Bjarnat Cyž

Mittwoch, 12. Dezember 2018 geschrieben von:

1Wospjet su mje mnozy znaći ze serbskich towarstwow a jednotliwcy narěčeli, zo bych wjelelětneho sobudźěła w radźe dla znowa za nju kandidował. Poprawom chcych po aktualnej legislatiwje funkciju złožić. Tuchwilne temy mje k tomu pohnuwaja, je dale spěchować a ze swojimi nazhonjenjemi wo prioritach spěchowanja sobu rozsudźeć. Chcu hišće za jednu periodu sobuzamołwitosć přewzać.

2Smy so w tuchwilnej legislatiwje na priority podpěry – w prěnim rjedźe wšitke serbsku rěč spěchowace naprawy, projekty a předewzaća inkluziwnje digitalizaciju serbskeje rěče w nowych medijach – dojednali. Spěchować pak chcemy w přichodźe wutworjenje rěčnych rumow wosebje za młodu generaciju. Trjebamy inowatiwne projektowe zaměry, kotrež pomhaja šulerjam a młodostnym, w serbskej rěči so dale wukmanić.

Marko Dźisławk

Mittwoch, 12. Dezember 2018 geschrieben von:

1Nadźija, dźěl našeho serbskeho přichoda sobu rjadować móc, runje w času jara diwersnych a zdźěla skurilnych měnjenjow a prudźenjow, je mje ke kandidaturje pohnuwała. Chcu radu Załožby za serbski ludu z nowej perspektiwu, mjenujcy z widom z ludu a hospodarstwa zwonka serbskich institucijow, wobohaćeć.

2W zwisku ze strukturnej změnu we Łužicy w přichodnych lětach widźu wulke šansy a hoberski potencial tež za Serbstwo. Fokus w tymle konteksće powjetšić a naprašowanja z ludnosće k móžnym nowym projektowym polam mam za trěbne a wužitne. Móžu sej nimo toho derje předstajić „Serbja/Serbstwo“ jako marku wu­tworić a tak wědomje Serbow skrućić abo znowa zbudźić z primarnym cilom, rěčne rumy zachować a rozšěrić.

3Zawjesć měli monitoring. Transparenca, kontrola a analyza skića nam móžnosć, dotal spěchowane projekty hódnoćić a tak směrnicy za dalše zasadźenje srědkow zdźěłać. Wuši kontakt k ludnosći z rozmołwami a wobšěrne wozjewjenja wo swójskim skutkowanju stej dalšej trěbnej temje, kotrymajž chcył so wěnować.

Fota: Domowina/Linda Garten (2), priwatne (3)

Klětu w měrcu kónči so doba dotalneje rady Załožby za serbski lud. Tydźenjej do toho zo Zwjazkowe předsydstwo Domowiny hornjoserbskich čłonow rady a jich zastupjerjow woli – 14. decembra přewjedu wólby w Chrósćicach –, je třěšny zwjazk mjena jědnaće požadarjow wo městno w załožbowej radźe za lěta wot 2019 do 2023 wozjewił. W zhromadnym dźěle z kandidatami a Domowinu, předewšěm z předsydu Dawidom Statnikom, je so Serbskim Nowinam poradźiło krótkodobnje wizitki požadarjow a požadarkow zestajeć. W přehledźe podawaja wšitke hornjoserbske­ kandidatki a wšitcy hornjoserbscy kandidaća­ wotmołwy na slědowace tři prašenja. Podate je zdobom,­ štó je jich namjetował.

1Što Was pohnuwa (znowa) za tele zamołwite čestnohamtske zastojnstwo kandidować, a w kotrym konteksće wobhladujeće swoje požadanje?

2Kotre temowe ćežišća słušeja po Wašim měnjenju w nowej wólbnej periodźe na kóždy pad do srjedźišća wobsahoweho załožboweho skutkowanja?

3Što měło so nastupajo skutkowanje rady Załožby za serbski lud a financowanje serbskeho žiwjenja zasadnje změnić?

Katharina Jurkowa

Mittwoch, 12. Dezember 2018 geschrieben von:

1Nimale 15 lět skutkuju hłowno- a čestnohamtsce we wšelakich towarstwach a gremijach na teritoriju župy „Michał Hórnik“ Kamjenc. Tak mam wuski zwisk k mnohim tu bydlacym Serbam. Hižo wjacore razy su mje narěčeli, hač nochcyła za naš region w załožbowej radźe sobu skutkować. Po wjacorych rozmołwach sym so nětko za tónle krok rozsudźiła.

2Dźeń a mjenje ludźi zamołwitosć w čestnohamtskim dźěle přewo­zmje. Tež serbske towarstwa, Domowinske skupiny a kulturne cyłki su po­trjechene. Tuž je mi wažne tych podpěrać, kotřiž su zwólniwi zamołwitosć přewzać a jednore formy za spěchowanje towarstwoweho dźěła, jich projektow a iniciatiwow namakać. Spěchować a wutworić dalše serbsko­rěčne rumy mam za najwažniši nadawk přichodneho spěchowanja. Tak postaja so nadawk serbskich institucijow a žada sej jich efektiwne zhromadne dźěło.

3Rada Załožby za serbski lud trjeba wuski zwisk k serbskemu ludej, předewšěm k nošerjam projektow na bazy (towarstwa a zjednoćenstwa). Za to dyrbja so dźěłowe mocy zasadźić.

Dr. Lubina Malinkowa

Mittwoch, 12. Dezember 2018 geschrieben von:

1Předsydstwo Maćicy je so na mnje wobroćiło, hač nochcyła za zastojnstwo kandidować. Po wukubłanju w tu- a wukraju kaž tež po intensiwnej swójbnej fazy chcu so zaso sylnišo w serbskim žiwjenju angažować. Dźěło załožby chcyła ze swojej kulturno­wědomostnej wědu a nazhonjenjemi w akademiskim swěće přewodźeć. Jako kandidatka Maćicy Serbskeje a z wosobinskeho zajima je mi při tym wobłuk ­wědomosće, kultury a wuměłstwa wosebje wažny. Wšako přinošuje bytostnje k samorefleksiji serbskeho swěta a k wi­­dźomnosći Serbow w tu- a wukraju. Sym mać a sama časćišo wuwučuju. Tuž su mi kubłanske temy wutrobna naležnosć. Nic naposledk chcyła tež ewangelske kónčiny serbskeje Łužicy zastupować.

2Mi je wažne dźěło z młodźinu dale wuwiwać. K tomu tež słuša, ideje młodźiny z mało běrokratiju podpěrać. Při wšěch projektach a wězo tež w institucionelnym spěchowanju dyrbjałoj zachowanje a wu­tworjenje serbskich rěčnych rumow stajnje prioritu měć.

Robert Maćij

Mittwoch, 12. Dezember 2018 geschrieben von:

1Sym so požadał, dokelž chcu sobu pomhać wažne rozsudy a trěbne změny zmištrować a tak wuměnjenja za serbsku rěč a kulturu polěpšić. Wosobinsce wot rozsudow załožboweje rady potrjecheny njebyć pomha naj­lěpši wupuć z jednotliwych problemow namakać.

2W prěnim rjedźe ma dalša digitalizacija, wosebje na polu medijow, w srjedźišću stać. Puć, rěčne rumy wosebje wobkedźbować, je jara wažny a ma so dale konsekwentnje kročić. To za mnje rěka, so při spěchowanju kóždeho projekta a kóždeje institucije w Hornjej Łužicy prašeć: W kotrej měrje wutworjeja abo zachowuja wone rěčne rumy maćernorěčnych Serbow?

3Załožba měła jenož jako nadrjadowana institucija k wuwiwanju cyłoserbskich strategijow, přizwolenju projektow a kontrolu pjenjez skutkować. Dalše dźěło jako zarjadowar abo hudźbne nakładnistwo měła wona wotedać.

Zjawne pjenjezy sej žadaja wěste předpisy dodźeržeć. Najebać to widźu­ móžnosće, wo mjeńšich projektach załožby kaž tež serbskich institucijow spěšnišo rozsudźić a je zahajić.

Marlis Młynkowa

Mittwoch, 12. Dezember 2018 geschrieben von:

1Wjeselu so, zo je mje Serbske šulske towarstwo za wólbnu dobu załožboweje rady 2019 do 2023 nominowało. Móžach w zašłej periodźe hižo jako­ zastupowaca čłonka sobu skut­kować, štož je mi wulke wjeselo wobradźało. Mój hłowny zaměr kandidatury je, přewzać zamołwitosć při rozsudach wo přichodnych strukturach, wo dalšim financowanju Serbow a wosebje wo dalšim projektnym spěchowanju wšitkich serbskich institucijow a towarstwow.

2Jedna z hłownych temow přichodneje wólbneje doby rady Załožby za serbski lud budźe zdźěłać nowe financne­ zrěčenje za nas Serbow ze Zwjazkom kaž tež z krajomaj Sakskej a Braniborskej. W nim dyrbjeli wšitke prioritne projekty wobkedź­bować. Wažne mi zdobom je, zo změjemy přichodnje dosć młodych Serbow, kotiž su zwólniwi přewzać zamołwitosć w jednotliwych gremijach.

3Zasadnu změnu w załožbowej radźe tuchwilu za trěbnu nimam. Zhromadne dźěło wšitkich institucijow a towarstwow je hłowny zakład dalšeje dźěławosće załožboweje rady.

Fota: Domowina/Linda Garten, priwatne (4), SN/Maćij Bulank

Dr. Daniel Měrćink

Mittwoch, 12. Dezember 2018 geschrieben von:

1Sym 43lětny nan serbskeje swójby. Ze serbskorěčnej mandźelskej a třo­mi dźěćimi w starobje wosom, sydom a štyrjoch lět bydlu w Budyšinje. Dźěłam jako jurist w nawodnej funkciji w Frankfurtskej bursy.

Hakle w lěću so z Frankfurta do Łužicy nawróćichmy, kaž běchmoj to z mandźelskej zwoprědka planowałoj. Prěnjorjadna přičina nawróta bě, zo wažimoj sej intaktne serbske rěčne rumy a kulturne cyłki we Łužicy.

Po tym zo profitowachmy jako swójba zašłe lěta z kulturneho, wědomostneho a politiskeho dźěła Serbow we Łužicy, chcu so nětko sam we Łužicy „gratu přimać“. Jako čłon załožboweje rady chcu swoje mocy, wědu a nazhonjenja jako swójbny, nan, jurist a manager za to nałoźić, rěčne rumy a witalne kulturne žiwjenje zdźeržeć a dale wuwiwać.

2Ćežišća měli w nowej wólbnej dobje być: zachowanje a dalewuwiwanje rěčnych rumow a kulturnych aktiwitow, serbskorěčne šule, dźěło z dźěćimi a młodostnymi, modernizacija wobstejacych strukturow, přepruwowanje eficiency a kwality institucijow a jich poskitkow.

Jakub Žur

Mittwoch, 12. Dezember 2018 geschrieben von:

1Motiwacija, za wólby załožboweje rady kandidować, bě móžnosć, přez poradźowacu a tež dohladowacu funkciju aktiwnje na dobro Serbstwa sobu dźěłać. Zo je mje Budyska župa „Jan Arnošt Smoler“ narěčała a mi tak nadawk tež přicpěła, bě dalši pohon.

2Mam digitalizaciju za najwažnišu temu, nic jenož powołanskeho pozadka informatiki dla. Digitalizacija je we wosebitej měrje hódna z mostom być a serbsku rěč a kulturu cyłemu swětej spřistupnić. Serbski nadawk wobsteji w tym, fundament stajić. Wšo, štož je za digitalizaciju trěbne, je do na swěće­ připóznatych standardow kładźene. To je wosebje tež wažne za integraciju serbšćiny do digitalnych zarjadow. Internet dyrbi jako skład serbskeho herbstwa wjele wjetšu rólu hrać. Wšitko, štož je digitalizowane, móže so „sobu wzać“ a je tež zakład za firmy kaž na přikład Google. Wone móža indirektnje něšto za Serbstwo zeskutkownić, dokelž jich metody a algoritmy njewotwisnje­ wot serbskeje rěče po statistiskich modelach dźěłaja.

Julian Nyča

Mittwoch, 12. Dezember 2018 geschrieben von:

1W zašłych lětach móžach nazhonjenja zběrać na polu dźěławosće a struktury serbskich institucijow, kotrež bych rady dale na dobro serbskeho ludu zasadźał.

2Digitalizacija wostawa centralne wužadanje, při čimž dyrbimy nimo nowych poskitkow na přikład za wu­knjacych tež na změny we wšědnym žiwjenju a dźěle myslić, hdźež skića so z techniskimi wuwićemi dospołnje nowe móžnosće. Za jich zmysłapołne wužiwanje trjebamy přidatne srědki, ale předewšěm zhromadnu serbsku strategiju a tež dalekubłanje potrjechenych. Hišće bóle mamy dźiwać na zajimy młodostnych, kiž na přikład hudźbu mjeztym zwjetša přez internet poskaja a ćišćane nowiny hižo nječitaja.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019