Wot soboty ideje zapodać

Mittwoch, 29. Januar 2020 geschrieben von:

Serbsku webstronu Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ hišće nachwataja

Wojerecy/Budyšin (SN/at). Sobotu, 1. februara, budźe tak daloko: To zahaji so požadanska faza Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ 2020, wubědźowanja k strukturnej změnje po kóncu wužiwanja brunicy. Wuměnjenja za wobdźělenje su znajmjeńša w němskej rěči internetnje pod www.mitmachfonds-sachsen.de přistupne. Wšitke teksty budu přichodne dny, kaž hižo loni, tež w serbskej rěči wozjewjene. „Smy ćeže z přełožkom měli. Serwisowy běrow za serbsku rěč njeje našu próstwu přiwzał, dokelž njesmě jako posłužbnik komunow komercielnje za nas dźěłać. Smy dalši přełožowanski běrow našli. Hač do 7. februara ma webstrona ze serbskimi wobsahami wudospołnjena być“, wuswětla Uwe Garack, regionalny manager Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ we Wojerecach, w rozmołwje z našim wječornikom.

Brunicowy zakoń schwaleny

Mittwoch, 29. Januar 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Lěto po poručenjach wuhloweje komisije je zwjazkowe knježerstwo dźensa naćisk zakonja wo skónčenju zmilinjenja brunicy schwaliło. Naćisk předwidźi dokładny časowy plan zawrjenja klimje škodźacych brunicowych milinarnjow. Mějićelow milinarnjow chcedźa za dočasne wotpinjenje objektow z cyłkownje štyrjomi miliardami eurow wotškódnić. Wuhlowa komisija bě poručiła, hač do lěta 2038 wšitke brunicowe milinarnje Němskeje zawrěć.

Nowa předsydka frakcije Zelenych

Drježdźany (dpa/SN). Franziska Schubert je nowa předsydka frakcije Zelenych w Sakskim krajnym sejmje. 37lětna w Lubiju rodźena fachowča za financy dósta při wčerawšich wólbach frakcije wšitke dwanaće hłosow. Schubert naslěduje dotalneho předsydu Wolframa Günthera, kiž bě so po swojim powołanju za wobswětoweho a ratarskeho ministra Sakskeje zastojnstwa wzdał. Nowa frakciska předsydka je zdobom rěčnica za serbske naležnosće a wot lěta 2014 zapósłanča.

Spahn namołwja k łahodnosći

Merkel: Wšelake biografije znjesć

Mittwoch, 29. Januar 2020 geschrieben von:

Drježdźanach (dpa/SN). Zwjazkowa kanlerka Angela Merkel (CDU) ludźi na wuchodźe a zapadźe Němskeje namołwja, swoje rozdźělne biografije akceptować. „Něštožkuli smy sej jednorišo a spěšnišo předstajili“, rjekny wona wčera w Drježdźanach na swjedźenskim zarjadowanju k 90. narodninam něhdyšeho sakskeho ministerskeho prezidenta Kurta Biedenkopfa (CDU). Mamy ludźi, kiž maja sej po 30 lětach jednoty Němskeje ćežko pozitiwnu bilancu ćahnyć a kotřiž běchu před 30 lětami hórke změny dožiwić dyrbjeli. Runje tohodla je wažne, „zo sej mjez sobu derje připoskamy a akceptujemy“, zo su žiwjenske nazhonjenja jara rozdźělne.

Zdobom Angela Merkel swojich krajanow pohonjowaše. „Změna płaći móc a zmužitosć,­ žada sej improwizaciju a kreatiwitu a trjeba zwólniwosć a kmanosć, nowe wěcy wuknyć.“ Wot Biedenkopfa móža wšitcy wjele wuknyć, so na nowe wěcy nastajić a njezadwělować, kanclerka rjekny. Wona mjenowaše jubilara doprědka a hinak myslaceho čłowjeka.

Wopory holocausta wopominali

Mittwoch, 29. Januar 2020 geschrieben von:

Berlin/Oranienburg (dpa/SN). Zwjazkowy sejm je dźensa miliony woporow nacionalsocializma wopominał. 75 lět po wuswobodźenju nacistiskeho zaničowanskeho lěhwa Auschwitz staj so zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier a israelski prezident Reuven Rivlin prěni króć zhromadnje na swjatočnosći wobdźěliłoj a k wobdźělenym porěčałoj. Na spočatku dopomni prezident zwjazkoweho sejma Wolfgang Schäuble (CDU) na wopory nacionalsocializma.

Steinmeier a Rivlin běštaj so minjeny tydźeń zhromadnje na zarjadowanju k wopominaju holocausta w israelskim wopomnišću Yad Vashem wobdźěliłoj. Tam smědźeše so Steinmeier jako prěni zwjazkowy prezident Němskeje słowa jimać.­ A je so w narěči jasnje k winje Němskeje na holocausće wuznał.

Komunalna naležnosć?

Mittwoch, 29. Januar 2020 geschrieben von:
Serwisowy běrow za serbsku rěč we Wojerecach dobre štwórć lěta dźěła. Jako posłužbnik komunow w serbskim sydlenskim rumje Sakskeje wažny nadawk spjelnja. Wšako dźe wo to, w mnohich wosebje němsko-serbskich komunach našu maćeršćinu zaso zaměrnišo wužiwać. Dokelž nimaja tam hižo wobydlerjow-serbšćinarjow, je jim tale wěcywustojna rěčna podpěra jara spomóžna. Prawje je, zo financuje Swobodny stat Sakska běrow z hornca serbskeje komunalneje pawšale. Aktualny přikład pak da mje wo tym rozmyslować, što za „komunalnym“ tči: Wojerowski běrow njeje nadawk přiwzał, serbskorěčne přełožki za webstronu noweho lětnika Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ wobstarać, dokelž nima to za komunalnu naležnosć. Z toho wurosće prašenje, hač je jenož to komunalneho razu, štož gmejny, města abo wokrjesaj tam přełožować dadźa. Abo słuša tež to k tomu, štož ma z tamnišim žiwjenjom činić? Axel Arlt

Nižozemscy wojacy zwučuja w Hornjej Łužicy

Mittwoch, 29. Januar 2020 geschrieben von:

Wuskidź (CK/SN). Na třělnej čarje čo. 8 wojerskeho zwučowanišća Hornja Łužica pola Wuskidźe bě minjene dny chětro wótře. Nadawk wojakow tankoweho bataljona 414 rěkaše: mechanizowane mocy přećiwnika zničić, bjeztoho zo swójski škit zanjechaja. Zwučowali su to ze štyrjomi tankami typa Leopard 2, w kóždym z nich bě wobsadka štyrjoch wojakow. Třěleli su na atrapy pozdatneho njepřećela, pak stejo pak jěducy. Nimo toho zwučowachu na druhich čarach z ručnymi brónjemi třěleć a škričkować.

Hakle před třomi lětami běchu dwunarodowy tankowy bataljon 414 nastajili. Projekt „Taurus“ je „dospołnje nowa dimensija zhromadneho dźěła we wobłuku NATO“, rozłožuje komandant, podpołkownik­ Hagen Ruppelt. Zaměr je zhromadne zwučowanje měšanych wobsadkow tankow. Wšitkim wobdźělenym je to „wšědnje nowe wužadanje“. Rozdźělne zakonske rjadowanja, dźěłoškitne předpisy, zakonje wo dźěłowych a wotpočnjenskich časach kaž tež wjele druheho ma so wobkedźbować. Jednotki hotuja so na swoje klětuše zasadźenje w Litawskej.

To a tamne (29.01.20)

Mittwoch, 29. Januar 2020 geschrieben von:

Z oficialnym protestom je so italske knježerstwo pola němskeho knježerstwa hóršiło, dokelž dyrbješe ministerski prezident Giuseppe Conte na skupinskim wobrazu wobdźělnikow konferency wo Libyskej w Berlinje w druhim rynku stać. „To bě zmylk němskeho protokola“, rjekny Conte wčera w italskej telewiziji. We wideju je widźeć, kak italski premier za městnom w prědnim rynku pyta, skónčnje pak dyrbi do druheho.

Wosrjedź kuchnje stejo wostało je awto w Eifeli, po tym zo bě murju domskeho přerazyło. 64lětny bě na nahłej dróze po puću a chcyše naprawo wotbočić. Z dotal njeznateje přičiny pak jědźeše runje dale, přełama płót, zjědźe do murje, přerazy ju a wosta w kuchni stejo. 69lětny wobsedźer domu, kiž tam runje w kuchni kofej warješe, so na zbožo jenož­ na noze zrani.

Kurt Biedenkopf słuša k tym (zapado-)­ ­němskim politikarjam, kotřiž běchu hižo do nowowu­two­rjenja Swobodneho stata Sakskeje nazymu 1990 Serbow wopytali. Jako načolny kandidat CDU zetka wón zastupjerjow našeho ludu w Budyskim Serbskim domje. Wusko zwjazane z jeho mjenom je wu­two­rjenje Załožby za serbski lud. Na jubilara, kiž swjeći dźensa dźewjećdźesaćiny, so někotři Serbja dopominaja.

Kurta Biedenkopfa, chětro małeho, ale mudreho a zrěčniweho profesora, hižo wot nazymy 1990 bliže znaju, zaćahnywši jako zapósłanc do krajneho sejma. Štyri lěta sym so te­hdy husćišo z nim we wěstej distancy abo cyle blisko zetkawał – a to nic jenož na přijećach w statnej kencliji abo na koncertach w Semperowej operje a dru­hdźe, hdźež jemu dru­hdy ruku stłóčich abo jenož strowjo přinygnych. Biedenkopf přeco, hdyž so mje dohlada, kedź­bliwje ze šibałym a přećelnym nygnjenjom wotmołwi, druhdy mje tež sam z ruku ­a zdwórliwym postrowom powita.

Předewšěm w chutnych debatach w plenumje a w kulturnym a medijowym wuběrku sejma sym so z nim samo „kocorował“. Jako rěčnik za kulturu, medije­ a serbske naležnosće najsylnišeje opoziciskeje frakcije w krajnym parlamenće sym husćišo jónu politiku CDU a jeje knježerstwa na polomaj medijow a kultury zjawnje a druhdy dosć wótrje rozskubał.

Chinjanka wirus sobu přinjesła

Dienstag, 28. Januar 2020 geschrieben von:

Mnichow (dpa/SN). Prěni króć su w Němskej infekciju z nowym wirusom Corona zwěsćili, kotryž zawinuje schorjenje płucow. Muž ze Starnbergskeho wokrjesa njedaloko Mnichowa je so z wirusom natyknył. Jeho lěkuja na izolaciskej staciji. Po prěnich informacijach je Chinjanka muža natyknyła. Wona bě na dalekubłanju w firmje Webasto w Starnbergskim wokrjesu w Hornjej Bayerskej była a je drje wirus sobu přinjesła, kaž powěsćernja dpa rozprawja.

Merkel Morawieckeho přijała

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je dźensa pólskeho ministerskeho prezidenta Mateusza Morawieckeho na rozmołwu přijała. Wona witaše jeho w kanclerskim zarjedźe. Na dnjowym porjedźe wuměny myslow stejachu temy kaž brexit a nowy etat Europskeje unije. Wobkedźbowarjo wočakowachu, zo budźetaj tež nowy pólski zakoń wo disciplinowanju sudnikow rozjimać. Zjawnosć po rozmołwje informować njebě­ planowane.

Duda do Israela přeprošeny

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte