Na Sprjewinej dróze blisko Hamorskeje milinarnje su tele dny sceny za nowy kinofilm „Gundermann“ wjerćeli. W nim wopisuje so žiwjenje Wojerowskeho bagrownika a spěwytwórca Gerharda Gundermann, kotrehož hraje Alexander Scheer. Mjez druhim je widźeć scena, kak hudźbnik po puću na probu zranjeneho jěža nańdźe a do swojeho awta połoži. Gundermann je 1998 w starobje 43 lět zemrěł. Film budźe klětu w awgusće w kinje widźeć. Foto: Joachim Rjela

Tež přichodnje njetrjebaja wopicy, lawy abo hady kaž tež wopytowarjo we Wojerowskim zwěrjencu zymu mrěć. Wojerowske zastaranske­ zawody (VBH) su swoje zrěčenje zastaranja z milinu a tepjenjom podlěšili. Jednaćel VBH Steffen Grigas, wulkonopawa­ Bert a jednaćel cookultury Arthur Kusber (wotlěwa) so nad podlěšenym partnerstwom wjesela. Foto: Felix Pal

Tilich překwapił

Freitag, 03. November 2017 geschrieben von:
Budyšin (SN). Tak kaž mnohich politikarjow po cyłej Sakskej je rozsud ministerskeho prezidenta Sakskeje Stanisława Tilicha­ (CDU), so wot decembra zastojnstwa wzdać, tež Serbow překwapił. 9. decembra chce wón swoju funkciju złožić. Jako naslědnika poruči Tilich Michaela Kretsch­mera, kiž je tuchwilu generalny sekretar CDU. Reakcije na Tilichowy překwapjacy rozsud a kotre konsekwency móhła změna na čole Sakskeje ewentualnje tež za Serbow měć, zhonja přihladowarjo jutře, 4. nowembra, w 11.45 hodź. w magacinje Wuhladko, w telewiziji MDR. Dalša tema wusyłanja rěka „Lipjo w nowym swětle“.

29. oktobra so lětni čas skónči a stajimy časnik wot ranja w třoch na dwěmaj wo hodźinu wróćo. Po woprašowanju forsa je přestajenje za swójby z dźěćimi wužadanje. Foto: SN/Maćij Bulank

Škody tež kónc tydźenja přizjewić

Donnerstag, 26. Oktober 2017 geschrieben von:
Budyšin (SN). Tež kónc tydźenja a swjate dny chce Budyski krajnoradny zarjad wotnětka zaručić, zo sej sobudźěłaćerjo na městnje škody wobhladaja, hdyž su wjelki wowcy abo druhi skót zakusali. Škody přizjewić móža wobydlerjo wotydźenja w krajnoradnym zarjedźe pod telefonowym čisłom 03591/ 5251 68 001, kónc tydźenja a swjate dny pak we Wojerowskej integrowanej regionalnej dispatcherni pod tel. čo. 03571/ 192 96, kaž krajnoradny zarjad zdźěla.

Mjez wjacorymi prózdninskimi poskitkami Budyskeho Serbskeho muzeja bě tež wosebita dźěłarnička „Rjekojo z filca“. Pod nawodom Reginy Herrmannoweje zhotowichu młodźi wobdźělnicy sami pyšne ručne klanki. Regina Herrmannowa je diplomowa designerka, kotraž so wosebje rady figurinam a bajowym postawam wěnuje. Foto: SN/Maćij Bulank

Za filmowy projekt trjebaja šulerjo pomoc

Freitag, 20. Oktober 2017 geschrieben von:
Worklecy. 10. lětnik Worklečanskeje wyšeje šule přewjedźe tuchwilu filmowy projekt wo młodźinje za čas NDR. Za to wjedźechu hižo rozmołwy z časowymi swědkami a su jich z pomocu Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala (SAEK) filmowali. Nětko pytaja nuznje priwatne filmowe wurězki na přikład wo rejach, mejemjetanjach, swójbnych swjedźenjach, šulskich zachodach a wuchodach, wo firmowanju, młodźinskej swjećbje abo kwasach. Runočasnje proša wo dowolnosć, filmowy material w swojej dokumentaciji wužiwać směć. Štóž móhł pomhać, njech přizjewi so pod telefonowym ­čisłom 035796/96 831.

Gmejnscy radźićeljo so zetkaja

Mittwoch, 18. Oktober 2017 geschrieben von:

Róžant/Chrósćicy/Njebjelčicy. We wobłuku gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe wotměja so jutře, štwórtk, tři posedźenja gmejnskich parlamentow. Tak zetkaja so čłonojo gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant we 18.30 hodź. w Róžeńčanskej sydarni. Na jich dnjowym porjedźe mjez druhim steji, zo chce wjesnjanosta wopodstatnić nuzowy rozsud nastupajo Ralbičansku kormjernju swini. Dale chcedźa radźićeljo wjesnjanostu społnomócnić, zo smě přepo­dać nadawk za instalaciju elektroniskeho zwonjenja při Konječanskej kapałce.

W 19.30 hodź. zetkaja so jutře čło­nojo Chróšćanskeje gmejnskeje rady, a to w sydarni „Łužica“. Tam chcedźa na přikład diskutować wo přetwarje a znowawužiwanju Chróšćanskeje stareje šule na gmejnski a kulturny centrum. Nimo toho wobjednawaja wustawki wo čisłowanju domow. Zjawnemu dźělej přizamknje so njezjawny.

Při hatach ptački wobkedźbować

Mittwoch, 18. Oktober 2017 geschrieben von:
Njeswačidło. Na ekskursiju cyle w znamjenju najwšelakorišich družin ptačkow přeprošuje Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy njedźelu, 22. oktobra, we 8 hodź. Marko Zischewski z Njeswačanskeje ptačernje powjedźe wobdźělnikow podłu tamnišich hatow. Te su nětko rybjacych žnjow dla wotpušćene a přiwabjeja ptački po stach a tysacach, dokelž nadeńdu wone tam wulke mnóstwo insektow, jich larwow a małych rybičkow jako picu. Wobdźělenje płaći štyri eura, potuńšene 2,50 eurow. Při přizjewjenju pod telefonowym čisłom 03578/ 788 30 zajimcy zhonja, hdźe so ekskursija započnje.

Swjeća jubilej

Dienstag, 17. Oktober 2017 geschrieben von:
Haslow. Swoje 110lětne wobstaće swjeći chór Lipa sobotu, 28. oktobra, w 19.30 hodź. na Haslowskej žurli. Tam chcedźa spěwarki a spěwarjo swój šěroki repertoire na wotměnjace wašnje předstajić. Na publikum čakaja znate štučki runje tak kaž nowe zynki. Zhromadnje z instrumentalistami je chór lóštny a pisany wječor spřihotował. Po tym budu reje ze skupinu Con-takt. Kartki dóstanu zajimcy pola Chróšćanskeho časnikarja Jürgena Njeka za dźesać eurow abo při wječornej kasy za dwanaće eurow. Komuž so termin jubilejneho koncerta njehodźi, dožiwi Lipjanow njedźelu, 5. nowembra, w 15.30 hodź. na nazymskim koncerće we Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska hasa 1.

Anzeige