SPD hotuje so na zjězd

Donnerstag, 05. Dezember 2019 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Dźeń do napjeće wočakowaneho stronskeho zjězda SPD w Berlinje su dźensa hišće raz dokument wobdźěłali, kotryž ma prěni połčas wulkeje koalicije CDU/CSU a SPD bilancować. Stronske předsydstwo chcyše naćisk w běhu dnja schwalić. Přichodnaj předsydaj socialdemokratow Saskia Esken a Norbert Walter-Borjans běštaj naćisk z prezidijom strony předźěłałoj. Wočakuja, zo so přiwisnicy wulkeje koalicije na kóncu přećiwo pesimistam w stronje přesadźa.

Wotsadźenje woprawnjene

Washington (dpa/SN). Wjacori profesorojo prawniskich wědomosćow su prezidentej USA Donaldej Trumpej w kongresu přeńdźenja wumjetowali, kotrež bychu jeho wotsadźenje woprawnili. Trump je swoje zastojnstwo na dobro wosobinskich lěpšin znjewužiwał, za čož měli jeho wotsadźić, rjekny Noah Feldman z Harvardskeje uniwersity w justicnym wuběrku. Demokraća Donaldej Trumpej wumjetuja, zo je ukrainskeho prezidenta Zelenskeho nuzować chcył, přepytowanja přećiwo Trumpowemu kontrahentej Joewej Bidenej zahajić.

Wušo hromadźe dźěłać

Generalny stawk francoskich dźěłarnikow přećiwo rentowej reformje je dźensa železniski wobchad kraja zlemił. Demonstranća zaraćichu zdobom wažne dróhi, štož wjedźeše ke chaotiskim poměram, kaž tule njedaloko města Dunkerque. W běhu dnja běchu­ wulkozarjadowanja we wjacorych městach planowane. Je to najwjetša tajka akcija minjenych lět. Foto: dpa/Marc Demeure

Přez stronske mjezy na dobro Serbow dźěłać

Donnerstag, 05. Dezember 2019 geschrieben von:

Budyšin (SN/MkWj). Bywši zapósłanc Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje Hajko Kozel je dale rěčnik Budyskeho wokrjesneho zwjazka strony za serbske naležnosće. Delegaća wo­krjesneho zjězda su jeho minjenu sobotu w zastojnstwje wobkrućili. Kozelej je w tym zwisku wosebje wažne, zo je tak zastupnistwo Serbow we wokrjesnym předsydstwje Lěwicy dale zaručene, kaž wón Serbskim Nowinam rjekny.

W swojej funkciji chce so rodźeny Stróžan za to zasadźeć, zo zakładne zhromadne dźěło na dobro Serbow přez stronske mjezy pěstuja, na přikład ze serbskej skupinu w SPD a pola Zelenych. Po tym puću móhli němskich wobydlerjow bóle za serbske temy sensibilizować, wšako woni nutřkoserbske naležnosće njeznaja. Swoje informacije poćahuja ze Sakskeje nowiny abo z němskorěčneje přiłohi SN. Wažne Kozelej tohorunja je, w koaliciskimaj zrěčenjomaj Sakskeje a Braniborskeje zakótwjene serbske naležnosće zwoprawdźić. Tak chce wón tež ministerstwa narěčeć.

Drastiske namjety za lěpšu klimu

Donnerstag, 05. Dezember 2019 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Tempo 120, wyše dawki na diesel, wotstronjenje pawšale za powołanskich dojězdźowarjow, wyšu mawt za nakładne awta: Zo móhła Němska swoje klimowe zaměry we wobchadźe spjelnić, je zwjazkowy wobswětowy zarjad hižo w lěću w internej rozprawje dosć drastiske naprawy namjetował, kaž nowina Süddeutsche Zeitung dźensa rozprawja.

Tak měli wšitke priwilegije wotpadnyć, na přikład pola słužbnych awtow abo pola diesela. Nadróžny popłatk za nakładne awta dyrbi wjele dróši być, pawšala za dojězdźowarjow šmórnjena. Na awtodróhach měli spěšnje limit 120 kilometrow na hodźinu wukazać, w dokumenće rěka. Tak by so dawk na diesel, kotryž ma dotal dawkowe lěpšiny, hač do lěta 2030 wo dobre 70 centow na 1,19 eurow wob liter zwyšił. Bencin by potom 47 centow dróši był.

Dokument běchu po informacijach nowinarjow hižo w juniju zestajeli, jako přihotowaše zwjazkowe knježerstwo klimowy paket. Wozjewili pak jón njejsu. Wobswětowe a wobchadne ministerstwo sej zamołwitosć za zdźěłanje namjetow mjez sobu přisuwatej.

Prawa dźěći w kraju rozdźělne

Donnerstag, 05. Dezember 2019 geschrieben von:

Pomocny skutk UNO połoženje w Němskej analyzował

Berlin (dpa/SN). Prawa dźěći w zmysle konwencije UNO su w Němskej po nowym přepytowanju rozdźělnje zwoprawdźene. Němski dźěćacy pomocny skutk (DKHW) je dźensa wotpowědny „Indeks dźěćacych prawow“ předpołožił. Z nim su přepytowali, kak derje je w zwjazkowych krajach pjeć centralnych prawow dźěći zwoprawdźenych. Při tym dźe wo prawo na kubłanje, na strowotu, na přiměrjeny žiwjenski standard, na wobdźělenje kaž tež wo prawo na wólny čas, hrajkanje a wočerstwjenje.

W konwenciji UNO běchu so čłonske staty swětoweje organizacije před třiceći lětami zawjazali, dźěćom wěste zakładne prawa garantować. Staty su nimo toho přilubili, derjeměće dźěći při wšitkich na nje direktnje wusměrjenych naprawach wosebje wobkedźbować. W Němskej njeje to po informacijach dźěći škitacych organizacijow dotal dosahajcy zwoprawdźene.

To a tamne (05.12.19)

Donnerstag, 05. Dezember 2019 geschrieben von:

Na wósliku dale pućować móhła klimowa aktiwistka Greta Thunberg po puću na swětowu klimowu konferencu w španiskim Madridźe. Nabožne towarstwo španiskeje gmejny njedaloko města To­ledo je to šwedskej aktiwistce poskićiło, přizamkujo so jeje bojej za škit klimy. „Naši předchadnicy su tónle wobchadny srědk wužiwali, a tón klimje najmjenje škodźi.“ 16lětna Thunberg bě wutoru z płachtakom z USA přijěła, zo by lětadło wobešła, a chce nětko dale do Madrida.

Něhdźe 350 wupyšenych hodownych štomikow je Thomas Jeromin w delnjosakskim Rintelnje w swojim domje nastajał, samo w kupjeli a na chódbje. Pyšić započał bě je hižo w awgusće. Material a ideje za to zběra kuchar přez cyłe lěto. Rekordny institut Němskeje je zběrku mjeztym jako­ rekord připóznał, Guinnessowa kniha nic. Wot lěta 2011 je hač do 30 000 eurow za štomiki wudał.

„Wěstotu kraja wohrozył“

Mittwoch, 04. Dezember 2019 geschrieben von:

Washington (dpa/SN). Demokraća w Domje reprezentantow su přeswědčeni, zo „je prezident USA Donald Trump we wobchadźenju z Ukrainu swoje zastojnstwo na hrube wašnje znjewužiwał a tak narodnu wěstotu kraja wohrozył“. To zwěsćeja demokratiscy zapósłancy w rozprawje wuběrka za kontrolu tajnych słužbow. W rozprawje dokumentuja, zo je Trump přepytowanja móžneho wotsadźenja blokował a ćišć na swědkow wukonjał. Běły dom a republikanojo wšitke wumjetowanja wotpokazuja.

Mjenje škódneho płuna

Madrid (dpa/SN). Globalny wustork klimje škodźaceho wuhlikoweho dioksida je po najnowšim přepytowanju tež w lěće 2019 dale přiběrał. Přirunujo z lětami do toho pak je so rozrost wosłabił. To wuchadźa z rozprawy zwjazka slědźerjow „Global Carbon Projekt“. Wědomostnicy liča z rozrostom emisijow wo 0,6 procentow. To by jasnje mjenje było hač loni, jako­ běchu 2,1 procent wobličili. Dyrbjało-li woćoplenje zemje kontrolujomne wostać, ma so wustork škódneho płuna widźomnje pomjeńšić.

Zakoń na dobro Uigurow

Šwedska klimowa aktiwistka Greta Thunberg je wčera po tři tydźenje trajacej jězbje z USA po Atlantiku do Portugala dojěła. W Lissabonskim přistawje porěča wona k swojim přiwisnikam. Greta Thunberg poda so nětko do Madrida na klimowy wjeršk UNO, hdźež wo klimowej změnje wuradźuja. Foto: dpa/Pedro Fiuza

NATO dale wuradźuje

Mittwoch, 04. Dezember 2019 geschrieben von:

London (dpa/SN). Po wčerawšej zwadźe mjez Francoskej a USA k zahajenju jubilejneho wjerška NATO w Londonje su statni a knježerstwowi šefojo 29 čłonskich krajow dźensa dale wuradźowali. Na dnjowym porjedźe stejachu wužadanja přez hobersku wojersku móc Chiny a wot USA žadane zwyšenje wudawkow za brónjenje. Francoski prezident Emmanuel Macron bě wojerskej aliancy před tydźenjemi wobswědčił, zo ma „wote­mrěte mozy“. Na to bě jeho prezident USA Donald Trump nadběhował.

W Londonje su wčera sta ludźi přećiwo wjerškowemu zetkanju NATO a pře­ćiwo Donaldej Trumpej protestowali. Na demonstraciji­ wosrjedź britiskeje metropole sej woni mjez druhim žadachu, atomowe brónje cyle wotstronić.

Kühnert za koaliciju

Mittwoch, 04. Dezember 2019 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Předsyda młodźinskeje organizacije SPD Kevin Kühnert je swoju stronu před njepřemyslenym wupowědźenjom wulkeje koalicije warnował. „Štóž koaliciju wopušći, tón tež dźěl kontrole z rukow da“, rjekny wón Düsseldorfskim nowinarjam. To dyrbjeli delegaća SPD na swojim zjězdźe kónc tydźenja w Berlinje wobkedźbować, hdyž wo swojich žadanjach na koaliciju rozsudźa. „Kóždy rozsud ma hladajo na swoje wuskutki dokładnje pruwowany być“, zwurazni Kühnert, kiž bě dotal jedyn z najraznišich přećiwnikow wulkeje koalicije CDU/CSU a SPD. Zo by knježerstwo dale dźeržało, wot toho wotwisuje, „hač móžetej unija a SPD trajace jednanja wo jednotliwych předewzaćach skónčnje z konkretnym wuslědkom skónčić“.

Anzeige