Wobnowjene jěchanišćo Wojerowskeje młodźinskeje farmy z nowym płotom z wosebje dźeržiteho drjewa robinije, maja dźěći a młodostni zaso k dispoziciji, po tym zo su je minjenu póndźelu poswjećili. Załožba Łužiska jězorina bě za podpěru při twarskich­ kóštach šek w hódnoće 8 000 eurow přepodała. Za cyłkowny projekt nałožichu něhdźe 15 000 eurow. Sobu­dźěłaćerjo farmy su tójšto dźěłow sami wukonjeli. Woltižěrowanska skupina zetkawa so stajnje póndźelu popołdnju. Foto: Gernot Menze

Křižowka (31.08.18)

Freitag, 31. August 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 powyšenje w krajinje, 5 jara ćopło, 6 nic dawać, 7 dźěl dnja, 10 wón bě Iliadu zeserbšćił (Matej), 13 přistaw jendźelsce, 14 pomocnik při wuwalenjach a pod., 15 nic prědku

Padorunje: 1 skupina spěwarjow, 2 zběhadło, 3 Riese serbsce, 4 powabna, 8 słód, 9 nalětni swjedźeń, 11 zelenina, 12 wjes pola Wojerec

Winicarjo podłu sakskeje winicoweje dróhi přeprošeja jutře a njedźelu, 25. a 26. awgusta, 19. raz na woptawanje wina. To je jedne z najwoblubowanišich winowych zarjadowanjow Drježdźanskeho łobjoweho kraja. Mjez Pirnu a Diesbarom-Seußlitzom ­winicarjo 46 winicow swoje wrota, pincy a bleše wočinjeja. Připowědźili su so hosćo z cyłeje Němskeje. Foto: Sylvio Dittrich

Křižowka (24.08.18)

Freitag, 24. August 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 žeńtwa, 5 koparski klub w Rostocku, 6 hłowna wosoba jednanja, 7 hara, 10 sudobjo, 13 pruwowanje, 14 spisar, 15 bratr Abela

Padorunje: 1 skupina spěwarjow, 2 dźěl popy, 3 zemjepisny plan, 4 ze štomami wobdata dróha, 8 hudźbna twórba, 9 jednotka kajkosće bencina, 11 dźělne wotpłaćenje, 12 dźěło Ibsena

Choćebuske towarstwo Studnja je z Bórkowskej swójbu Sporn bajowu nóc organizowało. Hosćom w čołmje na groblach před­stajichu lutka, błudnika a připołdnicu (Frank Kosyk, Gerald Schön a Kati Sprigode). Nykus (Michael Apel) je na to wšitkich do zhro­madneje reje wabił. Foto: Peter Becker

Křižowka (17.08.18)

Freitag, 17. August 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 1 předmjet k hraću, 3 Słowjan, 5 zdychnjenčko, 7 falowacy dešć, 10 cyły chlěb, 14 swójbny, 15 ameriska basketballowa liga, 16 španiske wołanje

Padorunje: 1 muski hłós, 2 dźěl wobleka, 3 grjekski pismik, 4 serbska institucija skrótš., 6 nic strowa, 8 muske předmjeno, 9 rozbuchlina skrótš., 10 knjez pólsce, 11 křesćanska powěsćernja, 12 swětowa organizacija, 13 aber serbsce

Na Chróšćanskej farje tuchwilu tež čěšćinu słyšiš. Jan Breindl wuwučuje tam zajimcow w swojej maćeršćinje. Po popołdnišim rěčnym kursu wotměwachu so wot póndźele hač do dźensnišeho zabawne poskitki. Tak su wobdźělnicy mjez druhim tež čěske pěsnje spěwali. Jutře­ kurs z ekskursiju do Libereca zakónča. Foto: Feliks Haza

Křižowka (10.08.18)

Freitag, 10. August 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 1 srědk dorozumjenja, 3 třělwa, 5 kow skrótš., 7 wodu přiliwać, 10 rostlina z kitkami za poliwku, 14 kanton Šwicarskeje, 15 přikryw za blido, 16 narod

Padorunje: 1 strašna chorosć, 2 napoj, 3 Kauf serbsce, 4 při ćopłoće dyrbimy wjele ..., 6 komponist operetow (Franz), 8 brazilske město skrótš., 9 mjezynarodny olympiski komitej skrótš., 10 ratar, 11 dźěl kusadła, 12 afriska rěka, 13 program telewizije

Cyłkownje wjace hač 550 ludźi je prěnjej předstajeni „kina při Sprjewi na čerstwym powětře“ wopytało. Na arealu bywšeje Budyskeje wocloweje a sudobjoweje twornje pokazachu wčera tydźenja italsko-francoski roadmovie „Błyšćace dopomnjeće“ a předwčerawšim jendźelsku komediju „Płuwacy mužojo“. Za přichodnu srjedu je předstajer Alexander Noack ze slěd zarjadowaceho towarstwa Kamjentny dom ze štyrjomi Oscarami wuznamjenjeny film „Šeptanje wody“ wuzwolił. Foto: SN/Maćij Bulank

Płastowka (03.08.18)

Freitag, 03. August 2018 geschrieben von:

Spočatk pytanych słowow je wupokazany.

1 dźěl bydlenja, 2 wysoki twar, 3 wódne zwěrjo, 4 znata wosobina, 5 zahe dnja, 6 wojerski pakt, 7 norwegska stolica, 8 spěw jednotliwcow, nócny ptak; wuslědk w lěwym rjedźe: ličba

Anzeige