Nowe protesty w Rumunskej

Montag, 13. August 2018 geschrieben von:

Bukarest (dpa/SN). Znowa su tysacy wobydlerjow Rumunskeje wčera wječor přećiwo z jich wida koruptnemu socialno­liberalnemu knježerstwu protestowali. Protesty so bjez rozestajenjow dźensa w rańšich hodźinach zakónčichu.

Před sydłom knježerstwa w Bukaresće demonstrowaše něhdźe 10 000 ludźi, w Cluju-Napoce a Sibizu zeńdźe so 1 000 přećiwnikow knježerstwa a w Iasi je so 2 000 wobydlerjow na demonstracijach wobdźěliło. Ličba so tuž porno minjenym dnjam pomjeńši.

W rozkorje wo justicnej reformje žadaše sej justicna komisarka Europskeje unije Věra Jourová wot rumunskeho knježerstwa, zo ma swoje plany cofnyć. Naćiski wohrožeja njewotwisnosć sudnikow a wobmjezuja kompetency statnych rěčnikow. Runje tak podrywaja dowěru zjawnosće do justicy. Protesty, loni spočatk lěta prěni raz přewjedźene, měrja so přećiwo zakonjam, kotrež chce rumunske knježerstwo přichodnje změnić. Kaž kritikarjo měnja, profituja z nich přede­wšěm prominentni politikarjo.

Ratarjo njejsu banki

Montag, 13. August 2018 geschrieben von:
Němske knježerstwo rozmysluje wo podpěrje ratarjam, kotřiž ze swojim zawodom pod tuchwilnej suchotu ćerpja. Podpěru maja woni tež nuznje trěbnu, wšako liča mnozy ze špatnymi žnjemi, abo hižo nětko njewědźa, kak maja na přikład swoje howjada w zymje picować. Najprjedy pak chce zamołwita ministerka dokładne ličby wočaknyć. Nimo toho wona samo twjerdźi, zo ratarjo, kotřiž nětko do wuskosćow přińdu, hižo do toho derje hospodarili njeběchu. Ja mam to za hotowu lózyskosć. Jako před něšto lětami banki derje hospodarili njeběchu, je jim knje­žerstwo z miliardami eurow wupomhało. To žane wulke ličenje trěbne njebě. Wot jednoho dnja na druhi tu pjenjezy běchu. Po­dobnje bě z awtowej industriju. Hdyž pak na wsy jednory ratar, kiž so sobu wo naš wšědny chlěb stara, ekstremneho wjedra dla pomoc trjeba, da wězo wšo trochu dlěje traje. Bohužel ratarski zawod žana banka njeje. Marian Wjeńka

Do zastojnstwa zapokazana

Montag, 13. August 2018 geschrieben von:
Generalny abt cistercienskeho rjadu Mauro-Guiseppe Leporu z Roma je pjatk Gabrielu Hesse do noweho zastojnstwa zapokazał. Wona je nětko 44. abatisa klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje. Na benedikciji w klóšterskej cyrkwi wobdźělichu so tež mnohe wosoby zjawneho žiwjenja, mjez druhim sakski ministerski prezident Michael Kretschmer, jeho předchadnik Stanisław Tilich a zapósłanc krajneho sejma Alojs Mikławšk (wšitcy třo CDU), kiž je zdobom předsyda Kruha pře­ćelow klóštra Marijineje hwězdy. Mjez dalšimi hosćimi běchu tež mnozy Serbja. ­Nowa abatisa wobroći so tež z někotrymi serbskimi słowami na přitomnych. Gabriela Hesse bě 1981 do klóš­tra zastupiła a je jón wot kónca apryla 2017 komisarisce nawjedowała, dokelž bědotalna abatisa Philippa Kraft klóšter a rjad wopušćiła. Lětsa spočatk junija su knježny konwenta Gabrielu Hesse za nowu nawodnicu wu­zwolili. Foto: Rafael Ledźbor

To a tamne (13.08.18)

Montag, 13. August 2018 geschrieben von:

Swoju kačku za zhubjenu přizjewili su zamołwići Lipšćanskeje opery pola policije. Žołta pomolowana něhdźe meter wulka twórba steješe na Augustusowym naměsće a je za operu wabiła. Policija tuž zjawnje za spakosćenej kačku pytaše, a wjacori swědcy so přizjewichu. Přistajeni opery móžachu ju nětko pola měšćanskeje čisćernje wotewzać. Tamniši sobudźěłaćerjo běchu ju mjenujcy sobu wzali, dokelž njezawěsćena na wodźe wodomjeta płuwaše. To operje zdźělić pak woni skomdźichu.

Wjewjerčka je muža w Karlsruhe tak zaměrnje přesćěhała, zo wón zadwělowany policiju zawoła. A jako zastojnicy přijědźechu, ta přeco hišće za mužom běhaše. Přesćěhańca hakle přesta, jako bě zwěrjatko tak wučerpane, zo sej wusny. Zastojnicy pak tukachu, zo pytaše młoda wjewjerčka za nowej domiznu. Kaž zwěrinoškitarjo pisaja, młode wjewjerčki ludźi přesćěhaja, hdyž su wuhłódnjene abo hinašeje pomocy potrěbni.

Njewjedra haćenja zawinili

Freitag, 10. August 2018 geschrieben von:

Offenbach (dpa/SN). Njewjedra su w dźělach Němskeje wčera a dźensa w nocy wulke haćenja zawinili. Wosebje na zapadźe a sewjeru Němskeje měješe wohnjowa wobora njeličomne zasadźenja, přede­wšěm spowalanych štomow dla. Zdźěla­ běchu železniske čary na sewjeru hišće dźens dopołdnja njewužiwajomne. Wčera­ wječor dyrbjachu tam samo ně­kotre wotrězki awtodróhow nachwilnje zawrěć. W Braniborskej, Durinskej, Saksko-Anhaltskej a Sakskej njejsu njewjedra žane wulke škody zawostajili.

Zasudźa nadpad na bus

New York/Sanaa (dpa/SN). Generalny sekre­tar António Guterres je nalět na šulski bus ze znajmjeńša 50 mortwymi wčera w Jemenje zasudźił. Wopory běchu hłownje dźěći a młodostni. Guterres žada­ sej njewotwisne a spěšnje přepytowanje nadpada, za kotryž je wojerske zwjazkarstwo pod nawodom Sawdi-Arabskeje zamołwite. Wšitke strony w jemenskim konflikće měli so wo to prócować, žanych ciwilistow a žane ciwilne objekty do wojerskich jednanjow njezapřijeć.

Njewužiwaja kubłanske šansy

Horcota a suchota stej w Sakskej po prěnim trochowanju tudyšeho ratarskeho mini­ster­stwa škody we wobjimje 308 milionow eurow zawiniłoj. Daty posrědkowachu nětko zwjazkowemu hospodarskemu ministerstwu. Zakład trochowanja su informacije statistiskeho krajneho zarjada. Tak wučinjeja straty w rólnistwje 215 milionow eurow a w produkciji picy za skót 93 milionow eurow. Foto: dpa/Jan Woitas

Piloća stawkuja

Freitag, 10. August 2018 geschrieben von:
Frankfurt n. M. (dpa/SN). Piloća irskeho předewzaća Ryanair dźensa we wjacorych europskich krajach – w Němskej, Šwedskej, Irskej, Belgiskej a Nižozemskej – stawkuja. Předewzaće je tuž z 2 400 planowanych lětow štyrista šmórnyło. Ćežišćo je Němska, hdźež wodźerjo lětadłow 24 hodźin dźěło złoža. Tu je zjednoćenstwo Cockpit 250 lětow wotprajiło, předewšěm w rańšich hodźinach. W běhu dnja pak startowachu někotre, kotrež běchu z njestawkowacych krajow přilećeli. Po cyłej Europje je něhdźe 55 000 pasažěrow potrjechenych, na wšě 42 000 z nich w Němskej, a to wosrjedź dowoloweho časa. Woni mějachu składnosć, lět překnihować abo sej pjenjezy za tiket wupłaćić dać. Piloća běchu stawk dźensa rano­ w třoch zahajili a chcedźa jón jutře rano w samsnym času zakónčić.

Žane nowe rjadowanje?

Freitag, 10. August 2018 geschrieben von:
Berlin/Brüssel (dpa/SN). Komisija EU wotpokazuje nowe rjadowanje płaćenja dźěćaceho pjenjeza do europskeho wukraja. Přiměrić płaćenja žiwjenjatrěbnym wudawkam na bydlenskim městnje dźěsća njeje zakaza diskriminacije dla w europskich prawach nihdźe předwidźane, zdźěli rěčnica komisije dźensa powěsćerni dpa. Město toho měli znjewužiwanju sylnišo zadźěwać, štož sej tež Němska žada­. Wyši měšćanosta Duisburga Sören Link (SPD) žada sej změnu socialnych zako­njow w Němskej. Pozadk toho je rekordna ličba wukrajnych přijimarjow dźěćaceho pjenjeza. W juniju je na wšě 268 336 dźěći dźěćacy pjenjez dóstało, kotrež we wukraju bydla. Wot lońšeho je to­ rozrost wo 10,4 procenty.

Rusojo maja dlěje dźěłać

Freitag, 10. August 2018 geschrieben von:

Připowědźena rentowa reforma ludnosć rozbudźa

Moskwa (ČŽ/K). Ludnosć Ruskeje federacije tuchwilu ničo bóle njerozbudźa hač reforma rentoweho systema, kotruž bě knježerstwo Dmitrija Mjedwjedjewa připowědźiło, z psychologiskim wotmysłom za čas swětowych mišterstwow w kopańcy. Jedna wěc při tym emocije wosebje zapyrja, a to wotpohlad, zwyšić zastupnu starobu do renty. Starobu muži wo pjeć lět wot 60 na 65 lět, tu žonow samo wo wosom lět, wot 55 na 63 lět. Zo je to prěnje zwyšenje rentoweje staroby w Ruskej po lěće 1932, nima drje w swěće runjeća.

Scyła žane prašenje njeje, zo je reforma rentoweho systema w kraju-hobru na kóždy pad trěbna, jónu z demogra­fiskich přičin a nic naposledk z hospodarskich nuznosćow. Tak dźě je přerězna žiwjenska staroba wobydlerstwa za čas knježenja Wladimira Putina, potajkim wot 2005 sem, přerěznje wo dźesać lět přiběrała, za ruske poměry hotowy dźiw. Na druhej stronje je administraciji dale a ćešo – tež we wuskutku sankcijow USA a zapada – rentowu pokładnju pjelnić z dosahacymi srědkami.

Měli hromadźe dźěłać

Freitag, 10. August 2018 geschrieben von:
Připućowarjo z wukraja wumysleja sej dźěći, kotrež scyła nimaja, a dóstawaja tež tu w Němskej dźěćacy pjenjez. To je powěsć, kiž bu wčera šěrjena a kotraž je tój­što kritiskich hłosow wuwabiła. Fi­nancielna škoda za Němsku je hoberska. Prašam so, čehodla němske a europske zarjady hromadźe njedźěłaja? Dotal ma kóždy wobydler sam próstwu wo płaćenje dźěćaceho pjenjeza swójbnej kasy stajić. Poprawom předleža daty dźěći tohorunja přizjewjenskim zarjadam gmejnow a městow. Kak to we wukraju rjaduja, nje­wěm, daty pak měli so na někajke wašnje přepruwować hodźeć. Jenož wopismo narodźenja njedosaha. Njepředleža-li žane dokładne informacije wukrajnych zarjadow, njeměła Němska pjenjez wupłaćić. Zhromadna syć europskich zarjadow ze zakładnymi datami wobydlerjow by dźěło tudyšich hamtow a přepruwowanje in­for­macijow wobydlerjow njesměrnje woló­žiła. Bianka Šeferowa

Anzeige