Pisany program z jubilejom

Dienstag, 04. Dezember 2018 geschrieben von:
Slepo (JoS/SN). Hač na poslednje městno wupředata bě žurla Slepjanskeho Serbskeho kulturneho centruma, jako dožiwi tam publikum prěnju adwentnu njedźelu program „Nałožki–drasta–tradicije“. Mjeztym 25. raz stej Slepjanski folklorny ansambl a tamniši dźěćacy a młodźinski ansambl stej zarjadowanje wuhotowałoj. Dźěći zakładnošulskeje staroby runje tak kaž młodostni a dorosćeni předstajichu pisany wěnc dohodownych serbskich a němskich pěsnjow a rejow, kotrež instrumentalisća­ přewodźachu. Jedyn z wjerškow bě, jako na jewišću Slepjanske dźěćetko woblěkachu. Tak dopominachu na to, zo běchu w tamnišej cyrkwi před sto lětami prěni raz dźěćetko wu­žohnowali.

Serbski jazz na schadowance

Montag, 03. Dezember 2018 geschrieben von:
Tydźeń po schadźowance je so sobotu 35. schadowanka w kafeteriji Choćebuskeho Serbskeho gymnazija wotměła. Wjeršk pisaneho programa bě wustup jazzoweho duwa LeDazzo (na wobrazu). Spěwarka Lena Hauptmannojc a gitarist Dan Baron předstajištaj wjacore pěsnje, mjez nimi adapciju basnje Miny Witkojc „Njerudź so wutroba“. Nimo toho hudźeštej mjez druhim ćěleso Serbska reja a instrumentalna skupina Serbskeho gymnazija Budyšin. Dalši wjeršk bě modowa přehladka šulerjow delnjoserbskeho gymnazija. Na zakładźe narodneje drasty prezentowachu woni swoje kreacije, kotrež běchu sami zhotowili. Foto: Gregor Wieczorek

W Serbskim seminarje zaso swjaty křiž wisa

Montag, 03. Dezember 2018 geschrieben von:

Praha (SN/MkWj). W Praskim Serbskim seminarje wot soboty zaso swjaty křiž wisa. We wobłuku małeje swjatočnosće su jón nad zachodom tamnišeje Hór­nikoweje knihownje připrawili. Do toho bě jón farar­ Petr Jan Vinš poswjećił. Zarjado­wanje sćěhowali su čłonojo Praskeho Towar­stwa přećelow Serbow z Lukášom Novosadom na čole a delegacija Towarstwa Cyrila a Metoda z Jurjom Špitan­kom. Radworski chór Meja z di­rigentom Pětrom Cyžom swjatočnosć hudźbnje wobrubi.

Wjacori rěčnicy pokazachu na wulki wuznam Serbskeho seminara, kotryž bu ru­nje před 290 lětami załoženy. Wón bě swój čas nimale 500 młodym katolskim Serbam přebywanišćo a kubłanišćo. Lukáš Novosad přitomnych Serbow na to skedźbni, zo je so křiž „do wašeho domu“ nawróćił.

Trójce na dobro šulerjow hudźili

Montag, 03. Dezember 2018 geschrieben von:
We wobłuku dźěłarnički projekta Pop2Go zestajena bigband 25 dźěći a młodostnych kaž tež hosćej Katharina Debus a Gregorio Hernández, wobaj čłonaj mjezynarodneho wokalneho ansambla SLIXS, su kónc tydźenja pod hesłom „Swingin’ Santa“ trójce­ w Budyskim Kamjentnym domje hudźili. Něhdźe pjećstow wopytowarjow bě wot­ hodownych štučkow w šaće swinga zahorjenych. Nimo toho darichu pjenjezy­, z kotrymiž chcedźa šulerjam sprjewineho města strowu snědań zaručić. Zarjadowarjo­ beneficnych koncertow běchu Budyske serwisowe kluby Lions, Lions (Lusatia), Leo, Rotary a Soroptimist Bautzen-Budyšin. Foto: SN/Maćij Bulank

Dawa putacy dohlad do aktualneho połoženja

Freitag, 30. November 2018 geschrieben von:

Budyšin (DŠ/SN). W rjedźe knižnych premjerow předstaji Ludowe nakładnistwo Domowina wčera wječor nowostku Křesćana Krawca, kotraž je runje hišće w lěće jeho kulowatych 80. narodnin wušła.

Za dwanaće monologow pod titulom „Sej statok stajili“ bě Hrubjelčanski awtor po lěće 2012 prěki a podłu po woběmaj Łužicomaj jězdźił, zo by awtentiske žiwjenske stawizny Serbow z třoch generacijow nahrawał. Před něhdźe 25 připosłucharjemi čitaše wón wčera w Budyskej Smolerjec kniharni, podpěrany wot lektorki Ingrid Juršikoweje, wurězki z třoch samoportretow – z Delnjeje Łužicy, ze Slepjanskeho regiona a z Chrósćic. Njeje to prěni raz, zo staja wjelestronski spisowaćel tu prašenje „Što wot nas wostanje?“, a to z wida serbskeho kulturneho prócowarja.

Kulturna skupina Lidová muzika z Chrastu je předwčerawšim w Praskej cyrkwi swjateho Klimenta swoju nowu CD ze serbskimi pěsnjemi předstajiła. Cyłkownje 28 štučkow w hornjo- a delnjoserbšćinje kaž tež w slepjanšćinje běchu lajscy wuměłcy minjene měsacy­ w Plzeňskim studiju Čěskeho rozhłosa nahrawali. Režiju měješe Jaroslav Krček, kiž je hižo wjacore serbske hudźbne projek­ty přewodźał. Koncert na premjerje zynkonošaka w Praskej cyrkwi wopyta něhdźe sto ludźi. Foto: Beno Šołta

Čitajće w nowym rozhledźe (30.11.18)

Freitag, 30. November 2018 geschrieben von:

Decemberski Rozhlad je w šěrokim zmysle stawizniski. Před 400 lětami zemrě Albin Moller – muž, kiž wuda 1574 prěnje serbske ćišćane knihi. Rozhlad předstaja z Tšupca pochadźaceho fararja kaž tež wosud jeho kalendra a spěwarskich z małym katechizmom. Jens Buliš pisa wo njerunym žiwjenskim puću Mollera – na přikład njebě so duchownemu poradźiło, trajne farske městno namakać –, kotrehož běh móžeš z dźensnišeho wida wše­la­ko interpretować. Po rozdźělnych pućach dóstachu so tež eksemplary Mollerowych spěwarskich z jedneje ruki do druheje, doniž­ so mnohe slědy za dźensnišeho zajimca njezhubja. Někotre pak wjedźechu k digitalizaciji, tak zo móžemy Mollera mjeztym w interneće čitać. Wo tym zhoniće z přinoška Franca Šěna.

Za swójbnymi slědami pytał je přez mnohe lěta a lětdźesatki Kevin Zwar, kotre­hož prjedownik Pětr Zwar bě 1854 z Droždźija wupućował. Justyna Michniuk je so z Awstralčanom rozmołwjała.

Thietmar z Merseburga

Freitag, 30. November 2018 geschrieben von:
Wuznamny chronist zažneho srjedźowěka, biskop Thietmar, po staroserbskim Mjezyborski, zemrě 1. decembra 1018 w Merseburgu. 25. julija 975 narodźi so wón sakskej hrabinskej swójbje von Walbeck­ w sydlišću samsneho mjena. W Quedlinburgu a Magdeburgu kubłaše so na teologu a bu 1009 na biskopa Merseburga wuswjećeny. Jako tajki knježeše nad tehdy staroserbskim krajom. Wulke zasłužby zdoby sej jako pisar wosom­zwjazkoweje łaćonskeje chroniki. W njej wopisowaše stawizny a žiwjenje němskosakskich knježićelow, połobskosłowjanskich kmjenow a zažneje Pólskeje wot časa kejžora Heinricha I. hač do lěta 1018. Chronika Thietmara złožowaše so na starše pisomne podłožki a na jeho dožiwjenja na bitwy Němcow z pólskim wójwodu Bolesławom Chrobrym a z dalšimi Słowjanami. Z wopisanjom boja w lěće 1002 wo hłowne hrodźišćo Milčanow stej Budyšin a tam 1018 podpisany měr prěni raz naspomnjenej. Zhoniš wo wojowanju wo hrodźišću Łužičanow Liubusu a jeho zničenju, wo přibohach kaž Swarožiču, wo wysokim stawje ratarstwa Głomačanow, wo zapusćenju jich kraja a wujimki ze serbskeje rěče. Manfred Laduš

Prapremjera a rarita

Mittwoch, 28. November 2018 geschrieben von:

Słowjenski gitarist twórbu na dirigenta serbskeho pochada spisał

Po njedawnym počesćenju dr. Jana Rawpa na dnju posmjertnych 90. narodnin wusa­howaceho serbskeho komponista a hudź­bnowědnika předstajichu hudźbnicy a spěwarjo, mjez druhim sopranistka Romy Petrick, komorne kompozicije, kruchi za soloinstrumenty a spěwy. Liana Bertók bě program zestajała. Dramaturgisce wušiknje pokazachu woni wjelestronskosć wuměłca runje tak kaž jeho wuwiće nastupajo harmoniku a žanry.

„Humor je cyle wažna ručica“

Mittwoch, 28. November 2018 geschrieben von:

Słubfurt. Wobydlerjam wokoliny něhdźe 30 kilometrow sewjernje zaliwa Łužiskeje Nysy do Wódry móhło switać, wo čo so při tutym dźiwnym, tak mjenowanym kófrowym słowje jedna. A wězo tež wšitkim, kotřiž su tam hižo raz na wopyće byli a so trochu za to zajimuja, što so za hranicu na tamnym boku rěki takle stawa. Jasnišo wěcka snano wupada, storčimy-li potom na Zielona Berg, Hrabiwalde abo Zgörzelic. Samo wo Bautszynje bě hižo rěč. Cyle jasnje, smy wosrjedź Noweje Ameriki. Wosebita „komisija za naležnosće pomjenowanja we wróćozdobytych kónčinach“ je sej tute wopřijeća wumysliła a zapisa je do swojorazneje karty, kotraž ma so wot wuchoda na zapad – znajmjeńša, dźe-li po woli iniciatorow projekta „Słubfurt a Nowa Amerika“.

Anzeige