Wid na Łužicu

Donnerstag, 25. Oktober 2018 geschrieben von:

Choćebuz (SN/bn). Z rjadom „Heimat – Domownja – Domizna“ wuhotuja zarjadowarjo 28. filmoweho festiwala Choćebuz (FFC) wot 6. do 11. nowembra Łužicy wospjet wosebity forum. Kóždolětnje wuzwoleja sej za tutu sekciju specifiski wodźacy motiw. „Po industriji, maćeršćinje a tradiciji wěnujemy so nětko změnje“, rozłoži kuratorka dr. Grit Lemke. Přikład je jej dokumentacija „Hdyž hakle rejujemy“, kotraž na festiwalu prapremjeru dožiwi. W njej wobswětleja Dirk Lienig, Dirk Heth a Olaf Winkler wote­bě­racu ludnosć we Wojerecach.

We wobłuku hommage pokazaja Bernharda Sallmannowu „Łužisku trilogiju“, w kotrejž přewodźa awstriski režiser „zranjenu a zdobom zakuzłanu krajinu“. Nimo toho prezentuja krótkofilm „Park Pückler Machuba“ a nowu twórbu Sallmanna „Spreeland – Fontane“.

Z wudobywanjom brunicy a wuskutkami toho zaběrataj so korutanski wuměłc Karl Vouk w seriji „Přiroda_Přiroda“ a němy film Carla-Ludwiga Acháza-Duisberga „Rozbuchanski bager 1010“ z lěta 1929. Serbske přinoški su wot To­nija Bruka, Maje Nageloweje a Isy Micklicojc. Andrina Mračnikar budźe wosebity hósć zetkanja łužiskich filmowcow.

Nowy internetny portal přistupny

Donnerstag, 25. Oktober 2018 geschrieben von:

Serbski institut swoje rěčne posłužby w interneće rozšěrja. Dotalnemu wobšěr­nemu portalej www.delnjoserbsce.de přidruža so nětko www.hornjoserbsce.de.

Budyšin (SN). Rěčespytny wotrjad Serbske­ho instituta je nowy internetny portal www.hornjoserbsce.de online stajił. Wón ma podobnje kaž delnjoserbska strona dolnoserbski.de zhromadźić wšelake informaciske resursy wo hornjoserbšćinje, kaž slědźenišćo zdźěli.

Filmowča a jeje hłowna akterka

Mittwoch, 24. Oktober 2018 geschrieben von:
Film medijoweje wuměłče Frauke Rahr (nalěwo) „Wopyt w domiznje“ měješe premjeru minjeny pjatk w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje. W eksperimentelnym dokumentarnym pasku 87lětna Rownjanka Ema Kralowa (naprawo) hłownu rólu hraje. Film wotbłyšćuje serbske wšědne žiwjenje. Staršiski dom Frauke Rahr je w bjezposrědnim susodstwje Kralec ležownosće. Wječork hudźbnje zahajili su Rowniske glosy, kotrymž Ema Kralowa dwanaće lět přisłuša. Foto: Joachim Rjela

Budyske „lawy“ pytaja lawreata Myta Kaeublera

Mittwoch, 24. Oktober 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN/bn). Klětu chce Budyski Lionsowy klub (LC) druhi raz Myto Kaeublera spožčić. Z wuznamjenjenjom počesća jednotliwcow, skupiny, towarstwa, iniciatiwy abo projekty, kiž so w regionje na wusahowace wašnje na polu sporta, kultury abo zhromadneho žiwjenja angažuja. Myto je z 5 000 eurami dotěro­wane. Dobyćer dóstanje sumu pod wuměnjenjom, zo pjenjezy po swojej woli po­wšitkownowužitnje zasadźi. Na swojej nowinarskej konferency zawčerawšim we foyeru Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła předsydstwo kluba na to skedźbni, zo hišće hač do 9. nowembra namjety za wuznamjenjenje přijima. Wšitcy wobydlerjo regiona su woprawnjeni je zapodać. Dr. Jana Šołćina wuraznje wuzběhny, zo bychu so „jara nad tym wjeselili, bychu-li so tež Serbja wobdźě­lili“. Wotpowědne formulary namakaja zajimcy na inter­netnej stronje LC. Hač do kónca lěta jury namjety pruwuje, na swojim nowolětnym přijeću 8. januara w NSLDź chce LC lawreata zjawnje předstajić. Myto – nimo pjenjez tež bywšeho Budyskeho měšćanostu dr.

Beneficny projekt bjez serbskich wobdźělnikow

Dienstag, 23. Oktober 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN/mwe). Druhi króć přihotuje Budyski Kamjentny dom adwentny koncert „Swinging Santa“ jako zhromadny beneficny projekt z Budyskimi dobro­ćelskimi klubami, kaž su to Rotary-klub, Lionsowy klub a měšćanski klub Leo. Za to­ přewjedźechu w sociokulturnym srjedźišću zwučowanski tydźeń, na kotrymž wobdźěli so wot 13. do 19. oktobra něhdźe 30 instrumentalistow a spěwarjow w starobje dźesać do 18 lět z města a wokoliny. W srjedźišću třoch bene­ficnych koncertow wot 30. nowembra do 2. decembra steji kaž loni za „Swinging Santa“ zestajana bigband. Kaž nawoda projekta a jednaćel Kamjentneho domu Torsten Wiegel zdźěli, móža so Budyšenjo a hosćo na wosebite, haj jón­krótne zarjadowanje wjeselić.

Marian, nic Měrćin

Zamołwity LND za „Hornjołužisku knižnu nazymu“ bě wězo sobudźěłaćer Smolerjec kniharnje Marian Korjeńk. Za wopak podate předmjeno w rozmołwje „LND na ,knižnej nazymje‘“ we wudaću SN z 19. oktobra so redakcija zamołwja.

Klětu maja wo spěchowanju jednać

Donnerstag, 18. Oktober 2018 geschrieben von:

111. Kulturny konwent je so wčera na swo­jim zeńdźenju w Stróži zaběrał mjez druhim z hospodarskim planom a jón wobzamknył. Institucionelne spěcho­wanje wučinja za lěto 2019 15,9 milionow eurow.

Stróža (SN/MiR). Hudźbne šule, mobilne dźěło za młodźinu a Wojerowski kom­pjuterowy muzej Conrad Zuse maja z eta­ta kulturneho ruma Hornja Łuži­ca­Delnja Šleska dóstać klětu wjace pjenjez hač dotal. Institucionalnje spěchowane zarjadnišća dóstawaja financy w dotalnej, resp. aktualnym žadanjam, kaž wurunanju inflacije přiměrjenej wysokosći. Za dźiwadła płaći dale wobzamknjenje jednotliwych budgetow z lěta 2014. Tute pak 2019 wuběži. Tuž ma so klětu znowa jednać.

Biografije pisać při kofeju

Donnerstag, 18. Oktober 2018 geschrieben von:

Budyski žónski centrum chce zajimcow do powědanja wabić. Zaměr je zeznać „Kofejownju powědanja“ a so tak zaběrać z prašenjom, kak nastawaja spisane biografije wšelakich ludźi.

Budyšin (SN/MiR). Kofejownja powě­danja ma měć tři dźěłarnički. Hižo přichodnu wutoru chcedźa prěnju z nich na Karla Marxowej w sprjewinym měsće wotměć. „Chcemy zawjesć do temy kofejownje powědanja. Wšako je to připóznata metoda za powědanje a dopomnjeće“, zdźěli Fränzi Straßberger z Budyskeje žónskeje iniciatiwy. „Wažne je nawuknyć metody powědanja.“ Zdobom pak chcedźa, zo dožiwja přitomni live připowědźenu kofejownju powědanja.

Feliks Statnik

Mittwoch, 17. Oktober 2018 geschrieben von:
17. oktobra 1928 w Dobrošicach rodźeny Feliks Statnik bě serbski wučer z ćěłom a dušu. Wot 1935 do 1939 chodźeše w Róžeńće do ludoweje šule, po tym hač do kónca wójny na gymnazij we Würzburgu. W lěće 1946 wobdźěli so na druhim kursu Serbskeho wučerskeho wustawa w Ra­dworju. Swoje prěnje wučerske městno dósta w Konjecach. Po tym zo bě so wot 1955 do 1958 wuspěšnje na dalokostudiju serbšćiny wobdźělił, rozwučowaše lětdźesatki dołho serbske dźěći w Ralbicach. Njeje pak jeno šulerjam wučbu podawał, ale je na wučbnicach za serbšćinu a přełožujo knihi za matematiku, chemiju a fy­ziku sobu dźěłajo zakład za podawanje dobreje wučby tworił. Nimo toho bě aktiwnje na dźěle wjesneje Domowinskeje skupiny jako čłon jeje předsydstwa wobdźěleny. Angažowaše so tež w gmejnskim parlamenće a w Ralbičanskim hońtwjerskim zjednoćenstwje. W młodych lětach bě jako wuběrny wrotar Ralbičanskemu koparskemu mustwu k wjele dobyćam dopomhał. W rentnarskej starobje je so z wušiknosću, wutrajnosću a akribiskej dokładnosću zhotowjenju miniaturow z wjesneho a ratarskeho žiwjenja wěnował. Ludwig Zahrodnik

Serbskej přinoškaj zaklinčitej

Dienstag, 16. Oktober 2018 geschrieben von:

Prěni raz zaklinčitej we Wienje, starym centrumje europskeje awantgardy wosebje na polu hudźby, twórbje serbskeju komponistow. Z Moldawskeje pochadźaca huslerka bě awstriskim zarjadowarjam łužiskej přinoškaj poručiła.

Wien (SN/bn). Wuměłske towarstwo Stara­ kowarnja Wien, zarjadowar mjez druhim k najrenoměrowanišim wjerškam noweje hudźby słušaceho festiwala „Wien modern“, wuhotuje pjatk w Lite­rariskim kwartěrje awstriskeje stolicy wosebity koncert. Pod hesłom „VIOLA/NEU“ předstaja moldawska huslerka a bračistka Jacqueline Kopacinski – we Łužicy znata jako interpretka serbskeje smyčkoweje literatury, kotruž prawi­dłownje w nadawku rozhłosa RBB na­hrawa –, Celovecski cellist Arne Kircher kaž tež pianist Andrés Añazco z Ekua­dora prapremjerje kompozicijow Akosa Ban­lakeho a Nelly Li Puma. Nimo toho zaklinča twórby mjez druhim Pavela Sin­ge­ra a Konstantina Iljewskeho.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019