Dobyćerjo hodowneje křižowki

Freitag, 05. Januar 2018 geschrieben von:
Tójšto dopisow a mejlkow smy minjene dny do redakcije dóstali, z kotrymiž připósłachu nam čitarjo prawe wuhódanje našeje hodowneje křižowki „Darujemy swojim lubym“. Tuž sej redakciska fortuna zaso raz lochko měła njeje dobyćerjow zwěsćić. Zastupnej lisćikaj za premjeru noweje inscenacije NSLDź „Paradiz w dobrej stwě“ 17. februara w Budyšinje přewostajimy Katce Baierowej z Pančic-Kukowa. Zastupnej lisćikaj za lětuše prěnje hornjoserbske ptačokwasne předstajenje SLA 27. januara w Radworju připósćelemy Leń­ce Zopinej z Haja. A nad knihu Pawoła Roty „Z kameru a pisakom po Delanach“ smě so Brigitta Räß­lerowa z Halštrowskeje Hole wjeselić.

Tole so za přetrjebarjow změni

Dienstag, 02. Januar 2018 geschrieben von:

Lěto 2018 přinjese přetrjebarjam znowa někotre změny. Wuznam mjezow w Europskej uniji za konsumentow so dale pozhubja, škit přetrjebarjow za dowolowe jězby so powjetši a wažny je termin za kupcow awta.

TELEWIZIJU HLADAĆ KAŽ DOMA: Štóž je streamingowe słužby abonował, móže je wot 20. měrca 2018 tež za čas dowola w krajach Europskeje unije wužiwać. Dotal­ zwučene krajne zawěry postajenja Europskeho parlamenta dla wotpadnu. Rjadowanje płaći jeno za nachwilny přebytk we wukraju.

ŽANE PŘIDATNE POPŁATKI wjace při płaćenju z kreditowku: Wot 13. januara płaća za to nowe rjadowanja EU. Wikowarjo njesmědźa hižo wosebite popłatki za płaćenje ze zwučenymi kartami, přepokazankami SEPA a poćeženku w eurach wobličić. To płaći po wšej Europje za knihowanja a nakupje pak w stacionarnym pak w internetnym wikowanju.

LĚPŠI ŠKIT při znjewužiwanju kreditowki: Je-li kreditowka pokradnjena a płaćenje njeawtorizowane, woteběra za pře­trjebarja wot 13. januara 2018 hranica rukowanja wot dotal maksimalnje 150 na 50 eurow. Wuměnjenje je, zo njeje škodowany hrubje njekedźbnje jednał.

Štóž chce sej tele dny w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji něšto wobstarać, toho drje je koza liznyła. Wot srjedy je wona mjenujcy hižo zawrjena a wostanje to cyłe tři tydźenje. Přičina je inwentura. Lubowarjo serbskich knihow, zynkonošakow atd. měli so tuž druhdźe rozhladować, na přikład w Smolerjec kniharni, kotraž je wot 5. januara zaso regularnje wotewrjena. Foto: SN/Maćij Bulank

A potom so sta

Freitag, 22. Dezember 2017 geschrieben von:

Decemberske słónco mile swěći a ze swojimi pruhami zymsku krajinu pozłoća. Haj, tu w reha-klinice w Rudnych horach je lochka zymička zaćahnyła. Krajina je ze sněhom poćehnjena. W klinice samej je wšudźe přijomnje ćopło.

Rolf, młody muž srěnjeje postawy, sedźi na swojim łožu. Dopołdnja je wšelake terapije měł. Nětko ma swobodne. Jeho sobupacienta su dźensa pušćili. Nowy ma hakle nazajtra přińć. Tuž je Rolf sam w stwě. Poprawom je tróšku pospać chcył. Tola dotal so jemu to poradźiło njeje. Přeco zaso spěchaja mysle do blišeje a dalšeje zašłosće. Tydźeń dyrbi hišće w klinice přebywać, potom smě domoj. To budźe něšto dnjow do hód. Ale što jeho doma wočakuje? Nochce na to myslić, a tola to přeco zaso dyrbi.

Zo bychmy Rolfowe starosće zrozu­mili, podajmy so zhromadnje do zašłosće.

Adwent w Lubnjowskim přistawje Foto: Peter Becker

Adwentne wiki, wšojedne hač w měsće abo na wsy, su kóždolětnje tež dźěćom wosebity wjeršk. Kaž čakachu tule dźěći Serbskeje pěstowarnje „Jan Radyserb Wjela“ minjenu wutoru na Budyskim hłownym torhošću na wopyt rumpodicha, wjesela so dźěći zawěsće tež hižo tam, hdźež změja tónle kónc tydźenja wiki, mjez druhim w Nowej Wjesce, Hórkach a we Wojerecach, na wopyt dołhobrodateho muža w čerwjenym kabaće. Foto: SN/Maćij Bulank

Serbski ludowy ansambl předstaja tuchwilu w Budyšinje swoju rejwanu bajku za dźěći „Hodowne potajnstwo“. Stawizna, kotraž je połna potajnosćow, předstaja, što wšitko so patoržicu we Łužicy stawa. Jako sonina wjedźe serbska dźiwadźelnica Hanka Rjelcyna (na wobrazu) po programje. Nimo zarjadowanjow na swójskej žurli w sprjewinym měsće je 17. decembra w 17 hodź. tež předstajenje w Chrósćicach planowane, 10. decembra pak w Diepholzu a 19. decembra w Herne. Foto: SLA/Stefan Cuška

Turistiska a marketingowa towaršnosć Sakskeje je tónle tydźeń pućowanski program 2018 poskićerja Thomas Cook za jězby po cy­łej Němskej předstajiła. Towaršnosć je składnosć wužiła a zajimcam tež Budyšin a Hornju Łužicu jako atraktiwny pućowanski cil předstajiła. Tak wobhlada sej 15 pućowanskich žurnalistow z Čěskeje Hornju Łužicu a sprjewine město pod aspektom serbskosće. Mjez druhim pobychu na Ralbičanskim kěrchowje a w Budyskim hosćencu „Wjelbik“. Foto: SN/Maćij Bulank

Kak nabožne wuwiće dźěći přewodźeć?

Mittwoch, 29. November 2017 geschrieben von:
Smjerdźaca. Zhromadne zarjadowanje Serbskeho šulskeho towarstwa a Smjerdźečanskeho swójbneho srjedźišća LIPA zaběra so wutoru, 5. decembra, wot 16 do 18.30 hodź. w Smjerdźacej z prašenjom, kak hodźi so nabožne wuwiće dźěći přewodźeć a kak hodźitej so swójba a dźěćo w tymle wažnym prašenju podpěrać. „Dožiwja-li dźěćo přiwzaće a přichilnosć, wuwiwa wone hižo w zažnym dźěćat­stwje dowěru do nadźijepołneho žiwjenja“, rěka w přeprošenju. Referentka tohole kubłanskeho popołdnja budźe Werónika Róblowa. Wobdźělenje na wosobu płaći 15 eurow. Zajimcy njech přizjewja so hač do 4. decembra pod telefonowym čisłom 03591/ 550 221 abo pod emailowej adresu .

Jurij Hantuš

Freitag, 24. November 2017 geschrieben von:

Budź swěrny hač do smjerće, a dam ći krónu žiwjenja.

Zjew 2,10

z Radworja

*12. septembra 1925 † 23. nowembra 2017


W lubosći jeho dźakowne dźěći

Marka, Alojs, Ludmila, Alfons a Pětr

a jich swójby


Pusty wječor je njedźelu, 26. nowembra, wot 14.45 do 18 hodź. w Křižnej cyrkwi w Radworju. Pohrjeb a rekwiem budźetej póndźelu, 27. nowembra, w 15 hodź. w Radworju.
Na prawdu Božu je wotešoł naš nan, přichodny nan, dźěd a pradźěd

w Lejnje, Budyšinje, Drježdźanach, Parisu a Ra­dworju ­

w nazymniku 2017

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019