To a tamne (09.04.19)

Dienstag, 09. April 2019 geschrieben von:

Do škleńčanych duri rěznistwa zrazył je muž ze swojim awtom w Freitalu. Po dotalnych dopóznaćach sedźeše starši muž za wodźidłom, jako z wozom do zachoda wobchoda prasny. Škleńčana fronta so dospołnje rozbi. Šofer so při njezbožu snadnje zrani. Policija přepytuje, kak je k njezbožu přišło. K starobje muža žane informacije njepředleža.

Do cirkusoweho stana nachwilnje přećahnyli su studenća Techniskeje uniwersity w Braunschweigu. Něhdźe 700 studentow tam wot wčerawšeho wuknje, dokelž hłownu žurlu uniwersity tuchwilu ponowjeja. Čerwjeno-běły stan na terenje wysokeje šule ma dwaj semestraj dołho jako prowizoriske kubłanišćo słužić. „Chcemy wam dźensa magiju konstrukciskeje techniki w stanje zbližić“, rjekny prof. Thomas Vietor. Stan je z internetom a tepjenjom wuhotowany.

Wotwažuja zhromadnosće

Montag, 08. April 2019 geschrieben von:

Tutzing/Magdeburg (B/SN). Nawodźa ewangelskeje a katolskeje cyrkwje Němskeje su zhromadne pozicije we wobchadźe z ćěkancami wuzběhnyli. W diskusiji „Mandźelstwo za wšitkich“ su pak po słowach katolskeho Magdeburgskeho biskopa Gerharda Feigi etiske pozicije rozdźělne. Tohodla je wažne tež dale w rozmołwje wostać, rjekny předsyda eku­meniskeje komisije katolskeje biskop­­ske- je konferency na kóncu posedźenja ­w ewangelskej akademiji Tutzing. Społnomócnjeny ewangelsko-lutherskeje cyr­kwje za ekumenu Karl Hinrich Manzke wu­zběhny, zo při wšěch rozdźělnych nahladach žaneje přičiny njeje z jednym hłosom njerěčeć. Mjeztym zo w mnohich ewangelskich krajnych cyrkwjach hižo homoseksualne pory žohnuja a jich mandźelski zwjazk kaž mjez mužom a žónskej mjeztym runostajeja, katolska cyrkej žohnowanje jenakosplažnych porikow nadal wotpokazuje.

Pomhaja w Ugandźe

Koncept za přichod Slepoho pódla

Montag, 08. April 2019 geschrieben von:

Z hnydomnym programom zaruča zwjazkowe knježerstwo, hišće do schwalenja zakonskich zakładow za kónc wudobywanja brunicy z dźěłami za strukturnu změnu započeć.

Drježdźany/Podstupim (SN/at). Z prěnim paketom 240 milionow eurow podpěruje Zwjazk strukturnu změnu we wot kónca wudobywanja brunicy potrjechenych krajach. „Nětko je puć swobodny, prěnje widźomne kroki do přichoda Łužicy a srjedźneje Němskeje hić“, zwěsća sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU). Wón rěči zdobom wo „cyle rozsudnej etapje za strukturne wuwiće“. Po słowach jeho braniborskeho kolegi Dietmara Woidki (SPD) „měł hnydomny program prawje spěšnje w regionach skutkować a potrjechenym ludźom pokazać, zo politikarjo lubjenja dodźerža a zo konkretnje jednaja“. Iniciatiwu k tomu bě Woidke loni napřećo zwjazkowemu financnemu ministrej Olafej Scholzej (SPD) nastorčił, kaž statnej kencliji w Drježdźanach a Podstupimje zdźělatej.

