Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU, 2. wotprawa) je wčera Drježdźanski­ Powołanskošulski centrum za ratarstwo a zežiwjenje wopytał. Zhromadnje ze šulskej nawodnicu Anju Unger (naprawo) poby wón w rěznistwje (hlej foto)­ a piwarni kubłanišća. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Katolikojo so planam ministra spřećiwjeja

Mittwoch, 15. Januar 2020 geschrieben von:
Bonn (dpa/SN). Do jutřišeho wothłosowanja zwjazkoweho sejma wo noworjadowanju darowanja organow je so Centralny komitej němskich katolikow (ZdK) přećiwo tak mjenowanemu „rozrisanju spřećiwjenja“ wuprajił. „Płaćić dyrbjała dale zasada, zo je branje organow na wuraznu dowolnosć zemrěteje wosoby abo jeje přiwuznych wjazane“, rjekny prezident ZdK Thomas Sternberg powěsćerni dpa. „Jenož potom je darowanje dobrowólne.“ Skupina zapósłancow ze strowotniskim ministrom Jensom Spahnom (CDU) na čole chcyła noworjadowanje. Po nim měł kóždy awtomatisce darićel swojich organow być, njeje-li to za čas žiwjenja wuraznje wotpokazał.

Söder: Z nadbytkom milinu potuńšić

Mittwoch, 15. Januar 2020 geschrieben von:
Seeon/Berlin (dpa/SN). Hladajo na rekordny nadbytk w zwjazkowym etaće je sej předsyda Bayerskeje CSU Markus Söder žadał, „milinu w Němskej potuńšić. Z toho bychu wšitcy něšto měli – předewzaća runje tak kaž přetrjebarjo.“ To rjekny wón na klawsurje CSU w klóštrje Seeon. Němska ma mjezynarodnje najwyše płaćizny miliny, zniženje by tuž dobry signal za škit klimy był, Söder doda. „Hoberski nadbytk“ móhli wužiwać, popłatk­ za wobnowjomne energije abo milinowy dawk znižić. Zwjazk bě loni naje­bać słabu konjunkturu rekordny nadbytk 13,5 miliardow eurow docpěł. Dotalny rekord 12,1 miliardy eurow pochadźa z lěta 2015.

Žadaja sej wěstotu wuhla dla

Mittwoch, 15. Januar 2020 geschrieben von:

Wjerškowe zetkanje w kanclerskim zarjedźe ke kóncej brunicy

Berlin (dpa/SN). Do dźensnišeho wjerška k cyłkownemu konceptej skónčenja zmilinjenja brunicy žadaja sej ministerscy prezidenća wěstotu za potrjechene kónčiny. Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) wočakuje wot zwjazkoweho knježerstwa spěšne rozrisanja ze spušćomnymi wobzamknjenjemi. „Njewěstosć je to najhórše, štož móže so nam stać“, rjekny Woidke powěsćerni dpa. Saksko-anhaltski ministerski prezident Reiner Haseloff (CDU) chcył jasnosć nastupajo financowanje wot Zwjazka přilubjenych pomocnych miliardow eurow za strukturnu změnu. Sakski knježerstwowy šef Michael Kretschmer (CDU) chce kóncej zmilinjenja brunicy hakle přihłosować, budu-li přilubjenja Zwjazka spjelnjene.

Dosć temow w Berlinje

Mittwoch, 15. Januar 2020 geschrieben von:
To drje budźe dołhi wječor dźensa w kanclerskim zarjedźe w Berlinje. Ministerscy prezidenća wuhlowych krajow Sewjerorynsko-Westfalskeje, Saksko-Anhaltskeje, Sakskeje a Braniborskeje chcedźa tam ze zwjazkowej kanclerku Angelu Merkel (CDU) wo konkretnym planje wuradźować, hdy skónčić zmilinjenje brunicy. Čim bóle so tónle wažny termin bližeše, ćim jasniše bě, zo poprawom docyła hišće ničo zrjadowane njeje. Nowe dźěłowe městna jako narunanje za wotpadnjene w brunicowych jamach a milinarnjach njejsu nihdźe widźeć. A hač budu nowe železniske čary woprawdźe twarjene, kaž sej to sakski premier Michael Kretschmer (CDU) žada, nichtó njewě. Nětko je so tež hišće wukopało, zo chcył financny minister Olaf Scholz (SPD) financowanje strukturneje změny wjacorym ministerstwam přisunyć. Temow maja tuž dźensa w Berlinje dosć. Njewěrju, zo jedyn wječor dosaha wšitko zrjadować. Marko Wjeńka

To a tamne (15.01.20)

Mittwoch, 15. Januar 2020 geschrieben von:

Prědowanje do fitnesoweho studija wusyłała je cyrkwinska wosada mylnje něšto­ dnjow w sewjerorynsko-westfalskim Solingenje. Mikrofonaj duchowneho a sportoweho trenarja w susodnym studiju běštej na samsnu frekwencu nastajenej. Ludźo w studiju so tuž njemało dźiwachu, jako słyšachu přez wótřerěčaki dźěle prědowanja. Wosada je problem mjeztym rozrisała a frekwencu změniła.

120 kilometrow před policiju ćěkał je w Bayerskej 60lětny smalak z Berlina. Policisća chcychu jeho awto na awtodróze A 92 pola Mnichowskeho lětanišća kontrolować. Muž pak spyta ćeknyć. Při tym jědźeše zdźěla do wopačneho směra – a to ze 180 km/h. Pola Wörtha zrazy do policajskeho awta. Wón njeměješe žanu jězbnu dowolnosć, a awto njebě zawěsćene. Nimo toho předležeše wukaz zajeća přećiwo mužej.

Politikarjow njewobrónić

Dienstag, 14. Januar 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Předsydka CDU Annegret Kramp-Karrenbauer žada sej hladajo na přiběrace namócnosće přećiwo komunalnym politikarjam dosahacy škit stata za nich, jich wobrónjenje pak wotpokazuje. To rjekny wona nowinarjam. Pozadk je pad měšćanosty delnjorynskeho Kamp-Lintforta. Tón bě po wospjetnych hroženjach prawicarjow wo to prosył bróń nosyć směć. Nětko wón sudnisce skorži, dokelž běchu próstwu wotpokazali. „Politikarjow wobrónić njeje prawy puć“, Kramp-Karrenbauer wu­zběhny.

Oceany tak ćopłe kaž nihdy

Peking (dpa/SN). Morja swěta su loni tak ćopłe byli kaž hišće nihdy. Nimo toho so wone přez změnu klimy spěšnišo woćopleja, warnuje skupina 14 fachowcow z jědnaće institutow wšelakich krajow. Minjeny lětdźesatk je najwyše temperatury oceanow po 1950tych lětach wunjesł, kaž přepytowarjo zwěsćeja. Wyše temperatury zawinuja pak tež wjedrowe ekstremy, kaž wichory a wulke zliwki.

Sćelu fachowcow do Irana

Wočakuja směrodajne rozsudy wuhla dla

Dienstag, 14. Januar 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Nastupajo skónčenje zmilinjenja brunicy móhł tutón tydźeń směrodajny być. Hižo dźensa chcychu so mějićeljo milinarnjow ze zwjazkowym knježerstwom zetkać a wo tym rěčeć, kak móhli jich za zawrjenje milinarnjow wotškódnić, kaž powěsćernja dpa z kruhow wobdźělnikow zhoni. Jutře, srjedu, ma so wjerškowe zetkanje ministerskich prezidentow wuhlowych krajow Sewjerorynsko-Westfalskeje, Sakskeje, Saksko-Anhaltskeje a Braniborskeje ze zwjazkowej kanclerku Angelu Merkel (CD) w kanclerskim zarjedźe w Berlinje wotměć.

Dotal njeje jasne, hač zwjazkowe knježerstwo hižo jutře naćisk zakonja wo kóncu zmilinjenja brunicy wobzamknje. W nim móhło rjadowane być, hdy milinarnje zawru. Wot zwjazkoweho knježerstwa zasadźena komisija bě před lětom rozprawu wo poněčimnym zawěranju milinarnjow hač do lěta 2038 předpo­łožiła. Zwjazkowe knježerstwo tehdy přilubi koncept přesadźić a wuhlowym kónčinam wjacore miliardy eurow přewostajić.

Hodźina wěrnosće

Dienstag, 14. Januar 2020 geschrieben von:
W tym tydźenju směmy w zwisku z planowanym skónčenjom zmilinjenja brunicy wažne rozsudy wočakować, abo tež nic. Nětko je mjenujcy zwjazkowe knježerstwo na rjedźe. Ludźo liča z konkretnymi rozsudami, na přikład, dźe-li wo termin, hdy poslednju brunicowu milinarnju doskónčnje zawru. Zwjazkowe knježerstwo njemóže zamołwitosć za to hižo dlěje někajkej komisiji přewostajić. Hižo srjedu móhł kabinet wotpowědny naćisk zakonja schwalić, hdyž to woprawdźe chce. Sym wćipny, hač změja w Berlinje zmužitosć, so tež přećiwo kritikarjam ze stron (zapadneje) CDU přesadźić, hdźež zawistnje na wone miliardy eurow hladaja, kotrež su pječa za wuhlowe kónčiny předwidźane. Na tamnym boku zamołwići wulkeje koalicije derje wědźa, zo njemóžeš mjeztym zahajeny proces energijoweje změny w Němskej wjace zadźeržeć, nochceš-li so dospołnje blamować. Bliži so hodźina wěrnosće! Marko Wjeńka

Tysac miliardow na dobro klimy

Dienstag, 14. Januar 2020 geschrieben von:

Strasbourg (dpa/SN). We wobłuku hoberskeho inwesticiskeho programa chce komisija EU hač do lěta 2030 bilion eurow do klimoweho přewróta w Europje inwestować, potajkim tysac miliardow. Dźensa chcyše komisija w Strasbourgu rozłožić, kak sej program předstaji. K namjetam słuša mjez druhim pomoc sto miliardow eurow za europske regiony, kotrež so z klimowej a energijowej změnu wosebje bědźa. To su w prěnim rjedźe wuhlowe kónčiny kaž Łužica abo Sewjerorynsko-Westfalska.

Prezidentka komisije EU Ursula von der Leyen bě w decembru tak mjenowany „green deal“ předstajiła, zo by Europa hač do lěta 2050 klimje napřećo neutralna była. Za to měła so fosilnych palnych maćiznow kaž wuhla, wolija a płuna wzdać.

Mjeztym je dźěłarnistwo hórnistwo, chemija a energija (IG BCE) zwjazkowe knježerstwo namołwiło, konkretnu strategiju za wutwar ekomiliny předpołožić. Hladajo na zawrjenje jadrowych a wuhlowych milinarnjow njezbywa wjace wjele chwile, rjekny předsyda dźěłarnistwa Michael­ Vassiliadis.

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte