Aus der aktuellen Ausgabe vom Freitag, 06 September 2019

Freitag, 06 September 2019 14:00

swjedźeń serbskopazličanow

Hižo 27. raz wotmě so wjesny swjedźeń w Serbskich Pazli-

cach. Zahajił běše so tón kaž přeco pjatk z natočenjom piwa. Mało ludźi dla pak njemóžachu lětsa z tradiciju pokročować, zo hraja najprjedy žony přećiwo sebi kopańcu a po tym mužojo (horni dźěl wsy přećiwo delnjemu). Najebać to bě nalada dobra, wšako zahraštaj Melodia-­di­skoteka­ a DJ Lehmens.

Sobotu steješe kopańca na dnjowym porjedźe. Pjeć mustwow z wokolnych wsow Serbskopazličenjo na turněr witachu. Dobyli su jón Wotrowčenjo. Wulki dźak słuša wšěm sponsoram za podpěru. Wječor pokazachu młodostni swój talent na jewišću. Lětuši program jednaše wo bajce, w kotrejž princesna a princ z města na wjes ćehnjetaj. Hač do ranja piskaše DJ Roman k rejam.

Njedźelu k rańšemu piwku hudźeše kapała Horjany, kotraž je tež tój­što ludźi zwonka gmejny přiwabiła. Po programje dźěći a młodost­nych dachu Serbskopazličenjo rjany kónc tydźenja při piwje a praženej

kołbasce wuklinčeć. tekst a foto: Jakub Langa

Veröffentlicht in Předźenak
Freitag, 06 September 2019 14:00

Znowa parcours přewjedli


Hižo něšto lět jězdźi Michał Cyž, nawoda Budyskeho SAEK-studija, za čas serbskeho rěčneho lěhwa do Wodowych Hendrichec, tak tež lětsa zaso. Za štwórtk, 25. julij – to bě mjeztym šesty dźeń prózdnin­skeho lěhwa –, běše sej mjenujcy zaso raz wosebity interaktiwny parcours ze wšelakimi stacijemi wumy­slił. Kaž bě to hižo hdys a hdys činił, chcyše tež lětsa zaso modernu technologiju geocachinga sobu zatwarić. Při tym pytaja hrajerjo z pomocu geotechni­skich nastrojow za wěstymi koordinatami. Su-li městnosć namakali, dó­sta­­nu tam při­chod­ne koordinaty a tak dale.

Veröffentlicht in Předźenak
„Kuzło zelow“ rěka wustajeńca, kotruž zajutřišim, 8. septembra, w 14 hodź. na Wojerowskim hrodźe wotewru. Pod hesłom „kotre­ na łužiskich łukach rosćace zela su k jědźi“, je 13 holcow a hólcow Lipoweho horta w starobje sydom do jědnaće lět hromadźe z młodźinskim domom „Ossi“ a Wojerowskim hrodom ekspoziciju w lětnich prózdninach zestajało. Foto: Kerstin Noack

Veröffentlicht in Serwis
Freitag, 06 September 2019 14:00

Křižowka (06.09.19)

Wodorunje: 3 hruby zakrok w sporće, 5 čas bjez dźěła, wočerstwjenje, 6 jedyn rusce, 7 wjesne powołanje, 10 dołhi kadla, 13 mało-, 14 wudźěłk z mloka, 15 knjeni pólsce

Padorunje: 1 postrow Sportej a narodej ..., 2 wosoba kwasa, 3 rostliny, 4 zwjazk, 8 spěw w operje, 9 dopokaz njepřitomnosće, 11 grjekski pismik, 12 přitok Dunaja

Veröffentlicht in Serwis
Freitag, 06 September 2019 14:00

Krótkopowěsće (06.09.19)

K wuspěchej zatamane

Berlin/Drježdźany. Po měnjenju by­wšeho sakskeho ministerskeho prezidenta Kurta Biedenkopfa (CDU) su unija, SPD a Zeleni k wuspěchej zatamane knježerstwo wutworić. „Nětko dyrbi so poradźić, zo so tři strony tak zwjazaja, zo změja w parlamenće stabilnu wjetšinu“, rjekny wón w interviewje z redakciskej syću Němska. „Sakska to trjeba – tež zo by stronje AfD hranicy sadźała.“

Wo analfabetizmje njerěča

Plauen. Něhdźe 300 000 Saksow prawje čitać a pisać njemóže, kaž ze zwjazkoweho přepytowanja Leo 2018 wuchadźa. Po słowach Ingrid Ficker z Plauenskeho koordinowanišća alfabetizm – skrótka „Koalpha“ – je dwanaće procentow 18- do 65lětnych w ludnosći potrjechenych. Tući wo tym njerěča, skerje so za móžnosćemi w Sakskej wobhonjeja słabosće přewinyć. Njedźelu je swětowy dźeń alfabetizacije.

Robert Mugabe njeboh

Veröffentlicht in Krótkopowěsće
Freitag, 06 September 2019 14:00

Tajke a hinaše wašnje postrowa

Milenka Rječcyna

Sće hižo jónu zwěsćili, kak rozdźělnje so strowimy? W Serbach słyšimy dźensniši dźeń „Halo“, „Witaj“ abo „Dobry dźeń“. W serbskich katolskich wosadach wužiwaja ludźo často hišće „Budź chwaleny Jězus Chryst“. Rjenje, hdyž so ewangelscy wěriwi z „Pomhaj Bóh“ strowja. Tejle słowje tež katolscy Serbja swojim ewangelskim bratram a sotram rady popřewaja. W postrowje, pokazuje so wulka bohatosć našeje kultury. Zapřijeć do wšeho toho móžu tež hubku na lico, klepnjenje z ruku na ramjo a wobjimanje.

Zadźiwana a swoju njewěstosć sej wuwědomjejo běch při postrowach muži, pochadźacych z aziskeho, romanskorěčneho a južneho kraja Europy, kotřiž nam meble wožachu. Muž aziskeho pochada postrowi muske wosoby našeje swójby z ruku. Tež mi ju lochce potłóči. Poprawom wšak ludźo z aziskich krajow husto jenož hłowu chilejo strowja. Muž ze zapadneje Europy zaso ruku kruće tłóči. Tam žonje po starym wašnju poprawom ruku njedawa.

Veröffentlicht in Rozmyslowane
Freitag, 06 September 2019 14:00

Protyka (06.09.19)

Pjatk 6. do 8.9.   Dźeń Saksow w Riesy

   Dworowy swjedźeń na Wulkoždźarowskim Kraba­towym wudworje

Pjatk 6.9. 19:00 Komorny koncert „Serenada w zelenym“ w Stróži (Wartha) w Malešanskej gmejnje

  19:30 Prapremjera musicala „Quo vadis – dokal dźeš?“ Worklečanskeje wyšeje šule w Chróšćanskej „Jednoće“

Sobotu 7.9.   25. mjezynarodny Budyski měšćanski běh

  15:00 Młodźinski kofej w Nowowješćanskim młodźinskim klubje

Njedźelu 8.9. 10:00 Dźeń wotewrjeneho pomnika z pokazku dźěłow z wubědźowanja „Mólba – mój pisany pomnik“ a twórbow načasneho wuměłstwa njeboh molerja Jana Buka w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Blackbird-run w Hózku

  14:00 Tradicionalne nazymske wiki na Kamjenskim torhošću

  14:00 Chórowe spěwanje we Wochožanskim (Nochten) parku błudźenkow

  15:30 Předstajenje musicala Worklečanskeje wyšeje šule „Quo vadis – dokal dźeš?“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Póndźelu 9.9. 10:00 Předstajenje musicala Worklečanskeje wyšeje šule „Quo vadis – dokal dźeš?“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Wutoru 10.9. 10:00 Předstajenje musicala Worklečanskeje wyšeje šule „Quo vadis – dokal dźeš?“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Veröffentlicht in Protyka
Freitag, 06 September 2019 14:00

Rozhłós (06.09.19)

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń mj. dr. wo swjedźenju we Wuježku

11:20 Inkluzija w pěstowarnjach a šulach

11:45 Dyrdomdej dźiwizna (8)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo muzejowej nocy w Hochozy a Janšojcach

13:00 Serbske wabjenje za regionalne wudźěłki

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym gratulacije

Veröffentlicht in Rozhłós
Freitag, 06 September 2019 14:00

To a tamne (06.09.19)

Honač Maurice w Francoskej smě dale spěwać. Skóržbu přećiwo jeho wobsedźerce je krajne sudnistwo w Rocheforće wčera wotpokazało. Nimo toho ma jej skóržbnik 1 000 eurow wotškódnjenja płaćić. Porik, kotryž ma na kupje Île d’Oléron dowolowy domčk, bě so spěwaceho honača dla njesměrnje hóršił, dokelž bě to po zdaću přewótře. Wobsedźerka pak měni, zo maja dowolnicy zwuki wjesnych kónčin znjesć.

Je to Bože znamjo?, praša so muž, kotremuž je 250 kilogramow ćežki dźěl zornowcoweje biblije nohu złamał. Skulptura, wustajena tuchwilu we Wasserburgu nad Bodamskim jězorom, hodźi so na štyrjoch městnach wočinić. 43lětny zajimc to činješe, biblija padny jemu na nohu a złama jemu podkoleno.

Veröffentlicht in To a tamne
Freitag, 06 September 2019 14:00

Policija (06.09.19)

Lepjeny paduch so wobarał

Kamjenc. Cuzy muž bě předwčerawšim w zawodźe w zapadnym dźělu Kamjenca. Wón poda so do přestawkoweje rumnosće a přepyta tam toboły sobudźěłaćerjow. Nimo toho w předrasćerni do wšitkich kamorow pohlada a spakosći tam pakćikaj kofeja a EC-kartu. Při tym jeho sobudźěłaćerjej zawoda lepištaj, na čož chcyše paduch ćeknyć. Přistajenaj pak jeho kruće dźeržeštaj. Byrnjež so muž wobarać spytał, měještaj jeho zmužitaj dźěłaćerjej tak dołho w horšći, doniž policija njepřijědźe a 38lětneho njezaja. Wón změje so nětko rubježneho padustwa dla zamołwić. Kaž w nowinskej zdźělence Zhorjelskeje policajskeje direkcije rěka, so policija sobudźěłaćerjomaj za jeju zmužite zasadźenje dźakuje.

Veröffentlicht in Policija

Anzeige