Kulturne pokiwy (16.09.15)

Mittwoch, 16. September 2015 geschrieben von:

Na nazymske chórowe spěwanje

Budyšin. Na 21. nazymske chórowe spěwanje su zajimcy 19. septembra w Budyšinje přeprošeni. Łužiske spěwne ćělesa zahudźa na wšelakich městnach sprjewineho města. Su to Wojerowski komorny chór, chór Serbskeho ludoweho ansambla, chór srjedźneho schodźenka Serbskeho gymnazija kaž hakle lěta 2012 załoženy Kaleidosowy chór z Habrachćic.

Dalšej dźěłarničce

Budyšin. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu wuhotuje nazymu hišće dwě dźěłarničce. Hižo zajutřišim, pjatk, zahaji so w Žuricach dwudnjowska rězbarska dźěłarnička. Wot 23. do 25. oktobra přewjedu w Choćebuzu grafisku dźěłarničku. Tema wobeju zarjadowanjow je „Krabat“.

Na kofej w třoch do muzeja

Budyšin. Dosć młody je zarjadowanski format Serbskeho muzeja w Budyšinje „Kofej w třoch“. Přichodny raz steji 23. septembra w 15 hodź. pod hesłom „Wobrazy powědaja wo stawiznach“ wuměłska zběrka Serbskeho muzeja w srjedźišću. Přednošuje jeho nawodnica Christina Boguszowa. Zajimcy njech so prošu přizjewja.

Na superkokot

Na knižnu premjeru

Dienstag, 15. September 2015 geschrieben von:
Budyšin. „Horje a dele po Serbach“ rěka kniha Jurja J. Šołty, kotruž je wón w swójskim nakładźe wudał. W nowostce zaběra so wón z rjanosćemi łužiskeje přirody a je w swojich tekstach wopisuje. Za čitarja drje je wosebje zajimawe, zo je awtor do swojeje knihi zapřijał kopicu starych ­ležownostnych mjenow. Kniha změje štwórtk, 17. septembra, w 19.30 hodź. premjeru w Budyskej Smolerjec kniharni. Zajimcy su na zarjadowanje wutrobnje přeprošeni.

Lubowarjo błótowskich krimijow smědźa so na pokročowanje woblubowaneho rjadu wjeselić. Telewizijny team je zawčerawšim w Długach (Fleißdorf) a Zušowje pola Wětošowa sceny za dźewjaty krimi w tymle rjedźe nawjerćał. Při tym simulowachu wobchadne nje­zbožo z traktorom. Foto: Michael Helbig

Mandy Klau, Hannelore Verleih, Christian Bartoschek a Edeltraud Rötschke z Wochoz wija tři metry dołhu pletwu za wosebite zachodne wrota Wochožanskeho parka błudźenkow. Z nimi witaja zajutřišim, njedźelu, wopytowarjow holanskeho swjedźenja w parku. Wot 10 do 18 hodź. změja tam wuměłstwowe, kulinariske a zabawne poskitki. Foto: Joachim Rjela

Wuhódanje dowoloweje křižowki

Freitag, 21. August 2015 geschrieben von:
Šwarna ličba čitarjow Serbskich Nowin měješe w prózdninach chwile dosć, našu dowolowu křižowku ze 6. awgusta wuhódać a nam prawe wuhódanje „Wótcny kraj krasny raj“ připósłać. Z prawych dopisow je redakciska fortuna slědowacych dobyćerjow wulosowała: Nad swójbnym zastupnym lisćikom do Małowjelkowskeho prazwěrjenca smě so dr. Mato Eckert z Worklec wjeselić. Wot Gerata Wornarja w Ludowym nakładnistwje Domowina wudatu knihu „Ze žohnowanjom na puć“ dóstanje Róža Wokowa z Kulowa. A zastupny lisćik do Budyskeho kina připósćelemy swójbje Krječmarjec w Serbskich Pazlicach, Sylwiji Čornakec w Miłoćicach a Feliksej Šěnej w Lejnje.

Towarstwo „Křesćenjo při Bjerwałdskim jězoru“ organizuje wjacore razy wob lěto koncerty, dźěćacy swjedźeń a druhe zarjadowanja. Rady witani su přeco tež požadarjo azyla a druzy wukrajnicy, zo bychu ze swojim přinoškom spěwny wječor wobohaćili. Tak Adriatik Kiptio z Albanskeje njedawno připosłucharjow na miłym wječoru ze swojimi štučkami zahori Foto: Joachim Rjela

Horce a słónčne wjedro wabi mnohich k łužiskim jězoram, kaž tule k Třižonjanskemu, zo bychu so kupali a wochłódnili. Přichodne dny ma dale słónčne wostać, wjedrarjo pak wěšća za jutře popołdnju z blakami njewjedra a sylny wětrik. Njedźelu so na 29°C „wochłódni“, póndźelu a wutoru připowědźeja meteorologojo za Łužicu 25 do 28 stopnjow ćopłoty. Foto: Martina Arlt

Pytamy najrjeńše dowolowe foto

Freitag, 14. August 2015 geschrieben von:
Jenož hišće tydźeń a lětnje prózdniny – znajmjeńša w Sakskej – budu hižo zaso nimo. Mjeztym drje je najwjetši dźěl našich čitarjow w dowolu pobył a nadźijomnje te abo tamne foto třělił. Na nje je redakcija Serbskich Nowin tež lětsa wćipna, wšako pytamy znowa za najrjeńšim dowolowym wobrazom čitarjow. Pósćelće swój wobraz e-mailnje­ na adresu abo z póštu redakciji Serbskich Nowin, Sukelnska 27, 02625 Budyšin. Redakciska­ jury změje potom nadawk, tři najrjeńše fota mytować. Dobyćerjam přewostajimy swójbny zastupny lisćik za Małowjelkowski prazwěrjenc, w LND wušłu knihu „Ze žohnowanjom na puć“ a tři zastupne lisćiki za Budyske kino.Marian Wjeńka

Hač do njedźele poskićatej towarstwo Krabatowy młyn a Wojerowske kino w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje kino pod hołym njebjom. Stajnje wot 21 hodź. pokazuja tam wšelake filmy, dźensa „Fack ju Göhte“, jutře, sobotu, „Honig im Kopf“ a njedźelu nahrawanje Krabatowych swjedźenskich hrow z lěta 2012 „Krabat zetka Awgusta při Čornym młynje“. Zastup je móžny wot 19 hodź. Do předstajenja móžeće z Čornym młynkom po młynje dundać. Foto: Ulrike Herzger

Po wjesnych swjedźenjach w Sulšecach, Koćinje a Smjerdźacej swjeća hač do njedźele tež w Róžeńće. Nimo wjacorych sportowych aktiwitow wšitke tři dny (hlej sportowe pokiwy) je tam dźens wječor jedyn-euro-party a jutře wot 14 hodź. dźěćacy swjedźeń z dwěmaj skakanskimaj hrodomaj. Wječor přizamknje so Black-ice-party. Za njedźelu su sej zamołwići dalše překwapjenki přemyslili. Zańdźene dny běchu młodostni a dalši pilni pomocnicy ze wsy na swjedźenišću při putniskej łuce wšitko spřiho­towali, wčera dotwarištaj mjez druhim Bosćij Bjeńš a Stanij Šewc (wotlěwa) baru w małym stanje. Foto: Alfons Handrik

Anzeige