Fiskus nětko slědźi

Dienstag, 18. August 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Koncerny z cyłeho swěta su sej wobstarali dawkowe wolóženja w Luxemburgu. Mjez nimi tojšto němskich. Wone dóstanu nětko wopyt financnych pruwowarjow. Zawodni pruwowarjo a zastojnicy financnych zarjadow přepytuja tuchwilu dawkowe dorěčenja mjez zarjadami w Luxemburgu a němskimi předewzaćemi. W 22 padach tuchwilu pruwowanja přewjeduja. Mnoho financnych zarjadow je do toho zapřijatych. To zdźěli statny sekretar w financnym ministerstwje Jens Spahn (CDU) na naprašowanje zapósłanca Zelenych Thomasa Gambki. Hižo loni w nowembrje stej sćelak NDR a nowina „Süddeutsche Zeitung“ wo trikach k wobeńdźenju dawkow w mnohich němskich předewzaćach rozprawjałoj.

Najćeša ataka

Dienstag, 18. August 2015 geschrieben von:

Bangkok (dpa/SN). Bombowy nadpad we hłownym měsće Thailandskeje bě po słowach knježerstwoweho šefa Prayuth Chan-ocha, kiž kraj wot meje 2014 nawjeduje, najćeša ataka, kotruž je kraj hdy dožiwił. Při detonaciji na jara wožiwjenej dróze nakupowanskeje štwórće blisko wołtarja za wopory k česći boha Brahmy je póndźelu wječor 22 ludźi zemrěło. Mjez mortwymi je mnoho wukrajnikow, mjez druhim z Chiny, Malaysije a Singapura. 125 ćežkozranjenych wčera hišće w chorownjach města zastarachu.

Policija slědźi za mužom, kiž je šoł z nachribjetnikom k městnu njeskutka a dróhu krótko do rozbuchnjenja bjez wačoka zaso wopušćił. To pokazuje widejo wobkedźbowanskeje kamery. Muž njewupadaše kaž Thailandźan, zdźěli policija. Wo pozadkach njeskutka hišće žane dopóznaća njepředleža. Hač dotal so hišće nichtó k rozbuchnjenju wuznał njeje.

Hotuja so na wothłosowanje

Dienstag, 18. August 2015 geschrieben von:

Merkel dyrbi z tójšto napřećiwnymi hłosami ličić

Berlin (dpa/SN/K). Přihoty na jutřiše rozsudne posedźenje zwjazkoweho sejma wo třećim pomocnym pakeće za Grjeksku su w horcej fazy. W parlamenće zastupjene strony přewjedu dźensa na separatnych schadźowanjach poslednje wuradźowanja a tohorunja probowe wothłosowanja.

Z njemałej napjatosću wočakuje so wuslědk frakcije unije. W njej je tójšto zapósłancow, kiž nimaja za prawo, zo „přityknje“ so Grjekskej znowa podpěra hač do 86 miliardow eurow. Za to so zawěsće wjetšina wupraji, při wšěm dyrbi kanclerka Angela Merkel (CDU) tónkróć z hišće wjace napřećiwnymi hłosami ličić hač naposledk.

Politikarka CSU Dagmar Wöhrl je před zakrytym spušćenjom dołha Grjekskej warnowała. Zo by so Mjezynarodny měnowy fonds (IWF) tola na třećim pomocnym pakeće wobdźělił, dóńdźe po jeje měnjenju nazymu k spušćenju dołha Grjekskej. Něhdyša statna sekretarka w zwjazkowym financnym ministerstwje je připowědźiła, zo budźe z „ně“ wotěrować.

Znowa njeměry

Dienstag, 18. August 2015 geschrieben von:

Moskwa (dpa/SN). Po wojowanjach ze znajmjeńša dźesać mortwymi we wuchodnej Ukrainje je Ruska knježerstwo w Kiewje za nowu žołmu namocy zamołwitu sčiniła. Wjednistwo Ukrainy nochce prawdźepodobnje měrowe zrěčenje ze separatistami zwoprawdźić, praji wonkowny minister Sergej Lawrow w Moskwje. Ukraina wumjetowanja wotpokaza.

Generalny sekretar Zjednoćenych narodow Ban Ki-moon je znjeměrnjeny noweje namocy we wuchodnej Ukrainje dla. Wón namołwja wšitkich wobdźělenych, dialog dale wjesć. Dalše wojowanja, žadace sej wopory njehodźa so po jeho słowach akceptować.

Změny trěbne

Dienstag, 18. August 2015 geschrieben von:

Nürnberg (dpa/SN). Hdyž pytaja ćěkancy dźěło w Němskej, maja jobowe centry najwjetšu ćežu při jich poradźowanju a sposrědkowanju njesć. Fachowcy dwěluja na tym, zo su wone na rosćace nadawki přihotowane. Samo šef Zwjazkoweje agentury Jürgen Weise měni, zo je wjace pjenjez trěbnych.

Weise ma lěpše financne a personalne wuhotowanje jobowych centrow za wosebje wažne, zo móhli pomoc pytacych ćěkancow na přiměrjene wašnje zastarać. Wón nadźija so, zo zwjazkowe knježerstwo za to w etaće přichodneho lěta přidatne srědki zaplanuje.

Najebać to widźi wón strach, zo hladajo na dale a wjace ćěkancow pjenjezy njedosahaja. Jenož hdyž so ćěkancy zašo a lěpje do dźěłowych wikow integruja, hodźa so kóšty znižić. Weise kritizuje zdobom, zo so komuny a dźěłowe agentury z nadměrnej běrokratiju wobćežuja a žada sej eficientne přizwolenje srědkow a wukonow. Wosebje měli so poskitki rěčnych kursow němčiny čujomnje rozšěrić, zo bychu rěčnje kmani ćěkancy měli móžnosć, so sposrědkować na swobodne dźěłowe městna.

To a tamne (18.08.15)

Dienstag, 18. August 2015 geschrieben von:

Zhubjene belgiske praliny su w jendźelskim hrabinstwje Nottinghamshire policiju zaběrali. Žona bě so na běrow namakankow wobroćiła, dokelž bě słódki dowolowy nakup zhubiła. Mjeztym pak je sprawny muž praliny namakał a je wotedał. Dokelž pak njejsu sej zastojnicy personalije z Belgiskeje so nawróćeneje žony napisali, ju nětko z pomocu facebooka pytaja. Wona ma so prošu pola nich přizjewić: Praliny čakaja!

Njeznaći zadobywarjo su w napojowych wikach w Mülheimje nad Rynom wjac hač1 000 piwowych bleškow zwočinjeli, pytajo za schowanym losom k wulkemu dobyću. Bleše wěsteje piwarnje su wočinili, zo bychu so dóstali k we wěkach blešow schowanym losam, kaž policija wčera zdźěli. Dwanatki wěkow bjez prawych losow wostajichu we wikach ležo. Piwa sameho so skućićeljo přimali njejsu.

Łužica (18.08.15)

Dienstag, 18. August 2015 geschrieben von:

Ćopłe jězory

Choćebuz (SN/ch). Temperatury wody w Choćebuskich kupanskich jězorach su tak wysoke kaž hižo pjeć lět nic. Tak leža hódnoty za Strobičanski kupanski jězor z 27,8, za Knorawski z 27,9 a za Módłejski z 28,3 stopnjemi wo tři do šěsć dźesatkami nad w juliju 2010 měrjenymi a w přichodnych pjeć lětach hižo njedocpětymi hódnotami. Jeničce Rogeński jězor bě z 27,4 stopnjemi wo cyły stopjeń chłódniši hač w juliju 2010, informowaše strowotniski dohladowar Mathias Eckert. We wšitkich kupanskich jězorach so nimo toho proby na bakterije črjewa přepytuja. Wuslědki maja hišće tutón tydźeń předležeć.

Mobilna poliwkowa kuchnja

Přećiwnicy brunicy su minjenu sobotu bager we wuhlowej jamje Garzweiler pola Kölna wobsadźili. Přisłušny koncern RWE je na to dźěło zastajić dał. Akcija wotmě so we wobłuku lětušeho Porynskeho klimoweho campa. Foto: dpa/Marius Becker

Podhlad korupcije

Montag, 17. August 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN/K). Po rozprawach medijow je rjad nawodnych ludźi podhladny, zo su při twarje wulkolětanišća BER wšelke koncerny „mazali“. Tak su napřećo Siemens Bosch a T-System napadnje wulkomyslni byli. Hač do wotprajenja termina wotewrjenja srjedź 2012 su managerojo lětanišćoweje towaršnosće nimale kóžde žadanje tejule firmow spjelnili. Tak je Siemens dodatnje 22 milionow eurow dóstał, po tym zo bě za přidatne wukony hižo 22,9 milionow kasěrował. Dźensa zaběra so projektowy wuběrk dohladowanskeje rady lětanišćoweje towaršnosće z prašenjom, hač je termin wotewrjenja BER w druhej połojcy 2017 insolwency firma INTECH dla wohroženy. Wospjetne přestorčenje termina by dwěle na postupowanju zamołwitych wuwabił.

Žana samba we Rio

Montag, 17. August 2015 geschrieben von:

Rio de Janeiro (dpa/SN). Nimale milion ludźi je sej při najwjetšich protestach minjenych měsacow žadał, zo prezidentka kraja Dilma Rousseff wotstupi. Pozadk su přehnate zrěčenja z twarskimi předewzaćemi, přez kotrež su aktualni politikarjo tójšto lěpšinow měli. Tele wob­tykowanja stachu so hižo za čas předchadnika prezidentki. Nic jenož dźěłaćerska strona, ale tež prezident sejma a nawoda najwažnišeho koaliciskeho partnera knježaceje strony prezidentki su do skandala zawite.

Mnohich demonstrantow znjeměrni nimo korupciskeho skandala přiběraca inflacija w kraju, kotraž je w juliju staw dźesać procentow docpěła. Pod tym ćerpja mnozy Brazilčenjo, wosebje dźěławi. Spadnjene płaćizny surowiznow słabja k tomu hospodarstwo a konsum woteběra. Mnoho wobydlerjow ma strach wo dźěłowe městno.

Anzeige