Tójšto ludźi za Merza

Freitag, 08. November 2019 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Wobydlerjo Němskeje maja bywšeho šefa frakcije CDU/CSU w zwjazkowym sejmje Friedricha Merza za najlěpšeho kanclerskeho kandidata. Tole je institut Infratest Dimap při naprašowanju zwěsćił. 42 procentow woprašanych maja jeho za dobreho kandidata, 43 proc. porno tomu wo njeho njerodźi. Předsydka CDU Annegret Kramp-Karrenbauer ma najsnadniši wothłós: Jeničce 19 proc. woprašanych ludźi ma ju za dobru kanclersku kandidatku.

Wulke zliwki w Jendźelskej

London (dpa/SN). Po sylnych zliwkach srjedź a na sewjeru Jendźelskeje je britiske knježerstwo wjace hač 120 warnowanjow před zapławjenjemi wuprajiło. Na pjeć městnach podłu rěki Don w hrabinstwje South Yorkshire wobsteji smjertny strach, zamołwity wobswětowy zarjad dźensa rano zdźěli. Wosebje po­trjechene je město Sheffield. Z blakami je so tam w běhu jeničkeho dnja telko dešća našło, kaž hewak cyły měsac.

Chcył Bloomberg kandidować?

Ruski generalny konsul w Lipsku Andrej Y. Dronow (prědku naprawo), je wčera Budyski­ wokrjes wopytał. W krajnoradnym zarjedźe witaše jeho krajny rada Michael Harig (CDU, srjedźa), zo by jemu wokrjes předstajił. Ruskeho hosća přewodźeše mjez druhim Hajko Kozel (nalěwo). Zaměr wopyta je, wutworić hospodarske styki mjez ruskimi a tudyšimi předewzaćemi. Foto: Krajnoradny zarjad Budyšin

Pompeo tež kanclerku Merkel wopytał

Freitag, 08. November 2019 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Wonkowny minister USA Mike Pompeo je so dźensa posledni dźeń swojeho wopyta w Němskej ze zwjazkowej kanclerku Angelu Merkel (CDU) a dalšimi čłonami zwjazkoweho knježerstwa w Berlinje zetkał. Do toho wuradźowaše wón ze zakitowanskej ministerku Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wo wěstotnej politice. Wo wuslědkach chcyštaj Pompeo a Merkel na nowinarskej konferency informować. Pompeo je wot srjedy w Němskej. Wčera je wón něhdy přez murju dźělenu wjes Mödlareuth na bayersko-durinskej mjezy wopytał. Po tym poby na rozmołwje z němskim wonkownym ministrom Heikom Maasom (SPD) w Lipsku.

Klimowy paket w Zwjazkowej radźe

Freitag, 08. November 2019 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Tak mjenowany klimowy paket zwjazkoweho knježerstwa je dźensa tema w Zwjazkowej radźe. Zastupnistwo zwjazkowych krajow chcyše w běhu dopołdnja wo naprawach knježerstwa za škit klimy wuradźować. Z napjatosću wočakowachu nastajenje Zelenych k naležnosći. Dokelž woni w dźewjeć z cyłkownje 16 zwjazkowych krajow sobu knježa, móhli Zeleni wobzamknjenjam zadźěwać abo do dołhosće ćahnyć. Ministerski prezident Badensko-Württembergskeje Winfried Kretschmann, jenički krajny šef Zelenych, je hižo připowědźił, zo njemóže klimowym planam knježerstwa w tej formje přihłosować. Jeho narěč wočakowachu­ w běhu dnja.

Choćebuz (dpa/SN). Dosahaja přewostajene srědki po skónčenju zmilinjenja brunicy, zo hodźeli so naslědne kóšty hórnistwa zarunać? Forum ekologiskosocialneho wičneho hospodarstwa (FÖS) runje to do prašenja staja. W swojim najnowšim přepytowanju fachowcy dwěluja, zo su wotpowědne zrěčenja, kotrež stej Braniborska a Sakska wotzamknyłoj, kmane, financne rizika zmištrować. Město toho měło so z wotpowědnymi nalutowankami a z polěpšenym rukowanjom wotpowědneho koncerna zaručić, zo je jako zawinowar škodow tež zamołwity kóšty zarunać, w rozprawje rěka.

Forum njebě jenož aktualne plany knježerstwa w zwisku ze skónčenjom zmilinjenja brunicy wobkedźbował, ale tež hospodarske połoženje energijowych koncernow. Zamołwite hórniske zarjady měli sej wot energijowych zastaraćelow wotpowědne srědki jako wěstotu wužadać. Nimo toho měło w padźe insolwency zawěsćene być, zo maćerske koncerny za swoje wotnožki rukuja.

Pakt w pakćiku?

Freitag, 08. November 2019 geschrieben von:
Jako tele linki ćišćernju docpěchu, njebě hišće jasne, hač Zwjazkowa rada tak mjenowanemu klimowemu pakćikej – a diminutiw je tu zawěrno prawy gramatikaliski srědk – knježerstwa přihłosuje. Prawdźepodobnje pak njeje wosebje mjez Zelenymi wjeselo nad namjetowanymi naprawami runjewon wulke, tak zo ma so wujednanski wuběrk přichodnje z maćiznu zaběrać. Hač potom přeco hišće tak niske „wyše“ płaćizny za wustork wuhlikoweho dioksida tomu polěkuja, zo ludźo woprawdźe radšo ze železnicu dyžli z lěta­dłom pućuja, na tym dwěluju. Chcyła-li wulka koalicija w tym nastupanju chutnje něšto wuskutkować, by jednorišo było kerozin skónčnje runje tak wodawkować kaž bencin. A ćahi wjele bóle spěchować – hač so to nětko hnydom tež pjenježnje wudani abo nic. W času negatiwnych danjow­ dźě „čorna nula“, tale monstranca financneho ministerstwa, přewjele zmy­- sła nječini. Bosćan Nawka

To a tamne (08.11.19)

Freitag, 08. November 2019 geschrieben von:

Muž, kiž měješe pječa mječ při sebi, je w braniborskim Beelitzu zasadźenje policije zawinił. Sobudźěłaćer dožiwjenskeho a hromakoweho zawoda bě muža z mječom na chribjeće widźał a policiju wołał. Pozdatny mječ wukopa so na zbožo jako předešćnik, kiž kaž mječ samurajow wupadaše. Policisća 31lětneho muža napominachu, přichodnje bjez wěcow do zjawnosće hić, kotrež su bróni podobne.

Tójšto njerjada su gondoljerojo we Venedigu z rěki Canale Grande zwućahali. Při tradicionalnym nócnym nurjenju namakachu mjez druhim prochsrěbak, wulku lampu a samo karu za transport wotpadkow. Bě to šesta akcija toho razu, a při dotalnych nazběrachu dohromady 2,5 tonow njerjada. Akciju přewjeduja stajnje w nocy, dokelž je wodnjo přewjele wobchada na rěce. Venedig ćerpi pod masowym turizmom.

Stewardesy stawkuja

Donnerstag, 07. November 2019 geschrieben von:

Frankfurt n. M. (dpa/SN). Stawka stewardesow Lufthansy dla je dźensa tójšto lětow wupadnyło. 48hodźinski stawk započa so wo połnocy, kaž rěčnik dźěłarnistwa Ufo zdźěli. W tym zwisku su 1 300 lětow wotprajili. Jutře ma něhdźe 700 z cyłkownje 1 100 lětanskich zwiskow wupadnyć. Tež mjezynarodne lěty su wotprajene. Něhdźe 180 000 pasažěrow je potrjechenych. Lufthansa bě spytała stawkej sudnisce zadźěwać, štož pak je zwrěšćiło.

Digitalne poskitki pacientam

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy sejm chcyše na swojim dźensnišim posedźenju nowe digitalne strowotniske poskitki za pacientow wobzamknyć. Po planach strowotniskeho ministra Jensa Spahna (CDU) měli chorobne kasy wšelake strowotniske programy zapłaćić, hdyž je lěkar pacientej napisa. Te móhli na přikład pomhać při prawidłownym wužiwanju lěkow abo namakanju lěkarskeje praksy, kotraž poskića widejowe rěčne hodźiny. Po słowach Spahna je tajke noworjadowanje dotal jónkrótne na swěće.

Minister Pompeo w Němskej

Z wojerskej paradu w historiskich sowjetskich uniformach a z techniku su dźensa w Moskwje 78. róčnicu wojerskeje parady 1941 na Čerwjenym naměsće składnostnje róčnicy Oktoberskeje rewolucije wopominali. Tehdy ćehnjechu wojacy po paradźe direktnje na frontu před Moskwu, zo bychu ofensiwu nacistiskich němskich wójskow wotwobarali, kotřiž běchu so stolicy Sowjetskeho­ zwjazka hač na něšto kilometrow bližili. Foto: dpa/Sergej Bobylew

Altmaier žada sej politiske reformy

Donnerstag, 07. November 2019 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Hladajo na poražku mnohich politiskich stron při wólbach w Durinskej žada sej hospodarski minister Peter Altmaier (CDU) zasadne politiske reformy w Němskej. „Njesměmy přihladować, hdyž so podźěl wolerjow nakromnych stron podwoja, hdyž so čłonstwo politiskich stron połojcuje a ličba zapósłancow spochi přiběra“, piše Altmaier dźensa w Rheinische Post. Wulke strony dyrbjeli k změnam zwólniwe być. „Njeńdźe hižo wo někajkeho předsydu abo kanclerskeho kandidata abo wo někajki koaliciski kompromis, dźe wo zasadne prašenja dowěry a akceptancy.“

Altmaier namjetuje ličbu zapósłancow zwjazkoweho sejma raznje pomjeńšić. Ličba ministrow měła so na 15 wobmjezować a ličba statnych sekretarow wo třećinu redukować.

Anzeige