Dalši paket reformow

Mittwoch, 22. Juli 2015 geschrieben von:

Tsipras dyrbi znowa wo wjetšinu w parlamenće wojować

Athen (dpa/SN/K). Dźensa wojuje grjekski premier Alexis Tsipras w parlamenće wo schwalenje druheho paketa reformow, kotrychž zwoprawdźenje sej mjezyna­rodni pjenjezydawarjo žadaja. W nim su modernizowanje justicy a prawidła za přerjadowanja bankow předwidźane.

Dźiwajo na to, zo nima wón hižo wjetšinu zapósłancow za sobu a zo by dalšemu rozbrojenju knježerstwoweho lěhwa zadźěwał, Tsipras wot toho wothlada, buram wyše dawki napołožić. Zapósłancy wšitkich stron doma na wsach běchu připowědźili, zo budu přećiwo reformowemu paketej hłosować. Nimo toho je premier z někotrymi zapósłancami swojeje strony wosobinsce rěčał, zo by jich za kurs knježerstwa zdobył. Wčera wječor bě Tsipras lěwe křidło swojeje knježaceje Syrizy naležnje napominał, „přeća a nadźije towaršnosće akceptować“. Hakle hdyž budu pomocne programy wěste, móže lěwica swoje nutřkowne kontrowersy w stronskich gremijach wujasnić.

SPD spjećuje so žadanjam CSU

Mittwoch, 22. Juli 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Strona SPD spjećuje so žadanjam bayerskeje CSU, zo měł so wot Zwjazkoweho wustawoweho sudnistwa wotpokazany hladanski pjenjez dale ze statneje kasy płaćić. Hladanski pjenjez bě wot wšeho spočatka „kołwrótna ideja“, rjekny generalna sekretarka SPD Yasmin Fahimi nowinarjam. Koalicija nima wotpohlad­, so po wusudźe sudnikow w Karlsruhe znowa z tym zaběrać. Potajkim njejsu za to tež žane srědki Zwjazka k dispoziciji. Chce-li Bayerska dale hladanski pjenjez wupłaćić, měła jón tež sama financować. Mjeztym sej wjacore zwjazkowe kraje žadaja, zo dyrbjeli za hladanski pjenjez předwidźane srědki nětko za wutwar pěstowarnjow nałožić. Za lěto 2015 by to 900 milionow eurow było, klětu jedna miliarda.

Pospyt rozšěrjeny

Mittwoch, 22. Juli 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Cyłoněmski pospyt z hoberskimi nakładnymi awtami su rozšěrili. Kaž zwjazkowe wobchadne ministerstwo zdźěla, smědźa tak mjenowane „gigalinery“ wot dźensnišeho na 90 dalšich nadróžnych wotrězkach jězdźić. We wosom zwjazkowych krajach smědźa wosebje dołhe jězdźidła mjeztym wšu awtodróhowu syć wužiwać, mjez druhim w Sakskej a Durinskej.

Politiku njezměnja

Mittwoch, 22. Juli 2015 geschrieben von:
Teheran (dpa/SN). Iran swoju dotalnu politiku tež po podpisanju mjezynarodneho atomoweho zrěčenja zasadnje nje­změni. To je zastupowacy wonkowny minister­ kraja Abbas Araghchi dźensa w Teheranje připowědźił. Tak nochcedźa Israel jako suwereny stat připóznać, kaž bě sej to Němska žadała. Na tamnym boku­ chcedźa z europskimi krajemi na „nowej politiskej žołmje“ dźěłać.

Nowe třěleńcy

Mittwoch, 22. Juli 2015 geschrieben von:
Kijew (dpa/SN). Najebać dojednane cofnjenje bróni z wuchodneje Ukrainy w Donbasu dale z ćežkimi kalibrami na so třěleja. Wjednistwo ukrainskeje armeje proruskim zběžkarjam wumjetuje, zo su zepěranišća armeje z granatomjetakami a tankami nadběhowali. Proruscy separatisća rěča porno tomu wo zaměrnych prowokacijach ukrainskeje armeje a paramilitaristiskich jednotkow w Donbasu.

Grjekskej dale swěrni

Mittwoch, 22. Juli 2015 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Dowolnicy z Němskeje su Grjekskej najebać krizu dale swěrni. „Byrnjež skazanki w systemje lastminute sčasami woteběrali, je cyłkowna ličba knihowanjow samo trochu wjetša hač loni“, rjekny fachowc Towaršnosće za konsumowe slědźenje Roland Gassner powěsćerni dpa. Lóšt Němcow, do wukraja pućować, je dale wulki, kaž najnowše přepytowanja zwěsćeja. Indeks, dokumentowacy zwólniwosć k pućowanju, je wyši hač loni w decembru wočakowany. Hłowna přičina stej dobre połoženje na dźěłowych­ wikach a niska inflacija, štož dochody ludźi realnje zwyši.

Kriza w Grjekskej abo terorowy nadpad w tuneziskim Sousse njejstej so dotal na tu­ristisku branšu wuskutkowałoj. Dowolnicy so na druhe městnosće wuwinu, fachowcy­ pisaja. Turizm negatiwnje wobwliwować móhł zwyšeny nad­hód­notowy dawk w grjekskich hosćencach a hotelach. „Financielne aspekty móža dołhodobne wuskutki měć. Produkt, kotryž­ so podróši, je poněčim mjenje požadany“,­ Gassner praji.

Nawrót Kozela?

Mittwoch, 22. Juli 2015 geschrieben von:

Drježdźany/Budyšin (SN/at). Drježdźanska měšćanska rada wuzwoli 6. awgusta nowych fachowych měšćanostow. Zwjazkarstwo frakcijow Lěwicy, SPD, Zelenych a Piratow su za zastojnstwo kulturneje měšćanostki dotalnu městopředsydku frakcije Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje Annekatrin Klepsch namjetowali. Jeli­ Klepsch tele komunalne zastojnstwo nastupi, dyrbi wona mandat krajneho sejma złožić. To by rěkało, zo móhł frakciji Lěwicy zaso serbski zapósłanc přisłušeć, wšako mjeno Hajka Kozela na lisćinje naslědnikow sobu na čole steji.

Bywši serbski zapósłanc Lěwicy ma personalne debaty w krajnej stolicy zdźě­la­ hišće za spekulatiwne, jedne pak wě: „Dyrbju wo tym rozmyslować, kak na móžnosć reaguju, so znowa stać ze zapósłancom“, rjekny Hajko Kozel našemu wječornikej. Wotwažować budźe wón to w swójbnym kruhu runje tak kaž z politiskimi přewodźerjemi. „Přichodnu wutoru zeńdźe so Serbska lěwica, měnjenje wobdźělnikow je mi wažne.“ Kozel měni, zo njeje Klepsch wólby hišće dobyła. Předsyda měšćanskeje frakcije Lěwicy André Schollbach pak je optimistiski.

To a tamne (22.07.15)

Mittwoch, 22. Juli 2015 geschrieben von:

200 eurow wotrunanja dyrbi Němska železnica­ žonje płaćić, dokelž bě jenički nuznik w ćahu skóncowany. To je sudnistwo w Trieru rozsudźiło. Wotnožce Regio AG wumjetuja „organizacisku winu“, kotraž bě „ćělne problemy“ žony zawiniła. Žona njemóžeše w oktobru 2014 na nimale dwuhodźinskej jězbje z Koblenza do Triera toaletu w ćahu wu­žiwać, byrnjež to nuznje dyrbjała.

Sobu najstarši manuskript korana su na uniwersiće w Birminghamje našli. Slědźerjo trochuja, zo pochadźatej pergamentnej łopjenje z lěta 600, štož su z pomocu modernych přepytowanskich metodow zwěsćili. Prastary spis móhł z časa profeta Mohammeda pochadźeć (570-632) a by tak jedne z najstaršich zdźeržanych wersijow Swjateho pisma muslimow było. Dokument bě mjez młódšimi spisami składowany.

Łužica (22.07.15)

Mittwoch, 22. Juli 2015 geschrieben von:

Tež załožba nětko pomha

Rěčicy (SN/ch). Plahowarjo wužitneho skotu w Sakskej dóstanu swoje wudawki za škit před wjelčimi škodami dospołnje narunane. Na to skedźbnja agrarne ministerstwo w Drježdźanach. Swobodny stat je wotpowědne naprawy dotal z 80 procentami podpěrał. Załožba bywšeho filmowca zwěrjatow Heinza Sielmanna přewozmje nětko zbytne 20 procentow. Próstwy, na přikład za wobstaranje elektriskich płotow, měli ludźo dale swobodnemu statej zapodać. Při pozitiwnym rozsudźe skutkuje potom tež poskitk załožby. Jeničce loni su plahowarjo skotu w Sakskej 65 nadpadow wjelkow na skót přizjewili.

Wuchowuja twarske pomniki

Bamž chce Němsku wopytać

Dienstag, 21. Juli 2015 geschrieben von:

Quito (B/SN). Bamž Franciskus planuje wopyt Němskeje. Žur­na­listam wón rje­kny: „Zo je zwjazkowa kanclerka Merkel mje přeprosyła, je wulkotna wěc.“ To ma być europska měrowa misija. Datum swjaty wótc hišće žadyn njemjenowaše, ale praji, zo je wopyt w aktualnym pućowanskim planje zapřijaty.

Nowy rekord ćěkancow

Genf (B/SN). 59,5 milionow ludźi běše loni­ po cyłym swěće na ćěkańcy, wozjewi Pomocny skutk za ćěkancow při UNO w Genfje. Nihdy do toho njebu hišće tak wulka ličba ćěkancow registrowana. Wobrónjenych konfliktow dla je ličba ćěkancow minjene lěto wo 8,3 miliony ludźi rozrostła. Kónc lěta 2013 běštej 51,2 milionaj ćěkancow registrowanych. Po słowach wysokeho komisara za ćěkancow w UNO Antónija Guterresa móhła so globalna kriza ćěkancow hišće pohóršić. Lěta 2014 je wšědnje přerěznje 42 500 ludźi před namocu a potłóčowanjom ćeknyło. Guterres žada sej wot zhromadnosće statow wjace pomocy za ćěkancow.

Dalša mošeja ma nastać

Anzeige