, 23. Juni 2017 geschrieben von:

Rukopis jenož hač do njedźele

Budyšin. Jenož hišće hač do njedźele, 25. junija, pokazuje Budyski Serbski muzej Mikławša Jakubicowy rukopisny přełožk Noweho testamenta we wosebitej wustajeńcy „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“. Přehladka k reformaciskemu jubilejej pak wostanje dale hač do njedźele, 27. awgusta, přistupna. Tón dźeń wotměje so tam swójbne popołdnjo z literarno-hudźbnymi chłóšćenkami.

Lětni koncert w cyrkwi

Lejno (Geierswalde). Spěwarjo wokalneho ansambla amici della musica přeprošeja lubowarjow chóroweho spěwanja jutře w 19.30 hodź. na koncert do Lejnjanskeje wjesneje cyrkwički. Wječor lubi­ mnohostronskosć cunich, temperamentnych a jazzowych zynkow.

Wuměłstwo w busu

Budyšin. W času wot 12 do 17 hodź. budźetej jutře a njedźelu wuměłstwowej busaj mjez Budyšinom a Połčnicu po puću. Sobujěducy, kotřiž su sej woseity lisćik kupili, móža w busu wšelakich wuměłcow dožiwić. Busaj dowjezetej zajimcow na šěsć wuměłstwowych městnow, mjez druhim do klóštra Marijineje hwězdy­ w Pančicach-Kukowje. Telefoniske naprašowanje­ su móžne pod čisłom 03592/51 92 892.

Dźensa bě w Sakskej posledni šulski dźeń. To sydaja znamki, kotrež dóstachu tež dźěći 4. lětnika Slepjanskeje zakładneje šule. Wone tele kubłanišćo zdobom wopušća a podadźa so spočatk awgusta na dalewjeduce šule. Za rjadowniski wobraz k dopomnjeću tuž wšitcy hišće raz wjesele hladachu, štož wězo ćežko njebě. Wšako su prózdniny. Foto: Joachim Rjela

Protyka (23.06.17)

Freitag, 23. Juni 2017 geschrieben von:

Pjatk  23. do 25.6.  XII. mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2017“ w Hochozy a Chrósćicach

   Wjesny swjedźeń w Bórkhamorje

   25lět Wjesny rock w Němcach

  20:00 Wosebite dožiwjenske wodźenje po Kamjencu – zetkanje při Klóšterskich wrotach

  21:00 Openairkino na Koklic statoku w Chrósćicach

Sobotu 24. a 25.6.  Akcija wuměłstwowy bus w Budyskim wokrjesu, mjez druhim tež w klóštrje Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje

   46. jěchanski a skakanski turněr w Kulowje

  9:00 Swjedźeń při starym młynje w Hornjej Hórce

  10:00 Lětni swjedźeń na Ćišćanskim statoku

  19:00 Dźiwadło z Běłowodźanskej kabaretnej skupinu „Die Lutken“ na Trjebinskim Šusterec statoku

  19:00 Lětnja nóc we Wochožanskim parku błudźenkow

  20:00 Kulturne lěćo w Małowjelkowskej sotrowni

  21:00 Janski woheń z čitanjom na Njeswačanskim rybarskim dworje

Njedźelu 25.6. 10:00 Dožiwjenje jantar – wodźenje po Hórnikečanskej energijowej fabrice

  13:00 Janske jěchanje w Kózłem

  14:00 Rejwanski čaj w Małowjelkowskej sotrowni

  15:00 Njedźelny koncert w Bartskim šulskim parku

  20:00 Kulturne lěćo w Małowjelkowskej sotrowni

Póndźelu 26.6. 10:00 Prózdninski program z Budyskim klankodźiwa­dłom w Slepjanskim SKC

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte