Krajny biskop w Ruskej

Montag, 16. Juli 2018 geschrieben von:

Drježdźany (B/SN). Krajny biskop Carsten Rentzing bě spočatk julija na kołojězbje po Ruskej. Wón přebywaše tam ze swo­jej sydomwosobowej delegaciju ze Sakskeje a wopyta Ewangelsko-luthersku cyrkej europska Ruska (ELKER) na wše­lakich městnach. Na programje ste­jachu Pětrohród, Moskwa, Orenburg na južnym Uralu a město Ufa. ELKER wobsteji wot lěta 1992 a je ze 170 wosadami a gmejskimi skupinami zjednoćena do jědnaće propstownjow. Tak je wona najsylniša regionalna cyrkej w Zwjazku Ewangelsko-lutherskeje cyrkwje w Ruskej, Ukrainy, Kazachstana a srjedźneje Azije.

Sakscy fararjo wupomhaja

„Pětr a wjelk“ nětko za pišćele

Montag, 09. Juli 2018 geschrieben von:

Magdeburg (B/SN). Hłowne mysle bajki „Pětr a wjelk“ su nětko tež wobstatk noweje pišćeloweje twórby, kotraž zaklinča wčera tydźenja w Magdeburgskej hłownej cyrkwi. Na pišćelach hrał je tachantski kantor Barry Jordan, Sabina Lattorf wustupowaše jako rěčnica. Wobrazowe projekcije podšmórnychu začuća hudźby komponista Sergeja Prokofjewa.

Zwóńkow a domownikow přijał

Drježdźany (B/SN). Na tradicionalne přijeće k česći swjateho Bena witaše Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers njedawno 180 muži a žónskich – domownikow a zwóńkow bi­skop­stwa. Woni dźě su ći prěni a posledni na naj­wšelakorišich zarjadowanjach, biskop Timmerevers podšmórny. Nawoda katolskeho běrowa w Sakskej Daniel Frank wuzběhny w postrownej narěči jich trěbne dźěło zaćichim.

Kritizuja eksport bróni

Wučba přećiwo antisemitizmej

Montag, 02. Juli 2018 geschrieben von:

Berlin (B/SN). Berlinska CDU je žadanje za wólnym předmjetom w šuli zesyl­niła. Wučba nabožiny jako alternatiwa k předmjetej etika móhła wažny přinošk w boju přećiwo antisemitizmej być a­ móhła k tomu přinošować, zo muslimscy młodostni nabožinu wopak njeinterpretuja.

Přepytuja wěstotu cyrkwje

Berlin (B/SN). Po zasadźenju policije z wužiwanjom bróni w Berlinskej katedrali, při čimž buštej dwě wosobje zranjenej, pruwuje cyrkwinska wosada móžne konsekwency. Prědar Thomas C. Müller pokaza pak na to, zo ma Berlinska hłowna cyrkej hišće bóle zawěsćena być hač druhe Bože domy. Wosada dźěła hro­ma­dźe z priwatnej wěstotnej słužbu, kotraž tam wodnjo a w nocy stražuje.

Pisane stawizny traja 120 lět

Magdeburg (B/SN). Na swoje 120lětne wobstaće móžeše katolska pěstowarnja swj. Marije w Magdeburgu-Sudenburgu njedawno spominać. We wobłuku swjedźenskeho tydźenja so na to dopominachu, kak běchu šěre sotry z kongregacije swj. Hilžbjety dom 1898 załožili a zo ma wón zawěrno pisane stawizny.

Hódnoty za towaršnosć

Wobžaruja wuslědk

Montag, 25. Juni 2018 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Wotstronjenje zakaza wotehnaća přez ludowy rozsud w Irskej Vatikan jara wobžaruje. „Wěrju, zo njemóžeš tu žohnowanje wozjewić“, rjekny prezident Bamžowskeje akademije za žiwjenje, arcybiskop Vicenco Paglia. „Nětko dyrbimy hladać, na kotre zakonske rjadowanje so politikarjo dojednaja.“ Hač do kónca lěta ma so nowy zakoń, kotryž wotehnaće hač do dwanateho tydźenja samodruhosće dowola, schwalić.

Nowy bus za zbrašenych

Zhorjelc (B/SN). Nowy bus za zbrašenych ma Caritas w Zhorjelcu. Jim móža nětko wosebje ambulantne słužby wolóžić. Z „Akciju čłowjek“ je so poradźiło, wobstarać mały bus z dźewjeć městnami. 70 procentow cyłkownych kóštow, ni­male 50 000 eurow, přewza mjenowana akcija. Bus zasadźa hižo w Mengelsdorfskim domje Carity na lětušim swjedźenju wobydlerjow.

Vatikan přiručku wotpokazał

Zastupjerjo LWB pola bamža byli

Montag, 18. Juni 2018 geschrieben von:

Vatikan/Hannover (B/SN). Delegacija zastu­pjerjow Lutherskeho swětoweho zwjazka (LWB) je so 4. junija na priwatnej awdiency z bamžom Franciskusom zetkała. Zwjeseliła je jeho wuměna myslow, kak hodźi so duch reformaciskeho ju­bileja dale njesć, rozłoži nawoda dele­gacije a předsyda Němskeho narodneho ko­miteja LWB, Schwerinski krajny biskop Gerhard Ulrich, w Hannoveru. „Dźeržimy so zhromadźenstwa a chcemy jako lutheranojo k tomu přinošować.“ W Romje wotměchu so dalše rozmołwy z kurijowym kardinalom, z prezidentom bamžowskeje rady k spěchowanju jed­noty křesćanow a z prefektom kongre­gacije wěry.

Móža so z Alexu modlić

Pomjenuje kardinalow

Montag, 11. Juni 2018 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je pomjenowanje 14 nowych kardinalow připowědźił. Woni maja wotbłyšćować „uniwersalitu cyrkwje“, rjekny swjaty wótc. Mjez druhim dóstanjetaj patriarch Louis Raphael I. Sako z Bagdada a arcybiskop Joseph Coutts z Pakistana 29. junija purpur kardinala. Kandidat z němskorěčneho ruma tónkróć žadyn pódla njeje.

Za mjezynabožinsku wučbu

Erfurt (B/SN). Durinska krajna frakcija CDU je mjezynabožinsku wučbu zaki­towała. Předmjet ewangelskim kaž tež katolskim šulerjam zhromadnje poda­wać móže pedagogisce płódne być, rje­kny nabožinsko-politiska rěčnica frakcije Gudrun Holbe. To pak njesměło k tomu wjesć, zo so stat ze swojeje zamołwitosće wuwinje, poskićeć na konfesiju wjazanu wučbu nabožiny.

Sadźby Hartza IV hinak wobličić

Centrum za wosadu a swójby

Montag, 04. Juni 2018 geschrieben von:

Lipsk (B/SN). Pod třěchu noweho wo­sadneho swójbneho centra (GEZ) chcedźa zamołwići diakoniske skutkowanje Lipsk-Lindenau-Plagwitz zjednoćić a na potrjeby ludźi znowa wusměrić. Na to skedźbnja Ewangelska młodźina Sakskeje w swojim News­letteru. Cyrkej ma zaso městnosć być, hdźež su zetkanja móžne. Axel Zimmermann koordinuje dźěło hłownohamtskich a čestnohamtskich kaž tež dźěło z druhimi iniciatiwami w měšćanskim dźělu a wuwiwa hromadźe z teamom GEZ nowe ideje a konkretne plany.

Mało měšniskich swjećiznow

Bonn (B/SN). Ličba měšniskich swjeći­znow wostanje po naprašowanju katolskeje powěsćernje dale mała. Lětsa stanje so po cyłej Němskej 61 młodych muži z diecezanskim měšnikom. Loni bě jich 74, najmjenje měšniskich swjećiznow bě dotal w lěće 2015 z jenož 58 swjećiznami.

Rozmołwy połne respekta

Dźěło cyrkwje rozjimali

Montag, 28. Mai 2018 geschrieben von:

Lipsk (B/SN). Předsydstwo ewangelskeho cyrkwinskeho wobłuka Lipsk je zarjadowało nowe klawsurne posedźenje na temu „Dźěło w nowych cyrkwinskich dźělach“. To zdźěli superintendentura Lipsk. Při tym su sej situaciju w Lipsku z pla­nowanymi twarskimi předewzaćemi wu­wě­domili a zhromadnje rozjimali ćežišćowe pola cyrkwinskeho jednanja. Při tym dźěše wo dalše kročele we wuho­towanju duchowneho a socialneho kaž tež kubłanskeho zastaranja w přichodnych lětach.

Suma pjenjez dawno njedosaha

Brüssel (B/SN). Za wopory konflikta w Syriskej su na Brüsselskej konferency darićelow zwěsćili, zo zezběrachu za běžne lěto 4,4 miliardy dolarow. To pak je wjele mjenje, hač bě so Europska unija nadźijała. Němska je najwjetši dźěl pjenjez připrajiła a chce za 2018 a za slě­dowace lěta miliardu k tomu přewostajić. Zwjazk njeknježerstwowych organi­zacijow kritizuje: „Tale konferenca njeje ani docpěła, zo by tym milionam potrěbnych Syričanow wotpowědna pomoc k dispoziciji była.“

Žane biblije přez internet

Biskop Marx kritizuje Södera

Dienstag, 22. Mai 2018 geschrieben von:

Mnichow (B/SN). Kardinal Mnichowa Reinhard Marx wobzamknjenje bayerskeho kabineta nastupajo připrawjenje křižow w słužbnych twarjenjach swobodneho stata kritizuje. Wumjetuje ministerskemu prezidentej Markusej Söderej (CSU) „pačenje, njeměr, konfrontaciju“, kotrež je wón zbudźił. Hdyž wobhladu­jemy křiž jenož jako kulturny symbol, njejsmy naležnosć zrozumili“, praji předsyda biskopskeje konferency nowinje Süddeutsche Zeitung. „Statej pak njepři­steji wujasnić, što křiž woznamjenja.“

Nadźijeja so pomocy Vatikana

Bamž a patriarch chcetaj měr

Montag, 14. Mai 2018 geschrieben von:

Moskwa/Rom (B/SN). Rusko-ortodokski patriarch Kyril I. chce z bamžom Fran­ci­skom w Syriskej za měr wabić. Moskowski nawoda cyrkwje je z bamžom tele­fonował, zo by wo iniciatiwach z nim rěčał­. Wón wjedźe „měrwuskutkowacy dialog“ bjez politiskich zajimow, rjekny Kyril. Z konsultacijemi chcetaj bamž a patriarch pokročować, zo by so połoženje wobwliwowało.

Přećiwo testej samodruhich

Berlin (B/SN). Wjacore katolske zwjazki – mjez nimi Socialna słužba katolskich žonow a Němski zwjazk Carity – su pla­no­wa­ne rozšěrjenje profylaktiskeho přepytowanja samo­druhich krejneho testa dla kritizowali. Po jich měnjenju je tajka kročel pokiw na to, „zo njejsu zbrašene dźěći w našej towaršnosći přiběrajcy wita­ne“. Z krejnym testom hodźa so gene­tiske defekty hižo wot 9. tydźenja samo­druhosće zwěsćić.

Podpěra ewangelskej cyrkwi

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019