Wótry wołojnik (28.08.20)

Freitag, 28. August 2020 geschrieben von:
Dypkownje dóšoł – wučerski dorost wot Amazon ŠNAK

To a tamne (28.08.20)

Freitag, 28. August 2020 geschrieben von:

Derje trenowany duchowny je w Pólskej tomu zadźěwał, zo paduch jałmožnicu z cyrkwje w Kamionkach njedaloko Po­znanja pokradnje. Dźakowano swojim wjelelětnym nazhonjenjam jako marathonowy běhar móžeše farar pěši ćěkacemu paduchej sćěhować. Překwapjeny rubježnik jałmožnicu pušći a bjez njeje ćekny. Policija pak móžeše jeho po dokładnym wopisowanju fararja spěšnje wuslědźić. 25lětny skućićel bě prawdźepodobnje tež w druhich cyrkwjach Poznańskeho biskopstwa pobył.

Prěni a dotal jenički muzej parfima w Braniborskej wočakuje wot julija swojich hosći w Reichenbergu na sewjeru kraja. Załožił je jón muž ze Šwicarskeje, kiž bě so do Braniborskeje přesydlił. Widźeć je přehladka ze 16 000 eksponatami w bywšim kulturnym domje ratarskeho prodrustwa we wsy z 300 wobydlerjemi.

Wuradźuja wo sankcijach

Donnerstag, 27. August 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Wonkowni ministrojo čłonskich statow Europskeje unije su dźensa dwaj dnjej trajacu konferencu zahajili, zo bychu wo sankcijach přećiwo Běłoruskej a wo móžnej reakciji na konflikt mjez Turkowskej a Grjekskej zemskeho płuna dla wuradźowali. Po internych informacijach planuja sankcije přećiwo 15 do 20 wosobam w Běłoruskej, ko­třiž su za wólbne falšowanja a za namóc přećiwo demonstrantam zamołwići.

Pence nominowanje přiwzał

Washington (dpa/SN). Wiceprezident USA Mike Pence je wčera wječor nominowanje zjězda republikanow za druhu dobu zastojnstwa přiwzał. Jemu je wulka česć, Americe z tutym nadawkom słužić směć, rjekny Pence w swojej narěči na zjězdźe republikanow w Baltimore w staće Maryland. Nimo toho kritizo­waše Pence kandidata demokratow Joewa­ Bidena. Swojim wolerjam přilubi Pence prawo a sprawnosć w USA, hdyž prezidenta Donalda Trumpa znowa wola.

Zakituje zakaz demonstracije

Sakska zmóžnja hermanki a hodowne wiki

Donnerstag, 27. August 2020 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Štóž w Sakskej přichodnje swoju hubu a nós w bliskowobchadźe abo wobchodach njezakrywa, ma 60 eurow pokuty zapłaćić. Wot 1. septembra płaći mjenujcy nowe škitne postajenje koronawirusa dla, kotrež ma hač do 2. nowembra wobstać. Pokutu žadać smědźa sej porjadowe zarjady, postaji zawčerawšim sakski ka­bi­net w Drježdźanach. Policija pak smě zarjadnikow sobu podpěrać. „Kriza njeje hišće ke kóncej“, apelowaše sakski minister za nutřkowne naležnosće Roland Wöller (CDU) na ludźi a pozbudźi jich, w zajimje swójskeje strowoty prawidła dodźeržeć.

Žane dalše wolóženja korony dla

Donnerstag, 27. August 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Hladajo na zaso přibě­race ličby z koronawirusom natyknjenych wosobow zwjazkowe knježerstwo dalše wolóženja w tym zwisku wotpo­ka­zuje a chce předpisy samo hišće při­wó­třić. Tak chcyła zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) přesadźić, zo sej wot kóždeho znajmjeńša 50 eurow žadaja, kiž škitny nahubnik njewužiwa. Tole wuchadźa po informacijach powěsćernje dpa z naćiska, kotryž chcyše Merkel dźensa na zetkanju z ministerskimi prezidentami zwjazkowych krajow wobzamknyć.

Předwidźane mjez druhim je, zo wostanu wulkozarjadowanja kaž ludowe swjedźenje, sportowe zarjadowanja z přihladowarjemi, wjetše koncerty, festiwale a wjesne třělcowske swjedźenje po předstawach kanclerki znajmjeńša hač do 31. decembra zakazane. Wuwzaća su w kónčinach ze snadnymi ličbami infekcijow móžne, je-li zaručene, zo přińdu wopytowarjo z tuteje kónčiny. Priwatne swjedźenje wostanu na 25 wobdźělnikow wobmjezowane. Zwonka priwatneho wobłuka smě so 50 wosobow zeńć.

Braniborska je energijowy kraj

Donnerstag, 27. August 2020 geschrieben von:

Krajny sejm so strategiskemu wuwiću Łužicy wěnował

Podstupim (SN/BŠe). Z knježerstwowej rozprawu je braniborski ministerski prezi­dent Dietmar Woidke (SPD) wčera posedźenje krajneho sejma zahajił a so hłownje na strukturne wuwiće Łužicy koncentrował. Po jeho słowach je Braniborska energijowy kraj a měła to tež wostać. „Čas brunicy so skónči. Hižo nětko pak zahajimy přichod. Za to je zwjazkowy sejm ramikowe wuměnjenja wutworił“, wón wuzběhny.

Hižo wutoru je braniborske knježerstwo „Łužiski program 2038“ wobzamknyło, hdźež strategiske zaměry za strukturne wuwiće podawaja. Hižo dźensa, štwórtk, podpisaja brunicowe kraje Branibor­ska, Saksko-Anhaltska, Sakska a Sewjernorynsko-Westfalska ze Zwjazkom dojednanje, kotrež financnu pomoc w zwisku z wupinanjom brunicowych milinarnjow wobjednawa. Wšitke štyri kraje dóstanu za to hač do lěta 2038 cyłkownje 40 miliardow eurow.

To a tamne (27.08.20)

Donnerstag, 27. August 2020 geschrieben von:

Wosrjedź action-filma před telewizorom sej wusnjeny muž je w Kölnje zasadźenje policije zawinował. Susodźa běchu policiju wjacorych wutřělow dla wołali, kotrež běchu we wjaceswójbnym domje słyšeli. Zastojnicy na to wšitke bydlenja přepytachu. Skónčnje z pomocu zamkarja durje bydlenja wotewrěchu a přičinu widźachu: Muž bě telewizor maksimalnje wótře stajił a sej na to před nim wusnył.

Sprawna namakarka je swójbje z Bayerskeje dowol w Rudnych horinach wu­cho­wała. Kaž policija zdźěli, bě 70lětna na parkowanišću nakupowanskeho centruma w Lugauwje móšeń namakała. W njej bě nimo wupokaza nimale 2 000 eurow. Žona móšeń woteda. Po někotrych telefonatach móžachu 36lětneho wobsedźerja namakać. Tón chcyše z pjenjezami dowolowy kwartěr swójby zapłaćić.

Wólbna reforma překwapiła

Mittwoch, 26. August 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Kompromis koalicije CDU/CSU a SPD k reformje zwjazkoweho wólbneho prawa wčera je wulka překwapjenka. Po słowach šefa CSU Markusa Söde­ra pak je to najebać trajace diskusije a wšelake stejišća „fairny kompromis“, wšako je wukonliwy zwjazkowy sejm trěbny. Reforma zadźěwa tomu, zo městna w sejmje dale přiběraja. Za wólby klětu­ pak su jenož mjeńše korektury předwidźane. Hakle w lěće 2025 chcedźa reforma zeskutkownić.

Na paket naprawow so dojednali

Berlin (dpa/SN). Nawodnistwa CDU/CSU a SPD su so wčera na podlěšenje paketa naprawow korony dla dojednali. Ćežišćo je podlěšenje pjenjeza za krótkodźěło. Tohorunja chcedźa srjedźny staw dlěje finan­cnje podpěrać. Starši dóstanu hladajo na chorobne dny swojich dźěći pomoc. Tam maja w padźe schorjeneho dźěsća město dźesać cyłkownje 15 zapłaćenych dnjow dóstać. Po słowach předsydki CDU Annegret Kramp-Karrenbauer koalicija z paketom pokaza, zo je hač do wólbow klětu nazymu jednanjakmana.

Wupokaz měł wjace płaćić

Wjace hač 14 000 wohnjowych wobornikow wojuje w Kaliforniskej dale přećiwo wjacorym lěsnym wohenjam, kotrež mjenuja tam mjeztym „historiske“. Dotal je płonina 5 600 kwadratnych kilometrow zapusćena. Wjace hač 1 400 twarjenjow je so wot­paliło. Sydom ludźi je žiwjenje přisadźiło, mjez nimi pilot, kiž je při hašenju znjezbožił. Foto: dpa/Noah Berger

Minsk (dpa/SN). Nowa koordinowaca rada­ za měrniwe přepodaće mocy w Běłoruskej je wumjetowanja statneho prezidenta Aleksandera Lukašenka wotpokazała, zo chcył gremij móc w kraju přewzać. „Smy sej zaměr stajili, dialog k přewinjenju politiskeje krizy w kraju zahajić“, rjekny něhdyši minister za kulturu Pawel Latuško powěsćowemu portalej Tut.by wčera w stolicy Minsku. Jeho běchu so dopołdnja we wobłuku pře­pytowanjow přećiwo radźe jako swědka woprašeli. Wšitke namjety gremija wotpowěduja wustawje, wón rjekny.

Přepytowanja statnych institucijow přećiwo koordinowacej radźe wuskutkuja so po posudku Latuška moralisce na čłonow. „Tutón ćišć ze stron stata ma ludźi pohnuć, radu wopušćić.“ Generalne statne rěčnistwo bě minjeny tydźeń chłostanske jednanje zahajiło. Rada měri so na přewzaće mocy a wohrožuje narodnu wěstotu, rěka w zdźělence. Pre­zident Lukašenko bě wospjet připowědźił, zo chcył koordinowacu radu rozbić, dokelž ma ju za ilegalnu.

Anzeige