Reformacija a nowy koncept

Freitag, 05. Januar 2018 geschrieben von:

Jubilejne lěto reformacije w Sakskej pod hesłom „My smy tak swobodni“ zahajichu z ekumeniskej swjatočnej Božej słužbu 7. januara w ewangelskim dźělu Budyskeje cyrkwje swj. Pětra. Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje dr. Carsten Rentzing a Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers swjećeštaj kemše. Wjetši serbski podźěl swjatočnosće bě Serbske ewangelske towarstwo nastorčiło.

19 wosobow z nimale wšěch kónčin dwurěčneje Łužicy je iniciatiwa Serbski sejm 28. januara we Wojerowskim hrodźe do Rady starostow powołała.

Ptači kwas kaž tež póstnicy wopokazachu so jako runje tak woblubowanej nałožkaj kaž hižo w minjenych lětach. Serbski ludowy ansambl swjećeše ze swojim programom samo „dejmantny kwas“ – mjeztym 60 lět wuměłcy SLA přihladowarjow po cyłej Łužicy zawjeseleja.

Swět z hosćom

Freitag, 05. Januar 2018 geschrieben von:

Najwjetši kulturny podawk w Serbach bě bjezdwěla XII. mjezynarodny folklorny festiwal „Lužica“. W smažniku dožiwichu zahorjeni přihladowarjo kulturne skupiny z Egyptowskeje, Kolumbiskeje, Grjekskeje, Burundija, Ameriki, Norwegskeje, Běłoruskeje, Awstriskeje, Čěskeje, Pólskeje, Madźarskeje, Rumunskeje, Chorwatskeje, Słowakskeje, Němskeje a Italskeje w Budyšinje, Hochozy a w Chrósćicach. Wězo běchu tež nimale wšitke serbske ćělesa ludoweje hudźby a reje w programje zastupjeni.

Dalši wuměłski wjeršk bě znowapředstajenje „Serbskich jutrow“, duchowneho oratorija na libreto Chrysty Meškankoweje a hudźbu Jana Cyža. A inscenacija „Olsenowa cwólba wupućuje“ wobradźi­ Němsko-Serbskemu ludowemu dźiwadłu rekordnu ličbu přihladowarjow.

Krabat, zornowc a wotstup

Freitag, 05. Januar 2018 geschrieben von:

Třeća wosebita wustajeńca Budyskeho Serbskeho muzeja wěnowaše so najskerje najznaćišej serbskej mytiskej bytosći. Wulce a wobšěrnje zapołoženy projekt „Krabat – Muž – Mytos – Marka“ wuwjercholi w třidźělnej přehladce, kotraž ma so po finisaži w jutrowniku lětsa nimale dospołnje zachować.

Lěćo 2017 bě lěćo wuměłstwa. Byrnjež mjezynarodny swjedźeń poezije internych diferencow w Zwjazku serbskich wuměłcow dla wupadnył, su z počesćenjom Jurja Chěžki – wón měješe w srjedźišću festiwala poezije stać – wuznamneho serbskeho awantgardista-basnika dostojnje wopominali.

Wulki wothłós zbudźi 11. mjezynarodna dźěłarnička rězbarjow a socharjow w Miłočanskej skale. Zarjadowarjo běchu runja wuměłcam přewšo spokojom, a wulke připóznaće publikuma da organizatorow wo dalšim rozšěrjenju rozmyslować. 19. nukstock-openair přiwabi wjace hač 700 přećelow njewšědnych njekomercielnych zynkow k Nukničanskej skale.

Jan Buk, nestor serbskeho tworjaceho wuměłstwa, woswjeći swoje 95ćiny.

Dobyćerjo w poražce

Freitag, 05. Januar 2018 geschrieben von:
Kito Lorenc namaka na Bukečanskim kěrchowje swój posledni wotpočink. Přiwuzni a přećeljo su so na žarowanskej swjatočnosći z nim rozžohnowali. SN/Maćij Bulank

Sportowy wjeršk lěta 2017 we Łužicy bě hra prěnjeho koła sakskeho koparskeho pokala mjez SJ Chrósćicami a FSV Zwickauwom. Domjacy drje 0:5 podležachu, hladajo na skoro 800 přihladowarjow a na fakt, zo bě prěni raz po přewróće profijowe mustwo z hosćom wi­nowatostneje­ hry, směmy wuslědk přiwšěm za wuspěch wopisać.

Razna kritika předpředchadnika Kurta Biedenkopfa bě ćišć na sakskeho pre­miera Stanisława Tilicha powjetšiła. Tilich namjetowaše Zhorjelčana Michaela Kretsch­mera (CDU) za naslědnika na čole sakskeje CDU a knježerstwa. 12. hodownika je oficialnje wotstupił. 13. hodownika bu Kretschmer w Drježdźanach za noweho ministerskeho prezidenta Sakskeje wuzwoleny. Serbskim temam wšak so dotal konkretnje wuprajił njeje.

