Zahaja regionalne konferency

Mittwoch, 04. September 2019 geschrieben von:

Saarbrücken (dpa/SN). Tři měsacy po tym zo je so Andrea Nahles jako nawodnica SPD zastojnstwa wzdała, přewjedźechu dźensa w Saarbrückenje prěnju z cyłkownje 23 regionalnych konferencow, na kotrychž maja so móžni naslědnicy bazy strony předstajić. Mjez nimi je tež Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens, kiž zhromadnje z Flensburgskej koleginu Simonu Lange wo hłosy čłonow wabi. Po konferencach prašeja so sobustawow online abo z listom, w decembru chcedźa wo nawodnistwje rozsudźić.

Pjenjezy za murju dóstał

Washington (dpa/SN). Ministerstwo za zakitowanje w USA je po rozprawach medijow prezidentej Donaldej Trumpej ně­hdźe 3,6 miliardow dolarow za twar murje k Mexiku přewostajiło. Pjenjezy su wzate z cyłkownje 127 hižo wobzamknjenych projektow a maja za 280 kilometrow murje dosahać. Demokraća postupowanje jako njezamołwite wótrje kritizuja, dokelž rani prawo wo rozrjadowanju budgetow a škodźi narodnej wěstoće.

Proša Angelu Merkel wo pomoc

Pólska: Gesty wujednanja njedosahaja

Mittwoch, 04. September 2019 geschrieben von:

Waršawa (dpa/SN). Dwaj dnjej po wopominanju wudyrjenja Druheje swětoweje wójny we Waršawje je społnomócnjeny pólskeho knježerstwa za reparacije Arkadiusz Mularczyk žadanje swojeho kraja za wotškódnjenjom potwjerdźił. Němska njeje Pólsku hač do dźensnišeho za škody we wójnje wotrunała, rjekny Mu­larczyk wčera sćelakej TVP Info. Njedosaha, wo wodaće prosyć a winu za złóstnistwa přiznać. „Za škody dyrbi so Pólskej płaćić. Na to budźemy konsekwentnje dopominać.“

Na wopominanskich swjatočnosćach 1. septembra składnostnje nadpada němskeje Wehrmachty na Pólsku, štož bě zdobom spočatk Druheje swětoweje wójny, bě zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier we Wielunje a Waršawje Pólsku wo wodaće za teror Němskeje we wójnje prosył.

Chaos w parlamenće perfektny

Mittwoch, 04. September 2019 geschrieben von:
London (dpa/SN). Britiski premierminister Boris Johnson chce próstwu wo nowowólby zapodać, jeli jemu zapósłancy zadźěwaja, za brexit bjez zrěčenja so zasadźić. Johnson chce tak mjenowany no-deal-brexit na zakładźe zakonja zakótwjeny měć. Chaos je nětko perfektny, dokelž započa parlament wčera bjez při­zwolenja knježerstwa wo zakonju jednać, na zakładźe kotrehož móžno njeje hač do 31. oktobra EU wopušćić, njepředleži-li EU žane zrěčenje. Planowany zakoń předwidźi, zo ma Johnson próstwu wo přesunjenje brexita zapodać, njeje-li hač do 19. oktobra wotpowědne zrěčenje ratifikowane. Próstwje měło potom wšitke tamne 27 statow EU přihłosować. Johnson pak nochce dalše dlijenje a nadźija so nowowólbow. Hišće dźensa wječor móhli zapósłancy parlamenta wo próstwje britiskeho premiera wothłosować, štož budźe ćežko. Wčera wječor je konserwatiwny zapósłanc Phillip Lee z pro­testa přećiwo politice Johnsona brexita dla frakciju knježerstwa demonstratiwnje wopušćił a so opoziciji přizamknył.

Wolerjow AfD wróćo zdobyć

Mittwoch, 04. September 2019 geschrieben von:

Debata wo wobchadźenju z prawicarskopopulistiskej stronu

Berlin (dpa/SN). Po wólbnych wuspěchach AfD w Braniborskej a Sakskej jewja so přiběrajcy hłosy w druhich politiskich stronach, kotrež maja za wopačny puć, wot wolerjow a sympatizantow tuteje strony so raznje wotmjezować. Městopředsyda FDP Wolfgang Kubicki rjekny, zo „njebudźe hižo dosahać, AfD wumjezować a wočornić“. Frakciska předsydka Lěwicy Sahra Wagenknecht wobžaruje wotcuzbnjenje swojeje strony wot teje woršty wolerjow a dawa Lěwicy sobuwinu na sylnym rozmachu AfD.

CDU a SPD běštej při wólbach krajneju sejmow masiwnje hłosy zhubiłoj, móžetej pak we wšelakich konstelacijach zaso ministerskeho prezidenta stajić, socialdemokraća w Braniborskej a křesćanscy demokraća w Sakskej. AfD bě so we woběmaj krajomaj z wulkim wotstawkom jako druha najsylniša móc etablěrowała. Wot toho časa debatuja, kak z prawicarskimi populistami wobchadźeć.

Kuzłać dyrbiš móc ...

