Z wulkim awtowym kranom su dźensa dopołdnja znjezboženu lokomotiwu njedaloko badensko-württembergsko Freiburga zaso na kolije stajili. Nakładny ćah zrazy minjenu nóc do sto tonow ćežkeje betonoweje platy, kotraž bě z mosta na kolije padnyła. Při tym je 51lětny lokomotiwnik žiwjenje přisadźił. Móst chcychu kónc tydźenja spotorhać. Wotpowědne přihotowanske dźěła běchu hižo přewjedli. Policija njezbožo přepytuje. Čara mjez Freiburgom a Baselom je zawrjena. Foto: dpa/Patrick Seeger

Podstupim (dpa/SN). W Braniborskej płaći wot wčerawšeho pokutny katalog nastupajo naprawy k wobmjezowanju koronawirusa dla. „Najwjace wobydlerjow Braniborskeje wšak je spóznało, kak trěbne naprawy k wobmjezowanju zjawneho žiwjenja su, zo hodźało so dalše rozšěrjenje strašneho koronawirusa spomalić“, rjekny ministerka za strowotnistwo Ursula Nonnemacher (Zeleni). Katalog pokiwow předwidźi pokuty hač do 25 000 eurow. „Mamy přeco hišće mału ličbu njepowučomnych, kotřiž prawidła dale ranja“, rjekny nutřkowny minister Michael Stübgen (CDU). Nowy katalog nětko pokazuje, kak drohe móže to być.

Štóž so najebać zakaz na zjawnym zarjadowanju wobdźěli, tomu hrozy pokuta 50 do 500 eurow. Zarjadowarjo dyrbja z pokutu 500 do 2 500 eurow ličić. Štóž minimalny wotstawk 1,50 metrow njedodźerži, móhł samo hač do 500 eurow płaćić. Wobydlerjo Braniborskeje smědźa wot póndźele tydźenja jenož hišće sami abo z přiwuznymi ze samsneje domjacnosće abo z jednej cuzej wosobu we wotstawku 1,50 metrow k nim/k njej po puću być.

Wjetšina ludźi naprawy wita

Freitag, 03. April 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Wjetšina wobydlerjow Němskeje po najnowšim naprašowanju krizowy management zwjazkoweho knježerstwa w zwisku z koronakrizu wita. Cyłkownje 72 procentow ludźi je z nim přezjednych abo jara přezjednych, 19 procentow mjenje a wosom procentow scyła nic. Tež powšitkownje zhladuja wobydlerjo pozitiwnje na kabinet: 63 procentow je aktualnje spokojom abo jara spokojom z dźěłom knježerstwa, 28 procentow wjace hač minjeny měsac. Naprašowanje přewjedli su w nadawku telewizije ARD.

Bywša justicna ministerka Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) wupraja so za to, wobstejace wobmjezowanja ručež móžno zaso zběhnyć. Hewak hroža „chutne strachi za naš prawniski stat a zakładne prawa“, rjekny wona Passauskim nowinarjam. Towaršnostne a hospodarske žiwjenje je nuznje trěbne.

PiS dale na wólbach wobstawa

Freitag, 03. April 2020 geschrieben von:

Pólska knježaca strona chce wothłosowanje najebać koronakrizu přewjesć

Waršawa (dpa/SN). Dobre pjeć tydźenjow do wólbow prezidenta chce narodnokonserwatiwna knježaca strona Prawo a sprawnosć (PiS) epidemije koronawirusa dla wólbne prawo změnić a wšitkim wólbokmanym zmóžnić z listom wolić. Wotpowědny naćisk zakonja je PiS tele dny w parlamenće zapodała, kaž po­wěsćernja PAP rozprawja. Hinak hač w Němskej nimaja w Pólskej dotal žane powšitkowne prawo na listowe wólby.

Wótry wołojnik (03.04.20)

Freitag, 03. April 2020 geschrieben von:
Kuchinski hermank ŠNAK

Busy a železnicy bjez dochodow

Freitag, 03. April 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Wobmjezowanja kontaktow koronakrizy dla so tež na wobchadne předewzaća sylnje wuskutkuja. Pola jednotliwych jězdźenkow a měsačnych kartow su dochody wo 70 do 90 procentow woteběrali, zdźěla zwjazk wobchadnych předewzaćow Němskeje. Wone wučinjeja hewak połojcu wšitkich dochodow. „Mamy 90 procentow mjenje pasažěrow“, rozłožuje hłowny jednaćel Oliver Wolff. „Za mnohe wobchadne předewzaća su hospodarske sćěhi pobrachowacych dochodow dla hižo nětko zahubne.“ Nětko měło so spěšnje rozrisać, kak hodźeli so straty wurunać. W normalnych lětach wučinja předań jězdźenkow něhdźe połojcu dochodow bliskowobchada, zbytk přinošuja komuny.

Minjene tydźenje běchu so ludźo hóršili, zo su wobchadne předewzaća poskitki redukowali a zo su na přikład podzemske železnicy w městach přepołne. Tak njemóža ludźo wěstotny wotstawk dweju metrow dodźeržeć. „Rozumimy hněw hosći. Tójšto předewzaćow pak personalnje tuchwilu na hranicy dźěła“, Wolff podšmórnje. To wuskutkuje so mjez druhim w běrowach a porjedźernjach.

To a tamne (03.04.20)

Freitag, 03. April 2020 geschrieben von:

„Bayerska skrótši lětnje prózdniny“. Tale WhatsApp-powěsć, zwjazana z manipulowanej titulnej stronu tydźenika Der Spiegel, je 1. apryla tójšto njeměra zbudźiła. Tři tydźenje wjace šule, zo bychu koronapandemije dla wupadnjenu wučbu nachwatali, to bě mnohim hororowa informacija. Zestajał bě ju nan w Mnichowje, kiž chcyše swoje tři dźěći nastróžić. Te pak trjebachu jenož někotre sekundy, zo bychu aprylski žorćik spóznali.

Klawnojo w chorownjach, kotřiž běchu małych pacientow na dźěćacych stacijach a w hladarnjach dotal zwjeseleli, pokazuja swoje pryzle a žorty wotnětka w interneće. „Chcemy pacientow pohonjeć, zo njejsu same a zo jich při wustrowjenju podpěrujemy“, zdźěla towarstwo klinikowych klawnow w Berlinje. Woni su za dźěło z dźěćimi wosebje wukubłani a skutkuja wot lěta 2003 w medicinskich zarjadnišćach.

„Tuchwilna politiska nalada nam wotpowěduje“

Donnerstag, 02. April 2020 geschrieben von:

Strona SSW chce so sama wo mjeńšinowe naležnosće w zwjazkowym sejmje w Berlinje starać (1. dźěl)

Mjeńšinowe naležnosće w němskim parlamenće zastupować a tohodla ke klě­tušim wólbam zwjazkoweho sejma­ ze swójskimi kandidatami nastupić, chcył Južnoschleswigski wolerski zwjazk (SSW). Poprawom chcyše strona danskeje mjeńšiny w Schleswigsko-Holsteinskej we wobłuku štyrjoch regio­nalnych konferencow poziciju čłonstwa wo tajkim wulkim předewzaću zwěsćić. Hačrunjež dyrbješe poslednja tajka 12. měrca w Husumje koronawirusa dla wupadnyć, je směr dotal třoch přewjedźenych konferencow jasny­: Wjetšina přitomnych sobustawow so za to wupraja, zo SSW k wólbam zwjazkoweho sejma 2021 nastupi. To dyrbi nětko jenož hišće stronski zjězd wobzamknyć.

Zaso wjace natyknjenych

Donnerstag, 02. April 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). W Němskej je ličba z koronawirusom natyknjenych w běhu 24 hodźin znowa jasnje rozrostła. Roberta Kochowy institut rěči wo 73 522 inficěrowanych, 872 ludźi je dotal na sćěhi wirusa zemrěło. Wot epidemije wosebje po­trjechene su Bayerska, Badensko-Württembergska a Sewjerorynsko-Westfalska. W tym zwisku je so zwjazkowy strowotniski minister Jens Spahn (CDU) přećiwo tomu wuprajił naprawy zběhnyć, kotrež rozpřestrěće wirusa spomaleja.

Hižo 5 000 mortwych w USA

Washington (dpa/SN). W USA je so ličba na koronawirus zemrětych na 5 000 powjetšiła. Wjace hač 215 000 ludźi je so po informacijach Uniwersity Johnsa Hopkinsa z wirusom natyknyło. Wosebje potrjechena je metropola New York z nimale 2 000 mortwymi. Tam su mjeztym započeli, prowizoriske chorownje twarić a we wobstejacych přidatne łoža nastajeć. USA su kraj z najwjace wobkrućenymi infekcijemi po wšěm swěće.

Pruwuja skutkownosć škita

Stadło dźiwich kašmirskich kozow je sej minjene dny w krizy koronawirusa dla britiske městačko Llandudno na sewjeru Walesa zdobyło. Přišedši z bliskich horow dundaja wone nětko po nimale wuludnjenym měsće. Wobydlerjo, kotřiž su epidemije dla ­doma, dyrbja přihladować, kak kozy runje sadźene štomiki před šulu a kerčiny před domami žeru. Foto: dpa/Peter Byrne

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte