W hessenskim Limburgu je wčera Lkw do wjacorych při ampli čakacych wosobowych awtow zrazył a je hromadu zestorkał. Dźewjeć­ ludźi so při tym zrani. Po dotal njewobkrućenych informacijach wuchadźa policija z toho, zo jedna so wo terorowy njeskutk. Za wodźidłom pokradnjeneho nakładneho awta sedźeše 32lětny Syričan, kotrehož policija zaja. Foto: dpa/Thorsten Wagner

Protest přećiwo dojednanju

Dienstag, 08. Oktober 2019 geschrieben von:

Kijew (ČŽ/K/SN). Lědma je ukrainske knježerstwo wobzamknyło ruskorěčnemu Donbasej na wuchodźe kraja prawa awtonomije spožčić, to hibaja so tež hižo nacionalistiske mocy, mějo prócowanja prezidenta Wolodimira Zelenskeho za njeakceptabelne přizwolenja napřećo Ruskej.

W Kijewje wotmě so njedźelu prěnja wulka demonstracija z hesłom „Přestać z kapitulaciju“. Na Naměsće njewotwisnosće, tak mjenowanym Majdanje, zhromadźi so na wšěch 10 000 ludźi, je poli­cija trochowała. „Kapitulacija, ně! Am­nestija, ně!“, syły wobdźělnikow wołachu. Transparenty kazachu „Wójna dźe dale“. Pokazowali su tež hesła přećiwo Zelenskemu. „Měr chcemy wšitcy, měr a kapitulacija pak stej dwě wšelakorej wěcy“, rjekny nowinarjam demonstrant, kiž je na Donbasu dwě lěće přećiwo separatistam wojował. „Wozmjemy sej prawo, z bojom pokročować. By-li wójsko jutře wottam cofnyć dyrbjało, bychmy my jeho pozicije přewzali“, warnowaše jedyn z koman­derow bataljona dobrowólnikow Ajdar. Tuta zlě wuwołana jednotka je mnohe wójnske złóstnistwa skućiła.

Seehofer pyta za zwjazkarjemi

Dienstag, 08. Oktober 2019 geschrieben von:

Luxemburg (dpa/SN). Zwjazkowy nutřkowny minister Horst Seehofer (CSU) chcyše dźensa na zetkanju ze swojimi kolegami Europskeje unije w Luxemburgu zwjazkarjow za swoje přechodne rozrisanje nastupajo rozdźělenje w Srjedźnym morju wuchowanych ćěkancow pytać. Z nutřkownymi ministrami Francoskeje, Malty a Italskeje bě so wón njedawno na prěnje zasady dojednał. Nětko chce dalše kraje zdobyć. Kaž pak ze stron nutřkowneho ministerstwa rěkaše, njejsu wočakowanja přewulke.

Naposledk dyrbjachu wuchowani migranća dny dołho na łódźach čakać, dokelž njesmědźachu łódźe přistawy w Italskej abo na kupje Malta wužiwać. Tamnišej knježerstwje sej žadaštej, zo maja ćěkancow po wšej EU rozdźěla. Seehofer rjekny, zo chcył dwanaće do 14 krajow zdobyć, kotrež bychu migrantow přiwzali. Zwólniwosć druhich čłonow EU pak je snadna. Kraje kaž Madźarska a Pólska nochcedźa scyła žanych ćěkancow. Dalše kraje kaž Grjekska abo Španiska maja so hižo za přećežene.

Zajeća w Londonje a druhdźe

Dienstag, 08. Oktober 2019 geschrieben von:

Klimowe protesty we wjacorych města Europy a Awstralskeje přewjedli

Berlin/Amsterdam/London (dpa/SN). K zahajenju klimowych protestow hi­banja Extinction Rebellion je policija w Amsterdamje a Londonje tójšto demonstrantow zajała. W Berlinje je policija wčera wječor započała, demonstrantow z Podstupimskeho naměsta wuhnać a jich zašlahanja wotstronić.

Amsterdamska policija zaja něhdźe 50 demonstrantow, kotřiž běchu wažnu dróhu zašlahali a tam stany nastajeli. Z „ciwilnej njeposłušnosću“ chcychu woni knježerstwo nuzować wjace za škit klimy činić, kaž rěčnik demonstrantow medijam zdźěli. Město bě protestnu akciju­ na tym městnje zakazało.

W Londonje su wobdźělnicy klimoweho protesta nadróžny wobchad britiskeje stolicy nachwilnje zlemili. Wjacore skupiny demonstrantow blokowachu Westminster Bridge a wjacore dróhi knježerstwoweje štwórće. Hižo něšto hodźin po zahajenju akciju je policija wjace hač 20 wobdźělnikow zajała.

To a tamne (08.10.19)

Dienstag, 08. Oktober 2019 geschrieben von:

Přesćěhujo jězdźerja elektriskeho rolera je policajske awto w Berlinje do štoma zrazyło a policistka so snadnje zraniła. Zastojnicy chcychu muža kontrolować, kiž bě je swojim jězdźidłom na chódniku po puću, byrnjež to zakazane było. Muž pak njezasta. Jako policisća jeho přesćěhachu, wón padny. Zo njebychu do njeho zajěli, so jemu wuwinychu, při čimž pak do štoma prasnychu. Jězdźer e-scootera jim pěši twochny.

Zwjazkowa policija je w ćahu muža zajała, za kotrymž hižo po wšej Němskej wjacorych njeskutkow dla pytachu. 42lětny bě bjez jězdźenki w ćahu mjez Kölnom a Bonnom po puću. Při kontroli so wón na železnicarku italsce wottorhny. Jako zastojnicy wotćišć porsta přepruwowachu, so njemało dźiwachu: Z Marokka pochadźacy muž bě pod dwanaće wšelakimi mjenami na ćěkańcy.

Celibat wotstronić?

Montag, 07. Oktober 2019 geschrieben von:

Rom (dpa/SN). Z Božej mšu w katedrali swjateho Pětra w Romje započa so wčera Ama­conasowa synoda katolskeje cyr­kwje. Přichodne tři tydźenje chcedźa biskopja z Južneje Ameriki a druhich kóncow swěta kaž tež rjadnicy a wonkowni fachowcy wo wužadanjach w mjenowanej kónčinje rěčeć. Při tym dźe wo po­­łoženje indigenych ludow kaž tež wo ničenje wobswěta podłu rěki Amaconasa a wo nutřkocyrkwinske naležnosće. Hłowne hesło synody rěka: „Amaconas: Nowe puće za cyrkej a skutkownu ekologiju“. Sylniše pušćenje štomow a hoberske wohenje su w najnowšim času najwjetši tropiski dešćowy lěs do srjedźišća kedźbnosće swětoweho zhromadźenstwa stajili. Bamž Franciskus je hižo před dlěšim časom připowědźił, zo ma bój přećiwo woćoplenju zemje za jedne z ćežišćow swojeho pontifikata. Za to bě lěta 2015 encykliku wozjewił. Hižo do zahajenja synody bě ke kontrowersam wo jeje wobsahach dóšło. Hladajo na pobrachowacych duchownych w Amaconasowej kónčinje běchu namjetowali, indigenych zmandźelenych muži na duchownych wuswjećić.

Zakoń chětro wosłabjeny

Montag, 07. Oktober 2019 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Po informacijach medijow je němske zwjazkowe knježerstwo zakoń wo škiće klimy přirunujo z prěnim planowanjom jasnje wosłabiło. W kónčnym naćisku wobswětoweho ministerstwa, kotryž chcedźa srjedu w kabineće wobjednać, njeje hač do lěta 2040 žadyn narodny zaměr wjace definowany zalutować wuhlikowy dioksid. Tež přilubjenje, zo njebudźe Němska hač do lěta 2050 žane klimje škodźace płuny wustorkować, je chětro wosłabjene.

Chudoba dale přiběra

Düsseldorf (dpa/SN). Njerunowaha mjez dochodami w Němskej po zwěsćenju Instituta za hospodarske a socialne slědźenje dale přiběra a bliži so nowemu rekordej. „Dźeń a wjace ludźi je wot chudoby potrjechenych“, institut zwěsća. Podźěl domjacnosćow, kotrež maja mjenje hač 60 procentow přerěznych dochodow a su tuž po płaćiwej hospodarskej definiciji chude, je wot lěta 2010 do 2016 wot 14,2 na 16,7 procentow rozrostł.

Wjace bróni do wukraja

Liči z nowej žołmu ćěkancow

Montag, 07. Oktober 2019 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Bjez zhromadneho europskeho napinanja hrozy po měnjenju zwjazkoweho ministra za nutřkowne naležnosće Horsta Seehofera (CSU) hižo bórze nowa žołma ćěkancow. „Dyrbimy swojim europskim partneram při kontroli wonkownych mjezow bóle pomhać. Hdyž to nječinimy, dožiwimy žołmu ćěkancow kaž lěta 2015, snano samo hišće wjetšu“ rjekny Horst Seehofer nowinarjam. Wón bě minjeny tydźeń ze zastupnikami knježerstwow w Ankarje a Athe­nje rěčał.

Lěhwa ćěkancow na grjekskich kupach na wuchodźe kraja su dospołnje přepjelnjene. Po informacijach pomocneho skutka UNHCR dósta so jenož w prěnich dźewjeć měsacach lěta 35 848 migrantow do Europy, wjace hač cyłe lěto 2018, jako bě jich 32 494 ćěkancow. W Grjekskej liča hač do kónca lěta z dalšimi 25 000 migrantami.

Jutře chcedźa nutřkowni ministrojo Europskeje unije na swojim wjeršku wo migraciji rěčeć a po móžnosći system rozdźělowanja ćěkancow w EU zdźěłać.

Žadaja sej zasadne změny

Montag, 07. Oktober 2019 geschrieben von:

Fridays for future planuje globalny protestny dźeń w sto městach

Berlin (dpa/SN). Hibanje za škit klimy Fridays for future čorno-čerwjenu koaliciju w Berlinje w zjawnym lisće namołwja, wobzamknjeny klimowy paket zasadnje předźěłać. „Ze směrnicowym dokumentom njeignorujeće jeno přeća statysacow młodych ludźi za žiwjenjahód­- nym přichodom, ale tež namołwy wědomosće a šěrokich worštow towaršnosće“, rěka w pjatk wozjewjenym spisu. Tón měri so na zwjazkowu kanclerku Angelu Merkel (CDU), na fachowych ministrow klimoweho kabineta kaž tež na stronskich nawodow CDU, CSU a SPD.

Mjenowane hibanje připowědźa zdobom globalny protestny dźeń 29. nowembra. Přewjesć chcedźa jón direktnje do swětoweje klimoweje konferency w Chile wot 2. do 13. decembra. Akcije su we wjace hač sto městach po wšěm swěće planowane, kaž organizatorojo zdźě­leja. Nimo klasiskich stawkow su tež „kreatiwne protesty“ předwidźane.

To a tamne (07.10.19)

Montag, 07. Oktober 2019 geschrieben von:

Woprawdźe přećelnje su italscy policisća w Mailandźe reagowali, po tym zo bě paduch šěsćlětnemu šulerjej runje na jeho narodninach koleso pokradnył. Zamknjene koleso bě preč, jako hólc ze šule přińdźe. Wot maćerje přiwołani zastojnicy su hladajo na zadwělowaneho pachoła hnydom pjenjezy zběrali a jemu nowe koleso kupili. Mać bě hnuta: To bě wulke nazhonjenje za mojeho syna: Prěni króć dyrbješe wón dožiwić, zo zło eksistuje. Zdobom je widźał, zo dobro dobudźe. Hólc chce so pozdźišo raz tež z policistom stać.

Najwjetši kirbs pochadźa lětsa z Bayerskeje. Na němskich mišterstwach w Ludwigsburgu bě eksemplar plahowarja Michaela­ Asama ze 687,5 kilogramami najćeši. Druhi najćeši bě z Hessenskeje, třeći z Badensko-Württembergskeje. Dobyćer dósta za swój kirbs tysac eurow. Lońši rekord 916,0 kilogramow pak přiwšěm njeje přewinyć zamóhł.

Anzeige