Kubłanje dale ćežišćo dźěła

Mittwoch, 08. Januar 2020 geschrieben von:

Podstupim (SN). Rada za naležnosće Serbow Braniborskeje je wčera w Podstupimje wo nadawkach za nowe lěto wuradźowała. Ćežišćo ma lětsa kubłanska politika być, kaž nowa předsydka Katrin Šwjelina po posedźenju w Krajnym sejmje Braniborskeje zdźěli. Hłowny zaměr je serbsku rěč posrědkować. Nimo obligatoriskeje dwurěčneje wučby na Choćebuskim Delnjoserbskim gymnaziju serbšćinu jenož fakultatiwnje wuwučuja, štož wjedźe k ćežam, na přikład na organi­zatoriskim polu. Dalša tema wuradźowanja bě problem spěchowanskich srědkow za dalekubłanje­ wučerjow.

Na posedźenje přeprosyli běchu sej tež krajneho społnomócnjeneho braniborskeho knježerstwa za naležnosće Łužicy Klausa Freytaga. Čłonojo rady rěčachu z nim hladajo na strukturnu změnu we Łužicy wo „aspekće jónkrótnosće“ Serbow w tutej kónčinje. Klaus Freytag je centralny kontaktny partner w Braniborskej za wšitkich akterow regiona w zwisku ze strukturnej změnu. Wón ma so ze Sakskej wobstajnje wothłosować.

Rakety na zepěranišći USA w Iraku

Mittwoch, 08. Januar 2020 geschrieben von:

Teheran (dpa/SN). Iran je jako wjećbu za morjeneho generala Ghassema Soleimanija wojerskej zepěranišći USA w Iraku nadpadnył. Potrjechenej běštej wojerske lětanišćo Ain al-Assad wosrjedź kraja a zepěranišćo w měsće Erbil na sewjeru, kaž zakitowanske ministerstwo USA zdźěli. W Běłym domje we Washingtonje su so najwažniši ministrojo prezidenta Donalda Trumpa mjeztym na krizowym posedźenju schadźowali.

Iranske rewoluciske gardy zdźělichu, zo su při „operaciji martrar Soleimani“ 35 balistiskich raketow z iranskeho teritorija do směra na Irak třělili a zepěranišćo Ain al-Assad „dospołnje zničili“. Nadpad z raketami bě „w kóždym nastupanju wulki wuspěch“.

Prezident USA Donald Trump porno tomu twitterowaše: „Wšitko w porjadku. Pruwujemy škody.“

Lětadło znjezbožiło

Mittwoch, 08. Januar 2020 geschrieben von:
Teheran (dpa/SN). Ukrainske pasažěrske lětadło je dźensa rano bjezposrědnje po wotlěće njedaloko Teheranskeho lětanišća Imam-Chomeini znjezbožiło. Po informacijach pomocnych organizacijow njeje nichtó ze 176 pasažěrow zražku přežiwił. Po ruskich informacijach bě mašina typa Boeing 737 po puću z Teherana do Kijewa. Iranscy fachowcy tukaja na techniski defekt lětadła. Po ukrainskich informacijach su mjez woporami tež třo němscy staćenjo.

To a tamne (08.01.20)

Mittwoch, 08. Januar 2020 geschrieben von:

Znjezboženeho z awta wuswobodźił je New-Yorkski guwerner Andrew Cuomo. Guwerner bě ze šoferom w New Yorku na měšćanskej awtodróze po puću, jako wuhlada na napřećiwnej jězdni powróćeny transporter. 62lětny Coumo wulěze a šofera wuswobodźi. Njebě to prěni króć, zo Cuomo njesebičnje pomha. Tak bě hižo defektne awta wotwlekł a tajke z hłubokeho sněha wućahnył.

Policiju z limonadu wobšudźić chcył je šofer awta w Hessenskej, jako kontrolowaše jeho na drogi. Po tym zo bě test potu na čole muža pozitiwny, přizwolichu jemu zastojnicy po wšelakich wurěčach dalšemu testej na zakładźe urina. Njemało pak so dźiwachu, zo měješe pozdatny urin wuhlikowu kisalinu, zo bě zymny a zo za limonadu wonješe. Muž skónčnje přizna, zo je limonadu do nopaška plunył, kotruž bě do toho pił.

Seniorojo kritizuja Södera

Dienstag, 07. Januar 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Žadanje předsydy bayerskeje CSU za womłodźenjom knježerstwa zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) je w rjadach seniorskeje unije protest zbudźiło. „Kwalita njeměri so na tym, hač je něchtó młody abo stary“, rjekny zwjazkowy předsyda unije seniorow CDU Otto Wulff w Berlinje. Dźe wo to, najlěpšich ludźi w knježerstwje měć. Wulff skedźbni na bywšeho ministerskeho prezidenta Franza-Josefa Straußa: Tón bě ze 70 lětami lěpše wólbne wuslědki docpěł hač nětčiši premier Markus Söder (53).

Wutworja nowe knježerstwo

Wien (dpa/SN). W Awstriskej chcychu dźensa nowe knježerstwo konserwatiwneje ÖVP a Zelenych spřisahać. Za to wočakowaše zwjazkowy prezident Alexander Van der Bellen čłonow kabineta. Je to prěni króć, zo ÖVP a Zeleni zhromadne knježerstwo wutworja. Nimo toho přisłuša nowemu kabinetej prěni króć wjace žonow hač muži. ÖVP přewozmje jědnaće ministerstwow, Zeleni štyri.

Bolton chce so wuprajić

Ekstremizm w Sakskej nadal wulki problem

Dienstag, 07. Januar 2020 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Sakski wustawoškitny zarjad ma přiběracu radikalizaciju ekstremistow za najwjetši strach nastupajo wěstotu w swobodnym staće. To płaći zasadnje za wšitke formy ekstremizma. Prawicarski ekstremizm pak wostawa Sakskej najwjetše wužadanje, rjekny Gordian­ Meyer-Plath, prezident krajneho zarjada za škit wustawy, powěsćerni dpa w Drježdźanach. „Jednotliwi skućićeljo so tak jara radikalizuja, zo so samo z mordarjemi stanu.“ To je so při morjenju Kasselskeho knježerstwoweho prezidenta Waltera Lübckeho abo pola mordarja w Halle pokazało, Meyer-Plath podšmórny. Tajke wuwiće wěstotne mocy wosebje wužaduje. „Dyrbimy swoje instrumenty a metody wótřić, zo bychmy tež tych na wobzoru měli, kotřiž nimaja tak derje kaž žane kontakty k prawicarskej scenje.“

Po słowach Gordiana Meyera-Platha splećenje ekstremistow w interneće a jich radikalizacija přiběratej. „To naruna zdźěla bywše prawicarskoekstremistiske towarstwa, kameradschafty a dalše formy organizowanja prawicarjow.“

Cofnu němskich wojakow z Iraka

Dienstag, 07. Januar 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa wobora chce w Iraku zasadźenych němskich wojakow nowych napjatosćow po morjenju iranskeho generala Ghassema Soleimanija dla přepołožić, kaž wonkowne a zakitowanske ministerstwo zdźělatej. Přede­wšěm zepěranišći w Bagdadźe a Tadshiju budźetej „nachwilnje wuprózdnjenej“, pisataj zakitowanska ministerka Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) a wonkowny minister Heiko Maas (SPD) w lisće zwjazkowemu sejmej. Wojakow chcedźa do Jordaniskeje a Kuweita přeměstnić. To ma so „w najblišim času“ stać, kaž w spisu dale rěka.

Ministraj potwjerdźataj, zo maja z irakskim­ knježerstwom wo dalewjedźenju zasadźenja w Iraku dale jednać. „Samo­zrozumliwje kóždy suwereny rozsud irakskeho knježerstwa akceptujemy. Smy zasadnje zwólniwi z podpěru w mjezynarodnje koordinowanym wobłuku pokročować“, wonaj pisataj.

Irak je Bjezstrašnostnu radu UNO mjeztym namołwjał, morjenje iranskeho generala jako njeskutk zasudźić.

Nowy předsyda w Budyšinje był

Dienstag, 07. Januar 2020 geschrieben von:

Tradicionalne zarjadowanje FDP na Třoch kralow w Dźiwadle na hrodźe

Budyšin (CS/SN). Na swojim mjeztym 14. zetkanju na Třoch kralow je hornjołužiska FDP noweho sakskeho předsydu strony Franka Müllera-Rosentritta witać móhła. Wón naslěduje dotalneho předsydu Holgera Zastrowa, kiž bě po poražce liberalnych při wólbach Sakskeho krajneho sejma loni nazymu wotstupił. K rěčnikam njedźelneho zarjadowanja w Budyskim Dźiwadle na hrodźe słušachu nimo krajneho předsydy tež wokrjesny šef FDP Mike Hauschild, jeho zastupnica Judith Münch a předsyda Domowiny Dawid Statnik.

Mike Hauschild wobžarowaše, zo njeje wólbny bój minjeneho lěta k wěcownym temam wjedł, ale zo słužeše w prěnim rjedźe tomu, wólbnemu dobyću zhromadneho politiskeho přećiwnika zadźěwać, štož běchu wólby Zhorjelskeho wyšeho měšćanosty dopokazali.

Přepytuja pady pola policije

Dienstag, 07. Januar 2020 geschrieben von:

Podstupim (dpa/SN). Nutřkowny wuběrk Braniborskeho krajneho sejma zaběra so jutře znowa z podawkami w zwisku z prawicarskimi parolemi na jednej z Choćebuskich murjow. To je rěčnik ministerstwa wčera na naprašowanje medijow zdźělił. Nutřkowny minister Michael Stübgen (CDU) chce zapósłancow wo aktualnym stawje informować. Po informacijach rěčnika njeje w mjenowanym padźe dotal žanych nowych dopóznaćow. Přepytowanja policije traja.

Dźewjeć hotowostnych policistow bě so kónc nowembra do demonstracije klimowych aktiwistow před grafitijom na muri ze słowami „Zadźeržće Ende Gelände“ fotografować dało. „Ende Gelände“ je skupina klimowych aktiwistow, namołwjaca stajnje zaso k protestam přećiwo zmilinjenju brunicy.

Po podawku su policistam kazali grafiti přemolować. Při tym zawostajichu woni skrótšenku „DC“ na muri, štož woznamjenja prawicarski slogan „Defend Cottbus“ (Zakitujće Choćebuz). Zastojnicy twjerdźachu, zo bě jim barba wušła. Na to zahajichu disciplinarne jednanja. Třoch policistow su nachwilnje přesadźili.

To a tamne (07.01.20)

Dienstag, 07. Januar 2020 geschrieben von:

Čłowječi nop namakali su wobydlerjo domu w delnjosakskim Lüneburgu, jako w zahrodce dźěłachu. Po informacijach policije jedna so z wulkej wěstotu wo čłowječe powostanki. Prawdźepodobnje bě nop hižo dlěši čas w zemi ležał. Ležownosć swójby je w bjezposrědnim susodstwje kěrchowa. Tón bě něhdy wjetši, tak zo sahaše snano hač na ležownosć swójby. To nětko pruwuja.

W nocy k tankowni wulećała je sej wowca w hessenskim Rüsselsheimje. Nahrawanja wěstotneje kamery pokazuja, kak wustróžany muž před njej do předawarnje tankownje ćeknje. Skoćo pak to njemyleše: Wćipne wone tankownju inspicěrowaše a přihladowaše dalšemu kupcej při tankowanju. Wowčer, kiž bě připadnje na městnje, wowcu popadny. Dowjezechu­ ju do zwěrjatownje, hdźež nětko na swojeho wobsedźerja čaka.

Anzeige