Afriskaswinjaca mrětwa so dale bliži

Montag, 06. Januar 2020 geschrieben von:

Baršć (dpa/SN). Škitny płót přećiwo afriskej swinjacej mrětwje je w Braniborskej w dalokej měrje dotwarjeny. We wokrjesu Sprjewja-Nysa pobrachowaše minjeny pjatk hišće pjeć kilometrow, kotrež chcychu dźensa w běhu dnja dozhotowić, kaž rěčnik wokrjesa wobkrući. Cyłkownje sahaja mobilne elektriske škitne płoty wot Frankfurta nad Wódru něhdźe 120 kilometrow do směra na juh hač k sakskej mjezy.

Minjeny štwórtk bu znate, zo so afriska swinjaca mrětwa w Pólskej němskej mjezy dale bliži. Kaž tudyše zwjazkowe ratarske ministerstwo zdźěli, su na mrětwu zahinjene dźiwje swinjo jenož 21 kilometrow před mjezu namakali. Naposledk bě wotstawk hišće 40 kilometrow wučinjał. Po informacijach pólskeje nowiny Gazeta Wyborcza, na kotrež so weterinarny zarjad złožuje, jewještej so nowej padaj mrětwy we wokrjesu Żary we wojewódstwje Lubuskie. Město Żary leži juhowuchodnje Choćebuza.

Trump hrozy Irakej ze sankcijemi

Montag, 06. Januar 2020 geschrieben von:

Washington/Bagdad (dpa/SN). Prezident USA Donald Trump je Irakej z masiwnymi sankcijemi hrozył, dyrbjał-li 5 000 ameriskich wojakow z kraja wupokazać. Sankcije bychu tak razne byli, kaž „nihdy do toho“, rjekny Trump žurnalistam na wróćolěće ze zwjazkoweho stata Floridy do Washingtona.

Trump sej žadaše, zo dyrbjał Bagdad Americe kóšty za w Iraku natwarjenu infrastrukturu narunać. „Njecofnjemy swojich wojakow, chibazo nam wudawki wróća.“ W druhim padźe chcył Trump sankcije wukazać.

Irakski parlament w Bagdadźe bě wčera knježerstwo namołwił, wšitkich wukrajnych wojakow z kraja wupokazać. Nimo toho měł irakski powětrowy rum wukrajnym wójskam zawrjeny być. USA maja tuchwilu 5 000 wojakow w Iraku, kotřiž tam přećiwo teroristiskej milicy Islamski stat wojuja. Nastork wobzamknjenja bě morjenje wysokorjadneho iranskeho generala Ghassema Soleimanija přez USA. Iran bě bjezposrědnje na to wjećbu připowědźił.

W Iranje běchu dźensa statysacy ludźi na pochowanju Soleimanija.

To a tamne (06.01.20)

Montag, 06. Januar 2020 geschrieben von:

Wo titul swětoweho mištra w mjetanju hodownych štomow su so wčera w pfalcskim Weidenthalu wubědźowali. Wobdźělnicy su w třoch disciplinach nastupili: Tak dyrbjachu 1,50 metrow wysoki štom kaž hlebiju mjetać, jón kaž hamor wjerhać a přez wysokoskokowu łatu ćisnyć. Sta ludźi spektaklej přihladowachu. Městny koparski klub Wackerm je zarjadowanje we wsy z 2 000 wobydlerjemi mjeztym 14. króć zarjadował.

Milinu nadróžneje lampy je šofer nakładneho awta wužiwał, zo móhł w swojej kabinje telewiziju hladać. Policistam napadny wčera rano na přemysłownišću w durinskim Nohra kabl, kotryž wjedźeše wot sćežora lampy do kabiny Lkw-ja. 39lětny šofer dyrbješe chcyjo nochcyjo přiznać, zo bě sej milinu přiswojił. Za to trěbne techniske nastroje měješe w awće. Na njeho wšak čaka nětko chłostanje.

Dobroćiwe mjezwočo prěnjeho ministerskeho prezidenta lěta 1990 wutworjeneho kraja Braniborskeje, kotrež wuhladamy na mjeztym historiskim foće załoženskeho akta Załožby za serbski lud 19. oktobra 1991 na skutkowanišću Handrija Zejlerja před wołtarjom Łazowskeje cyr­kwje, wostanje Serbam w pomjatku. Po ćežkej chorosći je Manfred Stolpe 83lětny w nocy na 29. december 2019 zemrěł.

16. meje 1936 w Stettinje rodźeny ma trajne zasłužby jako posrědkowar. Za čas NDR bě studowany jurist wot lěta 1982 hač do towaršnostneho přewróta konsistorialny prezident wuchodneho regiona Ewangelskeje cyrkwje Berlin-Braniborska a zdobom městopředsyda Zwjazka ewangelskich cyrkwjow w NDR. Zastojnstwow dla měješe tež kontakty z ministerstwom za statnu bjezstrašnosć NDR. Tohodla Stolpemu jako ministerskemu prezidentej přeco zaso wumjetowachu, zo je za stasi dźěłał. Zwjazkowe wustawowe sudnistwo pak lěta 2005 sudźeše, zo njebě wón „inoficialny sobudźěłaćer“ (IM) NDRskeje tajneje słužby.

Kritizuja plany Turkowskeje

Freitag, 03. Januar 2020 geschrieben von:

Athen (dpa/SN). Tři srjedźomórske kraje Israel, Grjekska a Cypern su plany turkowskeho prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana­ kritizowali, wojerske jednotki do sewjeroafriskeje Libyskeje pósłać. „To stabilitu regiona strašnje wohroža“, rěka w deklaraciji, kotruž su ministerscy prezidenća třoch krajow podpisali. Turkowski parlament bě wčera planam Erdoğana přihłosował, z wojerskej interwenciju mjezynarodnje připóznate knježerstwo Libyskeje w boju přećiwo zběžkarskim jednotkam podpěrać.

Ludźo ćěkaja před wohenjemi

Canberra (dpa/SN). Na juhowuchodźe Awstralskeje dyrbja tysacy ludźi před zahu­bnymi lěsnymi wohenjemi ćěkać. W zwjazkowymaj statomaj New South Wales a Victoria chcedźa wjace hač dźesać městow ewakuować, mjez nimi woblubowane turistiske metropole. W po­brjóžnym měsće Mallacoota je marina sta ludźi wuchowała, kotřiž běchu sej před płomjenjemi k morju wućeknyli. W staće Victoria su prěni króć w stawi­znach nuzowy staw wukazali. Dotal je po cyłym kraju 19 ludźi žiwjenje přisadźiło.

Zliwki žadaja sej wjele woporow

Dwaj dnjej po zahubnym wohenju w Krefeldskim zwěrjencu steja žarowanske swěčki a leža kwětki před zachodom coowa. Wohenja­ w silwesterskej nocy dla bě so dom wopicow wotpalił. Wjace hač 30 z nich w płomjenjach zahiny. Prawdźepodobnje bě swěčkowa­ latarnja woheń zawiniła. Zwěrjenc je wot dźensnišeho zaso wotewrjeny. Foto: dpa/Roland Weihrauch

USA iranskeho generala morili

Freitag, 03. Januar 2020 geschrieben von:

Bagdad/Washington (dpa/SN). Konflikt mjez USA a Iranom so po morjenju wulcerjadneho iranskeho generala strašnje přiwótřa. Komander iranskich Al-Kuds-brigadow Ghassem Soleimani bě wčera při raketowym nadpadźe USA njedaloko lětanišća irakskeje stolicy Bagdad žiwjenje přisadźił, kaž iranske rewoluciske gardy dźensa wobkrućichu. Zakitowanske ministerstwo USA je mjeztym zamołwitosć za to přewzało. Kolonu jězdźidłow běchu na direktny přikaz prezidenta Donalda­ Trumpa bombardowali, zo bychu dalšim nadpadam zadźěwali, kaž z Washingtona rěka. Iran je dźensa jako reakciju „ćežku wjećbu“ připowědźił.

Najwyši nawoda Irana, ajatollah Ali Chamenei, piše w sobužarowanskim lisće, kotryž w statnej telewiziji citowachu, zo chcedźa „puć Soleimana tež bjez njeho dale wjesć“, zo pak čaka na kriminelnych „ćežka wjećba“. Wonkowny minister Mohammed Dshawad zdźěli, zo bě morjenje generala Soleimana „ekstremnje strašne“ a zo polěkuje to dalšej eskalaciji krizy w regionje. Wobkedźbowarjo su přeswědčeni, zo strach wójny mjez USA a Iranom dale přiběra.

Što so lětsa wšitko změni?

Freitag, 03. Januar 2020 geschrieben von:

Nadhódnotowy dawk wěstych wudźěłkow zniženy

Düsseldorf (dpa/SN). Wšojedne hač nowe awto, e-booki, jězby, wudźěłki za hygienu abo zežiwidła. Za přetrjebarjow so lětsa něštožkuli změni. Podawamy tu najwažniše informacije.

Hač w apotekach, pola frizera, w lodarnjach abo mjeńšich předawanišćach, hdźež móža sej ludźo něšto k jědźi kupić, wšudźe ma kupc kasowy bon dóstać. Z naprawu chce zakonjedawar dalšim pospytam dawkoweho jebanstwa zadźěwać. W minjenych lětach běchu wikowarjo dawki často zamjelčeli. Po trochowanju wikowanskeho slědźenskeho instituta budźetej winowatosće dla přichodnje dwaj milionaj kilometrow papjery trěbnej, štož rěka, zo měli za to lětnje 8 500 šmrěkow podrězać. Kupc pak njetrjeba bon sobu wzać.

To a tamne (03.01.20)

Freitag, 03. Januar 2020 geschrieben von:

Přepitk 2 020 dolarow dósta pinčnica w Los Angelesu składnostnje noweho lěta wot bywšeho spěwarja skupiny „New Kids on the Block“ Donnieja Wahlberga. Tón bě zhromadnje ze swojej přećelku w hosćencu był a so spontanje rozsudźił, pinčnicu překwapić. A ta bě jara zbožowna. Wšako móže jako samostejaca mać přidatne pjenjezy derje trjebać.

Nowe lěto dwanaće hodźin dočasa swjećili su wobydlerjo małeje španiskeje wsy Villar. W móličkej gmejnje zapadnje stolicy Madrida bydli jenož hišće 30 ludźi, wulki dźěl je starši hač 80 lět. Seniorojo nochcedźa hač do połnocy čakać a swjeća tuž přechod do noweho lěta hižo připołdnju. Dočasny silwester je we wsy hižo z tradiciju, kotruž pěstuja wot lěta 2004. Gmejna bědźi so runja druhim z demografiskim wuwićom: Młodźi ludźo su do městow wotešli.

Pruwuja „wětrnikowu premiju“

Donnerstag, 02. Januar 2020 geschrieben von:

Osnabrück (SN). Po słowach městopředsydy frakcije SPD w zwjazkowym sejmje Matthiasa Mierscha přihotuje wulka koalicija „wětrnikowu premiju“. To připowědźi wón w interviewje z nowinu Os­nabrü­cker Zeitung. Tak dźe jónu wo přiražki z dobytka wětrnikowych parkow komunam, hdźež připrawy steja. Tež po­trjecheni wobydlerjo, ćerpja-li tajke w swojej wokolinje, maja pjenjezy dóstać. Tuchwilu zamołwići wjacore koncepty pruwuja. Zaměr je wjac wětrnikow twarić a mjenje skóržbow tajkich dla kasěrować.

Pósłanstwo USA zawrěli

Bagdad/Washington (dpa/SN). Pósłanstwo USA w irakskej stolicy Bagdadźe ma po namócnych rozestajenjach silwester najprjedy raz zawrjene wostać. Wšitke dojednane terminy su wotprajene. Wobydlerjo njesmědźa hižo do bliskosće diplomatiskeho zastupnistwa. Generalny konsulat w Erbilu na sewjeru kraja pak je wotewrjeny. Namóc je wudyriła, dokelž běchu USA šiitiske milicy nadpadnyli. Mjeztym je knježerstwo we Washingtonje wojakow do Bagdada pósłało, hdźež maja diplomatiske stejnišćo škitać.

Netanjahu žada sej imunitu

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte