Bamž namołwja k swjatosći

Montag, 23. April 2018 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus namołwja křesćanow k zmužitosći do duchowneho žiwjenja. W tydźenja wozjewjenym 48stronskim pismje jedna so wo praktisku směrnicu za dobre křesćanske žiwjenje w modernym swěće konsuma a wulkeje spěšnosće. W nim wabi za „swjatosć srjedźneje woršty“. Kóždy móhł z Božej pomocu swjaty być: hač měšnik abo dźěłaćer, staršej abo mandźelskaj, rjadnicy abo politikarjo. K orientaciji doporuča bamž prědowanje Jězusa na horje: „Štož sće najmjeńšemu z mojich bratrow činili, to sće mi sčinili.“

Přećiwo jałmožnam AfD

Halle/Saale (B/SN). Diakonija Srjedźoněmska je cyrkwinske zarjadnišća před tym warnowała, brać jałmožny wot AfD. Nochcemy měć pjenjezy wot tuteje strony, „hdyž wona spyta, naš nadawk přeměnić, křesćansku lubosć hinak definować a hranicy ćahać při darowanju druhemu“, rjekny Christoph Stolte, předsyda předsydstwa. To so na přikład stawa, hdyž smědźa so pjenjezy jeničce za potrěbnych Němcow wužiwać. „Potom wona hižo njesłuži wšitkim potrěbnym.“

Nalětnje rjedźenje za dušu

Z koncertom slepym pomhali

Montag, 16. April 2018 geschrieben von:

Wermsdorf (B/SN). Na koncerće spěwneho cyłka „Chór swětła spěwa chórale Bacha“ we Wermsdofskej cyrkwi su wjace hač 400 eurow za powšitkownowužitnu organizaciju Christoffelowa misija slepych zběrali. Z nimi ma so klinika w Indiskej sobu natwarić. Chór nasta před dźewjeć lětami z cyrkwinskich chórow regiona a ma mjeztym 40 spěwarjow. Nawodnica je kantorka a cyrkwinska hudźbnica Sigrid Schiel. Tradicija spěwarjow je, jónu w lěće přeprosyć na beneficny koncert na dobro Christoffeloweje misije.

Zakoń online

Za wjace ciwilneje kuraže

Montag, 09. April 2018 geschrieben von:

Rom (B/SN). Bamž Franciskus je jutrownu nóc na Božej mši w Pětrowej cyrkwi raznje šwikał pasiwne zadźerženje mnohich křesćanow přećiwo njesprawnosćam na swěće. Wón namołwi jich k wjetšemu angažementej za sprawnosć a žadaše sej wjace ciwilneje kuraže. Wosom dorosćenych bu jutrownu nóc wukřćenych, mjez nimi migrant John Ogah z Nigerije, kiž bě njedawno zadźěwał wobrónjenemu nadpadej w Romskich superwikach.

Jutrowničku dopołdnja swjećeše bamž po zwučenym wašnju z dźesaćitysacami wěri­wych na Pětrowym naměsće jutrownu Božu mšu a žohnowaše jich z „Urbi et orbi“ („Město a swět“).

Wo měr na swěće so modlić

Z islamom so zeznajomić

Dienstag, 03. April 2018 geschrieben von:

Schkeuditz (B/SN). Pod hesłom „Zetkanje z islamom“ steji mała a stajnje wotewrjena wustajeńca na lětanišću Lipsk/Halle. Zestajał je ju farar Paul Christian wot ekumeniskeho dušepastyrstwa lětanišća. Zestajer prosy sej ju wobhladać a so ze swětowymi nabožinami kaž tež jeje přisłušnikami zeznajomić.

Tež politisce skutkować

Berlin (B/SN). Arcybiskop Berlina Heiner Koch je katolske swójbne kubłanišća ­a zwjazki namołwjał, přewzać tež poli­tisku a towaršnostnu zamołwitosć. Je wažne nutřkownocyrkwinsce skutkować, angažement pak ma tež dale hić. Cyrkej, jeje towarstwa a kubłanišća měli tež měć hódnoty křesćanstwa, swójby a mandźelstwa dale dawać.

ProChrist live

Melle (B/SN) Milion wěriwych je ewangelizaciju „Pro Christ“ wot 11. do 17. měrca sćěhował, kaž zarjadowar zdźěli. Zarjadowanja pod motom „Je to móžno?“ wusyłachu na 500 městnach w Němskej a Europje kaž tež přez Bibel TV a ERF-medije. Po informacijach nošerja su sobudźěłaćerjo na městnach zarjadowanjow a při telefonje mnohe duše­pastyrske rozmołwy wjedli.

Z prawej měru měrić

Moderny pasion

Montag, 26. März 2018 geschrieben von:

Lipsk (B/SN). „Hdźež maš ty prawje ...“ rěka­ moderny pasion, kotryž su Lipšćanscy młodostni sobotu w ewangelskej měro­wej młodźinskej cyrkwi w Gohlisu wuspěšnje předstajili. Spisana wot Grit Markert zwjazuje hra aktualne žiwjenske situacije z ćerpjenjom Jězusa.

Starosć wo wěriwych wažna

Vatikan (B/SN). W minjenym tydźenju zetka so Rada kardinalow, kotraž bamža Franciskusa při reformach poradźuje. Wuslědk bě, zo měł so Vatikan bóle wo jednorych wěriwych a wo jich wšědne starosće starać. Franciskus bě do toho w lisće pisał, zo so wo elitu lajkow angažowanych staraja, ale na tamnych bohužel zabywaja.

Festiwal k zničenju Israela

Za njeboh kardinala so modlić

Montag, 19. März 2018 geschrieben von:

Mainz (B/SN). Biskop Mainzskeje diecezy Peter Kohlgraf je wěriwych z listom namołwjał, modlić so za kardinala Karla Lehmana. Strowotniski staw 81lětneho kardinala bě „kritiski“. Wot septembra 2017 je wón ze sćěhami infarkta a z kreju w mozach wojował. Jeho mocy so pospochi pozhubjachu, pisa Kohlgraf. Njedźelu, 11. měrca, je kardinal Lehmann na prawdu Božu wotešoł.

Namjet za Nobelowe myto

Soest (B/SN). Mjezynarodny komitej swětoweho modlenja žonow je namjetowany za měrowe Nobelowe myto. Ewangelska žónska pomoc we Westfalskej je 44 000 podpismow za nominaciju zběrała. Dalše informacije dotal njepředleža. Zaměr kampanje bě, zdobyć z njej podpěraćelow za natwar slědźerskeho instituta, kotryž so za měr na swěće zasadźa.

Přećiwo hidźe na Židow

Chcedźa so z katolikom stać

Montag, 12. März 2018 geschrieben von:

Magdeburg (B/SN). Biskop Gerhard Feige je na nyšporje w Magdeburgskim Roncalli-domje 30 ludźom dowolił, přijeć sakrament křćeńcy. Woni chcedźa jako katolscy křesćenjo žiwi być a so jutrownu nóc wukřćić dać. Biskop Feige jara dźakowny na to skedźbni, kak rozdźělne móža puće k wěrje być w kónčinje, hdźež 80 procentow ludnosće žanej konfesiji njepřisłuša.

Minister Lutherowu lipu sadźił

Bonn (B/SN). Za čas swětoweje klimoweje konferency je wuwićowy minister Gerd Müller (CSU) na přestrjeni swojeho ministerstwa w Bonnje lipu sadźił. Štom, kotryž ma kóžde lěto 12,5 kilogramow wuhlikoweho dioksida wjazać, je tak mjenowana Lutherowa lipa a dopomina na 500. jubilej reformacije. Je to zdobom znamjo přećiwo zanjerodźenju wob­swěta.

Chwali Micha-iniciatiwu

Wjetši respekt trěbny

Dienstag, 06. März 2018 geschrieben von:

Kiel (B/SN). Dźěćacy škitny zwjazk w Schleswigsko-Holsteinskej je na wšěch wužiwarjow interneta apelował, so online runje tak z respektom zadźeržeć kaž w direktnym žiwjenju. „Za dźěći a młodostnych dźensa słušeja temy kaž hatespeech abo cybermobbing bohužel k jich swětej“, praji jednaćelka krajneho škitneho zwjazka Susanne Günther. Tohodla namjetuje wona za wirtuelne žiwjenje: „Pisaj a wozjew jenož teksty, z kotrymiž druhich njeraniš. Pruwuj, kak by było, by-li wo tebje šło.“

Dóstanje medijowe myto

Köln (B/SN) 19lětna Natalie Dedreux z Kölna dóstanje medijowe myto BOBBY zwjazkoweho zjednoćenstwa Žiwjenska pomoc. Młodu žonu z downsyndromom wobdźiwaše zwjazkowa kanclerka kaž tež miliony telewizijnych přihladowarjow, jako je wona Angeli Merkel loni we wusyłanju ARD prašenje stajiła: „Čehodla směš ćěšenki z downsyndromom samo hišće krótko do poroda wotehnać? Ja sym bohudźak na swět přišła.“ „Młodostna sta so tak ze sylnym hłosom, z posołku za zbrašeneho čłowjeka“, wopodstatnja Ulla Schmidt, předsydka zjednoćenstwa Žiwjenska pomoc, počesćenje młodostneje.

Přićah swójbow wujednany

Montag, 26. Februar 2018 geschrieben von:

Berlin (B/SN). We wobłuku koaliciskich jednanjow su CDU/CSU a SPD, wobkedźbujo žadanja ewangelskeje a katolskeje cyrkwje, zwadu wo přićah swójbow ćěkancow z wosebitym škitom zakónčili. Zastupjerjo stron dojednachu so, hižo wujednany kontigent tež přichodnje dale běžeć dać – tak tež wobstejace regularije za nuzne pady. Hač do kónca julija pak ma přićah swójbnych přechodnje dale za­stajeny wostać. Wot awgusta potom smě na měsac hač do tysac mandźelskich swoje dźěći do Němskeje přijimać.

Zakładne prawa wohrožene

Bonifacijowy skutk pomha

Montag, 19. Februar 2018 geschrieben von:

Drježdźany (B/SN). Saněrowanje twarjenjow w biskopstwje Drježdźany-Mišno chce bonifacijowy skutk lětsa z 225 000 eurami spěchować. Mjez druhim profi­tu­jetej z toho w Radebergu cyrkej a nowo­twar farskeje žurle. W Lubiju spotorhaja dotalny wosadny centrum a přetwarja tuchwilny farski dom na tajki. W Lipsku-Reudnitzu podpěruje biskopstwo nutřkowne wuhotowanje a rjadowanje wonkowneho hrajkanišća nastawaceje pěstowarnje „Campo Lorenzo“.

Wo měr na Ukrainje so modlili

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je wopytał ukrainsku wosadu w Romje. Před baziliku Santa Sofija modleše so wón hromadźe z wulkoarcybiskopom Swjatoslawom Šewčukom wo měr na Ukrainje. Pjeć milionow ludźi je wot konflikta na wuchodnej Ukrainje potrjechenych.

Biskopja chwala Donum vitae

Anzeige