Napjatosće rostu

Freitag, 21. August 2015 geschrieben von:
Seoul (dpa/SN). Po přiwótřenju napjatosćow w poměru k Južnej Koreji je sewjerokorejski mócnar Kim Jong Un namjezne wójska zaalarmował. Wojerske jednotki maja na přikaz Kima dźensa być k bojej hotowi, štož runa so takrjec wójnskemu połoženju. Komunistiski režim w Pjöngjangu hrozy Južnej Koreji z nadpadom. Wčera bě na mjezy dóšło k třěleńcy mjez jednotkami wobeju krajow. Knježerstwo Sewjerneje Koreje wukaza w zašłosći husćišo wójnski staw. Nimo toho hrozy přeco zaso Južnej Koreji ­a USA z wojerskimi dyrami. Z aktualnym hroženjom reaguje rězim na znowa zahajene propagandistiske wusyłanja južnokorejskeho wójska při hranicy. Kim Jong Un staji Južnej Koreji 48hodźinski ultimatum, zo by propagować přestała.

Euro čini Lěwicy ćeže

Freitag, 21. August 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Wicešefina frakcije Lěwicy w zwjazkowym sejmje Sahra Wagenknecht dwěluje na prawosći zhromadneje měny euro. „Pokazuje so cyle jednorje, zo euro njefunguje, ale stajnje wjetše hospodarske njerunosće zawinuje. To jewi so na drastiske wašnje runje w Grjekskej“, praji wona nowinje Welt. „Tohodla zahaji Lěwica z prawom debatu wo tym, kotre móžnosće politika we wobłuku eura scyła ma a hač njeměł so euro zasadnje do prašenja stajeć.“ Wšitko pokazuje po słowach Wagenknecht na to, zo dóńdźe w europasmje k dźeń a wjetšej intergaciji a zo so narodna suwerenita krajow zhubi. Měnowa unija wobmjezuje rozsudy jednotliwych krajow tak daloko, zo njejsu kmane jednać. Tak wotstroni so demokratija w Europje z posleńcu.

Trěbna reakcija

Freitag, 21. August 2015 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Z dwójce telko městnami kaž dotal chce so Swobodny stat Sakska wužadanjam na zakładźe drastisce rosćacych ličbow ćěkancow ­stajić. Na wurjadnym posedźenju kabinet wčera wobzamkny, srjedźodobnje 10 000 městnow zarjadować. K tomu ­přidruži so hišće jako rezerwa dalšich 3 500.

Ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) namołwi Saksow, lětsa cyłkownje 40 000 ćěkancow widźomnje a skutkownje podpěrać. Jeho naměstnik, hospodarski minister Martin Dulig (SPD), rěčeše wo najwjetšim humanitarnym wužadanju na Saksku po wójnje na Balkanje.

Po najnowšej prognozy wčera w Berlinje ma Sakska lětsa 40 700 ćěklancow přiwzać. Tilich wuzběhny wažnosć komunow. Wokrjesy a bjezwokrjesne města dóstanu lětsa a klětu stajnje 30 milionow eurow přidatneje podpěry. Pjenjezy pochadźeja z přidatnych dawkowych dochodow kraja a z rezerwow.

Wotstup za znowanastup

Freitag, 21. August 2015 geschrieben von:

Lěwe křidło Syrizy swójsku frakciju wutworiło

Athen/Berlin (dpa/SN/K). Interimne knježerstwo pod nawodom jednoho z najwyšich sudnikow wukonja tuchwilu w Grjekskej eksekutiwnu móc. Po wustawje dyrbi so wone wutworić, hdyž dotalny kabinet z kajkichžkuli přičin wupadnje.

Boje na Golanje

Freitag, 21. August 2015 geschrieben von:
Tel Aviv (dpa/SN). Jako reakciju na wjacore raketowe nadpady zahaji israelska armeja wčera wječor nadpady z artilerju a lětadłami na stejnišća syriskeje armeje na Golanskich wyšinach. Do toho běchu w sewjeru Israela a na wot Israela wobsadźene wyšiny wjacore rakety padnyli. Te pak nikoho zranili njeběchu. Syriscy wobkedźbowarjo potwjerdźichu israelski nadpad a zdźělichu, zo su při tym wjacori ludźo swoje žiwjenje přisadźili. Syriska powěsćernja Sana rozprawješe, zo je israelski helikopter wjacore rakety na Golanske wyšiny wottřělił.

To a tamne (21.08.15)

Freitag, 21. August 2015 geschrieben von:

Starše mandźelstwo je agresiwity a nadpadow kóčki dla dyrbjało wohnjowu woboru zawołać. 67lětna žona a wosom lět starši mandźelski buštaj wot kóčki nadpadnjenaj a mjezmoči ćežko zranjenaj, tak zo dyrbještaj do chorownje. Po zawołanju policije nadeńdźechu zastojnicy kóčku w stwě zawrjenu. Bydlenje bě z kreju popryskane. Kóčku dowjezechu do zwěrjatownje. Čehodla bu tak agresiwna, je policiji njejasne.

Benedikt XVI. je Kolpingowemu skutkej w Kölnje swoje čerwjene črije darił. Emeritowany bamž reagowaše z tym na hromadźensku akciju katolskeho socialneho zwjazka. Kolpingowy skutk bě Kölnjanow namołwił, 15 000 porow čriji na dobro socialneho projekta přewostajić. Benediktowe črije pak su dale dali z certifikatom do muzeja w jeho ródnym domje we wsy Marktl w Hornjej Bayerskej.

Łužica (21.08.15)

Freitag, 21. August 2015 geschrieben von:

Turistiski zwjazk přećahnył

Wojerecy/Zły Komorow (SN/ch). Turistiski zwjazk Łužiska jězorina je do Złeho Komorowa přećahnył. Twarjenje, w kotrymž bě zašłe lěta we Wojerecach zwjazk zaměstnjeny, ma noweho wobsedźerja, kotryž jón mjeztym na běrowowy a bydlenski dom přetwarja. Zwičnjenski centrum je nětko zaso w Małej galeriji při hrodowym parku w Złym Komorowje, wozjewi nowina Lausitzer Rundschau. W Braniborskej a Sakskej pak wostanu turistiske stejnišća, w kotrychž dóstawaju domjacy a dowolnicy informacije. Z Małeje galerije bě turistiski zwjazk před třomi lětami wućahnył. Wot toho časa steješe wona prózdna.

Gmejnscy radźićeljo wotstupili

75 lět bě Cotopaxi wotpočiwał. Do toho bě w prawidłownych wostawkach 6 000 metrow wysoki wulkan blisko ekuadorskeje stolicy Quito paru a lawu wot so dawał. Wjacore razy je w minjenych dnjach popjeł hač do pjeć kilometrow wysoko pluwał. W stolicy mějachu z napadanym popjełom lubu nuzu. Prěnje wjeski blisko wulkana su zarjady hižo ewakuowali. Foto: dpa/Jose Jacome

Wodychnyli

Donnerstag, 20. August 2015 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN). Po wčerawšim přihłosowanju třećemu pomocnemu programej za Grjeksku ze stron Zwjazkoweho sejma móža nětko nowe miliardy w směrje na Athen běžeć. Wčera wječor su financni ministrojo eurokrajow 26 miliardow eurow k wupłaćenju připokazali. Połojca tychle pjenjez dźe ze składu Europskeho wuchowanskeho fondsa (ESM) direktnje do Athena. Dźesać miliardow k saněrowanju bankow přepokazaja na wosebite konto. Dalše tři miliardy wupłaća nazymu grjekskemu financnemu ministerstwu. Dźensa měješe Grjekska nimale 3,4 miliardy eurow Europskej centralnej bance wróćo płaćić. Nowy pomocny program wobsahuje financnu pomoc w cyłkownej wysokosći 86 miliardow eurow. Grjekski ministerski prezident Alexis Tsipras namjetuje, přichodnje tež Europski parlament při rozsudach za pomocne programy zapřijeć. Tale móžnosć wobsteji po płaćiwym prawje za kraje, kotrež maja problemy z financnej stabilitu.

Najwjetše wužadanje Europy

Donnerstag, 20. August 2015 geschrieben von:

Korigowana aktualna prognoza ličby ćěkancow pokazuje nadawki krajow

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo Němskeje liči w běžnym lěće z hač do 800 000 próstwami wo azyl w Němskej. To zdźěli zwjazkowy nutřkowny minister Thomas de Maizière (CDU) wčera w Berlinje. Z tym bu prognoza daloko dowysoka korigowana, wšako běchu dotal z jeno 450 000 ćěkancami ličili. Telko ludźi njebě w stawi­znach Němskeje hišće ženje wo azyl prosyło.

Z tym rostu wužadanja a nadawki za wšitke zamołwite mocy a zarjady w Berlinje runje tak kaž w zawjazkowych krajach. Na zwjazkowe kraje a jich komuny čakaja wulke napinanja, zo bychu požadarjow azyla zaměstnili a zastarali. Sakska změje so na 40 000 ćěkancow přihotować. Po tak mjenowanym Königsteinskim kluču měła Sakska 5,1 procent po­trjechenych přiwzać. ­Dźiwajo na korigowane ličby by to było 40 700 ćěkancow, ličili su z něšto nad 22 000.

Anzeige