Je zaso tak daloko: Kaž kóžde lěto mamy časniki kónc oktobra přestajić, wšako skónči so lětni čas. Tónraz budźe to zajutřišim, 30. oktobra, a to zdypkom w třoch. Potom dyrbimy pokazowaki wo hodźinu wróćo zwjertnyć. We wšěch digitalnych časnikach pak so čas wotsamo přestaji. Chróšćanski časnikarski mišter Jürgen Njek hišće na to skedźbnja, zo njeměli so časniki z machawku abo z wotbiwanjom wróćo wjerćeć, ale radšo zastajić a nowy dźeń w prawym času zaso startować. Foto: SN/Maćij Bulank

Spominać a dale myslić

Donnerstag, 27. Oktober 2016 geschrieben von:

Chrósćicy (SN). Serbski zapósłanc Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje Hajko Kozel přeprošuje jutře, pjatk, w 14 hodź. do foyera Serbskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“ w Chrósćicach, na zarjadowanje k spominanju na 15. róčnicu Chróšćanskeho zběžka pod hesłom „Spominać a dale myslić“. Diskutować chcedźa tam tež wo impulsach Chróšćan zběžka, kotrež skutkuja přez hranicy Sakskeje a šulskeje politiki.

Spočatnje porěči Hajko Kozel­ wo šulskopolitiskich wužadanjach w Serbach. Kubłanskopolitiska rěčnica frakcije Lěwicy Cornelia Falken analyzuje a wuhódnoći Chróšćan zběžk jako wotmołwu ­Serbow na pospyt politiki, serbsku šulsku syć rozpušćić. Předsyda Domowiny Dawid Statnik rozłoži žadanja za nowelu sakskeho šulskeho zakonja nastupajo serbsku šulsku syć. A čěski zapósłanc Europskeho­ parlamenta Jaromír Kohlíček pokaza, kak móhło so problemej pobrachowacych serbskich wučerjow z pomocu Pólskeje a Čěskeje wotpomhać. Něhdźe wot 16 hodź. budźe połdra hodźiny chwile za wosobinske rozmołwy při kofeju a tykancu. Zajimcy su wutrobnje witani.

Přednošk wo wuznamje Ochranowskeho hibanja

Donnerstag, 27. Oktober 2016 geschrieben von:
Komorow. Domowinska skupina Komorow/Trupin/Rakecy přeprošuje wšitkich zajimcow na přednošk historikarki dr. Lubiny Malinkoweje sobotu, 29. oktobra, w 15.30 hodź. do Komorowa pola Rakec. W młodźinskim klubje při sportnišću porěči Lubina Malinkowa wo wuznamje a wuskutkach Ochranowskeho hibanja na Serbow a pokaza k tomu rjad wobrazow. Přednošk budźe přewažnje w němskej rěči. Budyska župa „Jan Arnošt Smoler“ zarjadowanje spěchuje. Organizatorojo nadźijeja so bohateho wopyta.

K 100. narodninam prof. dr. Frida Mětška

Donnerstag, 27. Oktober 2016 geschrieben von:
Choćebuz. Spěchowanske towarstwo za Serbski muzej Choćebuz přeprošuje zajimcow na wopomnjenske zarjadowanje za historikarja, literata, archiwara a pedagoga dr. Frida Mětška, kiž by 4. oktobra 2016 stote narodniny swjećił. Zarjadowanje wotměje so pjatk, 28. oktobra, w 16 hodź. w Choćebuskim měšćanskim muzeju na Dwórnišćowej 22.

Kak su něhdy dźěło pytali?

Dienstag, 25. Oktober 2016 geschrieben von:
Budyšin. Serbski institut přeprošuje štwórtk, 27. oktobra, w 19 hodź. do Bu­dyskeje Röhrscheidtoweje bašty na zjawny přednošk „Akademikarjo při pytanju za dźěłom. Žiwjenje ewangelskeho duchowneho dorosta we 18. lětstotku“. W swojim přednošku narěznje wědomostny sobudźěłaćer Serbskeho instituta Friedrich Pollack prašenje, kak dósta přerězny absolwent wysokeje šule we 18. lětstotku přiměrjene dźěło? Na přikładźe ewangelskeho duchowneho dorosta w serbskej Hornjej Łužicy přednošowar rozłoži, kotre­ powołanske móžnosće młodźi mužojo po nawróće z uniwersity mějachu a kak so tehdy dźěło po­srědkowaše. Přednošk budźe w němskej rěči.

Tworjenje ruskeho komponista Petra Iljiča Čajkowskeho mnozy tež z baletomaj „Łuskač“ a „Kołpjacy jězor“ zwjazuja. Z woběmaj su ruske baletne kompanije minjene lěta w nowembrje w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle wustupowali. Lětsa přijědźe Ruski baletny festiwal Moskwa do sprjewineho města, zo bychu jeho rejwarjo a rejwarki 1. adwentnu njedźelu, 27. nowembra, popołdnju w třoch balet „Łuskač“ a wječor w 19.30 hodź. balet „Kołpjacy jězor“ předstajili. Kartki za 32 eurow, potuńšene za dźěći do šěsć lět, w dźiwadłowej pokładni NSLDź hižo předawaja. Foto: nowinske foto/Amber Hunt

Spominać a dale myslić

Freitag, 21. Oktober 2016 geschrieben von:
Chrósćicy (SN). Serbski zapósłanc w Sakskim krajnym sejmje Hajko Kozel (Lěwica) přeprošuje pjatk, 28. oktobra, w 14 hodź. do foyera Serbskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“ w Chrósćicach, na zarjadowanje k spominanju na 15. róčnicu Chróšćanskeho zběžka pod hesłom „Spominać a dale myslić“. Tam chcedźa tež wo impulsach Chróšćan zběžka diskutować, kotrež skutkuja přez hranicy Sakskeje a šulskeje politiki. Spočatnje porěči Hajko Kozel wo šulskopolitiskich wužadanjach w Serbach. Kubłansko-politiska rěčnica Lěwicy Cornelia Falken analyzuje a wuhódnoći Chróšćanski zběžk jako wotmołwu ­Serbow na pospyt politiki, serbsku šulsku syć rozpušćić. Na to rozłoži předsyda Domowiny Dawid Statnik žadanja za nowelu sakskeho šulskeho zakonja nastupajo serbskeje šulskeje syće. A čěski zapósłanc Europskeho parlamenta Jaromír Kohlíček ­pokaza, kak móhło so problemej pobrachowacych serbskich wučerjow z pomocu ­Pólskeje a Čěskeje wotpomhać. ­Něhdźe wot 16 hodź. budźe połdra hodźiny chwile za wosobinske rozmołwy při kofeju a tykancu. Zajimcy su wutrobnje witani.

Rybarjo klóštra Marijina hwězda su wčera we Łazku hataj wotpušćili a lěto stare karpy wułójili. Wunošk w Hlinjanym a we Wulkim haće do směra na Šunow pak bě chětro přesłapjacy. Nalěto su tam rybarjo něhdźe 60 000 młodych karpow wusadźili. Wčera rěčachu wo stratach mjez 50 a 90 procentami. Při tym mjenowachu najwšelakoriše přičiny. Słaby wunošk dowjezechu do zymskich hatow. Wobaj Łazkowskej hataj wostanjetej w zymje 2016/2017 bjez wody a matej wumjerznyć. Foto: Jan Hrjehor

Štóž njeje hišće Jana Mikana, Istvána Kobjelu, Mariana Bulanka a Měrka Brankačka w žónskim outfiće jako „spěwarske diwy“ dožiwił (a nimo toho hišće Tomaša Cyža a Petru Wencelowu-Bulankec), ma tónle kónc tydźenja šansu k tomu. Dźensa wječor dožiwi­ hra „Jakni mužojo“ němskorěčnu­ premjeru w Budyskim NSLDź, a jutře budźe dalše předstajenje. Foto: Mirosław Nowotny

Wobkuzłaca klasika

Mittwoch, 05. Oktober 2016 geschrieben von:
Smochćicy. Dalši koncert w rjedźe „Wobkuzłaca klasika“ poskići Serbski ludowy ansambl sobotu, 8. oktobra, w 19.30 hodź. w Smochčanskim Domje biskopa Bena. Na spočatku zaklinči ze „Štyrjomi počasami“ drje najznaćiša twórba Antonija Vivaldija. Slěduja „Serbske reje“ Jana Pawoła Nagela za smyčkowy kwartet, štož je jeho najpopularniša twórba. Wosebje splećenje serbskeje folklory z hudźbu 20. lětstotka Nagelowe tworjenje wu­znamjenja. Dale zaklinčitej štwórtej sadźe­ „F-sinfonije“ a „A-sinfonije“ Leopolda Mozarta. Koncert wuhotujetej orchester SLA a Olaf-Torsten Spies jako solist na huslach. Cyłkowny nawod změje Dieter Kempe. Wšitcy zajimcy su wu­trobnje přeprošeni.

Anzeige