Wo mjeńšinach derje wobhonjeny

Montag, 24. Februar 2020 geschrieben von:

Berlin (SN/JaW). Jasne słowa přećiwo anticy­ganizmej je tele dny zapósłanc SPD w zwjazkowym sejmje Helge Lindh zwuraznił. Wo tym informuje mjeńšinowy sekretariat. „Njepřestawacemu anticyganizmej mamy wehementnje a wotpowědnje znapřećiwjeć“, rjekny Lindh na swojej prěnjej rozmołwje z nawod­nicu Berlinskeho mjeńšinoweho sekre­tariata Judit Šołćinej a sobudźěłaćerku Nele Feuring. Kaž wonej zdźělatej, słu­že­še zetkanje mjezsobnemu zeznaću. Wšako je Lindh čłon mjez druhim wuběrka za nutřkowne naležnosće a domiznu a poradźowanskeho wuběrka za naležnosće němskich Sintow a Romow, čehoždla ma so tež z mjeńšinowymi naležnosćemi rozestajeć.

Hotuja so na přichad fachowcow

Montag, 24. Februar 2020 geschrieben von:

Podstupim (dpa/SN). Braniborska přichad fachowcow zaměrnje přihotuje. Wot 1. měrca płaći zakoń wo zapućowanju dźěłowych mocow. „Njeličimy hnydom z wjele fachowcami“, rjekny bra­niborski nutřkowny minister Michael Stübgen (CDU) na posedźenju krajnych radow z wyšimi měšćanostami Braniborskeje w Podstupimje. Rozsudne pak přiwšěm je, jim eficientne wuměnjenja zmóžnić.

Po słowach Stübgena chcedźa z jednym wokrjesom započeć. Mjeno njeje wón hišće zjawnje wozjewił. Wokoło Grünheidy we wokrjesu Wódra-Sprjewja su tři wokrjesy hižo signalizowali, zo chcedźa w tej naležnosći hromadźe dźěłać. W bliskosći dźě elektroawtotwarc Tesla­ wotpohladuje nowu fabriku twarić.

Wokrjesy su sej přezjedne, zo maja so na přichad fachowcow přihotować. Kaž Michael Stübgen připowědźi, wutworja hač do lěća z centralnym zarjadom za wukrajnikow w Eisenhüttenstadće wuměnjenja, wupokazać tych ludźi, kotřiž nimaja dowolnosć, w kraju přebywać. To by wokrjesy wolóžiło.

Žadaja sej spěšny rozsud w CDU

Montag, 24. Februar 2020 geschrieben von:

Strona křesćanskich demokratow při wólbach w Hamburgu dale wosłabnyła

Berlin (dpa/SN). Po přesłapjacym wólbnym wuslědku za CDU při wólbach Hamburgskeho měšćanskeho parlamenta žadaja sej wodźacy křesćanscy demokraća spěšny rozsud nastupajo dalši kurs strony a jězbneho plana za kanclersku kandidaturu. „Wuslědk dyrbjał nam signal być skónčnje wotućić, dokelž wo wjele dźe“, rjekny jedyn z móžnych kandidatow za předsydu CDU, zwjazkowy minister za strowotnistwo Jens Spahn, powěsćerni dpa. W tym zwisku wón naliči: „To je Hamburg, to je Durinska, to su wuslědki naprašowanjow, to je połoženje zwjazkoweje CDU.“ Ministerski prezident Schleswigsko-Holsteinskeje Daniel Günther namołwješe w sćelaku ZDF, zwjazkowa CDU dyrbjała nětko ručež móžno wotewrjene prašenja rozrisać. Günther mjenowaše nawodnistwo CDU a runje tak kurs strony w Durinskej, hdźež njeje poměr k Lěwicy přeco hišće jasny. Podobnje wupraji so jeho kolega z Posaarskeje Tobias Hans.

Jenož rěčeć a rěčeć?

Montag, 24. Februar 2020 geschrieben von:
Wyskacy wólbni dobyćerjo SPD po wčera­wšich wólbach Hamburgskeho měšćanskeho parlamenta njemóža jasny trend zakryć: Při wšěch wólbach krajnych sejmow minjeneho čas na zapadźe a wuchodźe stej CDU runje tak kaž SPD spochi wolerjow zhubiłoj. Tež Hamburgska SPD je wčera nimale sydom procentow porno zašłym wólbam přisadźiła, byrnjež wo wonych 39 procentach druhdźe jeno sonić móhli. Chutnje starosćić pak dyrbi so CDU. Najšpatniši wuslědk w stawiznach Němskeje dyrbjał w Berlinje kaž šok skutkować a nowe energije budźić. Što pak słyšimy? Tam chcedźa sej „chwile brać“ a wo nowym nawodnistwje „w mustwje“ rozsudźić, snano w lěću, snano nazymu, snano klětu. Předsydka bjez idejow, kandidaća bjez zmužitosće a kanclerka – kaž přeco – bjez komentara. Bych sej zmužity rozsud přał. Za tym pak njewupada. Tuž w Berlinje dale rěča a rěča, a wolerjo so dale wotwobroćeja. Marko Wjeńka

ISS wostanje dale w swětnišću

Montag, 24. Februar 2020 geschrieben von:

Moskwa (dpa/SN). Mjezynarodna swětnišćowa stacija (ISS) móže po hódno­ćenju ruskeho swětnišćoweho zarjada Roskosmos hišće hač do lěta 2030 bjez wulkich poćeženjow w swětnišću wostać. „Stacija funguje a tomu budźe tež hišće dalše dźesać lět tak“, zdźěli šef Roskosmosa Dmitrij Rogozin minjeny pjatk statnej agenturje RIA Nowosti. Najebać to, zo njeje hišće doskónčneho rozsuda hladajo na přichod ISS, su so potrjechene kraje na to dojednali, zo ma stacija 400 kilometrow nad zemju samo hač do lěta 2030 dźěłać.

ISS je mjeztym dwaceći lět w swětnišću. Hač do lěta 2024 Američenjo a Rusojo miliardy drohi projekt dale planuja. Po­dlěšić zhromadnu misiju, wo tym hižo dlěje rěča. Jedne z prašenjow je, hač techniski staw stacije podlěšenje scyła dowola. Wšako je material tež raz přetrjebany. To wšak prawidłownje přepytuja, Rogozin wujasni. Najnowše wuslědki přepytowanja maja srjedź lěta předležeć.

ISS je najwjetši wot čłowjekow twarjeny objekt w kosmosu, wobhospodarjeny wot mjezynarodneje kooperacije 16 krajow a pjeć swětnišćowych agenturow.

Mjenje plajtow

Montag, 24. Februar 2020 geschrieben von:
Drježdźany (dpa/SN). Ličba předewza­ćelskich plajtow w Sakskej je jasnišo wo­teběrała hač w cyłoněmskim přerězku. Po cyłkownje 838 předewzaćelskich insol­wencach w lěće 2018 su loni hišće 690 zličili, hospodarska dataja Criftbürgel zdźěla. To je 17,7 procentow mjenje. Hladajo na cyłkownu ličbu zwrěšćenych firmow leži Sakska pod cyłoněmskim trendom: Mjeztym zo je po wšej Němskej z 10 000 firmow 58 insolwencu přizjewić dyrbjało, bě jich w Sakskej jeno 47. Najwjace plajtow bě loni w Berlinje.

To a tamne (24.02.20)

Montag, 24. Februar 2020 geschrieben von:

Sobujěducy ptačk w Mnichowskej podzemskej železnicy je w interneće tójšto originelnych komentarow zbudźił. We wideju je widźeć, kak mały kakadu na kolenje swojeho wobsedźerja sedźo w podzemskej sobu jědźe. Něchtó z komentatorow měni: „Nadźijomnje ma ptačk pjeluški.“ Dalšim je kakadu dopokaz, zo so „kontrolerojo dźeń a lěpje tarnuja“, zo bychu čornojězdźerjow lepili.

Žortnje myslene přispomnjenje prezidenta awstriskeje hospodarskeje komory Haralda Mahrera na Wienskim Operowym balu je kritiku komunalnych politikarjow zbudźił. Žurnalistam bě Mahrer rjekł, zo pije w swojej wosobnej loži na balu „jenož mineralnu wodu, dokelž zlutniwje z čłonskimi přinoškami wobchadźa“. We Wienje su rozhorjeni, dokelž je Mahrer drohu ložu wotnajał, ze zjawnymi srědkami.

Nowy Zeleny wobchod nastawa

Freitag, 21. Februar 2020 geschrieben von:
Na Budyskej Sukelnskej 13 ma předsyda wokrjesneho zwjazka Budyšin Zwjazk 90/Zeleni Jens Bitzka tuchwilu ruce połnej dźěła. Po spušćenju stareho Zeleneho wobchoda zapósłanče Sakskeho krajneho sejma Franziski Schubert při tachantskej cyrkwi nastawa tuchwilu nowy běrow zapósłancow Valentina Lippmanna a Lucie Hammecke. Nowe rumnosće su dwójce tak wulke kaž stare a skića lěpše wumě­njenja za zarjadowanja. W běhu měrca regionalny wobydlerski běrow oficialnje wote­wru, w meji chce tam nowy zapósłanc Zelenych dr. Daniel Gerber prěni přednošować. Běrowowy nawoda wostanje Jens Bitzka. Foto: SN/Hanka Šěnec

Pozitiwna bilanca Serbskeho sejma

Freitag, 21. Februar 2020 geschrieben von:

Drježdźany (SN). Serbski sejm je prěnje lěto skutkowanja „prěnjeho swobodnje woleneho zastupnistwa Serbow“ pozitiwnje bilancował. Kaž w zdźělence sejma rěka, su „žadanja parlamenta z wobstatkom loni wujednaneho koali­ciskeho zrěčenja sakskeho knježerstwa“. To nastupa mjez druhim „poskitk dia­loga, rozšěrić samopostajenje serbskeho ludu, připóznać serbšćinu jako druhu cuzu­ rěč, zmóžnić kubłanje na maćernorěčnym niwowje a Serbow naležnje do strukturneje změny zapřijeć.“

Dale zapósłancy wčera w rumnosćach krajneje nowinarskeje konferency Sakskeho krajneho sejma podšmórnychu, zo „běchu rozmołwy z Domowinu hla­dajo na wuzwolenje čłonow serbskeje ra­dy­ wuspěšne“. Nimo toho je sejm zwjazkowe knježerstwo namołwjał, na runinje UNO „wujednanu normu zakładnych prawow narodnych mjeńšin ILO 169 hišće w aktualnej legislaturje ratifikować“. Mjeńšinowy sekretariat w Berlinje je tele žadanje wobkrućił. Sejmikar dr. Měrćin Krawc wuzběhny, zo je „kulturna a kubłanska awtonomija lěpša hač tuchwilne derje měnjene cuzopostajenje“.

Tesla smě štomy dale pušćeć

Freitag, 21. Februar 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Z protestom běchu wobswětoškitarjo docpěli, zo njesmě Tesla za planowanu fabriku nachwilnje žane štomy pušćeć. Wyše zarjadniske sudnistwo Berlin-Braniborska pak je wčera próstwu dweju wobswětoweju zwjazkow wotpokazało, lěs zachować. Wobzam­knjenju sudnistwa njehodźi so znapřećiwić. Zwjazkaj matej postupowanje Tesle za njezakonske, dokelž twar fabriki hišće doskónčnje přizwoleny njeje. Wot dźensnišeho ranja přebywataj dwaj wobswětoškitarjej w lěsu na dotal njepostajeny čas.

Dojednanje njejasne

Brüssel (dpa/SN). Politikarjo a fachowcy 27 krajow Europskeje unije su cyłu nóc wo kompromisu nastupajo etat wuradźowali a njejsu so hač do ranja doskónčnje dojednali. Hač na tuchwilnym wosebitym wjeršku rozrisanje nańdu, njeje jasne. Wjeršk je so hižo wčera wječor z wulkimi diferencami započał. Tak njejsu sej wobdźělnicy hač donětka přezjedni, kelko, hač scyła a za čo ma EU pjenjezy wudać. Dojednać so je wosebje ćežko, dokelž hladajo na brexit britiske přinoški pobrachuja.

W Hamburgu njedźelu wola

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte