Hajko KozelH 6

Freitag, 05. Oktober 2018 geschrieben von:

1Wšitke subregiony serbskeje Łužicy měli w Serbskim sejmje zastupjene być. Pochadźam z ewangelskeje Hor­njeje Łužicy, hdźež so Serbstwo ćežko ma. Steju jasnje za lěwicarsko-demokratiski profil. Z dźěłom w parlamenće mam nazhonjenja a jako prawiznik znaju prawniske ramikowe wuměnjenja.

2Lěpšinu widźu we woprawdźitym samopostajowanju na kubłanskim a kulturnym polu, hdźež njemóža němscy pjenjezydawarjo rozsudy wobwliwować; w samsnej demokratiskej legitimaciji, kajkuž maja němscy partnerjo; w přesadźenju europskeho mjeńšinoweho prawa a w móžnym dosćahnjenju šěršeje bazy serbskeho ludu.

3Wudobyta demokratiska legitimacija ma so z politiskej kampanju w prěnich konkretnych kompetencach, najprjedy na polomaj kubłanja a kultury, zaměrnje wotbłyšćować. Za to dyrbi so politiska wola cyłeje towaršnosće budźić a prawniske wuměnjenja ze statnymi instancami wujednać, zo bychmy wočakowanja wolerjow zwoprawdźili.

Alexander PólkH 7

Freitag, 05. Oktober 2018 geschrieben von:

1Prěni Serbski sejm je wosebje wažny, dokelž změje nadawk prawidła wujednać, po kotrychž móže w přichodźe skutkować, takrjec „Serbsku wustawu“. Tutón proces chcu ze swojej stawizniskej a politisko-teoretiskej ekspertizu přewodźeć a zaručić, zo so wustawa na historisce pruwowanych směrnicach liberalizma orientuje.

2Dołhodobny zaměr ideje sejma je organizować serbsku towaršnosć w formje korporacije zjawneho prawa. Tajka skići serbskemu ludej mjez druhim lěpši juristiski „grat“ samopostajowanje zwoprawdźić. Dale zaruča princip demokratiskich wólbow wjetšu zamołwitosć kóždeho zapósłanca napřećo ludej: Chceš-li dale zapósłanc wostać,­ dyrbiš so wo „dobru politiku“ starać, hewak će ludźo njewola.

3Zdźěłanje wustawy je prěnjotny nadawk prěnjeho sejma. K tomu je njewobeńdźomne so tež z etablěrowanymi akterami wujednać – wosebje z Domowinu. Chcu so wo spěšne a za wšitkich serbskich akte­row spokojace dojednanje prócować.

Tomaš ČornakH 8

Freitag, 05. Oktober 2018 geschrieben von:

1Chcu přewzać zamołwitosć za wšitko, štož činimy. Žro skutkowanja měri so na wnučkokmanosć našeje towaršnosće. Serbja dyrbja so wo swoje naležnosće sami starać směć a swój přichod­ zaručić. Štož so w našim małym ludźe započina, móže so runje tak we wulkim wuwić a wjetšim ludam z přikładom być. Tak je so to tež w Njebjelčanskej gmejnje započało.

2Jako wjesnjanosta, wokrjesny ra­dźićel a bywši čłon serbskeje rady wšudźe dožiwich, zo smy stajnje prošerjo w swójskich naležnosćach. Tučasnje nimamy žane prawa, struktury a móžnosće, zajimy Serbow a jich naležnosće skutkownje přesadźić. To zamóže jenož demokratisce woleny sejm, wujednawacy z němskim knježerstwom statne zrěčenje, na kotrehož zakładźe hodźeli so naležnosće Serbow na jich dobro rjadować.

3Prěni krok budźe so wo připóznaće wólbow starać. Dale chcu so zasadźić za paritetiske wujednanje nadawkow mjez Hornjej a Delnjej Łužicu.

Dr. Tomaš WornarH 9

Freitag, 05. Oktober 2018 geschrieben von:

1Widźu w kandidaturje předewšěm składnosć, přewzać zamołwitosć a so wo to starać, zo bychmy sebi jako narod te trajace prawa a móžnosće zawě­sćili, kotrež za dalši wobstatk naroda trjebamy. Nadźijam so, zo by Serbski sejm narodne wědomje wozrodźił a zo by so tak přiběracej politiskej pasiwiće wjetšiny Serbow zadźěwało. Je najwjetši čas, zo wozmjemy starosć wo přichod našeho ludu tež na politiskej runinje do našich rukow.

2Najwjetšu lěpšinu widźu w demokratiskej legitimaciji Serbskeho sejma, jako woleny organ wšěch Serbow a kotryž je njewotwisny wot politiskich stronow a towarstwow. Trjebamy w času politiskich njewěstosćow cyłk na krutej prawniskej, organizatoriskej a politiskej bazy.

3Najwažniši nadawk budźe, bazu Serbskeho sejma rozšěrjeć, wob­mysle­nja wottwarjeć a wšitke demokratiske mocy zjednoćeć. Dalše šćěpjenje a roztřěskanje našich snadnych narodnych resursow sebi dowo­lić njemóžemy.

Christine Maria RubyH 10

Freitag, 05. Oktober 2018 geschrieben von:

1Je mi naležnosć wutroby, zo ludźo we Łužicy a w susodnym sakskim rumje wuknu so lěpje zrozumić. Mamy telko zhromadneho, ale tež wšelako­rosće su přewšo powabne. Dwurěčna kónčina je wulki dar stawiznow!

2Parlament ma wo wjele wjetši wu­znam hač kóžde zhromadźenstwo zajimow. Njeje přičiny, čehodla njeměł porno swojim susodam tak wotewrjeny serbski lud žane parlamentariske zastupnistwo měć. Njeńdźe jenož wo zajimy­, ale wo runostajenje, sprawnosć a wo zachowanje kultury. Mamy w Europje mnohe přikłady, hdźež to wuspěšnje praktikuja. Wot nich móžemy tola wuknyć.

3Chcu so zasadźić za přichod Swjedźenja serbskeje poezije we wobłuku staroměšćanskeho swjedźenja. Za to, zo wuměłstwo serbskeho kraja skutkownje na němskorěčnu wokolinu wuprudźi. Hłownje pak dźe wo to, zhromadnje ze serbskimi sobuwojowarjemi strukturnu změnu we Łužicy sobu wuhotować, tak derje kaž jenož móžno.

Sven Scheidemantel H 11

Freitag, 05. Oktober 2018 geschrieben von:

1Štóž so z přeswědčenja wobdźěli, móže druhich Serbowkow a Serbow zahorić. Ze swojim konstruktiwnym a pragmatiskim sobudźěłom w Serbskim sejmje chcu najprjedy mosty twarić a předsudki wotstronić.

2Serbski sejm je na legitimaciju serbskeho ludu złožowacy so woprawdźity parlamentariski gremij. Skónčnje budźe móžnosć, za Serbow orga­nowu wobskóržbu na Europskim sudnistwje a na Mjezynarodnym sudnistwje za čłowjeske prawa wjesć. Sejm budźe legitimowany partner w jednanjach wo pjenjezy za Załožbu za serbski lud a wo kulturnym a kubłanskim planje w serbskim rěčnym rumje.

3Wažne su mi nowe jednanja wo wustawkach a financach z pjenjezydawarjemi Załožby za serbski lud, ale tež financne jednanja z knježerstwomaj Sakskeje a Braniborskeje nastupajo ewaluaciju, zawěsćenje a rozšěrjenje rěčspěchowacych poskitkow na wšěch zakładnych a dalewjeducych šulach/gymnazijach w serbskim sydlenskim rumje.

Dr. Stefan Nawka H 12

Freitag, 05. Oktober 2018 geschrieben von:

1Podpěruju iniciatiwu wo wjetšu sam­ostatnosć Serbow, předewšěm na kulturnym, kubłanskim a wosebje rěčnym polu.

2Tuta nowa struktura je přez wólby legitimowane zastupnistwo Serbow, kotrež podpěruje wěstu samo­statnosć a njewotwisnosć. Wobsteji tuž wulka šansa, wažne prašenja awtonomije rozsudźić.

3Za wažne wobłuki mam rěčne wukubłanje našeje młodeje inteligency, polěpšić šulsku strukturu a atraktiwnosć serbskeho sydlenskeho ruma.

Gerat ŠramH 13

Freitag, 05. Oktober 2018 geschrieben von:

1Kandiduju, dokelž chcu aktiwnje přinošować k zachowanju serbskich tradicijow a rěče. Mi na wutrobje leži, zo so w kubłanju serbski lud a jeho kultura bóle wobkedźbujetej.

2Serbski parlament změje wjace wliwa­ na politiku a towaršnosć, hač je to tuchwilu móžno. Sejm budźe sa­mo­postajowanje serbskeho ludu pohonjeć.

3W padźe wuzwolenja budu so za to zasadźeć, zo so wo wšitkich woby­dlerjow njewotwisnje wot rěče a po­chada, kotřiž w serbskim sydlenskim rumje bydla, staramy. Chcemy docpěć, zo so starši z rěčnje widźanych měšanych mandźelstwow nastupajo kubłanje za to rozsudźa, zo jich dźěći serbske kubłanišćo wopytaja a tak hižo w pěstowarni serbsku rěč nawu­knu. Přetož dźěći su přichod, wone rěč a kulturu dale zachowaja.

Jadwiga PjacecH 14

Freitag, 05. Oktober 2018 geschrieben von:

1Přeju sej, zo naši potomnicy bo­hatstwo serbskeje rěče a kultury zezna­ja. Runje małe ludy měli so wuraznje přez wosebite prawa škitać. Naše prawa pak so njemóža w dosahacej mě­rje­ wuwojować. Mamy tójšto němskorěčnych Serbow, kotřiž njemóžachu serbsku šulu wopytać. Kelko serbskich šulow so w zašłosći zawrěchu kaž w Chrósćicach atd.? To je jedna přičina, čehodla kandiduju. Serbski sejm je šansa přežiwjenje Serbstwa zaručić.

2Swoje móžnosće jako lud njewučerpamy, wšako na politiskej runinje předwidźane njejsu. Serbski sejm pak je ludowe zastupnistwo: Lud ma móžnosć swojich zastupjerjow wolić a tak swójske žiwjenje sobu postajować.

3Spočatnje zasadźuju so za wutworjenje Zhromadźenstwa Serbow jako korporacije zjawneho prawa. Je zakład za wujednanje prawow z knježerstwom. Polěpšić maja so kubłanske struktury a marketing serbskeho luda, štož je nowy hospodarski potencial. Při tym kładu wažnosć na transparencu, mosćik mjez ludom a Serbskim sejmom.

Dr. Andreas KlugeH 15

Freitag, 05. Oktober 2018 geschrieben von:

1Chcu kulturnopolitiske ideje za wožiwjenje serbskeje rěče a wšědneje kultury zwoprawdźić, kaž su te za Němcow w Belgiskej, za Retoromanow w Šwicarskej mjeztym samozrozumliwe.

2Statne žadanje, zo měli Serbja zhromadnu poziciju wuwić, kak chcedźa sebi skutkowniše zastupnistwo rjadować, hodźi so po principach wustawy Němskeje jeno z parlamentom zwoprawdźić. Demokratisce njelegitimowane formy zastupjenja wosłabjeja móžnosće serbskeho ludu, swójske kulturne trěbnoty, kotrež wot potrjebow wjetšiny wotchileja, skutkownje přesadźić.

3Bytostne je skrućenje serbskeho sebjewědomja jako woprawdźe runohódny, konstitutiwny dźělny statny lud w Němskej a posrědkowanje zrozumjenja za to, zo je přičina chroniskeho podfinanco­wanja serbskeho kulturneho systema na wšěch runinach eklatantny njepoměr mjez dawkami, płaćenymi wot Serbow do cyłostatneho němskeho systema, a srědkami, kotrež jako jałmožny přez Załožbu za serb­ski lud dóstanu.

Anzeige

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.