Swjeća hody w januaru

Montag, 20. Januar 2020 geschrieben von:

Moskwa/Kijew (B/SN). W Ruskej a na Ukrainje swjećachu hody hakle 7. januara. Kaž ruska powěsćernja rozprawja, běchu­ po cyłym kraju swjatočne nócne hodowne wobrjady. Patriarch Kyril jako najwyši zastupjer ruskeje ortodoksneje cyrkwje je w Moskowskej katedrali Chrysta Wumóžnika Božu mšu swjećił, na kotrejž bě nimo stow wěriwych tež ministerski prezident Dmitrij Mjedwjedew. Ličba wěriwych w Ruskej dale přiběra.

Kniha jenož hišće internetnje

Drježdźany (B/SN). We wědomostnej publi­kaciji wo Mišnjanskej diecezanskej synodźe (1969–1971) wudawaćelej, prelat Dieter Grande a bywši nawoda Domu bisko­pa Bena w Smochćicach dr. Peter-Paul Straube, wobswětlatej, kajke běchu puć a nadawki cyrkwje pod ćežkimi wuměnjenjemi socializma w NDR. W Benno-nakładnistwje wušła kniha je wupředata. Dokelž pak je 30 lět po powalenju murje zajim dale wulki, nakładnistwo na swojej platformje wozjewja, zo je cyły tekst knihi nětko internetnje přistupny, a to pod Grande, Dieter / Straube, Peter-Paul, Die Synode des Bistums Meißen 1969–1971. Die Antwort einer Ortskirche auf das Zweite Vatikanische Konzil. Leipzig 2005.

Roland Dantz: Naročny to puć za Serbski sejm

Montag, 20. Januar 2020 geschrieben von:

Kamjenc (BG/SN). Na přeprošenje Kamjenskeho wyšeho měšćanosty Rolanda Dantza (njestronjan) schadźowachu so čłonojo Serbskeho sejma sobotu prěni raz w nowym lětdźesatku w radnicy Lessin­goweho města. W swojich witanskich słowach skedźbni hosćićel na zhromadnosć wobydlerjow wokoło města. „Kamjenc je přeco hižo k serbskej kul­tu­rje słušał“, Dantz wuzběhny. Wón wjeseli so nad dotalnym wuwićom Serb­skeho sejma. „Wy, moje damy a moji knježa, sće so na puć podali, zo byšće woprawnjenej naležnosći serbskeho ludu sylniši hłós dali. Přeju wašemu dźěłu wjele wuspě­cha“, přinjese wyši měšćanosta swoje mysle na dypk. Jemu je jasne, zo chowa so za tym naročny puć. Tohodla přeje Serbam zdobom trěbnu přezjednosć. Wón chwaleše sej dobre zhromadne dźěło­ z Njebjelčanskim wjesnjanostu To­ma­šom Čornakom (CDU), kiž je swoju komunu mjez tradiciju a modernu jara derje nastajił.

Harry a Meghan zrudnaj

Montag, 20. Januar 2020 geschrieben von:

London (dpa/SN). Britiski princ Harry rozžohnowanje z čłonami wušeje kralowskeje swójby wobžaruje. „Jako smój so Meghan a ja zmandźeliłoj, běchmoj rozpjeršenaj, nadźijepołnaj a chcychmoj něšto rozumneho činić“, rjekny Harry sobudźěłaćerjam britiskeje pomocneje organizacije. Tohodla je zrudny, zo je wšitko tak daloko přišło. Kralowski palast bě sobotu zdźělił, zo so Harry a Meghan wot nalěća swojeho titula „kralowska wyšnosć“ wzdataj a zo hižo žane oficialne nadawki za kralownu njepřewozmjetaj.

Njeznaty wirus so rozšěrja

Seoul (dpa/SN). Strowotniske zarjady w Južnej Koreji informuja wo prěnjej chorosći z dotal njeznatym corona-wirusom z Chiny. Potrjechena je 35lětna Chinjanka.­ Žona bě z centralnochinskeho města Wuhan, zwotkelž najwjetši dźěl zwěsćenych infekcijow pochadźa, do Južneje Koreje přijěła. Mysteriozne schorjenje płucow bě w decembru we Wuhanje wudyriło. Infekcija je so mjeztym tež w Thailandskej a Japanskej jewiła. Ličba schorjenych ludźi w Chinje je na 200 rozrostła. Třo pacienća su dotal zemrěli.

Rozdźěle dale wulke

Při wohenju w hladarni zbrašenych w čěskim rudnohórskim městačku Vejprty je wčera rano wosom wobydlerjow žiwjenje přisadźiło, štyrjo so ćežko zranichu. Ministerski prezident Andrej Babiš, kiž bě w běhu dnja přijěł, rěčeše wo „žałostnej katastrofje“. Na wuchowanju ludźi běchu tež pomocnicy Čerwjeneho křiža z Annaberga-Buchholza wobdźěleni. Foto: dpa/Slavomír Kubeš

Podstupim (dpa/SN). W Braniborskej chcedźa tomu zadźěwać, zo afriska swinjaca mrětwa wudyri, a tak budu tam dźiwje­ swinje bóle třěleć. „Hajnicy su namołwjeni dale wšitke móžnosće za to połnje wučerpać“, zdźěla ratarske ministerstwo w Podstupimje. „Za to hodźa so wosebje tajke hońtwy z pomocnikami a psami, we wobłuku kotrychž dźiwinu honja. Při tym móža wobdźělnicy runočasnje za zahinjenymi­ dźiwimi swinjemi pytać.“ Za ludźi njeje wirus strašny, za domjace a dźiwje swinje pak smjertne.

Dokež hońtwjerske psy dźiwinu njerozeznawaja a tak tež sorny, jelenje a muflony honja, kotrež hajnicy hnydom sobu zatřěla, chcedźa škitny čas za nje wot 16. do 31. januara zběhnyć. Wuwzaćne rjadowanje płaći za wuchodne wokrjesy Braniborskeje. Dźiwje swinje smědźa hońtwjerjo tak a tak cyłe lěto třěleć. „Kóžde dźiwje swinjo mjenje k tomu přinošuje, zo so mrětwa njerozšěrja“, rjekny nawoda lěsniskeho referata ministerstwa Carsten Leßner powěsćerni dpa.

Ischinger žada sej rezoluciju UNO

Montag, 20. Januar 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Po konferency wo Libyskej ma šef Mnichowskeje wěstotneje konferency Wolfgang Ischinger rezoluciju Bjezstrašnostneje rady UNO za nuznje trěbnu. Berlinske wobzamknjenja móhli za wšěch wobdźělenych hakle skutkować, su-li w New Yorku přez rezoluciju UNO „wobkrućene a přesadźomne“, rjekny Wolfgang Ischinger dźensa w rańšim magacinje sćelaka ARD. „Přiwšěm dyrbjeli wočaknyć, hač su čłonojo bjezstrašnostneje rady k tomu scyła zwólniwi. Toho­ so jara nadźijam.“

Do wobydlerskeje wójny w Libyskej splećene staty běchu so wčera na to dojednali, zo dodźerža embargo bróni a zo konfliktne strony wojersce njepodpěraja. Bjezstrašnostna rada UNO měła sankcije přećiwo tym krajam wukazać, kotrež embargo bróni ranja.

Ischinger sej žadaše, zo měli so wukazane sankcije tež přesadźić. „Trjebamy kontrolny mechanizm, zo móhli krajam, kotrež embargo ranja, wotpowědnje hrozyć, w nuzy tež wojersce. Štó pak móhł to činić? Wšo to njeje hišće rozrisane.“

Bajka raz hinak wokoło

Montag, 20. Januar 2020 geschrieben von:
Chuda, za to pak rjana sprawna holca z ludu zetka princa. Wonaj so zalubu­jetaj, a po zmištrowanju wšelakorych wužadanjow sej ju princ skónčnje za žonu bjerje. Holca stanje so z kralowskej wyšnosću, a tak knježitaj hromadźe hač do kónca žiwjenja­ k wjeselu ludu ... Tak so bajka baje.­ Motiw popjelawki je jedyn z najwoblubowanišich a najrozšěrjenišich na swěće. Wobhladuja jón jako archetypus a jón tež rady w psychoanalytiskim wobłuku wužiwaja. Princ Harry z jendźelskeho kralowskeho domu bajku nětko na hłowu staja. Wón a jeho mandźelska Meghan, kotraž je són popjelawki dotal par excellence sćě­lesnjała,­ so kralowskeje róle wzdataj. Chcetaj wotnětka kaž normalnaj čłowjekaj žiwaj być. Tak je holca skónčnje swojeho zrudneho princa z royalneho jastwa wuswobodźiła. Kajke sćěhi tónle nowy­ motiw za poćah splahow kaž tež za psychoterapiju ma, njeje hišće wot­­wi­- dźomne. Cordula Ratajczakowa

To a tamne (20.01.20)

Montag, 20. Januar 2020 geschrieben von:

Šěsć ponyjow nachwilnje zajała je policija we Werdauwje pola Zwickauwa. Zwěrjata běchu z pastwy ćeknyli a „zaměrnje do směra na policajsku stražu běželi“, kaž policija zdźěla. Jako běchu ponyje dwór rewěra docpěli, su zastojnicy jenož hišće wrota za nimi zawrěli. Konje wostachu w „aresće“, doniž wobsedźer njepřińdźe a je tam njewotewza.

Trjebany konopej je so pola noweho wobsedźerja w staće USA Michiganje jako přewšo drohotny wopokazał. Jako chcyše muž z dźowku chětro twjerde zawki wutřasć, namakaštaj wonaj w nich 43 000 dolarow (38 000 eurow). Wot wikowarja trjebanych meblow zhoništaj wonaj wo dotalnej wobsedźerce: Wnučka bě po smjerći swojeho dźěda stary konopej preč dała, bjeztoho zo by wo schowanych pjenjezach wědźała. Nowaj wobsedźerjej staj jej pjenjezy přewostajiłoj.

Wjace móžnosćow w interneće

Freitag, 17. Januar 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Policisća maja w boju přećiwo znjewužiwanju dźěći přichodnje wjace móžnosćow. To je Němski zwjazkowy sejm dźensa wobzamknył. Tak smědźa sej nětko z kumštnje produkowanymi filmami wo znjewužiwanju dźěći kontakt k woprawdźitym skućićelam wulišćić. Dotal njemóžachu so policisća do jich kruhow předrěć, dokelž bychu za to­ chłostajomny njeskutk skućić dyrbjeli. Zdobom je wotnětka hižo chłostajomne, w socialnych medijach splažne kontakty k dźěćom nawjazać.

Pompeo a Putin chcetaj přijěć

Washington (dpa/SN). Wonkowny minister USA Mike Pompeo chce so zajutřišim, njedźelu, na konferency wo połoženju w sewjeroafriskej Libyskej, hdźež knje­ži wobydlerska wójna, wobdźělić. To zdźěla wonkowne ministerstwo we Washingtonje. Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je zastupnikow z wjace hač dźesać krajow na mjezynarodnu konferencu do Berlina přeprosyła. Připrajili su mjez druhim francoski prezident Emmanuel Macron, turkowski prezident Recep Tayyip Erdoğan a ruski prezident Wladimir Putin.

Dešć wobornikam pomha

Dojednanje je „ruski rulet“

Freitag, 17. Januar 2020 geschrieben von:

Choćebuz (SN). Zwjazk a kraje su so na to dojednali, brunicowe milinarnje hač do lěta 2038 wotpinyć, štož žněje pozitiwne reakcije, ale tež kritiku. „To je dalši dyr ludźom we Łužicy a ćežka hypoteka za hospodarske stejnišćo Němska. Hač do dźensnišeho su wšitke plany nowych atraktiwnych dźěłowych městnow ryzy fantazija. Nimo toho njeje žaneje noweje milinarnje, kotraž na zakładźe płuna milinu produkuje. A přiwšěm chcedźa tři lěta prjedy přestać brunicu wudobywać. To njeje žana seriozna politika, ale ruski rulet“, měni zapósłanc zwjazkoweho knježerstwa Torsten Herbst (FDP).

Po słowach hłowneho jednaćela Choćebuskeje Industrijneje a wikowanskeje komory Marcusa Tolle su prawniske dojednanja mjez Zwjazkom a brunicowymi krajemi nuznje trěbne. Zdobom měli monitoring zarjadować, z kotrymž wuwiće milinoweje produkcije, zastaranske zawěsćenje a wubědźowanjakmanosć wobkedźbuja.

Anzeige