Rasizm raznišo wotpokazować

Montag, 23. März 2020 geschrieben von:

Drježdźany (B/SN). Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers žada sej po po­dawkach w Hanauwje a Halle wjace ciwilneje kuraže přećiwo rasizmej. „Njetrjebamy žane wohnjowe čerćiki, kotrež na torhošćach hidu wusywaja, ju w interneće šěrja a puć do parlamentow pytaja, zo bychu ju tam šěrili. Přeju sej kruty rjap ludźi w našim kraju, kóždužkuli namóc, kajkuž dźensa dožiwjamy, zahnać“, pisa Heinrich Timmerevers na Facebooku. W Hanauwje bě prawicar dźewjeć ludźi, kotřiž mějachu wukrajne korjenje, zatřělił. W Halle bě prawicarski ekstremist spytał, synagogu nadpadnyć. Při tym je dwě wosobje morił.

Křesćenjo a muslimojo

Wadźa so wo pomocny program

Montag, 23. März 2020 geschrieben von:

Washington (dpa/SN). Jednanja wo hoberski konjunkturny paket USA w zwisku z coronakrizu so dlija. Demokraća w senaće wot republikanow zestajeny program blokuja. Jich wodźacy zastupnik Chuck Schumer kritizuje, zo chcedźa republikanojo wěste industrijne wobłuki sylnje podpěrać, dźěłaćerjam, chorownjam a zwjazkowym statam pak přemało přewostajić. Nětko chcedźa wo nadrobnosćach jednać. Knježerstwo prezidenta Donalda Trumpa chcyło wjace hač bilion dolarow (900 miliardow eurow) nałožić.

Nowe namócnosće na mjezy

Athen/Kastanies (dpa/SN). Na grjeksko-turkowskej mjezy je znowa k namócnosćam dóšło. Skupina něhdźe 200 migrantow bě sobotu štom pušćiła a z nim pomjezny płót na grjekskim boku wobškodźiła. Grjekscy policisća zasadźichu sylzopłun a městno zawěsćichu. Turkowska bě kónc februara zdźěliła, zo su ćěkancam mjezy do EU wotewrjene. Na to běchu so mnozy na puć podali. Grjekska pak jich do kraja a tak do EU njepušći.

Nowe jednanja w Afghanistanje

Ruske wojerske transportne lětadło typa IL-76 je wčera na wojerskim lětanišću Čkalowskij njedaloko Moskwy do Italskeje wotlećało. Do toho běchu mašinu z pomocnymi srědkami za bój přećiwo coronawirusej nakładowali. Moskwa sćele nimo toho sto lěkarjow do Italskeje. Ruska sama ma dotal 370 natyknjenych, 200 z nich w Moskwje. Foto: dpa/Aleksej Jerješenko

Žana katastrofa wolija dla

Montag, 23. März 2020 geschrieben von:

Moskwa (dpa/SN). Raznje spadowace płaćizny zemskeho wolija na mjezynarodnych wikach njejsu z wida Krjemla dotal žana katastrofa za Rusku. „Wězo njeje połoženje nastupajo płaćizny jara přijomne“, praji rěčnik Krjemla Dmitrij Pjeskow minjeny pjatk powěsćerni Tass. „Srjedźodobnje pak njemóžemy na žadyn pad wo katastrofje za Rusku rěčeć. Knježerstwo a prezident Wladimir Putin staj w minjenym času dosć pjenjez za tutón pad składowałoj a tak za přichodne lěta wěstotu zaručiłoj.“ Ruska móže tuž wšitke socialne winowatosće spjelnić a swoje plany wuwića zwoprawdźić.

W Ruskej je so hospodarske połoženje spočatk měrca přiwótřiło, po tym zo běchu płaćizny wolija coronakrizy dla raznje spadnyli. Nimo toho su wolijowe wiki pod ćišćom, dokelž so wodźace wolij wudobywace kraje kaž Ruska a Sawdi-Arabska wo najnišu płaćiznu wubědźuja. Hódnota rubla je na to porno dolarej chětro woteběrała.

Mjenje woporow

Montag, 23. März 2020 geschrieben von:
Rom (dpa/SN). W boju přećiwo rozšěrjenju coronawirusa dyrbja w Italskej dalše dźěle hospodarstwa dźěłać přestać. Knježerstwo je kónc tydźenja wobzamknyło zastajić produkciju, kotraž zachowanju wšědneho žiwjenja bjezposrědnje njesłuži. Zdobom jewi so w kraju prěnja kedźbliwa nadźija, zo móhli so razne naprawy k wobmjezowanju zjawneho žiwjenja wuskutkować: Ciwilny škit rěčeše wčera wječor wo 650 mortwych w běhu 24 hodźin coronawirusa dla, bě pak to jasnje mjenje hač sobotu, jako zličichu 800 mortwych na jeničkim dnju.

Mjezy Čěskeje na měsacy zawrjene

Montag, 23. März 2020 geschrieben von:

Praha (dpa/SN). Nowy coronawirus je sej prěni smjertny wopor w Čěskej žadał. Wčera wječor je 95lětny pacient zemrěł, kaž jeho lěkowaca chorownja w Praze zdźěli. Před štyrjomi dnjemi běchu pola njeho chorosć płucow covid-19 zwěsćili. Muž měješe přidatne strowotniske problemy swojeje wysokeje staroby dla. „To je njesměrnje zrudźaca powěsć“, rjekny minister za strowotnistwo Adam Vojtěch w telewizijnym sćelaku ČT. W Čěskej je so dotal 1 120 ludźi z wirusom natyknyło, 19 z nich lěkuja na intensiwnej staciji.

Mjezy Čěskeje wostanu stracha coronawirusa dla „wjele měsacow“ za tu- a wukrajnikow zawrjene, znajmjeńša pak poł lěta. To je nawoda čěskeho krizoweho staba coronawirusa dla, epidemiologa Roman Prymula wčera wječor připowědźił. Wukrajnicy smědźa kraj wopušćić, njesmědźa pak znowa do kraja přińć. Wuwzaća płaća za powołanskich dojězdźowarjow, kotřiž w Sakskej, Bayerskej a Awstriskej dźěłaja. Dyrbjeli-li so wuwzaća znjewužiwać, je „kónc dobroćiwosće“, zdźěli nutřkowny minister Jan Hamáček.

Wobšěrne naprawy schwalene

Montag, 23. März 2020 geschrieben von:

Zwjazkowe knježerstwo planuje 156 miliardow eurow za sćěhi wirusa

Berlin (dpa/SN). K wobmjezowanju negatiwnych sćěhow rozšěrjenja coronawirusa dla je zwjazkowy kabinet dźensa wobšěrne naprawy wobzamknył. Při tym dźe wo škitne systemy za předewzaća, přistajenych a chorownje. W tym zwisku su tež wšelake prawniske předpisy změnili, zo móhli naprawy spěšnje přesadźić. Hižo zajutřišim, srjedu, chce zwjazkowy sejm naprawy schwalić.

„Wobšěrne naprawy, kiž je kabinet dźensa schwalił, podpěruja swójby, po­družnikow, dźěławych, samostatnych a předewzaća cyle praktisce, spěšnje a njeběrokratisce“, rjekny generalny sekretar SPD Lars Klingbeil powěsćerni dpa. Klinbeil rěčeše wo „hoberskich sumach“, kotrež dyrbi financny minister Olaf Scholz (SPD) za to nałožić. „Stat ludźi w tuchwilnej krizy njewopušći. Přichodne tydźenje njebudu lochke, na kóncu pak wuńdźe naša towaršnosć zesylnjena.“ Zwjazkowe knježerstwo chce dotatny etat 156 miliardow eurow za lěto 2020 přesadźić a za to płaćiwe směrnicy nastupajo hranicu znowazadołženja stata zběhnyć.

To a tamne (23.03.20)

Montag, 23. März 2020 geschrieben von:

Njelepe zadźerženje w časach coronawirusa je wyšej měšćanostce Roma Virginiji Raggi tójšto kritiki wunjesło. Wona bě ludźi we widejowym poselstwje kónc tydźenja namołwiła, doma wostać a so měšćanskich parkow wzdać: Hłupe jenož bě, zo steješe sama w zelenym kćějatym parku. Italska bě ludźom kónc tydźenja wuraznje zakazała do parkow hić. Policija ma to raznje kontrolować.

Dosć kreatiwni su Španičenjo, wukładować zakazy nastupajo rozšěrjenje coronawirusa. Dokelž je dowolene „z domjacym zwěrjećom“ na čerstwy powětr hić, su mnozy z kozu, swinjećom a samo kanarikom po puću, kaž nowinarjo rozprawjeja. Policija apeluje na rozum ludźi a warnuje jich před pospytami jebanstwa. W Španiskej knježi wot wčerawšeho kruty zakaz, dom wopušćić, štož płaći najprjedy raz 15 dnjow.

Wobzamknjenje hišće lětsa

Freitag, 20. März 2020 geschrieben von:

Kalawa (SN/JaW). Naležnosće Serbow w Braniborskej měli zamołwići wjele spěšnišo zwoprawdźeć. To žada sej předsydka frakcije Lěwicy w krajnym sejmje Kathrin Dannenberg, kaž braniborska Lěwica w medijowej zdźělence informuje. Zwurazniła je to krajna politikarka, kotraž je zdobom rěčnica za mjeńšinowu politiku swojeje frakcije, tele dny na zetkanju z předsydku a čłonku Rady za serbske naležnosće Braniborskeje Kathrin Šwjelinej a Utu Henšelowej w Kalawje.

„Trjebamy skónčnje koncept nastupajo posrědkowanje delnjoserbskeje rěče wot pěstowarnje hač k abiturje“, wuzbě­hny zapósłanča Dannenberg na dźěłowej rozmołwje. „Wšitcy na koncepće wob­dźěleni, na čole braniborske ministerstwo za kubłanje, młodźinu a sport, hibaja so po tempje kaž šlinki. Ze stron koalicije faworizowany wjacerěčny koncept za wšitke njeněmske rěče, kotrež abo w kotrychž na šulach wuwučuja, njeje žane narunanje“, lěwicarka Kathrin Danneberg jasnje potwjerdźi.

Jutře rozsudny dźeń

Freitag, 20. März 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Šef kanclerskeho zarjada Helge Braun ma w krizy coronawirusa dla jutřišu sobotu za rozsudnu nastupajo dospołny zakaz, dom wopušćić. „Wobhladamy sej kónc tydźenja, kak so wobydlerjo zadźerža“, rjekny politikar CDU nowinarjam. „Sobota budźe rozsudna.“ Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) chce njedźelu wječor z ministerskimi prezidentami zwjazkowych krajow telefonisce wuradźować. Při tym póńdźe tež wo móžny zakaz, z domu hić.

Wumocowarjow wotprawili

New Delhi (dpa/SN). W Indiskej su štyrjoch muži, kotřiž běchu před wosom lětami studentku wumocowali a morili, wotprawili. To je jastwo w stolicy New Delhiju zdźěliło. Mužojo běchu 23lětnu lěta 2012 w busu tak brutalnje znjewužiwali, zo wona dwaj tydźenjej pozdźišo na sćěhi zranjenjow zemrě. Njeskutk bě po wšěm swěće wulku kedźbnosć zbudźił a zasadny problem wotkrył: Kóžde 15 mjeńšin w kraju po oficialnych informacijach žonu abo holcu wumocuja.

Konferenca G 7 wotprajena

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte