Kamjenska ludowa uniwersita poskića pohibowanske kursy pod hesłom hula-hoop. To rěka, zo wjerća wobdźělnicy specialne rynki wokoło talje, mjetaja je dowysoka a wukonjeja tak zdobom akrobatiske triki. Štóž ma zajim, móže so hišće na 2. kursu, kotryž­ so wot 11. februara wotměwa, pod telefonowym čisłom 03578/ 30 96 30 přizjewić. Foto: SN/Hanka Šěnec

Křižowka (01.03.19)

Freitag, 01. März 2019 geschrieben von:

Wodorunje: 3 hłuboka dźěra, 5 nic bratr, 6 cyłk słowow, 7 sudobjo, 10 ličba, 13 domjace zwěrjata, 14 dlěše powědančko, 15 rumnosć bydlenja

Padorunje: 1 pos, 2 znaty wuměłc, sportowc, 3 přewidny, ­swětły, 4 srědk hygieny, 8 skromnje žiworjacy, 9 satelit, 11 demonstracija, 12 nic stereo

Čitajće w nowym rozhledźe (22.02.19)

Freitag, 22. Februar 2019 geschrieben von:

Jedne z ćežišćow měrcowskeho wudaća kulturneho časopisa je serbski film. Z filmowcom Pětrom Symankom rozmołwjachmoj so wo jeho dźěle, serbskich korjenjach a njewšědnych powołanskich pućach. Jurij Łušćanski předstaji hišće raz skerje njeznate aspekty ze žiwjenja a skutkowanja serbskeho filmoweho stawiznarja Alfreda Krawca-Dźěwinskeho, kiž je w decembrje w starobje 84 lět zemrěł.

Płastowka (22.02.19)

Freitag, 22. Februar 2019 geschrieben von:

Spočatk pytanych słowow je wupokazany.

1 dźěl statoka, 2 wólny kop při kopańcy, 3 škitny dźěl ćěła, 4 lěkowanje, 5 jednore jězdźidło, 6 grjekski pismik, 7 zjednoćenstwo, 8 dobyćer při mejemjetanju, 9 přistojne hraće = lisćowy štom

Křižowka (15.02.19)

Freitag, 15. Februar 2019 geschrieben von:

Wodorunje: 3 nic w cuzbje, 5 klawěr, 6 hubjenstwo, 7 pomocnik při wuwalenjach a pod., 10 gähnen serbsce, 13 předawanske zarjadowanje, 14 wódnišćo, 15 ludowje: twjerda hłowa

Padorunje: 1 nócny wotpočink, 2 přitok Ryna, 3 słódny, 4 barba, 8 italske město, 9 kontinent, 11 so wě, 12 Dorn serbsce

Biskopičanski zwěrjenc je jedyn z najmjeńšich w Sakskej. Wot lěta 1996 su tam rysy (Luchs) doma. Wosebje w šulskich prózdninach witaja w překrasnym a derje hladanym domicilu wjele swójbow. Dźěći móža hdys a hdys zwěrjata sobu picować. Foto: Steffen Unger

Pomjenowanja za horu kaž Sokolnik a městnosće kaž Čertowe wokno su na turistiskich tafličkach na Čornoboze tež rukopisnje serbsce woznamjenjene. Štóž chce sej iniciatiwu njeznatych sam wobhladać, njech pućuje na horu, pod kotrejž chowaja so wsy kaž Rachlow­ a Wuježk. Na horje samej móžeš so na wjeršku derje wočerstwić a do daliny zhladować. Foto: SN/Maćij Bulank

Křižowka (01.02.19)

Freitag, 01. Februar 2019 geschrieben von:

Wodorunje: 3 žeńtwa, 5 wjes pola Běłeje Wody, 6 rola, 7 kupa w Srjedźnym morju, 10 znate město w šwicarskim Grau­bünden, 13 hospodarski plan, 14 drohotny čerwjeny kamjeń, 15 wójsko jendźelsce

Padorunje: 1 pos, 2 daloko ..., 3 sportowc, 4 zběrka zemjepisnych kartow, 8 dźěl helikoptera, 9 horiny w Čěskej/Pólskej, 11 łu­žiski jězor, 12 rěka w Italskej

Jónu wob měsac su zajimcy do Budyskeje měšćanskeje biblioteki na dalekubłanje wo digitalnym wupožčowanju medijow Onlei­he přeprošeni. Sobudźěłaćerjo knihownje, kaž Karin Hahn, přitomnym rozkładuja, zo a kak so digitalne čitanje wudani. Kóždy ma wupožčene title mobilnje při sebi. Přichodne dalekubłanje w Budyšinje je 18. februara. Foto: SN/Hanka Šěnec

Čitajće w nowym rozhledźe (25.01.19)

Freitag, 25. Januar 2019 geschrieben von:

Februarski Rozhlad změje za was roz­­pra­wy a recensije někotrych kulturnych zarjadowanjow hišće z lońšeho lěta. Tak pisatej Judith Škodźina a Justyna Michniuk wo schadźowance w Budyšinje a Cho­­ćebuzu, Chrysta Meškankowa hódnoći koncert na česć Jana Rawpa w Serbskim muzeju, Jens Daniel Schubert sinfoniski koncert SLA w dźiwadle w Budyšinje a Jill-Francis Ketlicojc rozprawja wo wobdźě­lenju skupiny Serbska reja na mjezyetniskim festiwalu a lěćnej akademiji „Proetnica“ w sedmihródskim Sighişoarje.

Dalše přinoški poćahuja so na tež lětsa zdźěla horco dale diskutowane temy. Susanne Hozyna a Marlis Heyerjec ze Serbskeho instituta wěnujetej so wjelkej z kulturnowědomostneho wida. Zhonimy mjez druhim, zo ma samo spěw „Zady našej’ pjecy“ zwisk z wjelkami. Nimo tajkich zajimawostkow dóstanjemy dohlad do dźěla europskich kulturnych wědomosćow, kotryž zaběra so z tym, kak wobchadźenje a předstawa čłowjeka wo druhich organizmach jeho kulturu wobwliwujetej.

Anzeige