Prěnješkitne płoty wobškodźene

Donnerstag, 16. Januar 2020 geschrieben von:

Frankfurt n. W. (dpa/SN). Po nastajenju škitnych płotow přećiwo rozšěrjacej so afriskej swinjacej mrětwje podłu mjezy k Pólskej pola Frankfurta nad Wódru su zamołwići prěnje škody na barjerach zwěsćili. Při tym jedna so wo jednotliwe pady, kaž rěčnica města wčera zdźěli. Škody su hnydom zwuporjedźeli. Płoty pastwow w Frankfurtskej kónčinje po informaciji rěčnicy wšědnje kontroluja.

Mobilny elektriski škitny płót, kotryž ma dźiwje swinje z Pólskeje wotwobarać, steji na 120 kilometrow dołhim wotrězku we wokrjesach Sprjewja-Nysa, Wódra-Sprjewja a Frankfurt nad Wódru. Wón saha hač k sakskej mjezy. Po informacijach ministerstwa za škit přetrjebarjow su wokrjesy a bjezwokrjesne města za to zamołwite, zo so płoty njewobškodźa. Mrětwa je so němskej mjezy mjeztym hač na 21 kilometrow bližiła.

Wuradźuja wo namjeće Putina

Donnerstag, 16. Januar 2020 geschrieben von:

Moskwa (dpa/SN). Po překwapjacym wotstupje ruskeho ministerskeho prezidenta Dmitrija Mjedwjedewa a jeho knježerstwa je ruski parlament hižo dźensa wo naslědniku Mjedwjedewa wuradźował. Hišće wčera bě ruski prezident Wladimir Putin nawodu dawkoweho zarjada Michaila Mišustina za móžneho noweho premiera namjetował.

Parlament dyrbi namjetej Putina přihłosować, štož pak je drje ryzy formalna naležnosć. Politisce njebě 53lětny hospodarski fachowc Mišustin, kiž dawkowy zarjad mjeztym dźesać lět nawjeduje, dotal wulce znaty. Wobkedźbowarjo z toho wuchadźeja, zo budźe wón jeno přechodny ministerski prezident.

Mjedwjedew bě wčera swój wotstup zjawnosći zdźělił. Krótko do toho bě Putin wobšěrne reformy připowědźił. Mjedwjedew chcył je ze swojim wotstupom podpěrać, kaž wón na nowinarskej konferency zdźěli. Putin planuje prawa parlamenta zesylnić a prawa prezidenta wobmjezować. Wladimir Putin je hišće hač do lěta 2024 w zastojnstwje prezidenta.

Časowy plan schwaleny

Donnerstag, 16. Januar 2020 geschrieben von:

Prěnjej blokaj Hamorskeje milinarnje zawru za dźewjeć lět

Berlin (dpa/SN). W zwisku ze skónčenjom zmilinjenja wuhla chcedźa prěnjej blokaj Hamorskeje milinarnje kónc lěta 2029 zawrěć. To je zwjazkowe knježerstwo dźensa w Berlinje zdźěliło. Knježerstwo a zwjazkowe kraje z wuhlowymi kónčinami běchu so wčera wječor na časowy plan nastupajo zawrěće wuhlowych milinarnjow w Němskej dojednali. Milinarnja Lippendorf južnje Lipska budźe kónc lěta 2035 zawrjena. Poslednjej blokaj Hamorskeje milinarnje slědujetej tři lěta pozdźišo.

Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je z dojednanjom nastupajo kónc brunicy spokojom. Na wjerškowym zetkanju w kanclerskim zarjedźe běchu so na „něšto rozumneho“ dojednali, wón nowinarjam rjekny. Kaž sakski­ premier wuzběhny, přilubja zwjazkowe knježerstwo přechodny pjenjez wšěm tym, kotřiž swoje dźěło zhubja. „Poprawny zaměr pak dyrbi być, nowe dźěłowe městna wutworić.“

To a tamne (16.01.20)

Donnerstag, 16. Januar 2020 geschrieben von:

Za kompjuterom na čas zabył a k tomu hišće alarm zawinił je dźewjećlětny wopytowar­ wobchoda za elektroniku w Saarbrückenje. Hólc bě sej při kom­pjuteru hrajkał. Jako přistajeny po swjatoku swěcu hasny a alarmowy system zapiny,­ wudyri nadobo alarm. Hakle nětko­ jemu napadny, zo je hišće něchtó we wobchodźe.

Nuznik za psy maja wot najnowšeho na Helsinkskim lětanišću. Wobhospodarjer lětanišća Finavia je dwaj tajkej zarjadował. Tak reaguja na naprašowanja mnohich pasažěrow, hdźe móhli psy swoju nuzu wotbyć. „Wobłuki, w kotrychž móža štyrinohače na nuznik hić, su na sewjero­europskich lětanišćach hišće jara rědke“, rěčnica zdźěli. Přiwšěm njeje myslička cyle­ nowa: W Americe su tajke městnosće samo předpisane, zo móhli serwisowe psy pasažěrow, na přikład tajke, kotrež slepych přewodźeja, na nuznik hić.

Wjeršk wo Libyskej

Mittwoch, 15. Januar 2020 geschrieben von:

New Delhi/Berlin (dpa/SN). Ruska je konfliktne strony w Libyskej, hdźež howri wobydlerska wójna, namołwjała na wjerškowe zetkanje do Berlina přijěć. Jenož tak hodźało so zaručić, zo so wšitke dojednanja dodźerža, rjekny wonkowny minister Sergej Lawrow na wopyće w Indiskej. „To je wažny dypk.“ Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) chce njedźelu wjerškowe zetkanje přewjesć. Přeprošenaj staj tež ministerski prezident Fajis al-Sarradsh a jeho přećiwnik, wotpadnjeny general Chalifa Haftar.

Chcedźa zrěčenje wuchować

Brüssel (dpa/SN). W konflikće atomoweho zrěčenja z Iranom dla jednaja Němska, Francoska a Wulka Britaniska wo tym zrěčenje wuchować. Kraje nochcedźa přiběracym ranjenjam dojednanja ze stron Irana hižo dlěje přihladować, rjekny wonkowny minister Heiko Maas (SPD). „Hłowny zaměr wostanje, tomu zadźěwać, zo Iran atomowe brónje wuwiwa.“ Iranski wonkowny minister Mohammed Dshawad Sarif mjenowaše rozsud Europjanow „strategiski zmylk“.

Nowe dopokazy

Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU, 2. wotprawa) je wčera Drježdźanski­ Powołanskošulski centrum za ratarstwo a zežiwjenje wopytał. Zhromadnje ze šulskej nawodnicu Anju Unger (naprawo) poby wón w rěznistwje (hlej foto)­ a piwarni kubłanišća. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Katolikojo so planam ministra spřećiwjeja

Mittwoch, 15. Januar 2020 geschrieben von:
Bonn (dpa/SN). Do jutřišeho wothłosowanja zwjazkoweho sejma wo noworjadowanju darowanja organow je so Centralny komitej němskich katolikow (ZdK) přećiwo tak mjenowanemu „rozrisanju spřećiwjenja“ wuprajił. „Płaćić dyrbjała dale zasada, zo je branje organow na wuraznu dowolnosć zemrěteje wosoby abo jeje přiwuznych wjazane“, rjekny prezident ZdK Thomas Sternberg powěsćerni dpa. „Jenož potom je darowanje dobrowólne.“ Skupina zapósłancow ze strowotniskim ministrom Jensom Spahnom (CDU) na čole chcyła noworjadowanje. Po nim měł kóždy awtomatisce darićel swojich organow być, njeje-li to za čas žiwjenja wuraznje wotpokazał.

Söder: Z nadbytkom milinu potuńšić

Mittwoch, 15. Januar 2020 geschrieben von:
Seeon/Berlin (dpa/SN). Hladajo na rekordny nadbytk w zwjazkowym etaće je sej předsyda Bayerskeje CSU Markus Söder žadał, „milinu w Němskej potuńšić. Z toho bychu wšitcy něšto měli – předewzaća runje tak kaž přetrjebarjo.“ To rjekny wón na klawsurje CSU w klóštrje Seeon. Němska ma mjezynarodnje najwyše płaćizny miliny, zniženje by tuž dobry signal za škit klimy był, Söder doda. „Hoberski nadbytk“ móhli wužiwać, popłatk­ za wobnowjomne energije abo milinowy dawk znižić. Zwjazk bě loni naje­bać słabu konjunkturu rekordny nadbytk 13,5 miliardow eurow docpěł. Dotalny rekord 12,1 miliardy eurow pochadźa z lěta 2015.

Žadaja sej wěstotu wuhla dla

Mittwoch, 15. Januar 2020 geschrieben von:

Wjerškowe zetkanje w kanclerskim zarjedźe ke kóncej brunicy

Berlin (dpa/SN). Do dźensnišeho wjerška k cyłkownemu konceptej skónčenja zmilinjenja brunicy žadaja sej ministerscy prezidenća wěstotu za potrjechene kónčiny. Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) wočakuje wot zwjazkoweho knježerstwa spěšne rozrisanja ze spušćomnymi wobzamknjenjemi. „Njewěstosć je to najhórše, štož móže so nam stać“, rjekny Woidke powěsćerni dpa. Saksko-anhaltski ministerski prezident Reiner Haseloff (CDU) chcył jasnosć nastupajo financowanje wot Zwjazka přilubjenych pomocnych miliardow eurow za strukturnu změnu. Sakski knježerstwowy šef Michael Kretschmer (CDU) chce kóncej zmilinjenja brunicy hakle přihłosować, budu-li přilubjenja Zwjazka spjelnjene.

Dosć temow w Berlinje

Mittwoch, 15. Januar 2020 geschrieben von:
To drje budźe dołhi wječor dźensa w kanclerskim zarjedźe w Berlinje. Ministerscy prezidenća wuhlowych krajow Sewjerorynsko-Westfalskeje, Saksko-Anhaltskeje, Sakskeje a Braniborskeje chcedźa tam ze zwjazkowej kanclerku Angelu Merkel (CDU) wo konkretnym planje wuradźować, hdy skónčić zmilinjenje brunicy. Čim bóle so tónle wažny termin bližeše, ćim jasniše bě, zo poprawom docyła hišće ničo zrjadowane njeje. Nowe dźěłowe městna jako narunanje za wotpadnjene w brunicowych jamach a milinarnjach njejsu nihdźe widźeć. A hač budu nowe železniske čary woprawdźe twarjene, kaž sej to sakski premier Michael Kretschmer (CDU) žada, nichtó njewě. Nětko je so tež hišće wukopało, zo chcył financny minister Olaf Scholz (SPD) financowanje strukturneje změny wjacorym ministerstwam přisunyć. Temow maja tuž dźensa w Berlinje dosć. Njewěrju, zo jedyn wječor dosaha wšitko zrjadować. Marko Wjeńka

Anzeige