Aus der aktuellen Ausgabe vom Montag, 09 September 2019

Montag, 09 September 2019 14:00

Johnsonej hrozy dalša poražka

London (dpa/SN). Britiskemu premierministrej Borisej Johnsonej hrozy dźensa dalša poražka w delnjej komorje britiskeho parlamenta. Knježerstwowy šef chce, zo parlament za 15. oktober nowowólby wobzamknje. Opozicija je hižo připowědźiła, zo njebudźe tomu přihłosować. Za nowowólby trjeba Johnson hłosy dweju třećinow zapósłancow. Wulku Britanisku chce wón 31. oktobra z Europskeje unije wjesć, wšojedne hač na rjadowane abo dospołnje njerjadowane wašnje.

Putin a Macron telefonowałoj

Moskwa (dpa/SN). Dźeń po dotal njesłyšanej wuměnje jatych mjez Moskwu a Kijewom staj ruski prezident Wladimir Putin a francoski prezident Emmanuel Macron dalše měrowe jednanja na wuchodźe Ukrainy wobrěčałoj. Tajke zetkanje měło dokładnje přihotowane być. Toho běštaj sej wobaj přezjednaj, kaž je Putin po telefonaće z Macronom medijam zdźělił. Po lětach konfrontacije běštej Ruska­ a Ukraina wčera 35 jatych wobeju bokow wuměniłoj.

Rozsudźa wo knježerstwje

Veröffentlicht in Politika
Montag, 09 September 2019 14:00

Čiły wothłós na dnju pomnika

Na modernu architekturu w starym měsće Budyšina skedźbnili

Budyšin (CRM/SN). „Ze zapřijećom ‚moderna‘ zwjazujemy tež dźensa narok načasneje změny wobstejaceho abo tež wu­tworjenje noweho.“ Tak zwurazni to Budyska měšćanostka za twarstwo Julia Naumann k lětušemu dnjej wotewrjeneho pomnika. Kóždolětne zarjadowanje nańdźe wčera, njedźelu, čiły wothłós tež w starodawnym měsće nad Sprjewju.

Veröffentlicht in Lokalka
Hnujace sceny dožiwili su sobotu na lětanišću Borispol njedaloko ukrainskeje stolicy Kijewa. Tam bě mašina z 35 ukrainskimi wojakami přizemiła, kotřiž běchu w ruskej wójnskej jatbje byli. Mjez nimi bě tež 24 namórnikow, kotrychž bě Ruska loni w nowembru zajała. Samsny čas přizemi lětadło z 35 ruskimi jatymi w Moskwje. Foto: dpa/Ukrinform

Veröffentlicht in Politika

Hdźež su prjedy raz płun zhotowjeli, móža so Budyšenjo bórze podłu Sprjewje wuchodźować. A ryby maja w rěce swoju swobodu. To běše Němskemu zjednoćenstwu za wodohospodarstwo wosebiteho wuznamjenjenja hódne.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Montag, 09 September 2019 14:00

Bamž přećiwo wumjezowanju

Antananarivo (dpa/SN). Po tym zo bě bamž Franciskus Mosambik a Madagaskar wopytał, poda so swjaty wótc dźensa na kupu Mauritius, poslednju staciju swojeho wopyta w Africe. Lud kupy je přez zetkawanje wšelakich ludow nastał a čerpa z bohatosće wšelakich kulturow a nabožinow, bě nawoda swětoweje katolskeje cyrkwje we widejowym posel­stwje rjekł. Wčera je wón na Božej mši w Madagaskaru před wumjezowanjom druhich nabožinow warnował.

Namołwjataj k mjezsobnosći

Veröffentlicht in Cyrkej a swět
Montag, 09 September 2019 14:00

Wulkotna premjera

Šulerjo a wučerjo Worklečanskeje wyšeje šule z musicalom zahorili

Chrósćicy (SN/MiR). Telko ludźi kaž zańdźeny pjatk drje je Chróšćanska wjace­zaměrowa hala „Jednota“ zrědka na jednej premjerje dožiwiła. Něšto wjace hač 500 městnow bě wobsadźenych, mnozy dyrbjachu stać. Premjerne lisćiki za musical „Quo vadis – dokal dźeš?“ Worklečanskeje Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ běchu spěšnje wupředate.

Veröffentlicht in Kubłanje

Strasbourg (SN). Poradźowanski wuběrk Wobłukoweho zrěčenja wo škiće narodnych mjeńšin Europskeje rady je aktualne stejišća narodnych mjeńšin w Georgiskej a Nižozemskej wozjewił.

Minjene tři lěta je Georgiska prawniske móžnosće nastupajo škit narodnych mjeńšin dale zesylniła, widźomnje so za to zasadźejo, wšelakorosć spěchować. Přiwšěm je analyza datow trěbna, hač su naprawy we wobłuku spěchowanja rěče w kubłanju a w zwisku z jeje wužiwanjom na zarjadach skutkowne dosć. Runje tak měło so přepytować, kak georgiska towaršnosć na mjeńšinowe prašenja scyła reaguje a hač su tam populistiske rozestajenja.

Veröffentlicht in Politika
Montag, 09 September 2019 14:00

Strona Krjemla so přesadźiła

Moskwa (dpa/SN). Při regionalnych wólbach w Ruskej je w Krjemlu knježaca strona po informacijach wólbneho nawodnistwa w najwjace regionach wjetšinu mandatow zakitować móhła. Po tym zo běchu do wólbow dźesatki opoziciskich kandidatow z wólbow wuzamknyli, je sej knježaca strona Zjednoćena Ruska w Moskowskej měšćanskej radźe 25 z cyłkownje 45 sydłow wuwojowała, kaž powěsćernja Interfax rozprawja. W Moskwje běchu prominentni opozicionelni, kotrychž běchu z wólbow wuzamknyli, ludźi k „smartnemu wothłosowanju“ namołwjeli. Wobydlerjo móhli wšitke strony wolić, jenož nic kandidatow Krjemloweje strony.

Při wólbach guwernerow su so zastupnicy Krjemla we wšitkich regionach přesadźili. Naprašowanja běchu Krjemlowej stronje njespokojnosće ludźi hospo­darskeho połoženja dla masiwne straty wěšćili. W Chabarowskej kónčinje nad Pacifikom docpě wona runje 12,5 procentow. Wólbne wobdźělenje bě jara słabe, w Moskwje runje 21,63 procentow.

Veröffentlicht in Politika
Montag, 09 September 2019 14:00

Bliscy a derje docpějomni być

Zhorjelski wokrjes zarjaduje přichodnje wobydlerske běrowy

Zhorjelc (AK/SN). Z cyłkownje 28 projektami chce Zhorjelski wokrjes přichodnje ludźom přichileniši a transparentniši być. Na to měri so nowy program „Zarjadnistwo 4.0“. Decentralne wobydlerske běrowy zmóžnjeja krótke puće a dobry serwis, rozłoži komornik Thomas Gampe minjeny pjatk w Zhorjelcu. Běrowy maja w Lubiju, Běłej Wodźe, Niskej a Žitawje nastać. Hłowny zaměr je, zo nje­trjeba žadyn wobydler přichodnje dale hač 20 kilometrow jěć, zo móhł posłužby zarjadnistwa wužiwać.

W prěnim kwartalu 2020 chcedźa wobydlerski běrow w Lubiju wotewrěć. W třećim abo štwórtym kwartalu ma běrow w Běłej Wodźe slědować. Stej to prěnjej pilotowej projektaj toho razu.

Veröffentlicht in Politika
Montag, 09 September 2019 14:00

Serbske a słowjanske zynki na wysokim niwowje

Stróža (SN/bn). Wosebity koncert twori tradicionalny zazběh kóždolětnych němsko-serbskich nazymskich přirodowych wikow na dworje zarjadnistwa biosfe­roweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty w Stróži. Nimo zarjadnistwa wuhotuje jón tamniše domizniske towarstwo Radiška; Załožba za serbski lud rjad spěchuje.

Veröffentlicht in Kultura

Anzeige