Dźiwadło pyta rekwizity za inscenaciju

Freitag, 26. Januar 2018 geschrieben von:
Budyšin. Za přichodnu serbsku inscenaciju na hłownym jewišću „Paradiz w dobrej stwě“, kotraž změje 17. februara premjeru, pyta NSLDź za wuhotowanje lajskeje skupiny hišće wšelake rekwizity. Hra jedna wo burskej swójbje na horach, dokal turisća z cyłeho swěta přichadźeja, zo bychu sej tam přitulne žiwjenje wobhladali. Za tychle turistow, kotřiž na přikład z Ameriki, Francoskeje a Japanskeje dojědu, pyta dźiwadło stare fotoaparaty a handyje, moderne pućowanske kije a nachribjetniki, tobołki wokoło brjucha a podobne (tel. 03591/ 584 237).

Podaš-li so do Błótow, móžeš tam tež w zymskim času wjele zajimaweho dožiwić. Tónle kónc tydźenja a přichodne tydźenje swjeća w Bórkowach a druhdźe swoje zapusty w narodnej drasće. Hosći wita radlubje tež Gisela Christl w Lubinje-Kamjennej na swój­ Serbski burski statok, hdźež wotměwaja so prawidłownje kórkowe seminary. Foto: Wolfgang Kotisek

Křižowka (19.01.18)

Freitag, 19. Januar 2018 geschrieben von:
Wodorunje: 3 moderne słowo za koleso, 5 arabski kraj, 6 italska rěka, 7 wodźer lětadła, 10 njewjesta na ptačim kwasu, 13 wulki porst, 14 spěw w operje, 15 cuze słowo za přistojne hraće Padorunje: 1 Hammel serbsce, 2 wašnje pisanja, twara, 3 nic sotra, 4 hobby, 8 prěni přełožk biblije, 9 ameriske filmowe myto, 11 kraj a rěka USA, 12 horiny w Aziji

Nałožki a tradicije pěstować je ludźom we Łužicy wažne. Tak widźiš hižo nětkole na někotrych wsach camprowarjow zymu wuho­njeć a nalěćo witać. Wobydlerjo Pěchča (Pechern) w gmejnje Krušwica su tradicionelnje prěni w běhu lěta, kotřiž w swojich pisanych a lóštnych kostimach camprujo po wsy chodźa (na wobrazu). Bórze tež na wsach wokoło Wojerec, kaž na přikład w Blunju, camprowansku sezonu zahaja. Foto: Joachim Rjela

Zrěčenje podpisane

Freitag, 12. Januar 2018 geschrieben von:
Budyšin (SN). Wot awgusta budźe Judith Kubicec jako intendantka Budyski Serbski ludowy ansambl nawjedować. Dotalna jednaćelka ansambla Diana Wagnerec twori w přichodźe zhromadnje z njej nawodnistwo. Judith Kubicec je jako dirigentka po cyłym swěće prašana a bu loni z čestnym mytom Royal Academy of Music w Londonje wuznamjenjena. Wo podpisanju zrěčenja ze Załožbu za serbski lud wusyła januarske Wuhladko jutře w 11.45 hodź. Dalše temy serbskeho maga­cina telewizijneho sćelaka MDR su złoty­ měšniski jubilej Baćońskeho fararja Gerata Wornarja, Dom swj. Wincenta w čěskim Dolnim Podluží a pjenjezy z programa Leader za rjeńše wsy.

Křižowka (12.01.18)

Freitag, 12. Januar 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 počas, 5 rěka w Pólskej, 6 nic muž, 7 sudobjo, 10 kupa w Srjedźnym morju, 13 nic wjele, 14 pohib k hudźbje, 15 nic pozdźe

Padorunje: 1 ton, 2 rěka přez Mnichow, 3 nic pózdnja, 4 francoski moler (1840–1926), 8 arabski zaliw, 9 lubosć italsce, 11 nic powołanski akter, 12 horiny w Aziji

Reformacija a nowy koncept

Freitag, 05. Januar 2018 geschrieben von:

Jubilejne lěto reformacije w Sakskej pod hesłom „My smy tak swobodni“ zahajichu z ekumeniskej swjatočnej Božej słužbu 7. januara w ewangelskim dźělu Budyskeje cyrkwje swj. Pětra. Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje dr. Carsten Rentzing a Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers swjećeštaj kemše. Wjetši serbski podźěl swjatočnosće bě Serbske ewangelske towarstwo nastorčiło.

19 wosobow z nimale wšěch kónčin dwurěčneje Łužicy je iniciatiwa Serbski sejm 28. januara we Wojerowskim hrodźe do Rady starostow powołała.

Ptači kwas kaž tež póstnicy wopokazachu so jako runje tak woblubowanej nałožkaj kaž hižo w minjenych lětach. Serbski ludowy ansambl swjećeše ze swojim programom samo „dejmantny kwas“ – mjeztym 60 lět wuměłcy SLA přihladowarjow po cyłej Łužicy zawjeseleja.

Swět z hosćom

Freitag, 05. Januar 2018 geschrieben von:

Najwjetši kulturny podawk w Serbach bě bjezdwěla XII. mjezynarodny folklorny festiwal „Lužica“. W smažniku dožiwichu zahorjeni přihladowarjo kulturne skupiny z Egyptowskeje, Kolumbiskeje, Grjekskeje, Burundija, Ameriki, Norwegskeje, Běłoruskeje, Awstriskeje, Čěskeje, Pólskeje, Madźarskeje, Rumunskeje, Chorwatskeje, Słowakskeje, Němskeje a Italskeje w Budyšinje, Hochozy a w Chrósćicach. Wězo běchu tež nimale wšitke serbske ćělesa ludoweje hudźby a reje w programje zastupjeni.

Dalši wuměłski wjeršk bě znowapředstajenje „Serbskich jutrow“, duchowneho oratorija na libreto Chrysty Meškankoweje a hudźbu Jana Cyža. A inscenacija „Olsenowa cwólba wupućuje“ wobradźi­ Němsko-Serbskemu ludowemu dźiwadłu rekordnu ličbu přihladowarjow.

Krabat, zornowc a wotstup

Freitag, 05. Januar 2018 geschrieben von:

Třeća wosebita wustajeńca Budyskeho Serbskeho muzeja wěnowaše so najskerje najznaćišej serbskej mytiskej bytosći. Wulce a wobšěrnje zapołoženy projekt „Krabat – Muž – Mytos – Marka“ wuwjercholi w třidźělnej přehladce, kotraž ma so po finisaži w jutrowniku lětsa nimale dospołnje zachować.

Lěćo 2017 bě lěćo wuměłstwa. Byrnjež mjezynarodny swjedźeń poezije internych diferencow w Zwjazku serbskich wuměłcow dla wupadnył, su z počesćenjom Jurja Chěžki – wón měješe w srjedźišću festiwala poezije stać – wuznamneho serbskeho awantgardista-basnika dostojnje wopominali.

Wulki wothłós zbudźi 11. mjezynarodna dźěłarnička rězbarjow a socharjow w Miłočanskej skale. Zarjadowarjo běchu runja wuměłcam přewšo spokojom, a wulke připóznaće publikuma da organizatorow wo dalšim rozšěrjenju rozmyslować. 19. nukstock-openair přiwabi wjace hač 700 přećelow njewšědnych njekomercielnych zynkow k Nukničanskej skale.

Jan Buk, nestor serbskeho tworjaceho wuměłstwa, woswjeći swoje 95ćiny.

Dobyćerjo w poražce

Freitag, 05. Januar 2018 geschrieben von:
Kito Lorenc namaka na Bukečanskim kěrchowje swój posledni wotpočink. Přiwuzni a přećeljo su so na žarowanskej swjatočnosći z nim rozžohnowali. SN/Maćij Bulank

Sportowy wjeršk lěta 2017 we Łužicy bě hra prěnjeho koła sakskeho koparskeho pokala mjez SJ Chrósćicami a FSV Zwickauwom. Domjacy drje 0:5 podležachu, hladajo na skoro 800 přihladowarjow a na fakt, zo bě prěni raz po přewróće profijowe mustwo z hosćom wi­nowatostneje­ hry, směmy wuslědk přiwšěm za wuspěch wopisać.

Razna kritika předpředchadnika Kurta Biedenkopfa bě ćišć na sakskeho pre­miera Stanisława Tilicha powjetšiła. Tilich namjetowaše Zhorjelčana Michaela Kretsch­mera (CDU) za naslědnika na čole sakskeje CDU a knježerstwa. 12. hodownika je oficialnje wotstupił. 13. hodownika bu Kretschmer w Drježdźanach za noweho ministerskeho prezidenta Sakskeje wuzwoleny. Serbskim temam wšak so dotal konkretnje wuprajił njeje.

Anzeige

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.