Běłoruskahrozy Pólskej

Mittwoch, 07. November 2018 geschrieben von:
Minsk (dpa/SN). Běłoruski prezident Aleksander Lukašenko chce wójsko kraja dale wobrónić, dyrbjeli-li USA w susodnej Pólskej trajne wojerske zepěranišćo zarjadować. „Jeli nas NATO dale na tajke wašnje zatraša, trjebamy efektiwniše brónje, předewšěm rakety“, rjekny Lukašenko w stolicy Minsku. „Smy swójsku raketowu industriju załožili a precizne brónje wuwili“, wón hrožeše. Pólska so hižo dlěši čas wo wjace prezency USA w kraju prócuje, dokelž čuje so wot Ruskeje wohrožena. Waršawske knježerstwo je prezidentej USA Donaldej Trumpej namjetowało, stajne wojerske zepěranišćo „Fort Trump“ w Pólskej natwarić.

Konferenca wo surowiznach

Mittwoch, 07. November 2018 geschrieben von:

Podstupim (dpa/SN). Zastaranje ze surowiznami steji w srjedźišću wčera zahajeneje třidnjowskeje konferency w Podstupimje. Na njej wobdźěleja so wjacori politikarjo, mjez nimi zwjazkowy minister za hospodarstwo Peter Altmaier (CDU) a zastupowacy ministerski prezident Ruskeje Aleksej Gordejew. Temje stej mjez druhim wudobywanje brunicy we Łužicy a wjele diskutowany nowy płunowód mjez Ruskej a Němskej w Baltiskim morju. Při tym chcedźa tež wuslědźić, hač móže Němska Ruskej při přirodoškiće pomhać a hač móža z nowymi technologijemi zemske pokłady w składźišćach wudo­bywać, hdźež to dotal rentabelne njebě.

Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) je hosći hižo wčera witał. Na dźensnišej podijowej diskusiji chcychu so sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU), Reiner Haseloff (CDU) ze Saksko-Anhaltskeje a Bodo Ramelow (Lěwica) z Durinskeje wobdźělić. Zarjadowanje organizował je Němsko-Ruski surowiznowy centrum, kotryž chce hospodarstwo krajow splesć.

Čaru nětko tola elektrifikuja

Mittwoch, 07. November 2018 geschrieben von:

Wobchadne ministerstwo chce wotrězk Drježdźany–Zhorjelc wutwarić

Budyšin/Berlin (CS/SN/MkWj). Po wčerawšim rozsudźe zwjazkoweho ministerstwa za wobchad nastupajo elektrifi­kaciju železniskeje čary mjez Drježdźanami a Zhorjelcom je serbski zapósłanc CDU w Sakskim krajnym sejmje Marko Šiman optimistiski, zo so planowany elektriski wutwar čary zwoprawdźi. To je na naprašowanje Serbskich Nowin hišće raz potwjerdźił. Wobchadne ministerstwo bě zdźěliło, zo chcedźa dwaj sakskej wobchadnej projektaj na lisćinu najwažnišich předewzaćow zapisać, štož faktisce rěka, zo je financowanje předewzaćow zaručene. Při tym jedna so wo nowu železnisku čaru mjez Drježdźanami a Prahu po Rudnych horinach ze 26 kilometrow dołhim tunlom a wo elektrifikaciju železniskeje čary mjez Lipskom a Kamjenicu. Jeničce za nowu čaru do Prahi chcedźa na němskim boku 1,5 miliardow eurow nałožić. Železniski wotrězk Drježdźany–Zhorjelc njebě spočatnje w tym zwisku naspomnjeny. Pozdźišo wšak rěkaše, zo ma so jeho elektrifikacija čary z wosebiteho fondsa zapłaćić.

Hač do kónca čitać

Mittwoch, 07. November 2018 geschrieben von:
Reakcije na wčerawše wozjewjenje ze zwjazkoweho ministerstwa za wobchad a digitalnu infrastrukturu běchu samsne: Je zahubne, zo njejsu tam elektrifikaciju železniskeju čarow Drježdźany–Zhorjelc–pólska hranica a Choćebuz–Zhorjelc jako prioritnej zarjadowałoj. Spěšnje bě rěč wo zanjechanju Łužicy. Dospołny, w interneće wozjewjeny dokument ministerstwa „Pohódnoćenje předewzaćow za wutwar železniskich čarow potencielneje potrjeby“ pak wopřiješe w zadnim dźělu za Łužicu tež pozitiwnu powěsć. Mjenowanej čarje stej tam namjetowanej za wosebity program elektrifikacije, předewzaća z koaliciskeho zrěčenja unije a SPD. Wo nim chce etatowy wuběrk zwjazkoweho sejma hižo jutře rozsudźić. W Berlinje njejsu potajkim dospołnje na Łužicu zabyli. Wobě łužiskej čarje pomhatej dźěry we wobstejacej elektrifikaciji železnicy přewinyć. Tak su šansy dobre, zo wurosćetej z dweju namjetow krutej projektaj. Dokumenty hač do kónca čitać so tuž wudani. Axel Arlt

To a tamne (07.11.18)

Mittwoch, 07. November 2018 geschrieben von:

Pokiwy za wobchadźenje z němskimi turistami je nižozemski turistiski zwjazk w pomjeznej kónčinje Drenthe wudał. Tak poručeja, Němcow tež němsce narěčeć. Nižozemski akcent wopytowarjo ze susodneho kraja rady słyša. Dalši pokiw: Němcy njelubuja překwapjenja. Woni chcedźa do skazaneje stwy zaćahnyć a do žaneje druheje. Rady maja němscy hosćo informacije wo stawiznach kaž tež wo kraju a ludźoch. Wulku wažnosć kładu woni na wěstotu, dowěru a profesionalnosć, w směrnicach dale rěka.

Pozdatnje wotrězanej porstaj je 15lětny w durinskim Sonnebergu w parkowanskim domje namakał a policiju informował. Jako zastojnicy přijědźechu, nje­móžachu žanej tajkej porstaj namakać, město toho pak wotkusnjenej želejowej bananje. Tej bě młodźenc mylnje za wotrězanej porstaj měł.

Herbst zestawu gremija kritizuje

Dienstag, 06. November 2018 geschrieben von:

Berlin/Drježdźany (SN/at). Do dźěłoweje skupiny zwjazkoweho knježerstwa, kotraž ma namjety za reformu restriktiwneho zakonja wo změnje mjeńšinowych mjenow zdźěłać, su nimo zastupjerjow přisłušneju zwjazkoweju ministerstwow nutřkowneho a justicy štyrjoch profe­sorow uniwersitow Mnichow, Marburg, Düsseldorf a Regensburg kaž tež po jednym zastupjerju Zwjazkoweho sudnistwa a zarjadniskeho sudnistwa Mannheim a nimo toho nawodu Augsburgskeho stawnistwa powołali. To wotmołwi prof. dr. Günter Krings ze zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho na małe naprašowanje sakskeho zapósłanca FDP Torstena Herbsta.

Söder znowa wuzwoleny

Dienstag, 06. November 2018 geschrieben von:

Mnichow (dpa/SN). Markus Söder (CSU) wostanje ministerski prezident Bayerskeje. Zapósłancy Mnichowskeho krajneho sejma wuzwolichu jeho dźensa znowa do zastojnstwa. Söder dósta 110 hłosow wšěch 202 zapósłancow. Jeho běchu w měrcu prěni króć za ministerskeho prezidenta wuzwolili, po tym zo bě so Horst Seehofer (CSU) jako zwjazkowy nutřkowny minister do Berlina podał. Söder nawjeduje nětko koaliciske knježerstwo CSU a Swobodnych wolerjow.

Hahn: Jednanja přetorhnyć

Brüssel (dpa/SN). Jednanja z Turkowskej wo čłonstwje w Europskej uniji měli po słowach zamołwiteho komisara EU Johannesa Hahna oficialnje přetorhnyć. „Dołhodobnje by za Turkowsku a EU sprawniše było, po nowych pućach kročić a rozmołwy wo přistup k EU skónčić“, rjekny Hahn nowinarjam. Z wulkej starosću­ kritizuja staty EU njedostatki na polu prawostatnosće, zakładnych prawow a swobody měnjenja a su wotpowědnu deklaraciju wobzamknyli.

Schröder: Merkel přisadźiła

Dźeń po sypnjenju dweju marodneju bydlenskeju domow w francoskim Marseillu su pomocnicy dźensa ćěło muža z rozwalinow wućahnyli. To rozprawja powěsćernja AFP, powołaca so na statne rěčnistwo. Po informacijach medijow pytaja hišće za wosom dalšimi zhubjenymi, kotřiž drje tohorunja mortwi pod ruinami leža. Domaj běštej so wčera sypnyłoj. Jedne steješe prózdne, dokelž hrožeše strach, zo so zwjeze. Na tamnym, wobydlenym, běchu twarske dźěła planowane. Foto: dpa/Valérie Vrel

Dulig: Z Iranom dale wikować

Dienstag, 06. November 2018 geschrieben von:
Drježdźany (dpa/SN). Sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD) chce najebać nowe sankcije USA dale z Iranom wikować. „Sym přeco hišće přeswědčeny, zo su wuslědki za blidom jednanjow a hospodarske styki prawy puć w prašenju wobchadźenja z Iranom“, rjekny politikar na naprašowanje medijow. Dulig tuž tež wonkowneho ministra Heika Maasa (SPD) podpěruje, kiž chcył z nowymi intensiwnymi rozmołwami dalšemu přiwótřenju konflikta zadźěwać a so za to zasadźeć, zo móža němske předewzaća tež přichodnje z Iranom wikować. Lěta 2016 bě Dulig z hospodarskej delegaciju Iran wopytał, zo by wikowanske móžnosće za sakske firmy w Iranje wuslědźił. Sakske eksporty do Irana su po zběhnjenju embarga lěta 2016 přiběrali, wostawaja pak na niskej runinje. Loni su twory w hódnoće 68 milionow eurow do Irana předawali. Najwažniše wuwozne twory su mašinotwarske wudźěłki.

Wola kongres

Dienstag, 06. November 2018 geschrieben von:
Washington (dpa/SN). Dwě lěće po wólbnym dobyću prezidenta Donalda Trumpa wola dźensa w USA nowy kongres. W połčasu wólbneje doby prezidenta maja so wšitke 435 mandatow Domu reprezentantow a 35 z cyłkownje sto městnow w senaće znowa wuzwolić. Wot­hłosowanje je zdobom ludowe wothłosowanje wo politice Trumpa. Kritikarjo jemu wumjetuja, zo je kraj ze swojej agresiwnej retoriku hłuboko pačił. Trumpowym republikanam hroža po aktualnych woprašowanjach straty w delnjej komorje parlamenta. Prěnje wuslědki wočakuja najzašo jutře rano.

Anzeige