Po tym zo maja we Wojerecach a Kulowje hižo dlěši čas zjawnu knižnu chěžku, su nětkole tež w Budyšinje tajku wotewrěli. Na knižnu chěžku přetwarjena telefonowa chěžka steji na Póstowym naměsće. Nastorčiła je projekt swójbna přirada sprjewineho města. Wosebje angažowała je so při tym Birgit Kieschnick. Trěbnych 2 000 eurow su z pjenježnych darow nałožili. Kóždy móže sej nětko knižku z chěžki wzać abo knižku do njeje stajić. Knižki zaso wróćić njeje winowatosć. Foto: Carmen Schumann

Za naprašowanje sopřizjewić

Freitag, 02. Oktober 2015 geschrieben von:

Prěni dźěl naprašowanja čitarjow Ludoweho nakładnistwa Domowina (LND) je so zašły tydźeń ze štyrjomi rozmołw­ny­mi kołami w Budyšinje a Choćebuzu zakónčił. Kaž šef firmy DIMA wične slě­dźenje w Mannheimje, kotraž naprašowanje čitarjow w nadawku LND přewjeduje, Frank Diesing zdźěli, su wob­dźěl- nicy čile a z wulkim angažementom wo wudźěłkach nakładnistwa diskutowali. Woni mějachu tójšto temow, kotrež jim na wutrobje ležachu. W Mannheimje rozmołwnej kole tuchwilu wuhódnoćeja. Zdobom přihotuje DIMA druhi dźěl napra­šowanja, kotryž telefonisce mjez čita­rjemi přewjedu. Za nje móža so zajimcy hišće hač do pjatka, 16. oktobra, w DIMA přizjewić, a to pod telefonowym čisłom 0621 / 18 03 68 - 17 abo z mejlku na . Telefoniske interviewy budu potom kónc ok­tobra a traja něhdźe 15 mjeń­šin. Mjez wšitki­mi wobźělnikami napra­šowanja wulosuja wjacore myta, dobropisy w hódnoće 25 eurow.

Dźensa wječor čaka na publikum NSLDź prěnja wulka premjera noweje hrajneje doby, a budźe to zawěsće zabawny kruch. Komedija „Die Nervensäge“ Francisa Vebera z lěta 1970 bě wulki wuspěch, mjez druhim tež jako Hollywoodski film z Jackom Lemmonom a Walterom Matthauwom. W Budyšinje hraja Anthony Mrosek, Karl Karliczek jako hósć (sedźo), Olaf Hais (wotlěwa) a dalši. Foto: Mirosław Nowotny

To je dobra powěsć lubowarjam klasiskeho ruskeho baleta za adwentny čas. Na zwučenym městnje w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwa­dle wustupja sobotu, 28. nowembra 2015, rejwarjo Běłoruskeho statneho dźiwadła. To je jedne z najznaćišich a najwoblubowanišich dźiwadłow kraja. Dwě předstajeni stej planowanej. W 15 hodź. je to klasikar „Łuskač“ po hudźbje Pjotra Iljiča Čajkowskeho (foto). W 19.30 hodź. zarejuja běłoruscy wuměłcy jedyn z najbóle romantiskich baletow swěta, Adama Adolphowu „Giselle“. Předpředań zastupnych lisćikow w NSLDź je hižo zahajena. Foto: Běłoruske statne dźiwadło

Stawizniske popołdnjo

Freitag, 25. September 2015 geschrieben von:

Rakecy. Na zjawne stawizniske popoł­dnjo přeprošeja župa „Jan Arnošt Smoler“, Rakečanske stawizniske towarstwo RAK a Domowinska skupina Komorow/Trupin/Rakecy 1. oktobra do Rakečanskeje Pawołskeje šule. Wot 15 hodź. přednošuja Annemarie Rentsch wo stawiznach němsko-serbskeje gmejny Rakecy, dr. Edmund Pjech wo šulstwje dwurěčneje Hornjeje Łužicy w 20. lětstotku a dr. Susanne Hozyna wo mytosu Krabata. Wšitke přednoški budu němskorěčne.

Hižo wot 14.30 hodź. předawaja šulerjo Pawołskeje šule kofej a tykanc. Smolerjec kniharnja poskići wuběr knihow. Zarjadowanje traje něhdźe dwě hodźinje. Zastup je darmotny.

Protyka (25.09.15)

Freitag, 25. September 2015 geschrieben von:

Pjatk 25.-27.9.  Piwarniski swjedźeń w Kulowje

   XII. mjezynarodny festiwal dujerskeje hudźby w Budyšinje

Sobotu 26.9. 9:00 Přirodowy a rybarski swjedźeń w Rěčicach

  11:00 Wotewrjenje wustajeńcy twórbow Jana Hanskeho w Eisenhüttenstadće

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Hendrich Božidar Wjela w Kawkazu“ w Muzeju Budyšin

  15:30 Wodźenje na stawizniskich slědach po Njeswačile – započatk při radnicy

Njedźelu 27.9. 9:00 10. běrnowy swjedźeń w Njebjelčicach

  9:00 16. dworowy swjedźeń na Rownjanskim Njepilic statoku

  14:00 Nyšpor domchowanki z požohnowanjom konjacych zapřahow w Chrósćicach

  16:30 Wotewrjenje wustajeńcy „Čestnohamtski angažement za ćěkancow“ w NSLDź

  17:00 SLA předstaji swój projekt „Armida“ w NSLDź

Wutoru 29.9.  11:00 Wodźenje po Budyskej měšćanskej bibliotece

  17:00 Serbske koło we Wojerowskim župnym domje

  19:30 Zarjadowanje ze Steffenom Möllerom „Viva War­szawa – Pólska za pokročenych“ w Budyskim Kamjentnym domje

Srjedu 30.9. 18:00 Serbske blido w Choćebuskim Serbskim muzeju

  19:00 Temowy wječor wo filmowym tworjenju Maje Nageloweje w Budyskim Serbskim muzeju

Pjatk 2. 10. 18:00 Syrisko-němski swjedźeń w Budyskim TiK

Kulturne pokiwy (16.09.15)

Mittwoch, 16. September 2015 geschrieben von:

Na nazymske chórowe spěwanje

Budyšin. Na 21. nazymske chórowe spěwanje su zajimcy 19. septembra w Budyšinje přeprošeni. Łužiske spěwne ćělesa zahudźa na wšelakich městnach sprjewineho města. Su to Wojerowski komorny chór, chór Serbskeho ludoweho ansambla, chór srjedźneho schodźenka Serbskeho gymnazija kaž hakle lěta 2012 załoženy Kaleidosowy chór z Habrachćic.

Dalšej dźěłarničce

Budyšin. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu wuhotuje nazymu hišće dwě dźěłarničce. Hižo zajutřišim, pjatk, zahaji so w Žuricach dwudnjowska rězbarska dźěłarnička. Wot 23. do 25. oktobra přewjedu w Choćebuzu grafisku dźěłarničku. Tema wobeju zarjadowanjow je „Krabat“.

Na kofej w třoch do muzeja

Budyšin. Dosć młody je zarjadowanski format Serbskeho muzeja w Budyšinje „Kofej w třoch“. Přichodny raz steji 23. septembra w 15 hodź. pod hesłom „Wobrazy powědaja wo stawiznach“ wuměłska zběrka Serbskeho muzeja w srjedźišću. Přednošuje jeho nawodnica Christina Boguszowa. Zajimcy njech so prošu přizjewja.

Na superkokot

Na knižnu premjeru

Dienstag, 15. September 2015 geschrieben von:
Budyšin. „Horje a dele po Serbach“ rěka kniha Jurja J. Šołty, kotruž je wón w swójskim nakładźe wudał. W nowostce zaběra so wón z rjanosćemi łužiskeje přirody a je w swojich tekstach wopisuje. Za čitarja drje je wosebje zajimawe, zo je awtor do swojeje knihi zapřijał kopicu starych ­ležownostnych mjenow. Kniha změje štwórtk, 17. septembra, w 19.30 hodź. premjeru w Budyskej Smolerjec kniharni. Zajimcy su na zarjadowanje wutrobnje přeprošeni.

Lubowarjo błótowskich krimijow smědźa so na pokročowanje woblubowaneho rjadu wjeselić. Telewizijny team je zawčerawšim w Długach (Fleißdorf) a Zušowje pola Wětošowa sceny za dźewjaty krimi w tymle rjedźe nawjerćał. Při tym simulowachu wobchadne nje­zbožo z traktorom. Foto: Michael Helbig

Mandy Klau, Hannelore Verleih, Christian Bartoschek a Edeltraud Rötschke z Wochoz wija tři metry dołhu pletwu za wosebite zachodne wrota Wochožanskeho parka błudźenkow. Z nimi witaja zajutřišim, njedźelu, wopytowarjow holanskeho swjedźenja w parku. Wot 10 do 18 hodź. změja tam wuměłstwowe, kulinariske a zabawne poskitki. Foto: Joachim Rjela

Anzeige