Do kina (10.09.15)

Donnerstag, 10. September 2015 geschrieben von:

10.9.–16.9.2015: Fack ju Göhte 2: wšědnje 14:30, 17:15, 18:30, 20 a 21 hodź. | pj a so 22:45 hodź. Everest: srj 20:15 hodź. | w 3 D Sinister 2: pj 22:30 hodź. The Transporter Refueled: wšědnje 20:15 hodź. (nimo srj) | so 22:30 hodź. Hitman: Agent 47: wšědnje 20 hodź. (nimo pj a pó) Dating Queen: so 22:15 hodź. Mission Impossible: wšědnje 17:15 hodź. Magic Mike XXL: pj, nj a wu 17:15 hodź. Der kleine Rabe Socke 2 – Das große Rennen: wšědnje 14:30 hodź. | nj 12:45 hodź. Pixels: wšědnje 15 hodź. (nimo pó) | nj 12:45 hodź. Minions: wšědnje 15:15 hodź. | nj 13:15 hodź. | w 3 D Vacation – Wir sind die Griswolds: nj 12:30 hodź. Jurassic World: štw, so a srj 17:15 hodź. Minions: wšědnje 16:15 hodź.

Kino-ekstra: Camino de Santiago – Eine Reise auf dem Jakobsweg: pó 14:45, 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (08.09.15)

Dienstag, 08. September 2015 geschrieben von:

Knižna premjera

Budyšin. Alfons Frencl z Róžanta předstaji štwórtk, 10. septembra, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni swoju nowostku „Mój serbski słownik“. Slědźo a kedźbyhódne podeńdźenja wopisujo podawa so awtor na puć po serbskim alfabeće, zo by pochad woteznatych a njewšědnych wurazow wotkrył a so tak do stawiznow rěče zanurił.

Film wo Jurju Rjenču pozdźišo

Budyšin. Spočatnje za jutře připowědźeny film „Stalin, Tito und mein Vater“ na sćelaku MDR so přestorči. Pask wo prawizniku Jurju Rjenču a jeho tragiskim wosudźe po Druhej swětowej wójnje wusyła MDR srjedu, 23. septembra, w 21.15 hodź. w rjedźe „Na slědach wótcow“.

Wobrazy z dźěłarnički

Budyšin. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu wotewrje štwórtk, 10. septembra, we 18 hodź. w Budyskim Serbskim domje wustajeńcu z wobrazami molowanskeje dźěłarnički. Srjedź junija běchu ju w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje přewjedli.

Wo eteriskich wolijach

Protyka (04.09.15)

Freitag, 04. September 2015 geschrieben von:

Pjatk 4.-6.9.   Babylěćo w Ralbicach

  20:00 „Knježe prawa“ – hrodowa nóc SLA w Mortkowje (dalšej předstajeni 5.9. w 20 hodź. a 6.9. w 16 hodź.)

Sobotu 5.9. 10:00 Wuradźowanje zwjazkoweho dźěłoweho zjednoćenstwa etniske mjenšiny w Choćebuzu

  11:00  Dźeń wotewrjenych duri w nowym Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska hasa 1 při staroměšćanskim torhošću

  14:00 Łapanje kokota w Prjawozu

  18:00 Portretowy koncert Jana Cyža z wuměłcami Berlinskeje komiskeje opery na Lichańskim hrodźe  

Njedźelu 6.9. 10:00 Dźeń wotewrjeneje zahrody w Budyšinje, Demjanach, Rodecach a Hornjej Hórce

  10:30 Kubłanska jězba župy „Michał Hórnik“ do krajiny hornjołužiskeje hole a hatow

  13:00 Blackbird-run w Hózku – běh přez zadźěwki

  13:00 Čaporowe wiki za dźěći w Budyskim Centeru

na Žitnych wikach

  14:00 Łapanje kokota w Brjazynje

  14:00 Srjedźowěkowski dźěćacy program na Mortkowskej twjerdźiznje

  17:00 Modlenje kadiša na Budyskim židowskim ­pohrjebnišću při Mužakowskej

Srjedu 9.9. 21:15  Film wo prawizniku Jurju Rjenču a jeho zasudźenju přez KGB na sćelaku MDR

Štwórtk 10.9. 16:00 152. serbske blido w Berlinje

Pokiwy (04.09.15)

Freitag, 04. September 2015 geschrieben von:

Jutře na skupinsku jězbu

Pančicy-Kukow. Čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow njech njezabudu na swoju skupinsku jězbu jutře, sobotu, do rudnohorinskeho Seiffena. Bus wotjědźe w 7.30 hodź. wot busoweho zastanišća. W Seiffenje wobhladaja sej wulětnikarjo mjez druhim rudnohorinski muzej a tamnišu cyrkej.

Modla so kadiš

Budyšin. Na lětuše modlenje kadiša k wopominanju zamordowaneje Budyskeje židowskeje wosady přeproša Hans-Eberhard Kaulfürst njedźelu, 6. septembra, w 17 hodź. na Budyske židowske pohrjebnišćo při Mužakowskej dróze. Mužojo njech staja sej čapku.

Do centruma pohladnyć

Wojerecy. Po dźensnišim oficialnym wotewrjenju noweho Wojerowskeho wobydlerskeho centruma Piwarska 1 změja tam jutře a njedźelu dźeń wotewrjenych duri. Stajnje wot 11 hodź. móža sej zajimcy dom při staroměšćanskim torhošću wobhladać a so wo najwšelakorišich móžnosćach wobhonić, kotrež tam wu­žiwarjo wotnětka maja. W tymle domje běchu 13. oktobra 1912 Domowinu załožili, wo čimž swědči wopomnjenska tafle při zachodźe.­

Zahrody přistupne

Rozhłós (04.09.15)

Freitag, 04. September 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja

11:10 Wjedrowanje w požnjencu

11:20 Zabyte hrodźišća –  Kobličanske

11:45 Serbske wosady – kak dale?

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin mjez druhim z powěsćemi a přinoškami

13:00 70 lět Mosćanski chór

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Kurjo)

13:40 Zbožopřeća

Telewizija (04.09.15)

Freitag, 04. September 2015 geschrieben von:

Wo Jurju Rjenču we Wuhladku

Prócowanja prawiznika Jurja Rjenča po Druhej swětowej wójnje wo samostatny serbski stat budu jedna z temow telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.30 hodź. na sćelaku MDR. Poćahi­ Rjenča k juhosłowjanskemu prezidentej Jozip-Broz Titej a Rjenčowe aktiwity k załoženju samostatneho serbskeho stata běchu jeho zahuba. Wuhladko poda so na brizantne historiske slědy tragiskeje stawizny, kotraž by wobraz Łužicy­ a srjedźneje Němskeje rozsudnje změniła. Dale rozprawjeja we wusyłanju wo nowej społnomócnjenej za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa Reginje Krawcowej a wo přihotach na pasionsku hru w Chrósćicach.

Pokiwaj (03.09.15)

Donnerstag, 03. September 2015 geschrieben von:

Druhi raz filmowa nóc

Hórki. Domowinska župa „Michał Hórnik“, Hórčanske wjesne towarstwo Při skale a Rěčny centrum WITAJ přeprošeja jutře, 4. septembra, na 2. filmowu nóc při Hórčanskim sportnišću. We 18 hodź. změje hornjoserbska synchronizacija filma „Šmjatańca w raju bajkow“ ­premjeru na žurli Młynkec hosćenca. W 20.30 hodź. pokazaja pod hołym njebjom film „Wasser für die Elefanten“ (wot dwanaće lět) a w 22.30 hodź. „Black swan“ (wot 16 lět). Wopytowarjo njech sej stólčk, přikryw abo zawk sobu při- njesu. Wo ćělne derjeměće budźe z popcornom, pomfritkami a kołbaskami postarane­.

Madźaršćinu wuknyć

Budyšin. Wot štwórtka, 10. septembra, w 17 hodź. wotměje so w Budyskim žónskim­ centrumje na Karla Marxowej 7 rěčny kurs madźaršćiny. Budźe to mě­šana skupina za započatkarjow a za pokročenych. Wobdźělnicy nawuknu za­kłady rěče, tak zo móža jednore roz­mołwy wjesć. Zajimawostki z madźarskich stawiznow a dźensniše žiwjenske wašnja so tohorunja wobjednawaja. Přizjewjenja­ přijimuja pod telefonowym čisłom 03591/ 42 353.

Do kina (03.09.15)

Donnerstag, 03. September 2015 geschrieben von:

3.9.–9.9.2015: The Transporter Refueled: wšědnje 17:15 a 19:15 hodź. | pj a so 22 hodź. | w 3 D Hitman: Agent 47: wšědnje 19:30 hodź. | pj, so a srj 21:45 hodź. Dating Queen: štw a nj 17:15 hodź. | pj, so a srj 21:30 hodź. Fack ju Göhte: filmowa nóc z prěnim dźělom a z předpremjeru druheho dźěla srj 21:15 hodź. Mission: Impossible: wšědnje 19:15 hodź. (nimo srj) Magic Mike XXL: štw a nj 20 hodź. | pj, so a srj 22 hodź. Pixels: pj, so a štw 15 hodź. | nj 13 hodź. Minions: wšědnje 17:15 hodź. | nj 13:15 hodź. | w 3 D Der kleine Rabe Socke: wšědnje 17:15 hodź. | pj, so, nj a wu 15:30 hodź. | nj 13:15 hodź. Vacation – Wir sind die Griswolds: pj, so, nj a wu 15:15 hodź. Jurassic World: pj, so, wu a srj 17:15 hodź. | nj 13 hodź.

Kino-ekstra: Victoria: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (02.09.15)

Mittwoch, 02. September 2015 geschrieben von:

Twórby Jana Cyža zaklinča

Lichań. We wobłuku koncertneho rjada na Lichańskim hrodźe budźe tam přichodne zarjadowanje sobotu, 5. septembra, we 18 hodź. Pod hesłom „Wot tradicionalneho k modernemu“ zahudźa třo wuměłcy Berlinskeje komiskeje opery­ twórby komponista Jana Cyža składnostnje jeho 60. narodnin. Zastupne lisćiki dóstanu wopytowarjo při wječornej kasy. Dźěći maja darmotny zastup. Do kon­certa a po nim poskića napoje a zakuski. W tym času budźetej hród a park přistupnej. Wšitcy lubowarjo našočasneje serbskeje hudźby su na Lichański hród wutrobnje přeprošeni.

Informuja wo samostatnosći

Mandy Klau, Hannelore Verleih, Christian Bartoschek a Edeltraud Rötschke z Wochoz wija tři metry dołhu pletwu za wosebite zachodne wrota Wochožanskeho parka błudźenkow. Z nimi witaja zajutřišim, njedźelu, wopytowarjow holanskeho swjedźenja w parku. Wot 10 do 18 hodź. změja tam wuměłstwowe, kulinariske a zabawne poskitki. Foto: Joachim Rjela

Anzeige