Łužica (19.11.15)

Donnerstag, 19. November 2015 geschrieben von:

Spěchuja Kamjenski gymnazij

Kamjenc (SN/ch). Lessingowy gymnazij w Kamjencu spěchuja z něhdźe 20 milionami eurow z programa Zwjazka a krajow „Měšćanski přetwar wuchod“. Wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan) a sakski statny sekretar za nutřkowne naležnosće Michael Wilhelm staj wutoru w Kamjenskej radnicy wotpowědne městotwarske dojednanje podpisałoj, zdźěla sakska statna kenclija. Tuchwilne twarjenje Lessingoweho gymnazija steji mjeztym tři lěta prózdne. Jedna so wo pomnik njemałeho městotwarskeho wuznama. Kapacita městnow, žadanja na wohnjoškit a zbrašenym wotpowědowace wuměnjenja pak potrjebje třičaroweho gymnazija njewotpowěduja. Twarjenju w nutřkownym měsće ma so tuž rozšěrjenski dom přidružić. Twarić ma so tež sportownja, Jahnowe sportnišćo pak saněrować.

Ekskursija šulerjow

Rěčna wučba za dźěći

Dienstag, 17. November 2015 geschrieben von:

Lipsk (B/SZ). W Sakskej skića 99 šulow wučbu w 15 wšelakich rěčach za dźěći ze zapućowanych swójbow. Rěče šulerjow ze wšelakich krajow su dźěl jich identity – korjenje, kotrež njeměli prosće wotstronić, rjekny kultusowa ministerka Brunhild Kurth (CDU) na šulskim wopyće w Lipsku. Wučba w rěči kraja šulerjow wotměwa so w třoch wariantach, mjenujcy jako druha cuza rěč, jako wučba po popołdnjach abo we wobłuku dźěłowych skupin. To zaručeja z 50 wučerjemi.

Žiwjenje na wsy

Berlin (B/SN). Žiwjenje na wsy je po dołholětnej studiji „Ländliche Lebensverhältnisse im Wandel“ pozitiwniše hač myslene. Wědomostnicy su wot 1952 sem žiwjenje w dźesać němskich wjeskach dokumentowali. Tam su registrowali přićahi a wotćahi. Něhdźe 90 procentow wjesnjanow je ze swojej aktualnej by­dlenskej situaciju spokojom. Njespo­kojom pak su mnozy z nakupowanskimi móžnosćemi a z medicinskim zastaranjom.

Přirost w klóštrje

Policija je dźensa w Kosowje wjacorych ludźi zajała, kotřiž zdźěla namócnje w stolicy Priština demonstrowachu. Sta přiwisnikow opozicionelnych politiskich stron protestowaše před twarjenjom parlamenta přećiwo tuchwilu so wotměwacym jednanjam­ mjez Europskej uniju a Serbiskej nastupajo prawa serbiskeje mjeńšiny w Kosowje. Při tym dóńdźe k zražkam z policiju. Foto: dpa/Valdrin Xhemaj

Pegida z minusom

Dienstag, 17. November 2015 geschrieben von:
Drježdźany (dpa/K/SN). Wčerawšu demonstraciju w Drježdźanach bě antiislamistiske hibanje Pegida woporam terora w Parisu wěnowało, wjetšeje podpěry pak njedóstało. Nawopak: po trochowanjach studentskeje skupiny Durchgezählt zhromadźi so na Dźiwadłowym naměsće­ jenož něhdźe 7 000 do 8 000 ludźi. Aktiwistka Pegidy Tatjana Festerling wudawaše, zo z ćěkancami tež terorisća do Europy přińdu. To je ze syriskim pasom dopokazane, nańdźenym w bliskosći jednoho z morjenych atentatnikow. Ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) bě do demonstracije před tym warnował, atentaty w Parisu politisce znjewužić. Přećiwo Pegidźe bě něhdźe 1 500 ludźi na dróhu šło, sćěhujo namołwu skupiny Gepida.

Bomba njezbožo lětadła zawinowała

Dienstag, 17. November 2015 geschrieben von:
Moskwa (dpa/SN). Njezbožo ruskeho pasažěrskeho lětadła nad Egyptowskej je po dopóznaćach ruskeje nutřkokrajneje tajneje słužby FSB bomba w lětadle zawinowała. Samotwarjena bomba wot­powědowaše sylnosći 1,5 kilogramow rozbuchadła TNT, kaž nawoda FSB Alexander Bortnikow powěsćerni Interfax w Moskwje rjekny. W powostankach 31. oktobra znjezboženeje mašiny běchu fachowcy zbytki rozbuchadła našli. Lětadło z 224 pasažěrami bě po puću z egyptowskeho města Sharm el Sheich do Pětrohroda, jako so w powětře rozłama. Nichtó zražku njepřežiwi. Teroristiska milica Islamski stat (IS) bě zamołwitosć za to přewzała.

Francoska prosy EU wo pomoc

Dienstag, 17. November 2015 geschrieben von:
Paris (dpa/K/SN). Po teroristiskich nadpadach w Parisu je Francoska dźensa jako prěni kraj scyła wo wojersku pomoc tamnych krajow Europskeje unije pro­syła. Wona ma so po artiklu 42 zrěčenja Europskeje unije, po kotrymž su wšitke kraje k pomocy zawjazani, je-li jedyn z krajow wojersce nadpadnjeny. „Wurjadne połoženje žada sej wurjadne rozsudy“, rjekny francoski zakitowanski minister Yves Le Drian dźensa w Brüsselu. Přichodny čas chcedźa w mjezsobnych rozmołwach wo formje a wobjimje pomocy druhich krajow přećiwo terorowej organizaciji Islamski stat wuradźować, kiž je zamołwitosć za atentaty přewzał.

So dojednali

Dienstag, 17. November 2015 geschrieben von:
Athen (dpa/SN). Grjekska je po dny trajacych jednanjach z mjezynarodnymi pjenjezydawarjemi reformam přizwoliła, zo móhła wot nich dalše pomocne srědki wjacorych miliardow eurow dóstać. „Smy so na trěbne naprawy dojednali“, rjekny financny minister Euklid Tsakalotos nowinarjam w Athenje. Přichodny štwórtk chcedźa reformy w parlamenće schwalić. Hižo dźeń po tym móhła Euroskupina w Brüsselu přepokazanku do Athena schwalić. W lěću wobzamknjeny pomocny program za Grjeksku móhł hač do 86 miliardow eurow wobsahować.

To a tamne (17.11.15)

Dienstag, 17. November 2015 geschrieben von:

Wosebita funkcija mobilneho telefona, kotraž pokazuje, hdźe telefon runje je, je policiji při wujasnjenju padustwa pomhała. Paduch bě na Dortmundskim hłownym dwórnišću drohi smartphone z kabata sobujěduceho pokradnył, jako tón spaše. Swědk na nastupnišću tole wobkedźbowaše, wubudźi muža a za­woła policiju. Ta zwěsći, zo sedźi paduch z kradnjenym telefonom w regionalnym ćahu. Tam zastojnicy 26lětneho zajachu. Smartphon wobsedźerjej wróćichu.

Hnydom trójce je zwjazkowa kanclerka Angela Merkel tele dny w kabineće wóskowych figurow Madame Tussauds w Berlinje widźeć. Tak dokumentuja politikarku CDU w čornym wobleku při prěnim spřisahanju za zwjazkowu kanclerku 22. nowembra 2005, štyri lěta pozdźišo ze styknjenymaj rukomaj a lěta 2013 z dźensa typiskim dźerženjom rukow.

Łužica (17.11.15)

Dienstag, 17. November 2015 geschrieben von:

Požadarja azyla biłoj

Grodk (dpa/SN/ch). Njeznataj młodaj mužej staj požadarja azyla w Grodku haniłoj a biłoj. Po wozjewjenju policije žadaštaj sej skućićelej wot 23lětneho z Pakistana najprjedy pjenjezy abo kreditnu kartu. Dokelž njemóžeše wón jimaj ničo dać, staj wonaj jeho w nocy na njedźelu na ruce a ramjeni biłoj. Policija pruwuje, hač so za ataku jako motiw hida na cuzych njechowa. „Přepytujemy do wšěch směrow“, praji rěčnik. Woporej so poradźi, do nakupowanskeho centera ćeknyć. Skućićelej njejstaj hišće zwěsćenaj. Minjeny čas je w Gródku wospjet k nadpadam tajkeho razu dóšło.

Wuspěšna sezona

Komunalne wólby w Ukrainje

Montag, 16. November 2015 geschrieben von:
Kijew (dpa/SN). W druhim kole komunalnych wólbow w Ukrainje su bywšeho swětoweho mištra w pjasćowanju Witalija Klička prawdźepodobnje znowa za měšćanostu stolicy Kijewa wuzwolili. Po powólbnym naprašowanju mjez wolerjemi móže so wón wjace hač 70 procentow hłosow nadźijeć. W zapadnoukrainskim Lwowje dotalneho měšćanostu Andreja Sadowija tohorunja znowa wuzwolichu. Wón dósta 60 procentow hłosow, kaž ukrainske medije rozprawjeja. Wólby su wobkedźbowarjam wažna pokazka na nahladnosć prozapadneho knježerstwa ze statnym prezidentom Petrom Porošenkom na čole. W krizowych kónčinach na wuchodźe kraja ma so hakle klětu wolić.

Anzeige