Jenož hórke začuća

Freitag, 24. April 2015 geschrieben von:

Po wopyće pólskeho prezidenta Bronisława Komorowskeho w Kijewje

Waršawa (JBR/SN). Poměr mjez Pólskej a ukrainskim susodom wostawa dale napjaty. Wopyt statneho prezidenta Bronisława Komorowskeho spočatk apryla w Kijewje tole dopokazuje.

Ze stron politiki je poćah jasny. Pólska chce Ukrainje po puću k demokratiji pomhać. Nimo toho ma Waršawa wulki zajim na tym, zo zaruča Ukraina jako čłon EU a něhdy jako čłon NATO wěstotu a spušćomnosć za wuchodnej mjezu Pólskeje­.

Znowa Grjekska

Freitag, 24. April 2015 geschrieben von:
Riga (dpa/SN/K). Financni ministrojo euroskup­iny wuradźuja dźensa a jutře w letiskej stolicy Rize wo situaciji w Grjekskej. K dojednanju wo tym, přewostajić dalšu pomoc, njedóńdźe. Dotalne reformowe namjety Athena Europska komisija, Mjezynarodny měnowy fonds a Europska centralna banka njejsu schwa­lili­. Grjekski financny minister Gianis Varou­fakis bě do zetkanja wšelake při­zwo­lenja přilubił. Tak móhła Grjekska dočas­ne­ zrentowanje wobmjezować. Skrótšenja mzdow a rentow Varoufakis wot­po­kaza. Grjekske medije rozprawjeja, zo bě kanclerka Angela Merkel (CDU) premierej Alexisej­ Tsiprasej na kromje Brüs­sel­­ske­ho wjerška rjeknyła: „Bankrotej Grjek­skeje dyrbi so na kóždy pad zadźěwać.“

To a tamne (24.04.15)

Freitag, 24. April 2015 geschrieben von:

Na bananowej bělizce wobsunył je so wčera 25lětny muž při dźěle na Lipšćanskim wikowym arealu, při čimž sej podkoleno złama. Ćežko zranjeneho dowjezechu jeho do chorownje. Dźěłaćer znje­zboži, jako chcyše na staplowak zalězć. Policiji běchu zdźělili, zo je so pod nim zatłusnył, štož so jako wopačne wo­po­kaza. Na wikach započachu so wčera­ ratarske­ wiki Agra.

Awstralska spěwarka Kylie Minogue sej z wopyta w Berlinje stajnje figuru­ woponoweho zwěrjeća stolicy sobu nosy. „Njewopušću Berlin ženje bjez Berlinskeho mjedwjedźa. To njeje žadyn žort.“ praji spěwarka. „Wšojedne hač wulki­ abo mały,­ mjedwjedź dyrbi sobu.“ Nětko ma zaso jednoho wjace, po tym zo bě wčera na wabjenskej akciji w němskej stolicy a wuwabi wulke zadźiwanje mjez pa­santami, kotřiž njeběchu z njej ličili.

Łužica (24.04.15)

Freitag, 24. April 2015 geschrieben von:

Lětadło C4 z narokom

Kamjenc (SN). W Kamjenskim přede- wzaću za twar lětadłow Flight design wuwita mašina C4 je prěni lět wuspěšnje přewjedła. Lětadło ze štyrjomi městnami je w běhu prěnjeho lěta při najrjeńšim wjedrje wšitke wočakowanja spjelniło. 55 minutow je testowy pilot Damien Hischier­ wšitke systemy kontrolował, a wone su spušćomnje dźěłali. Tak móžachu Kamjenscy lětadłotwarcy swoju nowosć na lětušich wikach Aero w badensko-württembergskim Friedrichshafenje fachowe­mu publikumej předstajić. Tuchwilu natwarjeja hižo produkciju mašiny C4 w Chinje a produkuja na Ukrainje.

Wulke nadawki za wagonownju

Wo přičinach a sćěhach Pegidy

Donnerstag, 23. April 2015 geschrieben von:

Wojerecy (KD/SN). Generalizowana kri­tika­ wolenych zastupjerjow ludu kaž tež medijow tči hłownje w politiskim hi­ba­nju Patriotiscy Europjenjo přećiwo islamizowanju nawječora (Pegida). Hibanje skići ludźom ze srjedźizny to­waršnosće forum, swoje prawicarsce wu­směrjene měnjenje zwuraznić. Zdobom konfrontuje wone knježacych z jich zmylkami. Tole zwěsći sobudźěłaćer Berlinskeho Wědomostneho centruma za so­cialne slě­dźenje dr. Simon Teune wčera we Wojerowskim běrowje Lěwicy na woby­dler­skej diskusiji na temu Pegida.

Něhdźe 25 zajimcow je přeprošenje zapósłanče Lěwicy zwjazkoweho sejma Caren Lay na diskusiju sćěhowało a so tak z temu chutnje rozestajało. Pegida pokazuje tendency, kotrež wšak su hižo do załoženja hibanja mjez ludnosću byli. Přiwšěm pak zwěsća wědomostnik, kiž je demonstraciju Pegidy 12. januara w Drježdźanach jako slědźer přewodźał, „přiběracy antimuslimski rasizm a protesty přećiwo ćěkancam“. Stajnje zaso dochadźa k nadpadam na domy ćěkancow, dokelž su wone zapřimliwy njepřećelski wobraz, rjekny dr. Teune.

Šulerki a šulerjo 7. a 8. lětnika Serbskeje wyšeje šule Budyšin su dźensa we wobłuku „dnja serbskich institucijow“ mjez druhim redakciju našeho wječornika wopytali. Składnostnje dźensnišeho swětoweho dnja knihi wobhonichu so woni tež w Smolerjec kniharni wo wšelakich publikacijach, kotrež je Ludowe nakładnistwo Domowina wudało. Foto: SN/M. Bulank

USA wobwinuja Rusku

Donnerstag, 23. April 2015 geschrieben von:
Washington (dpa/SN/K). USA Ruskej wumjetuja, zo sćele k hranicam z Ukrainu znowa dale a wjace wójska. Ruska je tam mjeztym sylnišo prezentna hač do lońšeho oktobra, twjerdźi rěčnica wonkowneho ministerstwa USA Marie Harf. „Kombinowane mocy Rusow a separatistow łamaja dale februarske Minšćanske dojednanja.“ Zběžkarjo maja w njedowo­lenych kónčinach přeco hišće nadměru wjele artilerije a raketymjetakow. Ruske wójsko je pječa dalše antilětadłowe systemy na wuchodnej Ukrainje instalowało a mnohe bliže k frontowej liniji přesu­nyło, Harf wudawa. Nimo toho su ruscy wukubłarjo separatistow na brónjach trenowali. Při tym buchu tež ruske drony zasadźene. Ruska wšitke wumjetowanja tajkeho razu dotal raznje wotpokazuje.

Wurjadny wjeršk w Belgiskej

Donnerstag, 23. April 2015 geschrieben von:

EU wotmysli wojerstwo přećiwo łódźam pašowarjow zasadźić

Brüssel (dpa/SN/K). Po rjedźe zahubnych łódźnych katastrofow w Srjedźnym morju z mortwymi po stotkach wuradźuja šefojo statow a knježerstwow EU dźensa na wurjadnym wjeršku w belgiskej stolicy Brüsselu wo pomocy. Je wočakować, zo schwala wobdźělnicy dźesaćdypkowy program komisiji EU. Generalny sekretar UNO Ban Ki-moon je naležnje k tomu napominał spěšnje a skutkownje jednać.

Warnuja před talibanami

Donnerstag, 23. April 2015 geschrieben von:
Kundus (dpa/SN). Połtřeća lěta po cofnjenju Zwjazkoweje wobory ze sewjero­afghaniskeho Kundusa tamniše prowincne knježerstwo před tym warnuje, zo móhli talibanojo kónčinu wróćo zdobyć. „Je to najhórše połoženje w Kundusu po lěće 2002“, rjekny wiceguwerner Hamdullah Daneshi němskej powěsćerni dpa. Talibanojo su po jeho słowach dźeń a sylniši. Njedóstanu-li wěstotne mocy podpěru ze stolicy Kabula, hrozy strach, zo wšu prowincu zdobudu. Talibanojo běchu wčera připowědźili nowu ofensiwu zahajić. Při tym měrja so tež na „wukrajnych wobsadnikow“.

Turkowska reaguje

Donnerstag, 23. April 2015 geschrieben von:
Ankara (dpa/SN). Turkowske knježerstwo je wulkopósłanca kraja w Awstriskej k wuradźowanjam domoj skazało. Pozadk je wutorna deklaracija awstriskeho parlamenta, w kotrejž běchu masakry ze stron Osmaniskeho mócnarstwa na Armenjanach před sto lětami „ludomordarstwo“ mjenowali. „Tole turkowsko-awstriske přećelstwo dołhodobnje woblakuje“, kaž z Ankary rěkaše.

Anzeige