Jutry lětsa hinak swjećić

Montag, 06. April 2020 geschrieben von:

Vatikan (B/SN) Bamž Franciskus swjeći jutry 12. apryla a je njepřestorči. Wone tworja wutrobu liturgije lěta a njehodźa so přesunyć. Myće nohow zeleny štwórtk pak wupadnje. Biskopam a měšnikam Vatikan poruča, wot zeleneho štwórtka hač do jutrow tež „bjez fyziskeho wobdźělenja“ wěriwych koronapandemije dla Bože mšě swjećić. Tak namjetuje, wosady wo słužbnych časach přez Twitter informować a wšelake materialije poskićić, zo móhli ludźo swjatočnosće doma sćěhować a sobu swjećić. Ćichi pjatk modli so bamž wosebity paćer za zemrětych a tych, kotřiž su na koronawirus schorjeli. W jutrownej nocy chce wón křćenski slub po zwučenym wašnju wobnowić.

Žada sej wjace angažementa

USA: Njejsmy to byli

Montag, 06. April 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). USA wotpokazuje wumjetowanje, zo su sej za Berlinsku policiju myslene škity za hubu a nós přiswojili. „Knježerstwo zjednoćenych statow njeje ničo činiło, zo by za Němsku myslenu posyłku škitnych maskow 3M do USA pósłało a tež ničo wo tym njewě“, rěka w stejišću wulkopósłanstwa USA w Berlinje. Wot Berlinskeje policije skazana a zapłaćena posyłka 200 000 maskow bě so na Bangkokskim lětanišću zhubiła. Berlinski nutřkowny senator Andreas Geisel wumjetowaše Americe na to „pirateriju“.

Wjele mostow přetrjebanych

Berlin (dpa/SN). W Němskej su 1 004 železniske mosty, kotrež njehodźa so hižo porjedźeć, ale jenož hišće narunać. To zwěsća społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za železnicu Enak Ferlemann. Bychu-li wšitke mosty naraz twarili, by to 7,3 miliardy eurow płaćiło, Ferlemann frakciji FDP w zwjazkowym sejmje na jeje naprašowanje zdźěli. Infrastruktura železnicy je zestarjena, dokelž njejsu wjele lět ničo inwestowali. Wjace hač połojca wšitkich 25 700 mostow pochadźa z časa do lěta 1945.

BMW mjenje awtow předał

Wobdźělnica demonstracije pod hesłom „Zakładne prawa zakitować – praj ně k diktaturje“ na Berlinskim Naměsće Rosy Luxemburg dóstanje wot policista přikaz, městno wopušćić. K njedowolenej demonstraciji namołwjał bě socialistiski magacin „Die rote Fahne“. Sobotna akcija měrješe so přećiwo wobmjezowanju zakładnych prawow koronakrizy dla. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Braniborske firmy ćerpja

Montag, 06. April 2020 geschrieben von:

Choćebuz (dpa/SN). Hospodarstwo Braniborskeje je koronakrizy dla we wulkich wuskosćach, zwěsća Industrijna a wikowanska komora (IHK) w Choćebuzu. Koronakriza so z dotal njesłyšanej spěšnosću a sylnosću na nimale wšitke wobłuki hospodarstwa wuskutkuje, rěka w minjeny pjatk wozjewjenym wuslědku naprašowanja IHK. Posudk aktualneho hospodarskeho połoženja je wot plus 44 dypkow spočatk lěta na minus 17 dypkow woteběrał. Něhdźe 650 předewzaćow z Choćebuskeho, wuchodobraniborskeho a Podstupimskeho komorneho wobwoda IHK běchu so woprašeli.

Přez hamtsce wukazane zawrjenja stej gastronomiski a wikowanski wobłuk najsylnišo potrjechenej. Industrija a twarstwo matej mjenje nadawkow. 67 procentow zawodow liči přichodne měsacy ze špatnišim hospodarskim połoženjom.

Afrika wohrožena

Montag, 06. April 2020 geschrieben von:
Rom (dpa/SN). Katolska pomocna organizacija Caritas warnuje před rozpřestrěćom koronawirusa tež w Africe. W chudych krajach tamnišeho kontinenta móhła chorosć covid-19 hišće wo wjele zahubniše sćěhi měć hač w dotal sylnje potrjechenych zapadnych krajach, rjekny generalny sekretar Carity Aloysius John minjeny pjatk na internetnej nowinarskej konferency. Jeho organizacija so tež starosći, zo móhli ćěkancy w mnohich kónčinach zemje wot pandemije raznje potrjecheni być. Caritas sej tuž runja bamžej Franciskusej žada, zo měli po wšěm swěće brónje mjelčeć. Nimo toho dyrbjeli sankcije přećiwo Syriskej, Libanonej a Iranej zběhnyć.

Pruwuja zakaz Božich słužbow

Montag, 06. April 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Nawoda Katolskeho instituta swj. Filipa Nerija w Berlinje Gerald Goesche chce tuchwilny zakaz Božich słužbow koronapandemije dla sudnisce přepruwować dać. Swoboda nabožiny słuša k prawam, kotrež su we wustawje zakótwjene. Zakaz kemšow koronakrizy dla je hłuboko sahacy zasah do zakładnych prawow, Goesche wčera kritizowaše. „Tohodla je so kruh přećelow našeho instituta rozsudźił prawniski puć wužiwać, a je wotpowědnu próstwu zarjadniskemu sudnistwu zapodał.“ Rěčnik sudnistwa je mjeztym wobkrućił, zo je skóržba dóšła. W běhu tydźenja chcedźa wo tym rozsudźić.

Goesche chcył pruwować dać, hač njebychu runje w dojutrownym tydźenju a k jutram zarjadowanja z hač do połsta wobdźělnikami móžne byli. Před třomi tydźenjemi tomu hišće tak bě. Tehdy běchu ličbu wobdźělnikow kaž tež wotstawk połdra metra dodźerželi.

Lěta 2004 załoženy institut swj. Filipa Nerija je zhromadźenstwo japoštołskeho žiwjenja bamžow­skeho prawa a podsteji swjatemu wótcej w Romje.

Maas: Tež jutry přetrać

Montag, 06. April 2020 geschrieben von:

Ličba z koronawirusom natyknjenych w Němskej dale přiběra

Berlin (dpa/SN). Ličba z koronawirusom natyknjenych w Němskej je na wjace hač 100 000 přiběrała, kaž zdźěla Uniwersita Johnsa Hopkinsa w USA. Dotal je 1 575 ludźi na chorosć zemrěło, 28 700 so mjeztym wustrowiło. Wosebje wjele padow korony maja w Bayerskej a Sewjerorynsko-Westfalskej.

W Španiskej a Italskej ličba zemrětych mjeztym woteběra. W Španiskej je w běhu 24 hodźin 670 pacientow zemrěło, dźeń do toho bě jich hišće 950. W Italskej je wčera 525 ludźi zemrěło, dźeń do toho 681.

Britiska kralowna Elizabeth II. je so w historiskej narěči koronapandemije dla na krajanow wobroćiła a jich pohonjała, čas wobmjezowanjow přetrać. „Chorosć zhromadnje přewinjemy“, rjekny 93lětna monarchowka w napjeće wočakowanej telewizijnej narěči, kotruž su wčera wječor wusyłali. „Wostanjemy-li zjednoćeni a rozsudźeni, potom koronu přewinjeny“, kralowna rjekny. Nimo tradicionalnych hodownych narěčow bě to hakle štwórta tajka wot lěta 1952 amtěrowaceje kralowny.

To a tamne (06.04.20)

Montag, 06. April 2020 geschrieben von:
Z palencom chcyštaj so mužej z Hamburga tomu wuwinyć, zo jeju z Mecklenburgsko-Předpomorskeje wupokazaja, hdźež njesmědźeštaj po wukazach korony dla poprawom scyła być. Policistam bě awto z Hamburgskim čisłom sobotu we Wismarskim zahrodkownišću napadnyło. Argument, zo chcetaj w zahrodce dźěłać, zastojnikam postajenjow dla njedosahaše. Namołwu policistow, wotjěć, mužej njesćěhowaštaj, dokelž běštaj hižo alkohol piłoj, kaž rjeknyštaj. Test alkohola to tež wobkrući. Jako zastojnicy po wěstym času čakanja znowa přińdźechu, bě so jedyn z mužow – tamny njeměješe žanu jězbnu dowolnosć – dospołnje wopił a dźeržeše blešu palenca w ruce. Na sudniski wukaz jeho zajachu a přez nóc do cele na policajskej straži tyknychu, zo by so wostrózbił. Wčera rano staj so wobaj skónčnje pod dohladom policije na dompuć nastajiłoj.

Sakska bjerje nowe kredity

Freitag, 03. April 2020 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Sakske knježerstwo je so dojednało dodatny etat kaž tež wurjadny fonds wutworić, zo by swobodny stat koronakrizu lěpje přetrał. Woboje chcedźa w formje zakonja krajnemu sejmej zapodać. „Liču z přidatnej potrjebu sydom miliardow eurow hač do lěta 2022“, rjekny financny minister Hartmut Vorjohann (CDU) dźensa w Drježdźanach. Sakska dyrbi tuž znajmjeńša šěsć miliardow eurow noweho kredita brać, wón praji. Hišće dźensa chcychu plany prezidijej krajneho sejma předstajić.

Milion z wirusom natyknjenych

Washington (dpa/SN). Ličba dopokazanych infekcijow z koronawirusom je po wšěm swěće na wjace hač milion rozrostła, kaž z ličbow Uniwersity Johnsa Hopkinsa w USA wuchadźa. Dotal je 51 000 ludźi na chorosć płucow Covid-19 zemrěło. Woprawdźita ličba natyknjenych a zemrětych je drje wo wjele wjetša, dokelž nimaja za testy dosć kapacitow. Dale z toho wuchadźeja, zo je tójšto pacientow we wysokej starobje zemrěło, bjez toho zo bychu lěkarjo wirus spóznali.

Wjace hač tysac mortwych

Z wulkim awtowym kranom su dźensa dopołdnja znjezboženu lokomotiwu njedaloko badensko-württembergsko Freiburga zaso na kolije stajili. Nakładny ćah zrazy minjenu nóc do sto tonow ćežkeje betonoweje platy, kotraž bě z mosta na kolije padnyła. Při tym je 51lětny lokomotiwnik žiwjenje přisadźił. Móst chcychu kónc tydźenja spotorhać. Wotpowědne přihotowanske dźěła běchu hižo přewjedli. Policija njezbožo přepytuje. Čara mjez Freiburgom a Baselom je zawrjena. Foto: dpa/Patrick Seeger

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte