Sakska po Kamjenicy wobškodźena

Freitag, 07. September 2018 geschrieben von:
Drježdźany (dpa/SN). Sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD) je přeswědčeny, zo je Sakska jako hospodarske městno po podawkach w Kamjenicy škodu ­poćerpjeła. „Njetrjebamy dołho disku­tować: Tu je škoda nastała“, rjekny Dulig powěsćerni dpa. Mjez sakskimi předewzaćemi, slědźenskimi institutami a uniwersitami je njewěstosć čujomna. Saksojo pak móhli so wo to starać, zo z toho žana trajna škoda njenastanje. „Chcu, zo so na kraj wuwijemy, wo kotrymž rěka: Hej, ći su 2018 něšto zrozumili. Tam móžeš studować, wukubłanje zahajić, dźěłać, slědźić a inwestować. Mamy sami w ruce, zo to funguje.“ Po morjenju muža w Kamjenicy bě tam k namócnosćam dóšło.

Swjeća najebać špatne žně

Freitag, 07. September 2018 geschrieben von:

Podstupim (dpa/SN). Najebać špatne žně suchoty a pobrachowaceho dešća dla nochcedźa tež lětsa w Braniborskej tradicionalny wjesny a žnjowy swjedźeń pa­rować. „Runje w tajkej ćežkej situaciji trjebaja ratarjo wjele podpěry a připóznaća“, měni minister za ratarstwo Jörg Vogelsänger (SPD). Jutře a njedźelu chcedźa w Nowej Cali we wokrjesu Wódra-Sprjewja swjećić: ze swjedźenskim ćahom, regionalnymi wikami, přehladku techniki, z wuznamjenjenjom najrjeńšeje žnjoweje króny a z wuzwolenjom žnjoweje kralowny. Na to wočakuja 15 000 do 20 000 wopytowarjow, kaž zarjadowarjo informuja. Nowa Cala swjeći tuchwilu załoženje klóštra cisterciensow před 750 lětami a jeho njedawne wožiwjenje.

Mireille Mathieu čestna doktorka

Freitag, 07. September 2018 geschrieben von:
Moskwa (ČŽ/K). Prestižna Moskowska Statna akademija humanitarnych studijow je swětoznatej francoskej šansonetce Mireille Mathieu čestny doktorat spožčiła. Wuznamjenjenje Mathieu z titulom doctora honoris causa wopodstatnja kubłanišćo z „fenomenalnym hudźbnym talentom“ spěwarki, kotraž je ze swojej karjeru „wuznamny wliw na młodźinu“ wukonjała. „Sława Ruskej! Sława Francoskej! Tale gesta napjelnja mje z hordosću“, Mireille Mathieu na kóncu swojeho dźakneho přednoška ju sławjacym studentam zwurazni. Mjeztym 72lětna šansonetka w Ruskej poměrnje často koncertuje. Znata a popularna bě wona tam hižo za čas Sowjetskeho zwjazka była. Lětsa w měrcu je Statny institut ruskeje rěče A. S. Puškina Mireille Mathieu za „wulkopósłanču ruskeje rěče“ pomjenował, hódnoćo na te wašnje jeje podźěl na šěrjenju rušćiny kaž scyła za popularizaciju ruskeje kultury na swěće. Lěta 2010 wuznamjeni tehdyši ruski prezident Dmitrij Mjedwjedew francosku wuměłču z wysokim statnym rjadom za jeje přinošk k rozwiću francosko-ruskich kulturnych poćahow.

To a tamne (07.09.18)

Freitag, 07. September 2018 geschrieben von:

Zo by sej słódkosće kupił, je jědnaćelětny z awtom maćerje w delnjosakskim Schöningenje ke kupnicy žiwidłow jěł. Po dźesać kilometrach bjezporočneje jězby zadźeržachu jeho policisća, kotrychž bě druhi šofer awta alarmował. Hólčec bjez problemow a cyle wěsće na kromje dróhi zasta. Zastojnicy su małeho wulětnikarja dospołnje překwapjenej maćeri přepodali. Swoje jězbne kmanosće bě sej pachoł na traktoru přiswojił.

Pod konopejom staršeju namakali su pomocnicy pjećlětneho hólca, za kotrymž běchu cyłu hodźinu pytali. Samo policiju su hižo alarmowali, dokelž njemó­žachu hólčka namakać. Na to wohnjowi wobornicy, stafla wuchowanskich psow a policija z wótřerěčakami w bydlenskej štwórći za nim pytachu. Skónčnje hólca pod konopejom wuhladachu, hdźež drje bě so wšón čas chował.

Dalše namjety schwalene

Donnerstag, 06. September 2018 geschrieben von:

Drježdźany/Njebjelčicy (SN/at). Lisćina namjetowanych kandidatow za prěnje wólby Serbskeho sejma so powjetša. Čłonam­ Drježdźanskeho towarstwa Stup dale­ předstajichu so wčera třo Serbja, kotřiž chcedźa rady nastupić. „Njeje rozsudne, hač woni našemu cyłkej přisłušeja, ale zo chcedźa za naš lud dźěłać. Jako Stup dale chcemy po tutym puću dalšim zajimcam kandidaturu zmóžnić“, rjekny Jadwiga Pjacec našemu wječornikej.

Tak su Stefan Nawka z Berlina, dr. Tomaš Wornar z Drježdźan a Jan Kosyk z Delnjeje Łužicy wčera swoje zaměry za skutkowanje w Serbskim sejmje roz­łožili. Jich wuwjedźenja přitomnych přeswědčichu, a su wšitkich třoch za kan­didaturu namjetowali.

Dwě kandidaturje za wólby serbskeho parlamenta poda wčera tež Njebjelčanske Domizniske a kulturne towarstwo. Na swojej zhromadźiznje namjetowachu sobustawojo wjesnjanostu a čłona ini­ciatiwneje skupiny Tomaša Čornaka kaž tež Sofiju Cyžec z Berlina.

Serbske towarstwa móža hišće hač do pón­dźele, 10. septembra, w 16 hodź. swoje wólbne namjety zapodać.

Spjećuja so Trumpej

Donnerstag, 06. September 2018 geschrieben von:

Washington (dpa/SN). W knježerstwje USA so po rozprawje anonymneho sobudźěłaćerja prezidentej Donaldej Trumpej aktiwnje spjećuja. Nowina New York Times wozjewi wčera anonymny hóstny přinošk. W nim mjez druhim rěka: „Mnozy z tych, kotrychž bě Trump pomjenował, su sej slubili wšitko činić, zo bychu demokratiske institucije kraja škitali a wopačnej politice Donalda Trumpa zadźěwali, doniž njebudźe hižo w zastojnstwje. Trump je na přinošk chětro hněwnje reagował, rěčo wo „přeradźe“.

Jubilej kubłanišća woswjećiłoj

Istanbul (dpa/SN). Druhi dźeń swojeho wopyta w Turkowskej je wonkowny minister Heiko Maas (SPD) zhromadnje ze swojim turkowskim kolegu Mevlütom Çavuşoğluwom 150lětne wobstaće němskeje šule w Istanbulu woswjećił. Politikarjej wuzběhnyštaj wulki symboliski wuznam kubłanišća za poćahi wobeju krajow. „Hdyž němsko-turkowske zhromadne dźěło tak derje funguje kaž tudy na šuli, potom smy hižo wjele docpěli“, Maas wuzběhny. Němsko-turkowske poćahi so po napjatosćach minjenych lět poněčim zaso polěpšeja.

10 000 ludźi přećiwo nacijam

Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je wčera čěskeho ministerskeho prezidenta Andreja Babiša z wojerskej ceremoniju před kanclerskim zarjadom witała. Bě to prěni wopyt 64lětneho w zastojnstwje premiera w Němskej. W běhu dnja zetka so ­Babiš tež z prezidentom zwjazkoweho sejma Wolfgangom Schäublu. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Stegner: Doprawa njemikotać

Donnerstag, 06. September 2018 geschrieben von:

Berlin/Drježdźany (dpa/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) žněje za swoje wčerawše wuprajenja w krajnym sejmje raznu kritiku zwjazkoweje politiki. W zwisku z na­mócnosćemi w Kamjenicy je wón prěł, zo bě tam k honjeńcam dóšło.

Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) rjekny, zo běchu wobrazy widźeć, kotrež „jara jasnje hidu a z njej zwjazanu přesćěhańcu njewinowatych ludźi pokazuja. Wot toho měli so wšitcy distancować, z čimž je wšitko prajene.“ Merkel reagowaše tak na wumjetowanja předsydy AfD Jörga Meuthena. Tón bě sej žadał, zo měła so kanclerka hladajo na wuprajenja nowinskeho rěčnika Steffena Seiberta k podawkam w Kamjenicy zamołwić a Seiberta pušćić.

„CDU mikoce doprawa. Štóž to kaž knjez Kretschmer nětko čini, tón je wobłudnił“, rjekny městopředsyda SPD Ralf Stegner nowinarjam. „Sakska CDU njeje přeco hišće zrozumiła, zo ničo njewu­njese doprawa hladać. Hdyž knjez Kretsch­mer to přeco hišće zrozumił ­njeje, da njemóžeš jemu hižo pomhać.“

Seehofer: Migracija mać problemow

Donnerstag, 06. September 2018 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Předsyda CSU Horst Seehofer je prašenje migracije „mać wšitkich politiskich problemow“ mjenował. Narěčany špatnych wuslědkow CSU při naprašowanjach dla rjekny zwjazkowy nutřkowny minister nowinarjam: „Mamy prěni króć stronu, kotraž steji sprawa unije a móhła so srjedźodobnje etablěrować. Mamy pačeny kraj a pobrachowacu zepěru ludowych stron w towaršnosći.“ To nima jeno z migraciju činić, praji Seehofer. „Prašenje migracije pak je mać wšitkich politiskich problemow w našim kraju. To hižo tři lěta powědam.“ Na­prašowanja to wobkrućeja runje tak kaž nalada ludźi na zarjadowanjach, Horst Seehofer potwjerdźi. Tójšto ludźi „zwjazuje swoje socialne starosće z migraciskim prašenjom“.

W Bayerskej wola 15. oktobra krajny sejm. Po naprašowanjach hroža tuchwilu z absolutnej wjetšinu knježacej CSU wulke straty. Prawdźepodobnje změje wona runje hišće 40 procentow. Porno tomu móže so prawicarskopopulistiska AfD 13 do 14 procentow nadźijeć.

Žane nowe wětrniki

Donnerstag, 06. September 2018 geschrieben von:

Braniborska planuje dwulětny moratorij a wurjadny popłatk komunam

Podstupim (dpa/SN). Z moratorijom chce Braniborska njewobmjezowanemu twarej nowych wětrnikow zadźěwać. Nimo toho chcedźa popłatk zawjesć, kotryž maja wobhospodarjerjo wětrnikow přichodnje komunam płaćić. To je minis­terski prezident Dietmar Woidke (SPD) w Podstupimje připowědźił.

Wotpowědujo energijowemu wukonej wětrnikoweje připrawy móhł lětny popłatk hač do 5 000 eurow wučinjeć. Minjene lěta běchu wobydlerjo zwohidźacy wobraz přez wětrniki dale a raznišo kritizowali. Kraj Braniborska je po słowach Woidki hladajo na ličbu wětrnikow wodźacy po wšej Němskej. Naposledk steješe tam 3 750 wětrnikow z cyłkownej wukonliwosću 7 000 megawattow.

Z dwulětnym moratorijom chcedźa tomu zadźěwać, zo nastawaja wětrniki w kónčinach, w kotrychž regionalny plan skóržbow dla njepłaći. Poprawom su zadźěwki za twar nowych připrawow w tajkich padach po zwjazkowym prawje dosć niske. Nowy krajny zakoń pak měł při pobrachowacym regionalnym planje nowe připrawy zasadnje zakazać.

Anzeige