Z nuzowym planom

Dienstag, 16. Juni 2015 geschrieben von:

Minister Varoufakis warnuje před rozpušćenjom Europy

Brüssel/Berlin/Athen (dpa/SN/K). Dyrbjeli-li wšitke jednanske prócowanja wo přewinjenje grjekskeje financneje krizy a tak wo wuchowanje kraja před statnym bankrotom zwrěšćić, chcedźa eurokraje na to z nuzowym planom reagować, kotryž su wone mjeztym zdźěłali. Tole rozprawja Süddeutsche Zeitung. Po spomnjenym planje je předwidźane, kónc tydźenja přihotować kontrolowanje grjeksko-europskich financnych transakcijow, zo by so přezměrnemu nawalej na banki zadźěwało. Wo pjenježnych wuskosćach Grjekskeje je dźensa tež rěč na zetkanju luxemburgskeho ministerskeho prezidenta Xaviera Bettela z němskej kanclerku Angelu Merkel (CDU) w Berlinje.

EZB rjap skrućili

Dienstag, 16. Juni 2015 geschrieben von:
Luxemburg (dpa/SN). Europska centralna banka (EZB) smě za wuchowanje eura zasadnje statne požčonki kupować. Tole je Europske sudnistwo (EuGH) dźensa w Luxemburgu rozsudźiło. Wotpowědny program EZB z lěta 2012 zakonje njerani, kaž sudnistwo zdźěli. Konkretnje dźe wo wobzamknjenje EZB, pod wěstymi wuměnjenjemi bjez wobmjezowanja statne požčonki statow kupować, kotrež su w pjenježnej nuzy. Program njebu dotal hišće nałožowany, ale hižo jeho při­powědźenje bě mjezynarodnu financnu krizu změrowało. Přećiwo njemu skoržili běchu wjacori němscy politikarjo kaž tež frakcija Lěwicy w zwjazkowym sejmje a 12 000 podpěraćelow.

Třo nowi ministrojo

Dienstag, 16. Juni 2015 geschrieben von:
Waršawa (dpa/SN). Po wjacorych wotstupach ministrow w zwisku z aferu wotposkanja dla je pólski prezident Bronisław Komorowski dźensa třoch nowych ministrow powołał. Nowy financny minister je Andrzej Czerwinski, dotal šef parlamentneho wuběrka za energiju. Chirurg Marian Zembala je nowy strowotniski minister, bywši olympionik Adam Korol nawjeduje sportowe ministerstwo.

Za reformu BND

Dienstag, 16. Juni 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). SPD žada sej wot kanclerskeho zarjada hišće do přichodnych wólbow zwjazkoweho sejma 2017 zasadnu reformu němskeje tajneje słužby BND. Tole njesměło so dlěje wotstorkować, rěka w dokumenće SPD, kotryž powěsćerni dpa předleži. 16stronski koncept předwidźi jasne prawidła za dźěło BND, mjez druhim při wobčušlenju wukrajnych staćanow w Němskej.

Bičk dyrbi do jastwa

Dienstag, 16. Juni 2015 geschrieben von:
Darmstadt (dpa/SN). Namócneje smjerće studentki Tugce dla dyrbi 18lětny Sanel M. tři lěta do jastwa. Darmstadtske krajne sudnistwo jeho dźensa po młodźinskim chłostanskim prawje ranjenja ćěła ze smjertnym wukóncom dla zasudźi. 18lětny je před sudnistwom přiznał, zo bě 22lětnu loni w nowembru na parkowanišću do mjezwoča bił. Holca padny na to do komy, z kotrejež hižo njewotući.

Ludźi wuchowali

Dienstag, 16. Juni 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Němska fregata „Schleswig-Holstein“ je wčera w Srjedźnym morju 544 ćěkancow wuchowała. Ludźo, mjez nimi 61 dźěći, běchu z drjewjanymi čołmami z Libyskeje do Italskeje po puću. Dotal je marina 4 000 ludźi wuchowała.

To a tamne (16.06.15)

Dienstag, 16. Juni 2015 geschrieben von:

W měšćanskich wodomjetach a studnjach so kupać abo nic – wo tym so tuchwilu w morawskej stolicy Brnje wadźa. Mnozy so tam na horcych dnjach rady wočerstwjeja. Měšćanska policija pak kupanje w studnjach zakazuje. Nětko chcedźa w měšćanskej radźe wo tym wuradźować a naležnosć wotpowědnje rjadować, kaž morawske nowiny pisaja.

Spěwanje honača w Kamjeničanskej coologiskej zahrodźe je peticiski wuběrk Sakskeho krajneho sejma zaběrało. W susodstwje bydlacy muž bě so wospjet hary dla hóršił, kaž z rozprawy wuběrka wuchadźa. Tónkróć so muž nócneho spěwanja honača dla mjerzaše. Hižo do toho bě so na pawy a wopicy hóršił. Peticiski wuběrk jemu wotmołwi, zo wšak móže pola někotrych zwěrjatow hač do sto decibelow hary nastać. Přiwšěm so ze zwěrjencom dojednachu, honače jenož hišće wěsty čas pod hołym njebjom dźeržeć.

Łužica (16.06.15)

Dienstag, 16. Juni 2015 geschrieben von:

Předstajitaj zhromadny projekt

Zhorjelc (SN/ch). Zhromadny projekt „Zhorjelc ART“ přihotuja tuchwilu w Zhorjelcu a Wrócławju za lěto 2016. Město nad Nysu budźe potom europska kulturna stolica. Wrócławski měšćanski prezident Rafał Dutkiewicz a Zhorjelski wyši měšćanosta Siegfried Deinege staj z teje přičiny hižo lěta 2013 zhromadnu wustajeńcu wuměłskich twórbow w Zho­rjelcu­ wobzymknyłoj, kaž ze zdźělenki Zhorjelskeje radnicy wuchadźa. Při­chod­nu wutoru chcetaj wonaj projekt na zhromadnej nowinarskej konferency předstajić.

Wjele předewzaćow so zasydliło

Wikowanski koncern Metro je swoju wotnožku Galeria Kaufhof – mjez nimi tež Lipšćansku­ kupnicu – kanadiskemu wikowanskemu koncernej Hudson‘s Bay za 2,8 miliardow eurow předał. Nowy wobsedźer je připowědźił, zo chce w kupnicach inwestować­. Dźěłarnistwo ver.di sej wot njeho žada, zo dalewobstaće wšěch wotnožkow pisomnje zaruči a znajmjeńša pjeć lět dołho žane kupnicy njezawrje. Kaufhof ma w Němskej a Belgiskej 21 500 sobudźěłaćerjow. Foto: dpa/Jan Woitas

Mjenje, ale moderniše jadrowe brónje

Montag, 15. Juni 2015 geschrieben von:
Stockholm (dpa/SN). Atomowe mocy wuwiwaja po mjeńšej ličbje atomowych brónjow spochi na tym, swoje systemy modernizować. Tole wuchadźa z rozprawy šwedskeho měroweho slědźenskeho instituta Sipri, kotruž dźensa w Stockholmje předstajichu. Po tym su Ruska a USA swoje składy atomowych bróni wotpowědnje zrěčenju redukowali. Runočasnje stej pak wobaj krajej započałoj swój wojerski arsenal wobšěrnje modernizować. Spočatk lěta mějachu USA kaž tež Ruska­ po trochowanju fachowcow 15 850 nuklearnych bróni w swojich wojerskich­ składach.

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl