Knježerstwo wotstupiło

Freitag, 03. Juli 2020 geschrieben von:

Paris (dpa/SN). Francoske knježerstwo je dźensa kompletnje wotstupiło. 49lětny ministerski prezident Édouard Philippe zapoda prezidentej Emmanuelej Macronej demisiju kabineta, kiž je ju přiwzał. Kročel běchu wočakowali, po tym zo bě Macron po ćežkej poražce swojeho lěhwa při komunalnych wólbach připowědźił, zo swoju politiku nowowusměri a wuměni knježerstwo. Prezident chcyše w běhu dnja noweho ministerskeho prezidenta powołać.

Nahubnikow so wzdać?

Drježdźany (dpa/SN). Sakske strowotniske ministerstwo přihotuje tuchwilu nowy škitny wukaz koronawirusa dla, kotryž ma wot 17. julija płaćić. Při tym rozmysluja wo wšelakich změnach, kaž ministerstwo na naprašowanje nowin wobkrući. „Pruwujemy, hač móhli so při nakupowanju nahubnikow wzdać. Přeju pak sej po cyłej Němskej jednotne po­stupowanje“, zdźěli ministerka Petra Köpping (SPD). W busach a železnicach wostanu nahubniki dale winowatostne.

Za tobak njewabić

Z nahubnikom staj dźensa rano zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) a braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) do plenarneje žurle Zwjazkoweje rady w Berlinje přišłoj. Merkel je tam zastupjerjam zwjazkowych krajow ćežišća němskeho prezidentstwa Rady EU rozłožiła – bjez nahubnika. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Kritizuja strukturnu pomoc wuhla dla

Freitag, 03. Juli 2020 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Wuchodoněmscy hospodarscy slědźerjo maja miliardy eurow wopřijace pomocne programy za wuhlowe kónčiny w zwisku z kóncom zmilinjenja brunicy za kritiske. Město toho zo inwestuja do lěpšeje infrastruktury, měłoj kubłanje a slědźenje ćežišćo inwesticijow być, rjekny zastupowacy šef Instituta za hospodarske slědźenje w Halle Oliver Holtemöller. „Je prawdźepodobne, zo njeskutkuje strukturna pomoc na dobro dołhodobneho wuwića wuchodoněmskich wuhlowych kónčin.“ Podobnje widźi to zastupowacy šef Drježdźanskeho instituta Ifo Joachim Ragnitz. Wón na tym dwěluje, zo wunjese zasydlenje někotrych institucijow we Łužicy trěbne impulsy.

Zrudny rekord infekcijow w USA

Freitag, 03. Juli 2020 geschrieben von:
Washington (dpa/SN). Z rekordnej ličbu wjace hač 50 000 nowoinfekcijow w běhu dnja so koronapandemija w USA dramatisce přiwótřa. Mjeztym su wjacore zwjazkowe staty krótko do narodneho swjatka 4. julija wšědne žiwjenje dale wobmjezowali. Uniwersita Johnsa Hopkinsa registrowaše srjedu 50 700 dalšich padow korony, štož je nowy rekord. Wosebje potrjechene su staty kaž Florida, Texas a Kaliforniska. Wot spočatka pandemije bě so w USA 2,7 milionow ludźi z koronawirusom natyknyło, znajmjeńša 128 000 ludźi je na njón wumrěło. Prezident Donald Trump ma pandemiju přiwšěm za přewinjenu. „Nětko grawoćiwu chorosć rozumimy“, wón rjekny.

Planuja dźěło w třoch změnach

Freitag, 03. Juli 2020 geschrieben von:

Podstupim (dpa/SN). Awtotwarc z USA Tesla planuje za swoju prěnju twornju w Europje najprjedy raz twarske dźěła hač do měrca 2021. To wuchadźa z aktualizowaneje próstwy wo wobswětoprawnisku twarsku dowolnosć, kotruž su wčera wozjewili. Produkcija w Grünheidźe pola Berlina – w juliju 2021 chcedźa tam dźěłać započeć – je po tym w třoch změnach cyły dźeń předwidźana. Posudk nastupajo haru w zawodźe a wo­koło njeho wujewja, zo liča tam w kóždej změnje z 2 100 sobudźěłaćerjemi. W tworni chcedźa najwjace 500 000 awtow wob lěto twarić a mjenowanu produkcisku ličbu potom ručež móžno docpěć.

Za nowu fabriku chce awtotwarc Tesla dalše dźěle lěsa pušćeć dać. „Hinak hač w dotalnej próstwje chcedźa hišće přidatnje 39 hektarow lěsneje płoniny trjebić“, zdźěli wobswětowe ministerstwo na naprašowanje powěsćernje dpa. Něhdźe 90 hektarow lěsa su dotal na 300 hektarow wulkej płoninje hižo pušćeli, dalšich 63 hektarow je za to zaplanowanych. ­Tesla chce při twarje lijernje a prasowarnje stołpy do zemje sadźeć. Tuchwilu to hižo wupruwuja.

Wótry wołojnik (03.07.20)

Freitag, 03. Juli 2020 geschrieben von:
Pućowanske běrowy pytaja za alternatiwami.ŠNAK

To a tamne (03.07.20)

Freitag, 03. Juli 2020 geschrieben von:

Z kófroweho ruma wisace wopuški su w Hornjej Bayerskej a Tirolu zasadźenje policije zawinowali. Njejednaše pak so wo wopor zawlečenja abo mordarstwa, ale wo žort. Šofer awta bě periku włosow cyle wědomje tak w awće připrawił. Po jeho słowach bě to „satira“, kotraž budźe za 52lětneho dosć droha. Policija je jemu nětko zličbowanku 1 300 eurow za zasadźenje pósłała. Wšako bě samsneje přičiny dla před tydźenjemi hižo raz za nim pytać dyrbjała.

Štyri shetlandske wowcy staraja so wotnětka wo łuki w Podstupimskim Ludowym parku. Z projektom chcedźa pruwować, hač je zmysłapołne zelenišća wotpasć dać, zamołwići parka zdźěleja. Dyrbjał-li pospyt wuspěšny być, chcedźa stadło powjetšić. Shetlandske wowcy su jara skromne a robustne.

Elektrifikuja tež železniske čary

Donnerstag, 02. Juli 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). W zwisku z planowanym kóncom zmilinjenja brunicy chcedźa wažne wobchadne projekty we wuhlowych krajach pospěšić a zwoprawdźić. Tak rozprawja powěsćernja dpa do jutřišeho wothłosowanja Němskeho zwjazkoweho sejma a Zwjazkoweje rady wo wotpowědnym zakonju. Tež železniskej čarje z Berlina přez Choćebuz do Běłeje wody a z Drježdźan přez Budyšin do Zhorjelca budźetej elektrifikowanej.

Minister kritizuje Chinu

London (dpa/SN). Britiski wonkowny minister Dominik Raab je Chinu w roze­stajenju wo nowym wěstotnym zakonju za Hongkong raznje kritizował. Tak wón w Pekingu knježacej komunistiskej stronje wumjetuje, zo z nowym zakonjom swobodu Hongkonga „stranguluje. To jara znjeměrnja“, rjekny Raab w Londonskim parlamenće. Něhdyšu britisku krónkoloniju běchu 1997 Chinje wróćili, wobydlerjam pak daloko sahace byrgarske prawa garantowali. Z nowym zakonjom su te faktisce wotstronjene.

Migranća čakaja na morju

Njewjedra ze zliwkami su wčera na juhu Němskeje zapławjenja zawinowali. Kaž tule w bayerskim Klosterbeurenje spytachu ­wobydlerjo na pózdnim wječoru swoje statoki před wodu škitać. Štož bě tam přewjele, druhdźe pobrachowaše: W někotrych kónčinach, tež we Łužicy, su ludźo a ratarjo zwjetša podarmo na płódny dešć čakali. Foto: dpa/Bernd März

Zakładna renta schwalena

Donnerstag, 02. Juli 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Po dołho trajacej zwadźe we wulkej koaliciji CDU/CSU a SPD je zwjazkowy sejm dźensa zakoń wo zakładnej renće schwalił, kiž ma wot 1. januara 2021 płaćiwy być. Tak chcedźa snadnu rentu něhdźe 1,3 milionow ludźi zwyšić, hdyž su znajmjeńša 33 lět přinoški do rentoweje kasy płaćili. Kóšty za to trochuja na 1,3 do 1,6 miliardow eurow wob lěto. Schwalił je sejm nimo toho dodatny etat, z kotrymž chce konjunkturny paket zwjazkoweho knježerstwa koronakrizy dla financować. Zwjazkowe knježerstwo planuje za to lětsa rekordne zadołženje 218 miliardow eurow.

FDP wulkej koaliciji wumjetuje, zo z modelom zakładneje renty jenož mało přećiwo chudobje w starobje zdokonja. Model njeje zaměrny, njeje porjadnje financowany a chowa tójšto nowych njesprawnosćow w sebi, strona zdźěli.

Anzeige