Mittwoch, 04. September 2019 geschrieben von:

W tym padźe je słowo „kuzłać“ přiměrjene. Štóž z maturantow so mjenujcy bjez ćežow internetnje wo studijne městno požada, tón móže – tak znajmjeńša so zda – kuzłać. Přizjewjenske portale so požadarjej hakle krok po kroku wotwěraja. Za tych, kotřiž serbsce rěča a chcedźa so na přikład z wučerjom stać, su zadźěwki wyše. Wšako maja namakać přidatny kašćik, w kotrymž nakřižikuja, zo serbšćinu wobknježa. Derje je, zo móža maturanća přerězk matury wo 1,0 zwyšić, hdyž poprawny za numerus clausus njedosaha. Poskitk sakskeho knježerstwa, kotryž pomha sej kwalifikowany serbskorěčny dorost zdobyć. Zabyć pak njeměli na to, zo trjebamy w Serbach při wšěch mjenowanych lěpšinach dobrych fachowcow. Z mjenowanej pomocu stata stanu so na te wašnje tež młodźi ludźo wučerjo, kotřiž maja wučerjenje w kreji, tež hdyž censury wo tym njeswědča. A tež to mam za ku­zło. Na dobro wšěch! Milenka Rječcyna

To a tamne (04.09.19)

Mittwoch, 04. September 2019 geschrieben von:

Gumijowa atrapa hłowy krokodila drje přińdźe bórze do měšćanskeho muzeja badensko-württembergskeho Kirchheima unter Teck. Atrapa symbolizuje dny trajacy wopačny alarm srjedź junija. Te­hdy je město wjacore jězory we wokolinje zawrěło, po tym zo běchu ludźo twjerdźili, zo su krokodile we wodźe. Tež jako so jedyn tajki jako atrapa wukopa, ludźo dale wo nich rěčachu. Gumijowy krokodil je tuž jako „dźěl měšćanskich stawiznow“ wažny za muzej města.

Noweho sobuwobydlerja na swojim dźěłowym městnje ma wot najnowšeho britiski premierminister Boris Johnson. Na Downing Street čisło 10 w Londonje bydli wotnětka młody Jack-Russell-terrier. Johnson bě 15 tydźenjow stareho psa ze swojej přećelku Carrie Symonds ze zwěrjatownje přiwzał. Pos ma wšak so nětko z kocorom Larryjom jako dawnym wobydlerjom Downing Street 10 aranžować.

Mocyměrjenje brexita dla

Dienstag, 03. September 2019 geschrieben von:

London (dpa/SN). W zwadźe wo wustupje Wulkeje Britaniskeje z EU bjez zrěčenja je so dźensa dotal njesłyšane mocyměrjenje mjez knježerstwom a parlamentom započało. Opozicija a skupina něhdźe 20 rebelow konserwatiwneje knježerstwoweje frakcije chcetej premierministra Borisa Johnsona nuzować, zo swój dotalny kurs brexita změni a dobu wustupa podlěši. Johnson to wotpokazuje a chce kraj najpozdźišo 31. oktobra z EU wjesć, z abo bjez zrěčenja.

Čłonojo strony rozsudźa

Rom (dpa/SN). Wažny termin to po puću k nowemu italskemu knježerstwu: Čłonojo populistiskeho hibanja Pjeć hwězdow mějachu dźensa hač do 18 hodź. chwile, internetnje wo móžnej koaliciji ze socialdemokratiskej stronu PD a z njestronskim premierom Giuseppu Contu na čole wothłosować. W padźe pozitiwneho wuslědka chcył Conte hižo jutře nowe knježerstwo předstajić. Koaliciske jednanja su wulkich wobsahowych rozdźělow dla wobćežne.

Wobydlerjo protestowali

Ludźo na wuchodnym pobrjohu USA hotuja so na přichad hoberskeho hurrikana „Dorian“. Tak škitaja škleńčane fasady swojich domow z drjewjanymi platami, kaž tule w Charlestonje w staće South Carolina. Ludźo su namołwjeni kónčinu wopušćić. Na Bahamaskich kupach je sej njewjedro pjeć smjertnych woporow žadało a wjele škody zawostajiło. Foto: dpa/Curtis Compton

Woleni zapósłancy

Dienstag, 03. September 2019 geschrieben von:
Nowemu Sakskemu krajnemu sejmej ze serbskeho sydlenskeho ruma přisłušeja jako direktnje wuzwoleni zapósłancy Frank Peschel (AfD, wk 52), Alojs Mikławšk (CDU, wk 53), Timo Schreyer (AfD, wk 54), Doreen Schwietzer (AfD, wk 55), Marko Šiman (CDU, wk 56) a Roberto Kuh­nert (AfD, wk 57, SN rozprawjachu) a z mandatom přez krajnu lisćinu swojeje strony Patricia Wissel (CDU), Franziska Schubert (Zeleni), Mirko Schulze a Antonia Mertsching (wobaj Lěwica).

Pólska chwalena, Němska šwikana

Dienstag, 03. September 2019 geschrieben von:

Waršawa (dpa/SN). Wiceprezident USA Mike Pence je přiběrajcy wuske poćahi Zjednoćenych statow Ameriki k swojemu pólskemu partnerej w NATO wu­zběhnył a zdobom Němsku kritizował. „Pólska je jedyn z našich najwažnišich zwjazkarjow a je so z wažnym akterom w globalnych naležnosćach stała“, rjekny Pence wčera we Waršawje, po tym zo bě jeho statny prezident Andrzej Duda přijał. Pence chwaleše Pólsku, kiž bě so zawjazała dwaj procentaj swojeho nutřkokrajneho bruttoprodukta za brónjenje wudać, a kritizowaše Němsku, kotraž tón zaměr njespjelnja. Mike Pence Polakam w tym zwisku přilubi, zo smědźa hižo bórze bjez wizuma do USA pućować, štož je wjelelětne přeće Polakow.

Prezident USA Donald Trump Němsku stajnje zaso kritizuje. Město toho zo by wjace pjenjez za wójsko wudała, přepokazuje Němska miliardy eurow za płun do Ruskeje a so na to spušća, zo ju USA w padźe wójny zakituja, Trump šwika. Poćahi mjez USA a Němskej su so pod Trumpom dramatisce wochłódnili.

Anzeige