Jedna z najnowšich inscenacijow Budyskeho NSLDź, němskorěčny kruch „Olsenowa cwólba a kusadło grawanja“, ma dźensa w 19.30 hodź. na hłownym jewišću premjeru. Mjez druhim wuhladamy tam znatych dźiwadźelnikow, kotřiž su hižo na lětnim dźiwadle­ wjele přikleska žnjeli. Přichodne předstajenje budźe 20. januara. Foto: SN/Maćij Bulank

Křižowka (05.01.18)

Freitag, 05. Januar 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 dwanaće měsacow, 5 nic husty, 6 předewzaće, 7 stolica Franco­skeje, 10 depot, 13 koparski klub Madrida, 14 skromnje žiwy, 15 lěsna rostlina

Padorunje: 1 horca woda, 2 postrow Sportej ..., 3 sakske město wikow, 4 rostlina łuki, brjóžka, 8 čušlak, 9 jedna z nabožinow, 11 nic polo, 12 nahromadźene fakty

Wuhódanje – wodorunje: 3 lěto, 5 rědki, 6 plan, 7 Paris, 10 skład, 13 Real, 14 asket, 15 štom; padorunje: 1 krop, 2 zdar, 3 Lipsk, 4 trawa, 8 agent, 9 islam, 11 łuka, 12 daty

Dobyćerjo hodowneje křižowki

Freitag, 05. Januar 2018 geschrieben von:
Tójšto dopisow a mejlkow smy minjene dny do redakcije dóstali, z kotrymiž připósłachu nam čitarjo prawe wuhódanje našeje hodowneje křižowki „Darujemy swojim lubym“. Tuž sej redakciska fortuna zaso raz lochko měła njeje dobyćerjow zwěsćić. Zastupnej lisćikaj za premjeru noweje inscenacije NSLDź „Paradiz w dobrej stwě“ 17. februara w Budyšinje přewostajimy Katce Baierowej z Pančic-Kukowa. Zastupnej lisćikaj za lětuše prěnje hornjoserbske ptačokwasne předstajenje SLA 27. januara w Radworju připósćelemy Leń­ce Zopinej z Haja. A nad knihu Pawoła Roty „Z kameru a pisakom po Delanach“ smě so Brigitta Räß­lerowa z Halštrowskeje Hole wjeselić.

Tole so za přetrjebarjow změni

Dienstag, 02. Januar 2018 geschrieben von:

Lěto 2018 přinjese přetrjebarjam znowa někotre změny. Wuznam mjezow w Europskej uniji za konsumentow so dale pozhubja, škit přetrjebarjow za dowolowe jězby so powjetši a wažny je termin za kupcow awta.

TELEWIZIJU HLADAĆ KAŽ DOMA: Štóž je streamingowe słužby abonował, móže je wot 20. měrca 2018 tež za čas dowola w krajach Europskeje unije wužiwać. Dotal­ zwučene krajne zawěry postajenja Europskeho parlamenta dla wotpadnu. Rjadowanje płaći jeno za nachwilny přebytk we wukraju.

ŽANE PŘIDATNE POPŁATKI wjace při płaćenju z kreditowku: Wot 13. januara płaća za to nowe rjadowanja EU. Wikowarjo njesmědźa hižo wosebite popłatki za płaćenje ze zwučenymi kartami, přepokazankami SEPA a poćeženku w eurach wobličić. To płaći po wšej Europje za knihowanja a nakupje pak w stacionarnym pak w internetnym wikowanju.

LĚPŠI ŠKIT při znjewužiwanju kreditowki: Je-li kreditowka pokradnjena a płaćenje njeawtorizowane, woteběra za pře­trjebarja wot 13. januara 2018 hranica rukowanja wot dotal maksimalnje 150 na 50 eurow. Wuměnjenje je, zo njeje škodowany hrubje njekedźbnje jednał.

Štóž chce sej tele dny w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji něšto wobstarać, toho drje je koza liznyła. Wot srjedy je wona mjenujcy hižo zawrjena a wostanje to cyłe tři tydźenje. Přičina je inwentura. Lubowarjo serbskich knihow, zynkonošakow atd. měli so tuž druhdźe rozhladować, na přikład w Smolerjec kniharni, kotraž je wot 5. januara zaso regularnje wotewrjena. Foto: SN/Maćij Bulank

A potom so sta

Freitag, 22. Dezember 2017 geschrieben von:

Decemberske słónco mile swěći a ze swojimi pruhami zymsku krajinu pozłoća. Haj, tu w reha-klinice w Rudnych horach je lochka zymička zaćahnyła. Krajina je ze sněhom poćehnjena. W klinice samej je wšudźe přijomnje ćopło.

Rolf, młody muž srěnjeje postawy, sedźi na swojim łožu. Dopołdnja je wšelake terapije měł. Nětko ma swobodne. Jeho sobupacienta su dźensa pušćili. Nowy ma hakle nazajtra přińć. Tuž je Rolf sam w stwě. Poprawom je tróšku pospać chcył. Tola dotal so jemu to poradźiło njeje. Přeco zaso spěchaja mysle do blišeje a dalšeje zašłosće. Tydźeń dyrbi hišće w klinice přebywać, potom smě domoj. To budźe něšto dnjow do hód. Ale što jeho doma wočakuje? Nochce na to myslić, a tola to přeco zaso dyrbi.

Zo bychmy Rolfowe starosće zrozu­mili, podajmy so zhromadnje do zašłosće.

Anzeige