Přećiwo alkoholizmej

Montag, 10. August 2020 geschrieben von:

Waršawa (B/SN). Biskopska konferenca Pólskeje wěriwych namołwja tónle měsac so alkohola wzdać. „Alkoholizm po­trjechi wjetšinu pólskeje ludnosće, ale w towaršnosći so problem lědma zjawnje jewi“, praji rěčnik biskopskeje kon­ferency. Cyrkej přeje sej měsac strózbosće a wočakuje, zo biskopja to podpěraja. Alkoholikarjo sami sej zwjetša wjace pomhać njemóža, tež přiwuzni trjebaja pomoc. „Fachowcy definuja alkoholizm jako kompleksnu a lesćiwu chorosć z rozdźělnymi formami a symptomami“, wurěčnik wujasnja. W lěće 2011 wozjewi swětowa strowotniska organizacija WHO rozprawu wo wužiwanju alkohola na swě­će. W Pólskej pije jednotliwc 12,5 litrow čisteho alkohola wob lěto. Přerězk na swěće leži pola šěsć litrow. Němcy lětnje­ 11,8 litrow čisteho alkohola pija.

Kemše wšědnje w interneće

Miliony na dobro Libanona

Montag, 10. August 2020 geschrieben von:

Paris (dpa/SN). Na mjezynarodnej konferency darićelow na dobro Libanona su 252,7 milionow eurow nazběrali. To zdźěli francoski prezidialny zarjad po widejowej konferency. Francoski prezident Emmanuel Macron bě konferencu zhromadnje ze zastupnikami UNO nawjedował. Němska přinošuje něhdźe 20 milionow eurow. Libanon ma po zahubnym rozbuchnjenju w Beiruće wosebje wulke hospodarske problemy.

Ministraj wotstupiłoj

Beirut (dpa/SN). Po přiběracej roznjemdrjenosći zahubneje detonacije w Beiruće z wjele mortwymi a zranjenymi dla libanonske knježerstwo dźeń a bóle chabła. Wčera staj dwaj ministraj wotstupiłoj. Ministerski prezident Hassan Diab spyta dalšich ministrow pohnuć, zo w knježerstwje wostanu. Knježerstwo kraja je rozpušćene, hdyž wjace hač třećina wšitkich 30 ministrow swoje zastojnstwo złoži. Wčera su sta ludźi přećiwo knježerstwu protestowali, dokelž by so po jich měnjenju katastrofje zadźěwać hodźało.

SPD zhromadnje z Lěwicu?

Berlin (dpa/SN). Wonkowny politikar Zelenych Jürgen Trittin je hroženja ze sankcijemi ze stron USA přećiwo přistawej Sassnitz-Mukran noweho płunowoda Nord Stream 2 dla „hospodarsku deklaraciju wójny“ mjenował. „Tajkich hrožacych listow přećiwo němskim předewzaćam je mjeztym wjac hač dosć“, rjekny Trittin powěsćerni dpa. Hroženje republikanskich senatorow přećiwo přistawej je po europskim a mjezynarodnym prawje ilegalne. „Nutřtykanje USA do suwerenity Němskeje a Europskeje unije je dotal njesłyšanu agresiwitu docpěło, kotruž njesměmy sej dlěje lubić dać.“ Předewzaća, kotrež su z projektom zaběrane, trjebaja škit před tutymi „wildwest“-metodami.

Jürgen Trittin zwjazkowe knježerstwo namołwja, politiku wahanja skónčić. „Němska a EU dyrbjałoj robustnu wotmołwu na zadźerženje USA namakać. K tomu móhło hroženje ze swójskimi sankcijemi słušeć, na přikład import ­frackingoweho płuna z Ameriki.“

Lukašenko wólby pječa dobył

Montag, 10. August 2020 geschrieben von:

Minsk (dpa/SN). Wólbna komisija w Běłoruskej je statneho prezidenta Aleksandera Lukašenka za dobyćerja wčerawšich prezidentskich wólbow deklarowała. 65lětny je 80,23 procentow wšitkich hłosow dóstał, kaž dźensa z Minska rěkaše. Přećiwnica Lukašenka Swjetlana Tichanowskaja dósta porno tomu jeno 9,9 procentow, wólbna komisija zdźěli. Tichanowskaja je mjeztym připowědźiła, zo wólbny wuslědk njepřipóznaje. Jeje přiwisnicy běchu hižo minjenu nóc přećiwo Lukašenkej protestowali, wumjetujo jemu wólbne wobšudnistwo. Policija reagowaše z wodomjetakami a ze sylzopłunom. Tójšto demonstrantow je zajała.

Wólbne wobdźělenje w bywšej sowjetskej republice ze 6,8 milionami wólbo­kmanych wučinješe 84 procentow.

Po cyłej Běłoruskej bě wčera wječor k masiwnym protestam a zražkam z policiju dóšło. Opozicija na to skedźbnja, zo je Tichanowskaja w někotrych wólbnych lokalach cyle jasnje dobyła. Lukašenko bě hižo do wólbow připowědźił, zo chce zastojnstwo na kóždy pad wobchować.

Do šule z nahubnikom abo nic

Montag, 10. August 2020 geschrieben von:

W dalšich zwjazkowych krajach podawaja zaso prawidłownu wučbu

Podstupim (dpa/SN). Ze škitnymi naprawami přećiwo koronawirusej su dźensa w třoch dalšich zwjazkowych krajach nowe šulske lěto zahajili. Po tym zo běchu so minjeny tydźeń šulerjo w Mecklenburgsko-Předpomorskej a Hamburgu nawróćili, wot dźensnišeho tež na šulach Schleswigsko-Holsteinskeje, Berlina a Braniborskeje zaso žiwjenje knježi.

W Schleswigsko-Holsteinskej chcedźa po móžnosći wšitkim z 363 000 šulerjow prezencnu wučbu poskićeć. Kubłanska ministerka Karin Prien (CDU) rěči wo znowazahajenju prawidłowneje wučby pod wuměnjenjemi korony. Ministerstwo šulerjam a wučerjam nuznje radźi, prěnjej tydźenjej w šuli škit za hubu a nós wužiwać – tež we wučbje. Rjadownje 1. do 6. lětnika su z toho wuwzate. Powšitkownu winowatosć wužiwanja nahubnika kaž w druhich krajach Prien wotpokazuje.

Zrudny wjeršk

Montag, 10. August 2020 geschrieben von:
Zo je poměr mjez Němskej a USA na historisce špatnym niwowje, samo na sebi ničo noweho njeje. Nowe hroženja USA přećiwo zamołwitym Sassnitzsko-Mukranskeho přistawa su jeno zrudny wjeršk wuwića, kotrež je so z nastupom prezidenta USA Donalda Trumpa započało. Mje pak tež reakcija němskeho zwjazkoweho knježerstwa zrudźa. Wone tomu přihladuje, kak so Washington njehańbiwje do naležnosćow našeho kraja tyka a firmam hrozy, dokelž to nječinja, štož USA chcedźa. Politikarjo so boja, zo sej Trump potom cła za němske awta žada. Tuž radšo mjelča. Namjetuju, zo wukazamy sankcije přećiwo USA. Jako prěnje bych ameriskim łódźam zakazał wony płun do Europy wozyć, kotryž w USA přez fracking wudobywaja a 6 000 kilometrow přez morjo woža. Trumpej bych zdźělił, zo njeje tu wjace witany a zo ma swojich wojakow najspěšnišo domoj zwołać. Ale za to drje hinaše knježerstwo trjebamy. Marko Wjeńka

To a tamne (10.08.20)

Montag, 10. August 2020 geschrieben von:

Kak dźiwne powšitkowne połoženje w USA tuchwilu je, pokazuje tež aktualna sudniska zwada mjez koncernom Apple Inc. a ameriskim IT-małopředewzaćom Prepear. Přičina rozkory je, zo móhli wužiwarjo – znajmjeńša po měnjenju kompjuteroweho giganta – firmowej loze zaměnić, kaž pisaja na fachowym portalu golem.de. Symbol Apple je jabłuko, Prepearowa značka je krušwa.

Dźewjećlětna fachowča za chemiju je ze swojoraznym wukonom w Pakistanje zapis do Guinnessoweje knihi rekordow docpěła. Mjeztym je wona w swojej ­domiznje chětro sławna. Natalja Najam z wuchodopakistanskeho Lahore bě w běhu dweju minutow a 24 sekundow wšitke chemiske elementy periodoweho systema přirjadowała, z čimž bě sydom sekundow spěšniša hač dotalna mějićel­ka rekorda – indiska profesorka.

Baerbock: Koncept pobrachuje

Freitag, 07. August 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN. Předsydka Zelenych Annalena Baerbock je zwjazkowemu knježerstwu komdźenja w přihotach noweho šulskeho lěta wumjetowała. Knježerstwo by do lěća zhromadnje ze zwjazkowymi krajemi kubłanski wjeršk zarjadować a zhro­madne směrnicy definować dyrbjało, kak móhli dźěći šulu w času koronawirusa zaso porjadnje wužiwać, rjekny Baerbock dźensa w rańšim magacinje ARD. „Najwažniše měło być, zo šule docyła wjace zawrjene njejsu.“

Korčmu doskónčnje zawrěli

Berlin (dpa/SN). Najebać razne a zdźěla namócne protesty su scenowu korčmu „Syndikat“ w Berlinskim měšćanskim dźělu Neukölln dźensa doskónčnje zawrěli a wurumowali, po tym zo ju policisća namócnje wotewrěchu. Minjene dny bě tam stajnje zaso k protestam a namócnosćam přećiwo zastojnikam dochadźało, jako woni dźensnišu akciju přihotowachu. Korčma lěwicarskeje sceny hižo dlěje žane wotnajenske zrěčenje wjace nima. 700 policistow bě zasadźenych.

Rozsudźa wo jatych talibanach

Aktiwisća hibanja za klimowu sprawnosć su dźensa zachod rafinerije wolijoweho koncerna Shell w sewjerorynsko-westfalskim Wesselingu zašlahali. Za to běchu so někotři z nich sudej z hesłom „no (S)hell on earth“ („žadyn Shell na zemi“ resp. „žan­a hela na zemi“) přiwjazali. Foto: dpa/David Young

Hišće 600 swobodnych městnow w rjemjesle

Freitag, 07. August 2020 geschrieben von:
Drježdźany (dpa/SN). W kónc awgusta zahajacym so wukubłanskim lěće je dotal w sakskich rjemjeslniskich zawodach hišće­ 600 njewobsadźenych městnow. „Smy sej wěsći, zo móžemy hišće tójšto njerozsudźenych za rjemjeslnisku ka­­rje­ru zdobyć“, rjekny prezident zwjazka sakskich rjemjeslnikow Roland Ermer wčera w Drježdźanach. Zdobom pokaza wón na móžnosć, tež po oficialnym spočatku wukubłanskeho lěta hišće wukubłanje zahajić. Start do dualneho wukubłanja je tež w septembru abo oktobru hišće móžny. „Witani su tohorunja studenća, kiž su so rozsudźili za swojim zbožom w skerje praktiskim rjemjesle w Sakskej pytać“, Ermer rozłoži. Ličba wukubłanskich zrěčenjow w Sakskej woteběra.

Anzeige