Na čas žiwjenja do jastwa

Donnerstag, 06. Juni 2019 geschrieben von:

Oldenburg (dpa/SN). Krajne sudnistwo w Oldenburgu je dźensa bywšeho hladarja chorych Nielsa Högela 85krótneho mordarstwa dla k jastwu na čas žiwjenja zasudźiło. Zdobom zwěsći wosebitu ćežu winy, štož dočasne pušćenje z jastwa znjemóžnja. Högel bě swoje wopory w lětach 2000 a 2005 w chorownjach w Oldenburgu a Delmenhorsće morił. Zamołwitym njebě dołhi čas napadnyło, zo je na intensiwnej staciji wosebje wjele smjertnych padow, hdyž je Högel słužbu měł.

Zakładny kamjeń połožiłoj

Ver-sur-Mer (dpa/SN). Francoski prezident Emmauel Macron a britiska premierministerka Theresa May staj dźensa, runje 75 lět po přizemjenju antihitlerskich zwjazkarjow w Druhej swětowej wójnje, zakładny kamjeń wopomnišća Ver-sur-Mer w Normandiji połožiłoj. Wopominane budu tysacy wulkobritaniskich wojakow, kotřiž běchu tam swoje žiwjenje woprowali. 6. junija 1944 běchu zwjazkarjo w Normandiji přizemili a tak započeli zapadnu Europu wot hitlerskeho režima wuswobodźić.

Jednanja bjez wuspěcha

Z plakatowej akciju su Zeleni Braniborskeje dźensa w Podstupimje bój za wólby krajneho sejma 1. septembra zahajili. Zeleni sej mjez druhim žadaja skónčić zmilinjenje brunicy, masowe plahowanje skotu a zasadźenje pesticidow. Při komunalnych wólbach kónc meje móžachu so Zeleni w kraju wot 4,8 na 11,1 procent hłosow polěpšić. Foto: dpa/Bernd Settnik

Wuchod hospodarsce nachwatał

Donnerstag, 06. Juni 2019 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Wuchod je hospodarsce po powalenju murje na polu wonkowneho wikowanja kaž tež nastupajo produktiwitu tójšto nachwatał. Wo tym je prezident Zwjazkoweho zjednoćenstwa srjedźostawskich zawodow Mario Ohoven přeswědčeny. „Wosebje widźomne je to w mašinotwarje a w předźěłacym přemysle. Při tym Sakska wosebje wot zhromadnych europskich wikow profituje“, rjekny Ohoven powěsćerni dpa.

Europa twori z 58 procentami wšěch eksportow tuchwilu najwažniše wuwožowanske wiki za swobodny stat. „Rozšěrjenje EU na wuchod je so za sakski eksport jara pozitiwnje wuskutkowało“, prezident zjednoćenstwa potwjerdźi. Přiběracy wuznam europskeho wukraja je jasnje widźomny. Wikowanje z Pólskej a Čěskej je za Saksku tak wažne kaž ni­hdy do toho.

Socialdemokraća w Danskej dobyli

Donnerstag, 06. Juni 2019 geschrieben von:

Kopenhagen (dpa/SN). Změna knježerstwa w Danskej: Socialdemokraća su wólby danskeho parlamenta dobyli a tak w Němskej a druhdźe ćežko w krizy tčacej stronje rědki wuspěch wobradźili. Strona ze swojej předsydku Mette Frederiksen je sej po dotalnym hamtskim kónčnym wuslědku nimale 26 procentow wolerskich hłosow wuwojowała. Najebać dobry wuslědk liberalneje strony ministerskeho prezidenta Larsa Rasmussena steji Danska nětko před změnu knježerstwa.

Najwjetši přěhračk wólbow je Danska ludowa strona. Prawicarscy populisća poćerpjechu z runje hišće 8,7 procentami raznu wólbnu poražku. Z wólbow parlamenta 2015 běchu woni hišće z 21,1 procentom hłosow wušli. Tež při wólbach Europskeho parlamenta běchu přisadźili.

„To je historiske dobyće“, rjekny přichodna ministerska prezidentka Mette Frederiksen minjenu nóc swojim přiwisnikam. Wuslědk wólbow dopokazuje, zo sej Danojo nowe knježerstwo a nowe politiske wusměrjenje přeja.

Skandal ma konsekwency

Donnerstag, 06. Juni 2019 geschrieben von:

Wukubłanje a strategiju sakskeje policije chcedźa zasadnje změnić

Drježdźany/Rózbork (UM/SN). Wukubłanje a dalekubłanje sakskeje policije chcedźa zasadnje změnić. To je konsekwenca přepytowanja, kotrež bě sakski nutřkowny minister Roland Wöller (CDU) po pruwowanskim skandalu na Rózborskej wyšej policajskej šuli wukazał. Nazymu 2018 bě jedyn z docentow wysokeje šule studowacym pruwowanske nadawki do pruwowanja spřistupnił. Na to zasadźi minister komisiju, kotraž měješe organizaciju a strukturu wukubłanja sakskeje policije přepytować. „Při tym dźěše wo wjace hač jenož wo pruwowanja“, rjekny Wöller minjenu póndźelu, jako kónčnu rozprawu komisije přednjese. „Policajska wyša šula ze swojimaj kubłanišćomaj w Rózborku a Budyšinje je wot nawodnistwa sakskeje policije daloko zdalena a čuje so častodosć kaž ‚pjate koleso‘“, komisija zwěsći. Jako wotpowědnje snadne hódnoća přistajeni připóznaće, kotrež za swoje dźěło žněja. „To ma so změnić, kubłanje dyrbi zaso bóle w srjedźišću stać.“

Hladarjo protestowali

Donnerstag, 06. Juni 2019 geschrieben von:

Lipsk (dpa/SN). Sta sobudźěłaćerjow chorownjow a starownjow su wčera składnostnje konferency strowotniskich ministrow w Lipsku za lěpše dźěłowe wuměnjenja demonstrowali. Woni žadachu sej po wšej Němskej płaćiwe tarifowe zrěčenje za hladarjow starych ludźi a zakonsce postajeny personalny kluč w strowotniskich powołanjach. Tak hodźało so něšto přećiwo njedostatkej personala činić. „A štó hlada nas?“, steješe na jednym z transparentow.

Nastork protestow je dwudnjowska konferenca strowotniskich ministrow zwjazkowych krajow, kotruž su wčera w Lipsku zahajili. Sakska konferencu strowotniskich ministrow lětsa nawjeduje. Na zarjadowanju we wobłuku konferency staj strowotniski minster Jens Spahn a sakska ministerka za strowotnistwo Barbara Klepsch (wobaj CDU) z protestowacymi rěčałoj. Ministrojo su na konferency tež wo digitalizaciji w strowotnistwje a wo tak mjenowanej telemedicinje rěčeli. Rozjimali su tohorunja hygienu w chorownjach, winowatosć so šćěpić dać a zawjazowace rjadowanja w zwisku z darowanjom organow.

To a tamne (06.06.19)

Donnerstag, 06. Juni 2019 geschrieben von:

Z ryzy wostudy je pjećlětna ze zahrody staršeju ćeknyła a ze železnicu wotjěła. Lokomotiwnik wobkedźbowaše, kak holčka w Postbauer-Heng do ćaha zalěze, a informowaše policistow, kotrajž w samsnym ćahu na słužbu do Nürnberga jědźeštaj. Jimaj holca powědaše, zo bě so jej doma wostudźiło a zo chcyše zaso wróćo do pěstowarnje jěć. Na policajskej straži staršej swoju dźowku wotewzaštaj.

Granatu namakała a sobu domoj wzała je 32lětna žona w hornjopfalcskim Kemnathu. Žona bě so při joggowanju namakanki dohladała a ju sobu wzała, njewědźo, što to poprawom je. Dokelž chcyše sudobjo jako dekoraciju wužiwać, je samo wobarbi. Po rešeršach pak zwěsći, zo jedna so wo granatu. Policija namakanku wotewza, kotraž wšak wukopa so na zbožo jako njestrašna atrapa.

Přećiwo brojenju žiwidłow

Mittwoch, 05. Juni 2019 geschrieben von:

Lübeck (dpa/SN). Justicni ministrojo zwjazkowych krajow su dźensa w Lübe-cku wuradźowali. Při tym dźěše wo zdźěla jara łoskoćiwe temy. Wotsunjenje kriminelnych ćěkancow steješe runje tak na dnjowym porjedźe kaž žadanja za wyšimi chłostanjemi po nadpadach z nožom. Hamburg zapoda próstwu, po kotrejž měło přichodnje dowolene być preč ćisnjene žiwidła z wotpadkowych kontej­nerow kupnicow zezběrać, štož je dotal zakazane. Wuslědki chcedźa jutře zjawnosći předstajić.

Italska we wizěrje EU

Brüssel (dpa/SN). Komisija EU je dźensa hospodarske wuwiće jednotliwych krajow analyzowała, wěnujo so předewšěm Italskej. Kraj je jedyn z najbóle zadołženych swěta. Kónc lěta 2018 wučinješe dołh 2,3 biliony eurow, štož wotpowěduje 132 procentam nutřkokrajneho bruttoprodukta. Dowolene je w europasmje najwjace 60 procentow. Italska, třeće najwjetše ludowe hospodarstwo Europy, dyrbi tuž z chłostanjom EU ličić.

Danojo wola parlament

Z wulkej wojerskej ceremoniju su dźensa na južnym pobrjohu Jendźelskeje 75. róčnicu přizemjenja antihitlerskich zwjazkarjow w Normandiji w Druhej swětowej wójnje woswjećili. Na njej wobdźělichu so prezident USA Donald Trump, kralowna Elizabeth II. a zwjazkowa kanclerka Angela Merkel. Přeprošeni běchu tež weteranojo tehdyšeje najwjetšeje wojerskeje akcije na zapadnej fronće. Někotři z nich su padnjenych kameradow, kaž tu w francoskim Bayeuxu, ćicho wopominali. Foto: dpa/Artur Widak

Mike Bischoff: Njedamyso znjeměrnić

Mittwoch, 05. Juni 2019 geschrieben von:

Podstupim (dpa/SN). Nawoda frakcije SPD w Braniborskim krajnym sejmje Mike Bischoff je přećiwo nowowólbam na zwjazkowej runinje, hladajo tež na wólby krajneho sejma lětsa nazymu. „Nimam přechwatne rozsudy za dobre“, rjekny wón wčera w Podstupimje. „Koalicija ma jenož potom eksistencne prawo, hdyž so za zhromadne zaměry zasadźa a wobsahi zwoprawdźa. Tajke zhromadne zaměry a temy hišće mamy.“ Štóž sej hnydomne rozpušćenje wulkeje koalicije w Berlinje žada, „dyrbjał wobmyslić, zo stejimy w Braniborskej před zasadnymi rozsudami“. Bischoff skedźbni mjez druhim na planowany kónc wudobywanja brunicy. Młodźi socialdemokraća běchu sej póndźelu žadali, wulku koaliciju na zwjazkowej runinje „ručež móžno“ skónčić.

Hladajo na wólby krajneho sejma 1. septembra je Mike Bischoff najebać krizu SPD w Zwjazku optimistiski. „Njedamy so wot tajkich wuslědkow znjeměrnić.“ Wón je sej wěsty, zo móža wolerjo w Braniborskej krajnu a zwjazkowu politiku rozeznawać. Na europskich a komunalnych wólbach 26. meje bě braniborska SPD jasne straty poćerpjeła.

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.