To a tamne (15.08.18)

Mittwoch, 15. August 2018 geschrieben von:

Pjeć nowotwarjenych domow wotpohladnje zničił je rumunski dźěłaćer sobotu we wulkobritaniskim Buntingfordźe, a to z bagrom. Tu wupada kaž po zemjerženju abo bombowym nadpadźe, rjekny žona w susodstwje zničenych domow. Nětko měješe so bagrownik před sudnistwom wusprawnić. Motiw wšak přeradźił njeje. Swědcy pak rozprawjachu, zo chcyše so wjećić, dokelž njebě za swoje dźěło pjenjezy dóstał.

W błótowskim Gólišynje maja wulke ćeže nowy kórkowy porik nańć, kotryž delikatesu lětsa prezentuje. Kaž Błótowske towarstwo zdźěla, njemějachu žanych požadarjow za zastojnstwo. W Gubinje maja problemy jabłukowu majestosć krónować, runje tam, hdźež bě před lětomaj wulka zwada wo trón. Tam nochcyše so muž z poražku wotnamakać a je na sudnistwje skoržił.

Hospodarstwo zaso rosće

Dienstag, 14. August 2018 geschrieben von:

Wiesbaden (dpa/SN). Lóšt ludźi, konsumować, a inwesticije předewzaćow tyja němskemu hospodarstwu. Nalětni rozrost je překwapjacy sylny, kaž Zwjazkowy statistiski zarjad we Wiesbadenje dźensa zdźěli. Nutřkokrajny bruttoprodukt je wot januara hač do měrca wo poł procenta přiběrał. Wot apryla hač do junija stej dobre połoženje na dźěłowych wikach a wočakowana wyša mzda sobu ­wuskutkowałoj, zo ludźo wjace pjenjez za nakupowanje wudawaja.

Chcedźa dwělomny płót twarić

Kopenhagen (dpa/SN). Dwělomny płót přećiwo dźiwim swinjam na dansko-němskej mjezy chcedźa klětu nalěto twarić. Danski wobswětowy zarjad je tomu wčera jako poslednja instanca přihłosował, najebać raznu kritiku w dobje słyšenja. Płót ma 70 kilometrow dołhi a połdra metra wysoki być a tomu zadźěwać, zo so afriska swinjaca mrětwa po Danskej rozšěrja. Přirodoškitarjo pak so boja, zo płót wjelki, wudry a šakale w jich žiwjenskim rumje wobmjezuje.

Najebać zakaz w jězoru rejwali

Spěšnu pomoc tym, kotřiž dosć picy nimaja

Dienstag, 14. August 2018 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Zwjazk wobstawa na tym, financne sćěhi suchoty dla w mnohich regionach Němskeje wobšěrnje analyzować, prjedy hač nuzowu pomoc płaći. Po prěnich trochowanjach škody maja kraje dokładniše ličby předpołožić, zo móže Zwjazk wobličenja lěpje přirunać. To zdźěli ratarske ministerstwo po zetkanju z ekspertami krajow wčera w Berlinje. Nimo wupadow žnjow měri so Zwjazk tež na stopnjowanje płaći­znow. Burski zwjazk žada sej pomoc jedneje miliardy eurow zawodam, kotrež su wulke wupady poćerpjeli.

Na runinje krajow je hižo rjad pomocnych iniciatiwow zaběžał, informuje statny sekretar w ratarskim ministerstwje Hermann Onko Aeikens, kaž na přikład picowe bursy za plahowarjow skotu.

Sintojo a Romojo rozhorjeni

Dienstag, 14. August 2018 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Centralna rada Sintow a Romow žada sej w debaće wo dźěćacym pjenjezu wot předsydki SPD Andreje Nahles, zo so wot wyšeho měšćanosty Duisburga Sörena Linka (SPD) distancuje. „Strona z wulkej ličbu wote mnje wulce waženych politikarjow njesmě tajke rasisistiske zwuraznjenja prosće stejo wostajić“, rjekny wčera předsyda rady ­Romani Rose. Wón Andreju Nahles w lisće wo to prosy, na zetkanju z wyšimi mě­šćanostami 27. septembra w Berlinje ­so wobdźělić směć.

Sören Link rjekny w rozmołwje z dpa: „Mamy tuchwilu 19 000 Sintow a Romow z Rumunskeje a Bołharskeje w Duisburgu.“ Wón dyrbi so z ludźimi zaběrać, „kotřiž cyłe dróhi zanjerodźeja a problem wulkich myšow přiwótřeja“.

Argumentacija wyšeho měšćanosty Linka je rasistiska, zwjazana „z wumje­towanjom njehygieniskeho žiwjenskeho wašnja, kotrež wulki myše přićahuje“, Rose kritizuje. „W Němskej su tysacy Romow z Rumunskeje a Bołharskeje, kiž tu dźěłaja a socialne přinoški płaća.“

Ponižacy wobraz

Dienstag, 14. August 2018 geschrieben von:
Romojo su po cyłej Europje rozšěrjena narodna mjeńšina. W mnohich krajach Europskeje unije žiworja jich přisłušnicy na kromje towaršnosće. Z blakami so nastróžiš, widźiš-li, hdźe dyrbja bydlić. Často je so Europski parlament z njespokojacym połoženjom Romow hižo zaběrał, skutkowny přełamk pak docpěł njeje. Hdyž Duisburgski wyši měšćanosta SPD, rěčo wo socialnych problemach w swojim měšće, zaso prastary předsudk přećiwo nam dale dosć njeznatemu ludej šěri, jewi so jedne: We wokomiku po zdaću najwjetšeje bjezradnosće ranja najsłabšich. Wot towaršnosće wustorčeni dźě woni ničo zhubić nimaja. Nastał je ponižacy a spowšitkownjacy wobraz, tyjacy zdobom strachej namocy přećiwo Sintam a Romam tež w Němskej. Nichtó pak njerěči wo tych tysacach wukrajnych Romow, kiž w našim kraju dźěłaja a socialne wotedawki płaća, kaž předsyda Centralneje rady Sintow a Romow Romani Rose zwěsći. Axel Arlt

Mjenje handyjow našli

Dienstag, 14. August 2018 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). W dźesać sakskich chłostarnjach je dale a mjenje zakazanych handyjow mjez jatymi. Ličba mobilnych telefonow, kotrež su zastojnicy našli, so pomjeńša. Po informacijach sakskeho justicneho ministerstwa bě jich loni hišće 281, před lětomaj 372, před třomi lětami pak 454 handyjow.

Dotalne naprawy potajkim skutkuja, zdźěli rěčnik ministerstwa wčera w Drježdźanach. Předewšěm kontrole z psom, kotryž zamóže handyje wučuchać, kaž tež přepruwowanja jastwowych rumnosćow a dźěłowych wobłukow jatych wottrašeja sej handy na ilegalne wašnje wobstarać. Hač do kónca junija su w 166 padach tajki našli.

Stajnje zaso so mobilne telefony wotwonka do jastwa dóstawaja. Předewšěm wopytowarjo tajke sobu noša, abo je cyle jednorje přez murju ćisnu. W jednotliwych padach jeći handy sobu přinjesu, hdyž jatbu nastupja.

Přichodnje chcedźa w jastwach wosebitu techniku instalować, kotraž signal handyjow myli. W Drježdźanskim a Lipšćanskim jastwje ma instalacija dohromady 2,7 milionow eurow płaćić.

To a tamne (14.08.18)

Dienstag, 14. August 2018 geschrieben von:

Šwicarske kruwy su za něžne rostlinki alpskich łukow a za dotalne hródźe přećežke a přewulke. Někotre skoćata su hižo 800 kilogramow ćežke a wjac hač 1,60 metrow wulke. Přičina toho je, zo wupytaja sej plahowarjo howjadow byka za kumštne wopłodźenje. W Šwicarskej maja nimale 700 000 kruwow, kotrež přerěznje 7 500 litrow mloka na lěto dawaja. To je něhdźe dwójce telko kaž w 60tych lětach. Nětko chce so towaršnosć Nowa Šwicarska kruwa za mjeńše a strowše skoćata zasadźeć.

Nic w Alpach, ale na trěše šule w Mnichowje su wěriwi njedźelu hórsku Božu mšu swjećili. Nimo toho je sej farar Rainer Maria Schießler samo hišće chwile wzał wowcy na łuce majkać, kotrež so we wobłuku projekta na třěše šule pasu. Wuknjacy móža so tam ze strowym zeži­wjenjom a wobswětoškitom rozestajeć. W bayerskich Aplach prawidłownje hórske Bože mšě swjeća. Přiroda a krajina matej na kemšerjow měr a pobožnosć wuprudźeć.

El Gore chwali bamža

Montag, 13. August 2018 geschrieben von:

Washington (B/SN). Nošer Nobeloweho myta a něhdyši wiceprezident USA Al Gore je bamža Franciskusa za jeho zasadźenje za škit klimy chwalił. W inter­viewje z rozhłosowym sćelakom Vatican News demokratiski politikar zwurazni, zo jeho wobswětowa encyklika „Laudato si“ a žadanja swjateho wótca zahorjeja. Gore wuzběhny Franciskusowe njepřestajne zasadźenje wo rozrisanje klimoweje krizy a je „dźakowny za jasnosć moraliskeje mocy, kotruž wón předstaja“. Zdobom pokazuje bamž na chudych, kotřiž su wot změny klimy najbóle po­trjecheni. Wosebje zbožowny je Gore, zo je Franciskus na njedawnej konferency we Vati­kanje zastupjerjow wulkich producentow wolija napominał, so wo produkciju čistych ćěriwow starać.

Bachowe wubědźowanje

Dax dale spaduje

Montag, 13. August 2018 geschrieben von:

Frankfurt n. M. (dpa/SN). Słabe wuwiće Němskeho akciskeho indeksa (Dax) w minjenymaj tydźenjomaj dale dźe. Krizy w Turkowskej a starosćow koncerna Bayer dla je Dax wo 0,61 procentow spadnył. W rozkorje mjez knježerstwomaj we Washingtonje a Ankarje hódnota turkowskeje měny lira jara ćerpi. Tak ­reaguje turkowska centralna banka z přećiwnymi naprawami za přechodnu stabilizaciju.

Wopory murje wopominali

Berlin (dpa/SN). W Němskej wopominachu dźensa róčnicu twara murje před 57 lětami. Na centralnym wopomnišću w Berlinje su ludźo kwětki a wěncy kładli. Do toho swjećachu nutrnosć w kapałce wujednanja na bywšim smjertnym pasmje Bernauskeje. Hladajo na róčnicu apelowaše Berlinski knježacy wyši měšćanosta Michael Müller (SPD) na ludźi, so bóle za čłowjeske prawa a demokra­tiju zasadźeć. Prawniski stat měli bóle zakitować, předewšěm młodźi ludźo.

Haub dale zhubjeny

Pomoc wostanje wuwzaćna

Montag, 13. August 2018 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Tydźenje trajaca suchota je we wjacorych zwjazkowych krajach Němskeje po prěnich trochowanjach wjac hač jednu miliardu eurow škody zawiniła. Hessenska přizjewi straty 150 milionow eurow, Sakska porno tomu ­ škody we wobjimje 308 milionow eurow. Zwjaz­kowa ministerka za ratarstwo Julia Klöckner (CDU) bě kraje namołwjała, škody a předwidźanu pomoc přizjewić. Bjez reprezentatiwnych ličbow, datow a faktow nochcyše wona narodny nuzowy staw wuwołać. Přiwšěm na to skedźbni, zo wostanu statne pomocne naprawy buram w nuzy dale wu­wzaćne.

Fachowcy ratarskich ministerstwow Zwjazka a krajow rozjimuja dźensa w Berlinje połoženje burow w Němskej. Z nuzowym płaćenjom pak njeměli hnydom ličić. Julia Klöckner chce dale hamtsku žnjowu bilancu wočaknyć, kotraž je hakle za kónc awgust připowědźena.

Anzeige