To a tamne (08.10.15)

Donnerstag, 08. Oktober 2015 geschrieben von:

Ze swojimi pomazkami su policisća na parkowanišću­ při awtodróze A 24 pytaneho wowčerskeho psa zaso popad­nyli. Pos bě wobsedźerce před pjeć dnjemi na parkowanišću twochnył. Wčera je so najskerje hłódny zaso nawróćił. Wědźo, zo je ćeknył, zazwonichu sobudźě­łaćerjo policiju. Ta psa z pomazkami a kołbaskami do słužbneho awta zwabi. Dźakowna wobsedźerka sej při nich swojeho psa wotewza.

Dokelž njebě nichtó doma, ćisny přistajeny póšty w Čornym lěsu pakćik na balkon adresata a kwitowanku za pakćik sam podpisa. Z toho policija wuchadźa. 30lětny adresat pakćika bě so dźiwał, zo pakćik njedóstanje, byrnjež přez internetowy portal zdźělenku dóstał, zo je pakćik po puću k njemu. Dźeń pozdźišo wšak přizjewi, zo bě požadany pakćik na balkonje­ našoł.

Łužica (08.10.15)

Donnerstag, 08. Oktober 2015 geschrieben von:

Colorparts ekspanduje

Kumwałd (SN/ch). Specialist zlěpšowanja powjerchow Colorparts z Kumwałda chce dalše produkciske stejnišćo w Kodersdorfje blisko Zhorjelca twarić. Na nimale tři hektary wulkim arealu při awtodróze ma nowe twarjenje nastać. Wčera wječor je gmejnska rada nakupi ležownosće přihłosowała. Twar ma so klětu srjedź lěta zahajić. Předewzaće je wobstajnje rozrostło a trjeba nětko přidatne kapacity, zdźěli Colorparts. Wo inwesticiskej sumje a wo ličbje nowych dźěłowych mocow so firma njewupraji. Tuchwilu ma Colorparts nimale 50 sobudźěłaćerjow. 2003 załožene swójbne předewzaće zlěpšuje powjerchi we wobłuku medicinskeje techniki, elektriki, pisanskich nastrojow a domjacnosće.

Wobydlerske myto Budyšanej

Třeće stejnišćo

Mittwoch, 07. Oktober 2015 geschrieben von:

Flensburg (SN). Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšin (FUEN) je wotnětka tež w Brüsselu z reprezentancu zastupjena. To zdźělištej unija a kraj Šle- s­wigsko-Holsteinska.

Prezident FUEN Hans Heinrich Hansen hódnoćeše podawk: „Jako europski zastupjer zajimow je trěbne, być stajnje přitomny tam, hdźež so w Europje roz­sudy tworja. Wjeselimy so a wočakujemy, zo to naše prócowanja napřećo europskim institucijam a mjezynarodnym organizacijam sylni.“

Šleswigsko-Holsteinska je wuměnjenja w Brüsselskim Hanse-office, stajnym zastupnistwje kraja pola europskeje unije, wutworiła, tam wotnožku FUEN za­rjadować. Ju budźe do kónca lěta Frank de Boer, jurist a poradźowar FUEN natwarić. Wón ma podźěl na zdźěłanju europskeje wobydlerskeje iniciatiwy za narodne mjeńšiny a je připóznaty znajer škita mjeńšin a mjeńšinoweho prawa. „FUEN je nětko na třoch městnach aktiwna, w Flensburgu, Berlinje a Brüsselu. Swjatočne wotewrjenje noweje wotnožki budźe hišće lětsa“ připowědźi generalna sekretarka FUEN Susann Šenkec.

Parlamentariska statna sekretarka Brigitte Zypries (SPD, nalěwo) a philippinski wonkowny minister Albert Del Rosario staj sej dźensa w philippinskim narodnym muzeju w stolicy Manila originalny dźěl Berlinskeje murje wobhladałoj. Betonowy element je dar Němskeje składnostnje 60. róčnicy diplomatiskich poćahow mjez krajomaj, symbolizujo měrniwu rewoluciju w NDR. Foto: dpa/Mark R. Cristino

Nalět na chorownju wobžarował

Mittwoch, 07. Oktober 2015 geschrieben von:
Washington (dpa/SN). Rozkazowar jednotkow USA a NATO w Afghanistanje je nalět na chorownju w Kundusu z cyłkownje 22 smjertnymi woporami jako „zmylk“ wobžarował. Chorownju běchu lětadła mylnje atakowali, general John Campbell dźensa we Washingtonje při-zna. Před wojerskim wuběrkom senata wón přiwšěm dale twjerdźeše, zo bě afghaniska armeja wo wojersku akciju prosyła. „Njebychmy so nihdy na škitany mediciniski objekt měrili.“ Hladajo na nadpad talibanow na Kundus so general za to wupraji, mjezynarodnych wojakow dlěje hač planowane w Afghanistanje wostajić, zo móhli dale přećiwo radikalnym skupinam postupować.

Funkcionarojo CDU kritizuja Merkel

Mittwoch, 07. Oktober 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Cyłkownje 34 funkcionarow CDU z wjacorych zwjazkowych krajow su w lisće zwjazkowej kanclerce Angeli Merkel jeje politiku napřećo ćěkancam jasnje kritizowali. Tuchwilu praktikowana „politika wotewrjenych mjezow“ njewotpowěduje ani europskim ani němskim zakonjam, rěka w lisće, kiž powěsćerni dpa předleži. Wulki dźěl čłonow a wolerjow CDU nječuje so tohodla wot tuchwilneho postupowanja zwjazkoweho knježerstwa w politice napřećo ćěkancam hižo wjace zastupowany. Podpisarjo žadaja sej konkretne naprawy, zo by so dalšemu nawalej ćěkancow efektiwnje zadźěwało. Internetne wudaće časopisa Spiegel wo tym tohorunja rozprawja.

Kupcy VW dyrbja čakać

Mittwoch, 07. Oktober 2015 geschrieben von:
Wolfsburg (dpa/SN/K). Kupcy VW, po- trjecheni wot emisijneho skandala, dyrbja sćerpnosć měć. Akcija wróćowołanja „pojebanych“ dieselowych awtow ma so hakle spočatk přichodneho lěta započeć a dlěši čas trać. Kónc lěta 2016 měli wšě wozydła w porjadku być. Tole rjekny nowy šef koncerna Matthias Müller. VW dyrbi trěbne rozrisanja za kóždy model koordinować a přisłušne dźěle skazać. Najwjetši awtotwarc Europy bě přiznał, zo je ze specialnym kompjuterowym programom emisijne hódnoty pola dieselowych awtow manipulował. Po informa­cijach koncerna je po cyłym swěće na wšěch jědnaće milionow awtow potrjechenych, z nich něhdźe 2,8 milionow w Němskej.

Knježerstwo koordinuje

Mittwoch, 07. Oktober 2015 geschrieben von:

Heiner Geißler šwika CSU a namjetuje Merkel za Nobelowe myto

Berlin (dpa/SN/K). Čorno-čerwjene zwjazkowe knježerstwo je na swojim dźensnišim zeńdźenju koncept wobje­d­nało, z kotrymž wotmysli wone w naležnosći migrantskeje krizy hić do ofensiwy – mjenujcy z porjadnym zrjadowanjom nawala ćěkancow. Tak zarjaduja w zarjedźe kanclerki wosebity stab „migrantska politika“. Šefa zarjada Petera Alt­meiera (CDU) powoła kanclerka za cyłkowneho koordinatora.

Tutu naprawu hódnoći Spiegel Online jako „plistu“ nutřkownemu ministrej Thomasej de Maizièrej (CDU) a zastupnik Zelenych samo jako toho „degradowanje“. Z kruhow knježerstwa wšak rěka, zo njeńdźe wo to, ministra zesłabić, zaměr bywa, jemu trochu ćežkeho brěmja wotewzać. Hač na dalše změje kóžde schadźowanje kabineta dypk „ćěkancy“ na dnjowym porjedźe.

Gauck pola Obamy

Mittwoch, 07. Oktober 2015 geschrieben von:
Washington (dpa/SN). Zwjazkowy prezident Joachim Gauck je na kóncu swojeho wopyta w USA do stolicy Washingtona dolećał. W běhu dnja chcyše so z prezidentom USA Barackom Obamu zetkać a z nim mjez druhim wo krizy ćěkancow dla rěčeć. Nimo toho chcyše so Gauck z wiceprezidentom Joe Bidenom a wonkownym ministrom John Kerryjom zetkać. Posledni wopyt zwjazkoweho prezidenta w Běłym domje bě před 18 lětami, jako tam Romana Herzoga witachu. Gauck je zhromadnje ze swojej partnerku Danielu Schadt wot póndźele w USA. Mjez druhim je tam město Philadelphia wopytał. Jutře wočakuja jeho zaso doma.

Kradnjene dźěle w interneće

Mittwoch, 07. Oktober 2015 geschrieben von:
Passau (dpa/SN). Wjace hač 18 500 kradnjenych awtow wosta loni po informacijach Zwjazkoweho kriminalneho zarjada (BKA) na přeco zhubjenych. Přiwšěm je so tale ličba přirunujo z druhimi lětami snadnje znižiła. Zdobom kriminalistam napadnje, zo sej paduši w 70 procentach wšěch padow němske awta wupytaja. BKA z toho wuchadźa, zo maja paduši mjeztym wobšěrnu logistiku a zo su jara profesionelni. Zawěsćernjam nastanje kradnjenych awtow dla kóžde lěto wjace hač 260 milionow eurow škody, kaž zwjazk zawěsćernjow Němskeje zdźěli. Internetni slědźerjo cła pak zwěsćeja, zo je dźeń a wjace jednotliwych dźělow kra- dnjenych awtow w interneće na předań. Rozebranje kradnjenych awtow a předań dźělow je po měnjenju fachowcow za paduchow mjeztym wo wjele lukratiwniše hač předawanje cyłeho awta. Policija reaguje z wosebitej skupinu zastojnikow, kotraž­ w interneće zaměrnje za kradnjenymi dźělemi pytaja. Ludźom policija radźi,­ kedźbliwje z wosebje tunimi poskitkami wobchadźeć.

Anzeige