Dźiwadłowa skupina Kulowskeho Bratrowstwa je inscenaciju „Hdyž kokula woła“ 9. januara w Sulšečanskim kulturnym domje prěni raz předstajiła. A lajscy dźiwadźelnicy – mjez nimi Anett Kochćic, Franc Langa, Matej Hrjehor a Sylwija Bjeńšowa (wotlěwa) – žnějachu tójšto připóznaća. Po tym zo su kruch tež w Haslowje pokazali, hraja woni jutře w 19.30 hodź. w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ a njedźelu w 16 hodź. w Šunowje. Za wobě předstajeni nadźijeja so bohateho wopyta. Foto: Jan Šołta

„Zawěšk horje!“ rěka njedźelu popołdnju w 16 hodź. w Lejnjanskim Kubicec hosćencu za lajskich dźiwadźelnikow Konječansko-Šunowskeje skupiny. Woni předstaja tam inscenaciju „Wumrěć njedawa ćeta“ w režiji Petry-Marije Bulankec Wenceloweje. Na jewišću dožiwiće w turbulentnym kruchu połnym humora nimo Reginy Kurjatoweje (ležo) tež młodu hrajerku Viktoriju Žurec, znateho Konječana Pawoła Jancu a Markusa Šołtu (wotlěwa). Serbske Nowiny přeja wjele wjesela. Foto: SN/Maćij Bulank

Tak kaž tele dny na mnohich městnach, su wčera tež wobydlerjo Chróšćanskeho Domu swjateje Ludmile póstnicy swjećili. Sobu­dźěłaćerjo předstajichu program, a tón zbudźi wjele wjesela mjez wobydlerjemi domu. W krótkich scenach předstajichu znate bajki, kotrež dyrbjachu seniorojo wuhódać. Christian Bulank z Wojerec bě za to kostimy ze swojeho fundusa přewostajił. Při zhromadnym spěwje a polonezy so čas spěšnje miny. Foto: Mónika Wenclowa

Čita z prěnički

Freitag, 05. Februar 2016 geschrieben von:
Chrósćicy. Štóž zajimuje so za nowšu serbsku literaturu, njech dóńdźe sej jutře, 6. februara, w 20 hodź. do Chróšćanskeho K1 na tamnišej Cyrkwinskej horje 1. Tam čita Měrćin Wjenk ze swojeje prěnički „Stary dom“. Čitanju přizamknje so bjesada při piwje.

Nowa wustajeńca wo jutrownych jejkach

Mittwoch, 03. Februar 2016 geschrieben von:
Stróža. Wustajeńcu „Serbske nałožki – serbske jutrowne jejka“ wotewru pjatk, 5. februara, w 17 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. W přehladce prezentuje Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu fota wo nałožkach kaž tež mytowanu kolekciju jutrownych jejkow z lěta 2012. Doroteja Čejkowa přednošuje wo tradicionalnych serbskich technikach debjenja jejkow. Zastup je darmotny.

Prózdninska zaběra

Montag, 01. Februar 2016 geschrieben von:
Budyšin. Rěčny centrum WITAJ poskići wot 15. do 17. februara prózdninsku zaběru za šulerjow 3. do 6. lětnika w domje Jurja Brězana w Hornim Hajnku. Socialne dźěłaćerki rěčneho centruma přewjedu tam wšědnje wot 8.30 do 11.30 hodź. wotewrjenu zaběru. Póndźelu podadźa so do přirody a wobhladaja sej po tym film „Šmjatańca w raju bajkow“. Wutoru čitaja serbske knihi. Rady móže kóždy swoju najlubšu serbsku knihu sobu přinjesć. Srjedu pasla mjez druhim zymske swěcy. Zajimcy njech so prošu přizjewja (tel. 03591/ 550 400; e-mail: witaj-bau­), tež jenož za jednotliwe dny. Spontane wobdźělenje je tohorunja móžne.

We wobłuku prěnjeho hornjoserbskorěčneho telewizijneho magacina „Serbske wokno“ bě wón zakłady filmoweho rjemjesła nawuknył. Dźensa wječor w 19 hodź. předstaji Robert Heber w Budyskim kinje „filmpalast“ swój prěni hrajny film „Das richtige Leben“. Hornjołužisku lubosćinsku stawiznu su tež na karnewalowym balu w Neugersdorfje nahrawali. Foto: SN/Maćij Bulank

Lětuši rjad „Kuchnja mjezynarodnje“ zwjazka Carity Hornja Łužica su srjedu w Budyšinje z wosebitostku zahajili. Hanka Jurosowa z města (naprawo) warješe z něhdźe 20 hosćimi, mjez nimi běchu ćěkancy kaž tež domoródni, serbsku kwasnu poliwku a chrěn z howjazym mjasom. Po zhromadnej wječeri rozłoži kucharka wosebitosće serbskeje kultury a serbscy hosćo zaspěwachu „Wjesele dźensa“. Projekt słuži mjezsobnemu zeznajomjenju wšelakich kulturow při warjenju. Foto: Andreas Deckwart

Maćična akademija wo Krabaće

Freitag, 15. Januar 2016 geschrieben von:
Budyšin. Přichodne zarjadowanje Maćičneje akademije wotměje so štwórtk, 28. januara, w 19.30 hodź. w Budyskim hosćencu „Wjelbik“. Wědomostna sobudźěłaćerka Serbskeho instituta dr. Susanne Hozyna porěči tam na temu „Krabat – ku­złar a huzar“. Přednošk budźe w serbskej rěči, zastup je darmotny.

Na wosebity koncert spočatk lěta přeproša pianistka Heidemarja Wiesnerec jutře w 19.30 hodź. do Budyskeho Serbskeho muzeja. Hromadźe ze Zoju Newgodowskej a z Paulom Sharpom chce wona mjez druhim twórby Korle Awgusta Kocora, Jana Rawpa, Hinca Roja, Jana Cyža, Sebastiana Elikowskeho­-Winklera, Ulricha Pogody a Detlefa Kobjele předstajić. Foto: Michael Helbig

Anzeige