Dźensa bě w Sakskej posledni šulski dźeń. To sydaja znamki, kotrež dóstachu tež dźěći 4. lětnika Slepjanskeje zakładneje šule. Wone tele kubłanišćo zdobom wopušća a podadźa so spočatk awgusta na dalewjeduce šule. Za rjadowniski wobraz k dopomnjeću tuž wšitcy hišće raz wjesele hladachu, štož wězo ćežko njebě. Wšako su prózdniny. Foto: Joachim Rjela

Po tym zo je Němsko-Serbske ludowe dźiwadło swoju inscenaciju „Raketa“ šěsć króć němsce a hornjoserbsce předewšěm na serbskich wyšich šulach a minjeny tydźeń tež we Wotrowskej starej šuli (na wobrazu) předstajiło, podadźa so z njej do Delnjeje Łužicy. Hra z aktualnym pozadkom, w kotrejž hraje elewka činohrajneho studija při NSLDź Anna Zacharijasojc, změje swoju delnjoserbsku premjeru póndźelu, 19. junija dopołdnja, na Delnjoserbskim gymnaziju (DSG). Dalšej předstajeni stej samsny dźeń wječor w internaće gymnazija a 22. junija hišće raz w DSG planowanej. Poslednje předstajenje hry budźe hornjoserbsce 27. junija w 19.30 hodź. w Serbskim seminarje w Praze. Foto: Feliks Haza

Na slědy reformacije běchu so wčera šulerki a šulerjo 8. lětnika Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija podali. Zhromadnje ze swojej wučerku Ricardu Brucke-Sygusz wopytachu woni wustajeńcu wo reformaciji w Budyskim Serbskim muzeju. Dźěl přehladki běchu młodostni z kolažemi k dźensnišim problemam na swěće sami sobu wuhotowali. Wolontarka Monika Ošikowa šulerjow tež po slědach reformacije po sprejwinym měsće wjedźeše. Foto: Andreja Pawlikowa

Pjatk9.6. do 11.6.Wjesny swjedźeń w Konjecach a Šunowje

Sobotu10.6. a 11.6.Wjesny swjedźeń w Kulowcu na nawsy

Njedźelu11.6.10:00Moler a grafikar Jörg Tausch a rězbar Thomas Schwarz předstajitaj so na Ćišćanskim statoku

Póndźelu12.6.17:00Přednošk Michała Cyža wo medijach we Wojerowskej akademiji Konrad Zuse

Wutoru13.6.8:15Předstajenje NSLDź „Raketa“ na Radworskej wyšej šuli

Srjedu14. do 17.6.1. zetkanje šulerskich dźiwadłow Sakskeje w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle

Array (09.06.17)

Freitag, 09. Juni 2017 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo předstajenju „Serbskeje kwasneje rewije“ w Chrósćicach

11:20 Temowy tydźeń „Na stary dźeń“

11:45 Dźensa zaklinči w Róžeńće oratorij „Podlěćo“

12:00 Katolske nabožne wusyłanje

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

13:00 Z hudźbu w rozmołwje

13:30 Nabožne wusyłanje

po tym zbožopřeća

Array (09.06.17)

Freitag, 09. Juni 2017 geschrieben von:

W delenach zaso swjeća

Konjecy-Šunow. Na dworje towarstwoweho domu w Konjecach wotměje so kónc tydźenja swjedźeń. Po natočenju piwa we 18 hodź. su zajimcy jutře na volleyballowy turněr, hudźbnu zabawu awot 21.30 hodź. na wječorny program zpřekwapjenkami přeprošeni. Njedźelu je wot 10.30 hodź. wubědźowanje wohnjowych woborow wokolnych wsow. Po wobjedźe započnje so w 14 hodź. bubblesoccer-turněr a dźěći su na póstniski swjedźeń witane. 16.30 hodź. pokaza dźiwadłowa skupina Konjecy-Šunow wšelake sceny a filmy ze zašłych wjesnych swjedźenjow.

Jubilejny swjedźeń při Sprjewi

W amfiteatrje Złokomorowskeho Noweho jewišća je sezona pod hołym njebjom zahajena. Mnohich znatych wuměłcow tam wočakuja. 16. a 17. junija wabi tež kultowa komedija „Ladies Night“. Foto: Steffen Rasche

Wjele poskitkow na dnju dźěsća

Dienstag, 30. Mai 2017 geschrieben von:

Budyšin (SN/MWj). Na Mjezynarodnym dnju dźěsća přeproša zajutřišim, 1. junija, towarstwo Budyski měr wšitke dźěći na Hłowne torhošćo města. W 15 hodź. započnje so klankodźiwadłowe předstajenje za cyłu swójbu. W 17 hodź. přizamknje so program z dźěćacymi spě­wami. Nimo toho změja tam wjele poskitkow k hrajkanju a skakanski hród. Při wohenju móžeš sej ćěsto na kiju pjec.

Što dyrbi prawy wohnjowy wobornik wšitko móc a wědźeć, rozkładu samsny dźeń wot 10 hodź. w Hórnikečanskej energijowej fabrice. Tam přewjedźe ­Narćanska krajna wohnjowoborna šula zwučowanje ze swojim wjerćitym rěblom, štož móža sej mali a wulcy wopytowarjo wobhladać. Na to poskića pisany program kołowokoło wohnjoweje wobory.

Přednošk wo wjelkach a ekskursiju na jich slědach poskići zajutřišim wjelči kontaktny běrow w Rěčicach. Zajimcy zetkaja so w 10.30 hodź. při wjelčej bróžni. Wobdźělenje je darmotne, přizjewjenja přijimuja pod telefonowym čisłom 035772/ 46 762.

Našim čitarjam

Mittwoch, 24. Mai 2017 geschrieben von:
Jutřišeho swjedźenja Božeho spěća dla dóstanjeće­ přichodne wudaće Serbskich Nowin pjatk, 26. meje. Redakcija SN

Spominaja na dźěći

Dienstag, 09. Mai 2017 geschrieben von:
Kamjenc. W kěrchowskej kapałce swj. Justa­ při Kinsporskej dróze w Kamjencu wotměje so jutře, srjedu, w 17 hodź. wopomnjenska­ nutrnosć za zemrěte přezahe narodźene dźěći. Na to přeproša Kamjenska chorownja maltezow swj. Jana­ staršich zemrětych dźěći,­ přiwuznych a dalšich zajimcow.

Anzeige