Serbsce rěčeć samozrozumliwe

Mittwoch, 19. Juni 2019 geschrieben von:

Knježerstwo druhi plan naprawow schwaliło

Drježdźany (SN/MiR/at). Přichodnje ma wšitkim zajimcam móžno być serbšćinu nawuknyć, posrědkować studowacym na wysokich šulach wotpowědne znajomosće kaž tež sobudźěłaćerkam a sobudźěłaćerjam zarjadow, šulow a dźěćacych dnjowych přebywanišćow, zo móhli našu­ maćeršćinu mjez sobu nałožować. Statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo (SMWK) chce imagowu kampanju zahajić, zo bychu serbšćinje ze wšěch stron wjetšu hódnotu přicpěwali. W rozhłosowej radźe sćelaka MDR chcedźa regu­larne krute městno za zastupjerja serbskeho ludu zarjadować.

AfD žadyn podij njeskićić

Mittwoch, 19. Juni 2019 geschrieben von:

Dortmund (dpa/SN). Frakciska předsydka Zelenych w zwjazkowym sejmje Katrin Göring-Eckardt je rozsud zarjadowarjow Ewangelskeho cyrkwinskeho dnja zakitowała, žanych zastupnikow AfD njewitać. „Mam za prawe, zo njejsu AfD přeprosyli“, rjekny wona nowinarjam. „Strona je so minjene lěta masiwje radikalizowała. Njeskićamy jim žadyn podij za šćuwańcu a rasistisku ideologiju.“ Zlět započina so dźensa w Dortmundźe.

Rekordna ličba ćěkancow

Genf (dpa/SN). Hišće nihdy w 70lětnych stawiznach pomocneho skutka na dobro ćěkancow UNHCR njeje na swěće telko ćěkancow a wuhnatych było kaž dźensa. To wuchadźa z najnowšeje rozprawy organizacije UNO, kotruž su dźensa w Genfje přednjesli. Loni kónc decembra bě 70,8 milionow ludźi na ćěkańcy před wójnu, namocu, přesćěhowanjom a ranjenjom čłowjeskich prawow. Pozitiwnje wuzběhuja w rozprawje Němsku, kotraž je wjace hač milion ćěkancow a azyl pytacych přiwzała.

Altmaier w Chinje

Kónc cyłkownje 516 kilometrow dołheho podmórskeho kabla su njedaloko schleswigsko-holsteinskeho Büsuma dźensa na kraj sćahnyli. NordLink mjenuje so milinowód, kotryž prěni króć němske a norwegske milinowe syće zwjazuje. Z nim móža sej milinu němskich wětrnikow a norwegskich wodomilinarnjow wuměnjeć. Kónc lěta maja poslednje dźěła dokónčene być. Foto: dpa/Carsten Rehder

Bedford-Strohm: Kónc z hidu w interneće

Mittwoch, 19. Juni 2019 geschrieben von:
Heidelberg (dpa/SN). Předsyda rady Ewangelskeje cyrkwje w Němskej Heinrich Bedford-Strohm žada sej po atentaće na Kasselskeho knježerstwoweho prezidenta Waltera Lübcku kónc hidy w interneće. „Dyrbjał-li so prawicarskoekstremistiski pozadk njeskutka potwjerdźić, by so naš najhórši strach wobkrućił“, rjekny wón nowinarjam w Heidelbergu. Hidypołne narěče, njepřećelskosće a wothódnoćenja ludźi k nałožowanju namocy nimaja hižo žaneje hranicy. „Dyrbi skónčnje kónc być ze šćuwańcu a hidu w interneće“, Bedford-Strohm wuzběhny. 65lět­- ny Lübcke bu w nocy na 2. junij na terasy swojeho domu wot prawicarskeho ekstremista zatřěleny.

Zhorjelc (dpa/SN). Nowowuzwoleny Zhorjelski wyši měšćanosta Octavian Ursu (CDU) chce po nastupje zastojnstwa spočatk awgusta město zaso zjednoćić. „Dyrbju wyši měšćanosta wšěch Zhorjelčanow być – a to tež chcu. Zbližu so tohorunja tym, kotřiž mje wolili njejsu“, rjekny politikar powěsćerni dpa. Ursu bě wólby wyšeho měšćanosta minjenu njedźelu z 55,2 procentomaj dobył, kandidat AfD Sebastian Wippel docpě 44,8 procentow. Wuslědk bu móžny, dokelž njeběštej kandidatce Zelenych a Lěwicy po prěnim wólbnym kole hižo nastupiłoj. Wobě stej ludźi namołwiłoj za kandidata CDU hłosować, zo njeby zastupjer AfD jako dobyćer wólbow wušoł.

Trjebaja koncept wěstoty

Mittwoch, 19. Juni 2019 geschrieben von:
Podstupim (dpa/SN). Kóžda štwórta komuna w Braniborskej dyrbi přemało dochodow dla zawěsćenski koncept etata předpołožić. To płaći mjez druhim za wokrjes Hornje Błóta-Łužica, za bjezwo­krjesne města Choćebuz, Frankfurt nad Wódru a Branibor nad Habolu kaž tež za nimale sto dalšich gmejnow, kaž braniborske financne ministerstwo na naprašowanje frakcije Zelenych tamnišeho krajneho sejma zdźěli. Sćěh toho su hoberske změny nastupajo dobrowólne nadawki a wukony za wobydlerjow. W decembru 2018 wobzamknjeny wurunanski zakoń ma komuny a komunalne zjednoćenstwa w přichodnych lětach bóle wolóžić. Mnohe z nich pak nadźijeja so bórzomneho kónca tak mjenowaneho koncepta wěstoty.

Žadaja sej sylne inwesticije

Mittwoch, 19. Juni 2019 geschrieben von:

Zhromadne posedźenje krajneju knježerstwow Sakskeje a Durinskeje

Erfurt/Drježdźany (dpa/SN). Knježer­stwje Sakskeje a Durinskeje žadatej sej do wólbow krajnych sejmow na wuchodźe widźomne inwesticije Zwjazka w tych krajach. „Durinske krajne knježerstwo a sakske statne knježerstwo wočakujetej, zo so tuchwilny niwow spěchowanja při natwarje přichodneho cyłoněmskeho spěchowanskeho systema zachowa“, cituja nowiny z naćiska wobzamknjenja do zhromadneho posedźenja wobeju kabinetow w durinskim Altenburgu.

Dotal za wuchodnu Němsku płaćiwy Solidarny pakt II kónc lěta 2019 wuběži. Zwjazkowe knježerstwo ma wotpohlad, za přiměrjenje žiwjenskich poměrow na wuchodźe a zapadźe nowy financny fonds zarjadować, kotryž pak měł po wuprajenjach zwjazkoweje swójbneje minis­terki Franziski Giffey (SPD) jako před­sydki knježerstwoweje komisije „Runohódne žiwjenske wuměnjenja“ nimo wucho­doněmskich tež strukturnje słabe kónčiny w zapadnej Němskej wobkedźbować.

Starej lacaj w kole

Mittwoch, 19. Juni 2019 geschrieben von:
Bjezmała bjezkónčna debata wo škiće klimy ma dalši kapitl. EU sej wot Němskeje žada, swójsce schwalene naprawy dodźeržeć. Poprawom to stary lac. Bjezradnosć politikarjow přewodźeja stajnje samsne argumenty, zo drje je wšěm wědome, zo měło so skónčnje něsto stać, ale prošu nic na kóšty dźěłowych městnow. A předrohe tež njesměło być. Přikład za to, kajku prioritu klima pola nas woprawdźe ma: Za brónjenje nałožujemy něhdźe 40 miliardow eurow – 20 króć telko kaž za wobswětoškit, a ministerstwo za zakitowanje chce etat přichodnje podwojić. Diskusija je mjeztym nažel chětro jednostronska. Fosilnych paliwow so wzdać je bjezdwěla dobra mysl a krótkodobnje prawy puć. Zasadny problem pak je lěto wob lěto globalnje stupaca přetrjebana energija. Wšojedne, kak sej ju zdobywamy: Trans­formacija je přeco tež ze sćoplenjom zwjazana. Ale to wšak jenož fyzikarjo měnja! Tež tajki stary lac. Bosćan Nawka

Kritizuje Němsku

Mittwoch, 19. Juni 2019 geschrieben von:

Brüssel (dpa/SN). Němska dyrbi so z wida komisije EU nastupajo škit klimy bóle napinać, chcyła-li swoje zaměry hač do lěta 2030 docpěć. Dotalne plany za wobchad, twarjenja a ratarstwo njedosahaja, zo móhła Němska swoje přilubjenja w Europskej uniji dodźeržeć, zdźěli komisija w Brüsselu. Wotstawk mjez planom a woprawdźitosću je chětro wulki. Komisija potwjerdźa posudk zwjazkoweho knježerstwa, kotrež tuchwilu přidatne naprawy zdźěłuje.

Zwjazkowe knježerstwo bě – kaž wšitke druhe knježerstwa EU – nachwilny plan naprawow za dobu 2021 do 2030 předpołožiło, kotryž komisija nětko pruwuje. Kritisce w Brüsselu zwěsćeja, zo njejsu ličby nastupajo wutwar wobnowjomnych energijow konkretne dosć.

Kónc mawty ma prěnje sćěhi

Mittwoch, 19. Juni 2019 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Wčerawši rozsud Europskeho sudnistwa (EuGH) nastupajo planowanu­ mawt za wosobowe awta w Němskej ma prěnje konsekwency. Zwjazkowy wobchadny minister Andreas Scheuer (CSU) je wukazał, hižo wotzamknjenej zrěčeni z wobhospodarjerjomaj za planowane zběranje popłatka a kontrolu systema wupowědźić.

Ministerstwo bě hižo loni zrěčenje z awstriskim po­skićerjom mawtowych systemow Kapsch a z předawarjom wignetow CTS Eventim wotzamknyło. Opozicija na to kritizowaše, zo ministerstwo fakty twori, byrnjež doskónčna prawniska wěstota scyła hišće data njebyła. Po zwrěšćenju plana dyrbi Zwjazk ze žadanjemi za wotškódnjenjom ze stron wobeju předewzaćow ličić. Scheuer załoži wčera bjezpo­srědnje po wusudźe dźěłowu skupinu, kotraž ma financne a organizatoriske prašenja zrjadować. Kaž z knježerstwowych kruhow rěka, su tež dalše jednanja a wudawki k přesadźenju mawty hnydom přetorhnyli. Najwyši sudnicy EU běchu wčera rozsudźili, zo by mawt europske­ zakonje raniła, dokelž bychu ju jenož wukrajni šoferojo płaćić dyrbjeli.

Anzeige

  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow  a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
  • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi