CDU nowe zeskupjenja njepřipóznaje

Dienstag, 21. August 2018 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Nawodnistwo zwjazkoweje CDU nowe stronske zeskupjenja kaž „unija hódnotow“ abo „unija srjedźizny“ oficialnje njepřipóznaje. Na to stej so prezidij a předsydstwo strony wčera po zdźělenju powěsćernje dpa dorozumiłoj. Powěsćernja powołuje so na informacije stronskich kruhow. Wobdźělnicy zetkanja běchu sej přezjedni, zo nochcedźa nimo wobstejacych skupin žane dalše zeskupjenja jako organizacije křesćanskich demokratow oficialnje připóznać. Z tej kročelu chce nawodnistwo prawdźepo­dobnje roztřěskanju CDU zadźěwać.

Po wustawkach CDU eksistuje cyłkownje sydom zwjazkowych zjednoćenstwow, z kotrymiž chcedźa křesćansko-demokratiske přeswědčenja po móžnosći daloko w towaršnosći šěrić. Zjednoćenstwa měrja so zaměrnje na młodu generaciju, na žony, dźěławych, komunalnych politikarjow, předewzaćelow, wuhnatych a ćěkancow kaž tež na staršich ludźi. Nimo toho maja w CDU wurjadne organizacije kaž Ewangelski dźěłowy kruh, Koło křesćansko-demokratiskich studentow a šulerjow.

Pólska: Dale wo wotrunanju rěčeć

Dienstag, 21. August 2018 geschrieben von:

Oświęcim (dpa/SN). Pólske narodnokonserwatiwne knježerstwo chce dale wo móžnych reparacijach jednać. „Wo tym dyrbimy rěčeć“, rjekny wonkowny mi­nister Jacek Czaputowicz wčera po zetkanju z němskim wonkownym ministrom Heikom Maasom (SPD) w Pólskej. W kraju je tójšto ludźi, kotřiž měnja, zo maja njelěpšiny. „Eksistuje začuće, zo su z Polakami njesprawnje wobchadźeli, hladajo na škody, kotrež bě kraj w Druhej swě­towej wójnje poćerpjeł a kelko wotrunanja je přirunujo z druhimi krajemi ­za to dóstał. Tu widźimy napadne njedostatki“, Czaputowicz podšmórny.

W Pólskej jewjachu su loni z kruhow knježerstwoweje strony Prawo a sprawnosć wospjet žadanja za wotrunanjom z Němskeje. Oficialne žadanja knježerstwa pak dotal žane njepředleža.

Wonkowny minister Maas bě do rozmołwy z Czaputowiczom wopomnišćo bywšeho koncentraciskeho lěhwa Ausch­witz wopytał a wobydlerjow Oświęcima k wjetšej ciwilnej kuraži přećiwo rasizmej a antisemitizmej namołwjał.

Kritizuja dźěło komisije

Dienstag, 21. August 2018 geschrieben von:

Ministrojo šěsć zwjazkowych krajow chcyli fakty dokładnišo pruwować

Berlin (SN). Do posedźenja komisije „Rozrost, strukturna změna a dźěło“ zajutřišim, štwórtk, žada sej šěsć zwjazkowych krajow, fakty dokładnje wotwažować a sćěhi kónca zmilinjenja brunicy hladajo na wěste zastaranje a na płaćizny miliny sylnišo wobkedźbować.

To a tamne (21.08.18)

Dienstag, 21. August 2018 geschrieben von:

Chětro njelepje zadźeržał je so pa­duch awta w Braniborskej. W tankowni Blankenfeld prašeše so 34lětny za „najspěšnišim pućom do Pólskeje“. Tankownikej bě to podhladne, dokelž bě wokno awta rozbite. Alarmowana policija awto skónčnje wuhlada a přesćěhowaše. Paduch spyta ćeknyć, wosta pak w slepej hasy tčacy. Zastojnicy muža zajachu a dowjezechu jeho runu smuhu do jastwa.

Kamjenje storkać, whiskyjowe sudy kuleć a zdónki štomow mjetać – w tajkich disciplinach je minjeny kónc tydźenja w hornjošwabskim Horgenzellu cyłkownje 16 dwójnych mustwow mocy měriło. Něhdźe tysac ludźi sej spektakl wobhlada. Tak mjenowane „Highländgames“ maja šotisku atmosferu do hornjeje Šwabskeje přinjesć, kaž organizatorojo pisachu. Wšitcy wobdźělnicy wubědźowanja nastupichu w šotiskich suknjach.

Tež ekoratarjenje tema było

Montag, 20. August 2018 geschrieben von:

Wospjet horce lěća, pod suchotu ćerpjacy ratarjo, woćoplenje zemje a lěpšiny ekologiskeho ratarjenja runje w tym času jimachu wobdźělnikow, so z politikarku Zelenych Katrin Göring-Eckardt w Budyšinje rozmołwjeć.

Budyšin (SN/at). Na „domizniski wječork z Katrin Göring-Eckert“, frakciskej předsydku strony w Zwjazkowym sejmje Němskeje přeprosy wokrjesny zwjazk Budyšin Zwjazka 90/Zelenych minjeny pjatk do Garbarskeje bašty w sprjewinym měsće. Budyski měšćanski radźićel Zelenych Claus Gruhl namołwi w bohatej ličbje přichwatanych, „wšitko, štož w najwobšěrnišim zmysle z domiznu činić ma“, narěčeć, wšako chcychu ze zapósłanču do rozmołwy přińć.

Horcota na žurli tomu sobu polěkowaše, zo stejachu prašenja klimoweje změny w srjedźišću. Tak chcyše młodźenc wědźeć, na kotre lěća so Katrin Göring-Eckardt w swojim dźěćatstwje dopomina. „Njejsmy telko ekstremow wjedra měli“, wona wotmołwi, skedźbnjejo na to, zo „dožiwichmy w zašłych 15 lětach dźesać najhorcyšich lěćow“.

Na papjerje ze Schlemy pisał

Montag, 20. August 2018 geschrieben von:

Bad Schlema (B/SN). Wodowe znamjo dopokazuje, zo je swětoznaty komponist Johann Sebastian Bach někotre ze swojich kompozicijow něhdy originalnje na papjeru pisał, kotraž pocha­dźeše z papjernika (Papiermühle) Oberschlema. Njewšědnosć tež je, zo bu prěni přełožk lutherskeje hamtskeje biblije z lěta 1625 na runje tajku papjeru ćišćany a je hač do dźensnišeho zdźeržany. 74lětny Ullrich Espig z Bad Schlemy, kiž je sam w papjerowej industriji dźěłał, zajimuje so wot dźěćatstwa za stawizny a wuwiće papje­ry. Nětko je chroniku wo tym spisał a ju zajimcam předstajił.

Kritizuje škitarjow klimy

Grjekska nětko bjez pomocy

Montag, 20. August 2018 geschrieben von:

Athen (dpa/SN). Wulce zadołžena Grjekska dyrbi wot dźensnišeho po wosom lětach bjez mjezynarodneje financneje pomocy wuńć. Třeći europski kreditowy program ESM za Athen je dźensa oficialnje skónčeny. W běhu dnja chcyše so grjekski ministerski prezident Alexis Tsipras k tomu wuprajić. Grjekska je wot lěta 2010 hladajo na hrožacu plajtu wot europskich partnerow a mjezynarodneho měnoweho fondsa 289 miliardow eurow dóstała. Wobydlerjam pak je zdobom razne lutowanske naprawy nastupajo mzdy a renty napołožiła.

Gabriel: Turkowsku dźeržeć

Kretschmer: Podawk wujasnić

Montag, 20. August 2018 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Po kritice nastupajo postupowanje policije přećiwo žurnalistam na kromje wopyta zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) w Drježdźanach je sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) wujasnjenje podawka připowědźił. „Naležnosć woměrje přepytujemy a potom wěmy, na čim smy“, rjekny wón wčera powěsćerni dpa. Ma dźě jako ministerski prezident dźěło zastojnikow zakitować, „a to tež činju“. Pozadk je wot reportera wozjewjeny widejo, kotryž dokumentuje, kak policisća na žadanje wobdźělnikow demonstracije Pegidy přećiwo žurnalistam postupuja, a jich dźěło poćežuja.

Kretschmer bě zadźerženje zastojnikow na Twitteru wuraznje zakitował.

Němska a Ruska za Syrisku

Montag, 20. August 2018 geschrieben von:
Moskwa/Berlin (dpa/SN). Ruska a Němska chcetej z nowym formatom zhromadnje z Francoskej a Turkowskej wot wobydlerskeje wójny zničenu Syrisku zaso stabilizować. To zdźěli wčera rěčnik Krjemla Dmitrij Pjeskow po zetkanju zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) z ruskim prezidentom Wladimirom Putinom na hrodźe Meseberg pola Berlina. Putin bě do toho Europsku uniju namołwjał, při nowonatwarje Syriskeje pomhać. Pjeskow potwjerdźi, zo staj Merkel a Putin wšitke planowane temy wobrěčałoj, tež połoženje na Ukrainje. Přezjednaj sej wobaj tež běštaj, płunowód Nord Stream 2 najebać hrožace sankcije ze stron USA zwoprawdźić.

Policija podhladneho zajała

Montag, 20. August 2018 geschrieben von:

Biskopicy (dpa/SN). W zwisku z wutřělemi na nimojěduce awta je policija wčera w lěsu njedaloko Biskopic 42lětneho muža zajała. Wón bě wjetše hałzy na statnu dróhu S 111 mjetał. Runje tam bu wo­spjet na awta třělane. Hač je zajaty muž zdobom třělc, chcedźa nětko zwěsćić, policija zdźěla. Muž je tuchwilu w jatbje, hdźež jeho přesłyšuja. Wón bydli w Biskopičanskej končinje. Jako jeho zastoj­nicy zajachu, njeměješe bróń při sebi. Wón měješe 0,6 promilow alkohola w kreji a skutkowaše zamyleny.

Cyłkownje pjeć šoferow bě so minjene dny na policiju wobroćiło, po tym zo bu na jich jězdźi­dło třělane. Zdobom je hišće dalšich dźesać padow, kotrež so do mustra hodźa, kaž policija informuje. W jednym padźe móžachu zastojnicy projektil třělby zawěsćić. Wo kotru družinu so jedna, njeje ­cyle jasne.

Minjenu póndźelu bě 38lětna šoferka po Biskopicach jěducy wutřěl słyšała a po tym škodu na durjach swojeho awta zwěsćiła. Dźeń pozdźišo bu jězdźidło 55lětneho muža wobškodźene.

Anzeige