Hišće wjace sněha a wjetši strach lawinow

Mittwoch, 09. Januar 2019 geschrieben von:
Mnichow (dpa/SN). Wjedrowe połoženje w Bayerskej a Awstriskej na mnohich městnach ludźi přiběrajcy wohroža. Po tym zo běchu wčera we wjacorych dźělach kraja najwyši warnowanski schodźenk před lawinami wukazali, su tute pasmo dźensa dale rozšěrili. Riziko, zo so wulke lawiny pušća, je jara wulke, zdźěli rěčnik awstriskeho katastrofoweho škita. Dźensa ličachu w Awstriskej a Bay­erskej z wjele nowym sněhom a dalšimi za­wrjenymi dróhami. We wjacorych gmejnach su mjeztym katastrofowy staw wukazali. Zamołwići namołwjeja domoródnych a turistow, na wěstych městnach wostać, zaraćenja chutnje brać a so nje­trjebawšich aktiwitow wonka wzdać.

Nahrawanja wuhódnoćene

Mittwoch, 09. Januar 2019 geschrieben von:

Bremen (dpa/SN). Po nadpadźe na Bremenskeho krajneho předsydu AfD Franka Magnitza přepytuja zamołwići podhlada strašneho ranjenja ćěła dla. Na­hrawanja wobstražowanskeje kamery wokoło městna njeskutka pokazuja, kak so dwě wosobje 66lětnemu wotzady bližitej. Třeća wosoba běžeše trochu zdalena. To zdźěli wčera wječor statne rěčnistwo. Jedyn z njeznatych wopor wotzady biješe, na čož Magnitz pady. Zapósłanc AfD w zwjazkowym sejmje poćerpje při tym sylnje krawjacu ranu na hłowje. Na to třo skućićeljo ćeknychu.

„Njemóžachmy na widejomaterialu zwěsćić, zo bu retl wužiwany“, zdźěli rěčnica policije. Bremenska AfD bě spočatnje twjerdźiła, zo su njeznaći Magnitza z drjewjanym retlom bili, doniž njeje tón do womory padnył. Hač běchu sku­ćićeljo na wideju spóznać, nochcyše po­licija z taktiskich přičin přeradźić.

Zeleni za „nowu zhromadnosć“

Mittwoch, 09. Januar 2019 geschrieben von:

Nawodnistwo strony dwudnjowske posedźenje přewjedło

Frankfurt n. W. (dpa/SN). Bližace so wólby třoch krajnych sejmow w Durinskej, Sakskej a Braniborskej běchu hłowna tema wčerawšeho a dźensnišeho posedźenja zwjazkoweho předsydstwa Zelenych w Frankfurće nad Wódru. Jako hosći běchu sej dźiwadźelnika Charlyja Hübnera („Polizeiruf“) a dalšich kulturnikow wuchodneje Němskeje přeprosyli. Na planje stejachu wjacore wobzamknjenja nastupajo bórzomne wólby Europskeho parlamenta.

We wuchodoněmskich krajach maja Zeleni dotal wo wjele mjenje přiwisnikow hač na zapadźe. To ma so z politiku „noweje němskeje zhromadnosće“ změnić. Při tym chcedźa so Zeleni w prěnim rjedźe za wurunanje žiwjenskich wobstejnosćow na wuchodźe a zapadźe kaž tež za dokładne předźěłanje popřewró­toweho časa zasadźeć.

Salvini pola Kaczyńskeho

Mittwoch, 09. Januar 2019 geschrieben von:
Waršawa (dpa/SN). Pjeć měsacow do wólbow Europskeho parlamenta je so italski prawicarski nutřkowny minister Matteo Salvini dźensa we Waršawje z nawodu pólskeje knježaceje narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć Jarosławom Kaczyńskim zetkał. Tež zetkanje z pólskim nutřkownym ministrom Joachimom Brudzińskim bě planowane. Po informacijach italskich medijow planuje Salvini zwjazk euroskeptikarjow, ke kotrymž Kaczyński słuša. Salvini chce, zo sej tónle zwjazk wjetšinu w Strasbourgu zdobudźe, zo by EU změnić móhł.

To a tamne (09.01.19)

Mittwoch, 09. Januar 2019 geschrieben von:

Nowy stan dóstał je před sto lětami załoženy šwicarski „Circus Knie“. Dźakowano crowdfundingej móže so na tradicije bohate předewzaće nětko z nowym stanom na turneju podać. Nimale 500 fanow bě minjene štyri měsacy ně­hdźe 226 000 eurow znosyło. Nowy stan chcedźa na zahajenju turneje 21. měrca nad Zürichskim jězorom poswjećić. Swójba Knie wjedźe cirkus mjeztym w sedmej generaciji.

Prěni króć woči wočinił je młody běły mjedwjedź w Berlinskim zwěrjencu, pjeć tydźenjow po porodźe. Wot zwěrjenca wozjewjene wobrazy pokazuja mjedwjedźatko z wotewrjenymaj wočomaj při maćeri. Zo by dorost trěbny měr měł, jón sobudźěłaćerjo dotal jeno ze zatwarjenymi kamerami a mikrofonami wobkedźbuja. Spočatk februara chcedźa młodźo prěni króć lěkarsce přepytować.

Sakska by wosebje potrjechena była

Dienstag, 08. Januar 2019 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). We wuchodnej Němskej běchu hódnotu domskeho abo ležownosće posledni raz lěta 1935 postajili. To ma so nětko změnić. Sakska pak widźi w planach ze zwjazkoweho financneho ministerstwa wulki problem. W Drježdźanach tuž wot přisłušneho ministra Olafa Scholza (SPD) namjetowany model zakładneho dawka wotpokazuja. „Naš swobodny stat by wot toho wosebje po­trjecheny był, dokelž mamy wjacore wulkoměšćanske kopjenišća, zwjazane z wuchodoněmskimi jednotnymi hódnotami lěta 1935“, rjekny sakski financny minister Matthias Haß (CDU) powěsćerni dpa w Drježdźanach. Za problematiske wón ma, zo złožuje so model Scholza hłownje na nettowu zymnu podruž. Wšako knježa bjeztoho w městach tuchwilu debaty přewysokeje podruže dla.

Po słowach Haßa je nowowobličenje tak mjenowanych jednotnych hódnotow za Saksku z postupom hódnoty wo wjace hač pjećinu zwjazane. Kóžda komuna drje móže swoje postajene dawki dele korigować. Haß boji so přesunjenych poćeženjow w systemje z negatiwnym wuskutkom nastupajo financne zarunanje.

Policija podhladneho zajała

Dienstag, 08. Januar 2019 geschrieben von:

Wiesbaden (dpa/SN). Po masiwnym internetnym nadpadźe na politikarjow a prominentne wosoby je policija 20lětneho w srjedźnej Hessenskej zajała, kaž zwjazkowy kriminalny zarjad we Wiesbadenje zdźěla. Po informacijach powěsćernje dpa je młody muž mjeztym njeskutk wob­šěrnje přiznał. Jeho bydlenje běchu wčera přepytali. W běhu dnja chcychu w padźe masoweho kradnjenja wosobinskich datow na nowinarskej konferency nadrobnosće zdźělić.

Přećiwo spekulantam

Berlin (dpa/SN). Šef posłužboweho dźěłarnistwa ver.di Frank Bsirske zwjazkowe knježerstwo namołwja, z planowanym noworjadowanjom ležownostneho dawka přećiwo spekulantam pódy postupować. „We wulkich městach kaž Berlinje su knježace poměry njeakceptabelne“, rjekny Bsirske powěsćerni dpa. Pozadk je wulka nuza na bydlenskich wikach, a fachowcy z tym njeliča, zo so wona změni. Płaćizny bydlenjow po wšej Němskej su loni wo 8,2 procentaj rozrostli.

Wulka koalicija wuradźowała

Z prawosławnej žarowanskej swjatočnosću su so dźensa w ruskim Magnitogorsku z woporami zahubneje płunoweje katastrofy rozžohnowali. Při rozbuchnjenju płuna bě so na silwesterskim dnju cyły zachod dźesaćposchodoweho domu sypnył a 39 ludźi do smjerće storhnył. Industrijne město Magnitorsk ma 400 000 wobydlerjow. Foto: dpa/Ilja Moskowjec

Politikar AfD ćežko zranjeny

Dienstag, 08. Januar 2019 geschrieben von:

Bremen (dpa/SN). Njeznaći su zapósłanca zwjazkoweho sejma a Bremenskeho krajneho předsydu AfD Franka Magnitza nadpadnyli a ćežko zranili. Po informacijach policije běchu so wjacori zakukleni njedaloko dźiwadła na Goethowym naměsće do Magnitza dali. Tón bě so tam do toho na nawolětnym přijěću města wobdźělił a bě po puću domoj. Policija wuchadźa z politisce motiwowaneho njeskutka. Policajski statny škit a Bremenske statne rěčnistwo jón nětko přepytujetej. Politikarjo su zludani.

Kaž Bremenska AfD zdźěla, běchu njeznaći Magnitza z retlemi nadběhowali. Politikar leži ćežko zranjeny w chorowni. Rěčnik wokrjesneho zwjazka mjenowaše njeskutk „pospyt morjenja“. Policija prosy swědkow wo pomoc.

Wjace zarjadow na wuchod

Dienstag, 08. Januar 2019 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za naležnosće wuchodnych zwjazkowych krajow Christian Hirte so za to wupraja wjace institucijow Zwjazka w nowych zwjazkowych krajach zasydlić, zo by so wuchod zesylnił.

„Wulka prezenca stata ze swojimi zarjadnišćemi a zarjadami je wuměnjenje za to, zo maja ludźo dowěru do tutoho stata“, rjekny parlamentariski statny sekretar w hospodarskimi ministerstwje powěsćerni dpa. „Hladajo na zasydlenje zarjadow na wuchodźe dyrbimy so polěpšić. Tuchwilu je tam jara mało zwjazkowych institucijow. Hladajo na brunicowe kónčiny móhł to wažny mozaikowy kamušk za perspektiwu być.“

Wot zwjazkoweho knježerstwa zasadźena wuhlowa komisija ma hač do spočatka februara móžny puć k skónčenju zmilinjenja brunicy we Łužicy předstajić. Při tym stajnje zaso wo tym rěča, tam wjace zwjazkowych zarjadow zaměstnić. Hirte skedźbni w tym zwisku na to, zo bu „w Lipsku zwjazkowy zarjad za dalokodróhi w tutej legislaturnej dobje zaměstnjeny. To pak dawno hišće njedo­saha.“

Anzeige