Wěcowna rozmołwa wo medijach w demokratiji

Montag, 08. April 2019 geschrieben von:

Budyšin (CS/SN). Wulke polo worać mějěše zarjadowanje „Masowe medije w demokratiskej towaršnosći – narok a woprawdźitosć žurnalistiskeho dźěła“ minjeny pjatk w Budyskim Kamjentnym domje, zo by na wšitke prašenja dosahajcy wotmołwjene było. Něhdźe sto zajimcow bě přišło na wječor, kotryž stej prěni raz w swojim wusměrjenju chětro napřećiwnej Budyskej towarstwje organizowałoj: Kamjentny dom a Budyski měr. Wotpowědnej běštej zawodnej referataj. Medijowy wědomostnik prof. dr. Lutz Hagen, nawoda instutita za komunikaciske wědomosće Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity, wujasni zakonske zakładny za skutkowanje medijow w Němskej. Filmowc Wilhelm Domke-Schulz zastupowaše měnjenje, zo „tak mjenowane zjawnoprawniske medije“ towaršnosć polarizuja. Jako přikład mjenowaše wón poměr mjez Ruskej a Ukrainu, wšako so tu derje wuznawa. Z rozprawnistwom zbudźatej na přikład telewizijnej sćelakaj ARD a ZDF zaćišć, zo staj Ruska a Putin jeničkaj winikaj ukrainskeho konflikta.

Rozsudny tydźeń za brexit

Montag, 08. April 2019 geschrieben von:

London (dpa/SN). W bjezkónčnej stawiznje brexita móhł tutón tydźeń rozsudny być: Z napjatosću dźensa čakachu, hač běchu direktne rozmołwy mjez knježerstwom a opoziciju wo móžnych wupućach z krizy wuspěšne. Zajutřišim chcedźa čłonojo EU na wurjadnym wjeršku rozsudźić, hač podlěšenju brexita přihłosuja. Premierministerka Theresa May bě wo to prosyła, brexit na 30. junij přestorčić. Britiski parlament chce w tym prašenju tež hišće sobu postajeć.

USA žadaja sej kónc ofensiwy

Washington (dpa/SN). Wonkowny minister USA Mike Pompeo libyskeho generala Chalifa Haftara namołwja ofensiwu k zdobyću libyskeje stolicy Tripolisa hnydom skónčić. W tutym konflikće njeje žanoho wojerskeho rozrisanja, wón rjekny. Politiske rozrisanje je jenički puć, kraj zaso wujednać. Mjezynarodnje připóznate knježerstwo kraja mjeztym zdźěla, zo přihotuje napřećiwnu ofensiwu.

Ludomordarstwo wopominali

Na cyłoněmskim akciskim dnju zahajichu přećiwo spochi přiběracym podružam a přećiwo wutłóčenju w Berlinje podpismowu akciju za ludowe požadanje, z kotrymž chcyli wulke bydlenja wobsedźace koncerny wuswojić. Akcija je mjez politiskimi stro­nami hižo kontrowersne reakcije zbudźiła. Bydlenske towaršnosće so akciji raznje wobaraja. Foto: dpa/Paul Zinken

Sakska FDP nadźija so dźesać procentow

Montag, 08. April 2019 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Sakska FDP je wuhibki za nawrót do krajneho sejma stajiła. Na krajnym zjězdźe w Drježdźanach su liberalni wčera jednohłósnje swój wólbny program schwalili. Tón předwidźi mjez druhim sylnjenje wyšich šulow, zjednoćenje pjeć zjawnowobchadnych zaměrowych zwjazkow na cyłosakski zwjazk ­a zniženje wólbneje staroby wot 18 na 16 lět.

Sobotu bě strona swoje předsydstwo znowa wuzwoliła. Při tym zepěrachu so na nazhonity personal. Wjelelětny předsyda Holger Zastrow wostanje krajny šef strony. Načolneho kandidata za wólby sakskeho sejma su delegaća 50. krajneho zjězda znowa za předsydu wuzwolili, byrnjež wón poměrnje zdźeržliwe přihłosowanje žnjał. 139 delegatow (64,4 procenty) hłosowaše za noweho stareho předsydu, 73 delegatow hłosowaše z „ně“, štyrjo so hłosa wzdachu. Napřećiwneho kandidata Zastrow žanoho njeměješe. Generalny sekretar wostanje Torsten Herbst ze 74,9 procentami.

Dalši ćišć z Brüssela na Waršawu

Montag, 08. April 2019 geschrieben von:

Komisija EU nowe jednanje přećiwo Pólskej a Rumunskej zahajiła

Brüssel (dpa/SN). W zwadźe wo zachowanje njewotwisneje justicy w Pólskej a Rumunskej komisija Europskeje unije ćišć dale zesylnja. Brüsselska instanca je minjeny tydźeń dalše přepytowanja přećiwo Pólskej systematiskeho politiskeho wobwliwowanja sudnikow přez knježerstwo dla zahajiła. Nimo toho hrozy komisija EU Rumunskej z naprawami, dyrbjał-li kraj korupcije dla zasudźenemu politikarjej chłostanje spušćić.

Prawnostatnosć we wšitkich čłonskich statach Europskeje unije je rozsudna za dalewobstaće­ zhromadźenstwa, rjekny wiceprezident komisije EU Frans Timmermans. Nažel ma unija na tym polu dźeń a wjetše problemy. Tu dyrbjało so wjace činić. W komisiji debatuja tuchwilu wo raznišich naprawach přećiwo krajam, kotrež zakładne hódnoty a prawidła ranja. Konkretne namjety chcedźa pak hakle w juniju předpołožić.

To a tamne (08.04.19)

Montag, 08. April 2019 geschrieben von:

Zwada mjez dźěćimi na hrajkanišću před hosćencom w badensko-württembergskim Lottstettenje je w bijeńcy mjez dorosćenymi z wjacorymi zranjenymi wuwjercholiła. Po tym zo běchu so starši do zwady dźěći měšeli, so nalada mjez nimi přiwótři. W hosćencu so dale wurěčowachu a so skónčnje bijachu. Šesćo so zranichu, třo dyrbjachu samo do chorownje. W hosćencu bičcy tójšto rozbichu. Policija je z wjacorymi zastojnikami zapřimnyła.

Kurioznu wurěč měješe smaler w Awstriskej, jako jeho policisća přespěšneho jězdźenja dla zadźeržachu. Zastojnikam 27lětny rozłoži, zo chcyše awto sušić, po tym zo bě je runje wumył. Wón bě na dróze ze 118 km/h po puću, na kotrejž je 60 km/h dowolenych. „Awto bě woprawdźe mokre“, zastojnicy wobkrućichu. Přiwšěm dyrbi šofer pokutu płaćić a jězbnu dowolnosć na dwaj tydźenjej wotedać.

Brexit na 30. junij přestorčić

Freitag, 05. April 2019 geschrieben von:

London (dpa/SN). Britiska premierministerka Theresa May wo to prosy, wustup kraja z Europskeje unije na 30. junij přestorčić. To pisa wona w dźensa wozjewjenym lisće prezidentej rady EU Donaldej Tuskej. Poprawom měješe Wulka Britaniska hižo 12. apryla Europsku uniju wopušćić. May je přesłapjena, zo njeje brexit hišće „wuspěšny a rjadowany“. Tusk je so mjeztym za to wuprajił, jón wo cyłe lěto přestorčić.

Chcedźa Tripolis zdobyć

Tripolis (dpa/SN). Wliwapołny libyski general Chalifa Haftar je swojim jednotkam přikazał, stolicu Tripolis zdobyć. We widejowym poselstwje rěčeše wón wo „operaciji k wuswobodźenju Tripolisa“. W stolicy sedźi mjezynarodnje připóznate knježerstwo, kotrež z Haftarom wo móc w kraju wojuje. Toho jednotki su minjeny čas wulke dźěle Libyskeje zdobyli a steja 30 kilometrow před Tripolisom.

Za spěšniši twar milinowodow

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi