Aus der aktuellen Ausgabe vom Mittwoch, 12 Januar 2022

Mittwoch, 12 Januar 2022 13:00

SPD ma šćěpjenski plan

Berlin (dpa/SN). Krótko do wažneho wustupa zwjazkoweho kanclera Olafa Scholza (SPD) w zwjazkowym sejmje je jeho strona prěni króć časowy plan za rozsud wo powšitkownej šćěpjenskej winowatosći pře koronawirus předstajiła. Kónc januara maja zapósłancy SPD konkretne namjety předpołožić. To je frakciski předsyda Rolf Mützenich připowědźił. Scholz chcyše popołdnju w sejmje zapósłancam na prašenja wotmołwjeć.

Namołwja Scholza so zawróćić

Berlin (dpa/SN). Škitar pacientow Eugen Brysch zwjazkoweho kanclera Olafa Scholza (SPD) namołwja, předewzaće powšitkowneje šćěpjenskeje winowatosće přećiwo koronje zaćisnyć. „Diskusija wo tym wšitko přesahuje. Hač pak k winowatosći woprawdźe dóńdźe, je dźeń a njewěsćiše“, měni předsyda Němskeje załožby za škit pacientow. „Hdyž je Scholz swój čas šćěpjensku winowatosć k šefowej naležnosći sčinił, dyrbjał wón nětko zmužitosć měć so zawróćić.“

Habeck pojědźe do Bayerskeje

Veröffentlicht in Politika
Mittwoch, 12 Januar 2022 13:00

„Nawuknych, zo móžu tež sama bydlić“

Jennifer Janiska

Na proze do noweho lěta je zwjazko­wy wolejbulowy ligist Drježdźanski SC na swojich internetnych stronach tři krótke inter­viewy z hrajerkami Sinu Stöck­mann, Maju Storck a Jennifer Janiska wozjewił. Za sportowe strony Serbskich Nowin je David Matik někotre zajimawe wotmołwy trójki hromadu zestajał.

Nadběhowarka Sina Stöckmann je rodźena Drježdźanjanka a započa loni pola profijow hrać. Wona je sej tři prašenja wupytała, na kotrež tule wotmołwja.

Kotry film w hodownym času hladaće?

S. Stöckmann: To je pola nas wězo, znajmjeńša jónu „Tři worješki za popjelawku“. To je mjenujcy film, kotryž su w Moritzburgu wjerćeli. Wón dyrbi­ přeco w tym času być.

Kotre nazhonjenja sće w lěće 2021 zběrała?

S. Stöckmann: Mějach prěni raz zranjenje, kotrehož dla sym woprawdźe dlěši čas wupadnyła. Nawuknych sćerpliwa ze sobu być abo lěpje prajene na kóždy pad sćerpliwišo ze sobu wobchadźeć (so směje), sej chwile brać a so nad tym zwjeselić, štož hižo zaso dźe.

Kotry wulět je na Was najbóle skutkował?

Veröffentlicht in Sport
Mittwoch, 12 Januar 2022 13:00

Zapósłane (12.01.22)

Julian Nyča z Prěčec přispomnja slědowace ke komentarej „Mój wid“ w našim wječorniku ze 7. januara:

Zo su politiske komentary w Serbskich Nowinach nastupajo rusku wonkownu politiku do wulkeje měry jednostronske, na to sym so mjeztym zwučił. Wočiwidnje njeńdźe dawno hižo wo diferencowany wid na zapadne postupowanje abo na podawki w Ukrainje, ale ruskeho prezidenta mjeztym wotewrjenje chwalimy – a jeničce jeho. Njech je, kaž je, dyrbjeli pak při faktach wostać.

Veröffentlicht in Zapósłane
Čłonojo chóra zetkawanskeho centruma „Ćicha dróha“ w Berlinje-Pankowje zwučuja rozdźělneho šćěpjenskeho statusa ­spěwarjow dla runočasnje nutřka a wonka. Wonka płaći prawidło 3G (šćěpjeny, wotchorjeny abo testowany), tak zo móža so tež nješćěpjeni čłonojo cyłka wobdźělić. Nutřka płaći 2G (šćěpjeni a wustrowjeni). Foto: dpa/Christoph Söder

Veröffentlicht in Politika
Mittwoch, 12 Januar 2022 13:00

Z partnerami hromadźe dźěłać

Serbska rěč ma so w Delnim Wujězdźe zaso ze wšědnej rěču stać. To přeje sej předsyda Frank Knobloch loni załoženeho towarstwa Zahrodka 1921. Andreas Kirschke je so z nim rozmołwjał.

Loni 12. nowembra sće stajnu wustajeńcu „Serbske žiwjenje w Delnim Wujězdźe a wokolinje“ wotewrěli. Kajki bě wothłós?

F. Knobloch: Wotewrjenje w Delnjowujězdźanskej radnicy wotmě so z wulkej rezonancu wobydlerjow, zajimcow a zastupjerjow Domowiny, Serbskeho instituta kaž tež Załožby za serbski lud. Mjeztym bě koronapandemije dla měrnišo. Tuchwilu je wustajeńca jenož po dorěčenju přistupna.

Wot spočatka 2021 podawa Marek Krawc kurs serbšćiny. Kak tam doprědka dźe?

F. Knobloch: Rěč wuknyć je naša hłowna naležnosć. Kurs je so ryzy digitalnje započał. Spočatnje bě nas dwanaće wobdźělnikow. Wot septembra zetkawachmy so na městnje w Delnim Wujězdźe. Přerěznje je nas nětko sydom kursantow z najrozdźělnišim stawom wědy a najwšelakorišimi wuměnjenjemi.

Kotre wobsahi wobjednawaće?

Veröffentlicht in Rozmołwa
Mittwoch, 12 Januar 2022 13:00

Wažne je serbšćinu sylnić

Župa „Jakub Lorenc-Zalěski“ prěnje lěto po nowych ćežišćach dźěłała

Slepo (SN/at). Domowinska župa „Jakub Lorenc-Zalěski“ je nimo župy Delnja Łužica aktualnje wot wudobywanja brunicy a wot předstejaceje strukturneje změny najbóle potrjechena. Pod tymle aspektom su loni, hdyž je Diana Maticowa župana Manfreda Hermaša w zastojnstwje naslědowała, runočasnje nowe ćežišća župneho skutkowanja za přichodne lěta schwalili. K tomu słuša, serbske zarjadowanišća za župne skutkowanje w zwisku ze strukturnej změnu dołhodobnje zawěsćić. „Župa podpěruje wuwiće přede­wzaća ,Łužiske naslědne krajiny jako swětowe namrěwstwo UNESCO‘ w zhromadnym dźěle ze Serbskim institutom“, mjenuje županka dalše ćežišćo. Wužadanje Domowinjanam holanskeje župy budźe wutworić nowe rěčne rumy. Hromadźe z Rěčnym centrumom WITAJ chcedźa poskitki k nawuknjenju serbšćiny tworić, wusměrjejo so mjez druhim na konkretne cilowe skupiny.

Veröffentlicht in Towarstwa
Mittwoch, 12 Januar 2022 13:00

NATO a Ruska zaso wuradźowałoj

Brüssel (dpa/SN). Zastupnicy 30 čłonskich statow NATO a Ruskeje su dźensa w Brüsselu konflikt na Ukrainje a dalše temy rozjimali. Nadźije na konkretne wuslědki su skerje snadne. Přiwšěm maja hižo za pozitiwne, zo je scyła ke konferency dóšło. Wšako je to prěni króć po juliju 2019, zo wobě stronje rozmołwy w tym formaće wjedźetej. USA kritizowachu, zo so Moskwa w krizy Ukrainy dla wo wotputanje njeprócuje. Powšitkownje ličachu z tym, zo sej Ruska w rozmołwach znowa wěstotne garantije ze stron NATO žada. W tym zwisku měła so NATO zawjazać, zo so dale na wuchod njerozšěri a wosebje, zo Ukrainu jako čłona njepřiwozmje. USA su tajke přilubjenje wo­spjet wotpokazali, pokazujo na „politiku wotewrjenych duri“, kotraž kóždemu krajej zmóžnja so z čłonom NATO stać. Zapadny wojerski zwjazk sej žada, zo Ruska přestanje dalše jednotki njedaloko ukrainskeje mjezy zaměstnjeć. Němsku zastupuje w Brüsselu statny sekretar Andreas Michaelis, kaž wonkowne ministerstwo zdźěli.

Veröffentlicht in Politika
Mittwoch, 12 Januar 2022 13:00

Wočakuja dobre lěto

Berlin (dpa/SN). Twarske hospodarstwo móže so po posudku Němskeho instituta za hospodarske slědźenje najebać pobrachowacy material dobrych wobrotow nadźijeć. Institut z tym liči, zo problem falowaceho materiala tež přichodny čas wostanje. Kóšty za twar domow drje tuž dale rozrostu. To ma swoje wuskutki tež za twarske plany noweho zwjazkoweho knježerstwa. Amplowa koalicija chce kóžde lěto 400 000 nowych bydlenjow twarić. Tež w hospodarskim wobłuku wočakuja twarske zawody dalše inwesticije, kotrež su předewzaća koronakrizy dla loni wróćo stajili.

Veröffentlicht in Politika
Mittwoch, 12 Januar 2022 13:00

Chcedźa energiju a kóšty lutować

Drježdźany (SN/at). Gmejny Njebjelčicy, Bukecy, Radwor, Wulka Dubrawa a Ma­lešecy w Budyskim wokrjesu a Wysoka Dubrawa (Hohendubrau) w Zhorjelskim słušeja k 39 komunam Sakskeje, kotrež su w projekće tudyšeje energijoweje agentury SANEA přetrjebu a kóšty swójskich twarjenjow přepytowali. Kaž energijowa agentura zdźěli, móžachu mnohe zalutowanske potenciale wotkryć. Stu­pace energijowe płaćizny tworja pozadk, zo bychu so města a gmejny dokładnišo z energijowej eficiencu komunalnych twarjenjow zaběrali. SANEA planuje naslědne projekty za přichodne lěta.

Projekt „zwěsćenje energijowych datow a zastupne poradźowanje do komunalneho energijoweho managementa“ bu loni w decembrje wotzamknjeny. Wobdźělene komuny dóstachu přehlad wo aktualnej energetiskej situaciji swojich komunalnych twarjenjow, ležownosćow a nadróžneho wobswětlenja. Zwěsćene woprawdźite daty přetrjeby a twarjenjow běchu zakład, analyzować wobstejace twarjenja na zalutowanske po­tenciale z pomocu energijoweho managementa.

Veröffentlicht in Lokalka
Mittwoch, 12 Januar 2022 13:00

Młodźinskich radźićelow počesćili

Zo maja w komunach měšćanske a gmejnske rady, je powšitkownje znate. Zo pak maja we Wojerecach dosć aktiwnu młodźinsku měšćansku radu, je wosebitosć nimale cyłeho wokrjesa.

Wojerecy (SN/MWj). Z młodźinskim angažementnym mytom su tele dny młodźinsku měšćansku radu města Wojerec wuznamjenili. Myto spožčiła je pjeć wosobow wopřijaca młodźinska jury, kotraž bě myto hromadźe ze syću za dźěćace a młodźinske dźěło do žiwjenja zwołała.

Loni móžachu so angažowane młodźinske skupiny a organizacije wo myto požadać, štož su z wida Christopha Sempera z mjenowaneje syće „derje wužiwali“. Ze 14 zapodatych próstwow wuzwoli młodźinska jury sydom dobyćerjow. Dźěło Wojerowskeje młodźinskeje měšćanskeje rady je jurorow najbóle přeswědčiło. Tónle gremij zastupuje młodych ludźi w měsće, žada sej prawo soburěčenja a zasadźa so za politiske zarjadowanja a akcije na dobro wobydlerjow.

Veröffentlicht in Lokalka

Anzeige