Steinmeier w Pólskej

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:
Waršawa (dpa/K/SN). Wonkowny minister Frank-Walter Steinmeier (SPD) wopyta dźensa Waršawu. W rozmołwach z premierku Beatu Szydło a kolegu Witoldom Waszczykowskim chcyše wón přewinyć napjatosće, nastate mjez Europskej uniju a stolicu Pólskeje přez někotre dwělomne zakonje narodno-konserwatiwneho knježerstwa a kotrychž dla wjedźe EU proceduru přepruwowanja jich prawostatnosće. W Gazeće Wyborczej Steinmeier zwurazni: „Wobě stronje dyrbitej na tym zajimowanej być, zo njeinstrumentalizuje so wěc za wšědnu politiku. W EU chcemy so z respektom na jenakej runinje zetkawać. Božedla njesměmy do wotcuzbnjenja a wotchilenja wróćo spadnyć.“ Nowe zakonje w Pólskej běchu mjezynarodnu kritiku zbudźili.

Awstriski signal chutnje brać

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:

Němska debatuje wo rozsudach we Wienje – Merkel Seehofera zludała

Berlin (dpa/K/SN). Rozsud Awstriskeje, postajić maksimalnu ličbu ćěkancow, je kritikarjam politiki kanclerki Angele Merkel (CDU) njemały pohon. „Witam postupowanje Wiena. Wone jasnje pokazuje, zo tež my njemóžemy tak dale činić kaž dotal“, rjekny nutřkopolitiski rěčnik frakcije unije Stephan Mayer (CDU). Nutřkowny politikar CDU Wolfgang Bosbach praji: „Hdyž kónc měrca tež pola nas ličby migrantow zaso přibudu a k situaciji dóńdźe kaž loni, budźe Němska swój kurs změnić dyrbjeć.“

Awstriska knježerstwowa koalicija bě so wčera na to dojednała, zo smě hač do srjedź lěta 2019 maksimalnje 127 500 požadarjow azyla do kraja přińć. Za lětsa je jich cyłkownje 37 500 předwidźanych. Bayerski financny minister Markus Söder (CSU) namołwi, signal z Awstriskeje jara chutnje brać. „To je woprawdźity móst, přetož hdyž Awstriska maksimalnu hranicu wobzamknje, dyrbi tež Němska tajku wobzamknyć“, zwurazni wón napřećo sćelakej RTL.

Ličba woporow rozrostła

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:
Islamabad (dpa/SN). Po wčerawšim nadpadźe talibanow na uniwersitu w Pakistanje je ličba smjertnych woporow na 21 rozrostła. Minjenu nóc je dalši student na sćěhi ćežkich zranjenjow wudychał, zdźěli dźensa rano lěkar Lady-Reading-hospitala w Peshawaru. Dwaj ćežkozranjenaj staj hišće w „kritiskim stawje“, kaž rěkaše. Wčera běchu štyrjo wojowarjo talibanow na Uniwersiće Bacha-Khan w měsće Charsadda na studentow a wučerjow třěleli. Wšitkich štyrjoch nadpadnikow je policija moriła. Po třěleńcy zajachu při raciji dźesać podhladnych. Za dźensa wukazachu statny žarowanski dźeń.

Reformy blokowane

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:
Kijew (dpa/SN). W zwadźe wo reformu ukrainskeje wustawy su so dźesatki zapósłancow na wustawowe sudnistwo wobroćili a tak proces najprjedy raz zlemili. Změna wustawy je dźěl měroweho procesa za krizowu kónčinu na wuchodźe Ukrainy. Tak je mjez druhim předwidźane, regionej na wuchodźe kraja, hdźež knježa proruscy separatisća, wosebity status spožčić. Ukrainscy nacionalisća tole raznje wotpokazuja. Cyłkownje 51 zapósłancow je wustawowe sudnistwo něhdyšeje sowjetskeje republiki namołwiło, časowy wobłuk za reformy dokładnje postajić, kaž w Kijewje zdźělichu. Dołhož sudnicy próstwu pruwuja, njemóže parlament wo změnje wustawy wothłosować. Tole móže wjacore měsacy trać. Wobkedźbowarjo mjeztym hižo z tym njeliča, zo namaka so w parlamenće trěbna wjetšina za změnu wustawy, kotruž knježerstwo planuje. Po prěnim wothłosowanju loni w lěću bě před parlamentom k namócnosćam nacionalistow dóšło. Při tym štyrjoch polistow morichu a dźesatki zranichu.

Mužam brody wottruhali

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:
Dušanbe (dpa/SN). Policija je na juhu Tadźikistana tysacam muslimskich muži brody wottruhała, mějo je za znamjo radikalnoislamskeho nastajenja. Minjene lěto běchu na te wašnje brody 12 818 muži we wobwodźe Chatlon na afgha­niskej mjezy „sporjadkowali“, policajski šef regiona zdźěli. Brody běchu „předołhe a njerodne“, wón rjekny. Muži bě policija na wikach a na zjawnych městnach něhdyšeje sowjetskeje republiki zajała a přećiwo jich woli truhała. Nimo toho je 2 000 žonow namołwjała rubiško wotpołožić. Wobchody, w kotrychž hinašu hač tradicionalnu tadźikisku drastu předawachu, su zawrěli. Knježerstwo hižo dlěši čas spyta, cuzym wliwam w kraju zadźěwać, zo njemóhł so islamizm rozšěrjeć. Loni bě statny šef Emomali Rachmon zakazał, nowonarodźenym wukrajne mjena dawać. Po skóržbach muži nanuzowaneho wottruhanja brody dla bě nutřkowne ministerstwo zdźěliło, zo su policisća swojowólnje jednali. Woni mějachu nadawk ludźi poradźować, předewšěm młodostnych.

Najnowše wuwića na polu fitnesy prezentuja tuchwilu na Mnichowskich wikach sportowych wudźěłkow Ispo. K nowosćam słuša mjez druhim tale naručnica, kotraž frekwencu wutroby runje tak měri kaž dołhosć zmištrowaneje čary a přetrjebu kalorijow. Zajim za tajku techniku přiběra. Foto: dpa/ Michael Winde

Z ministerku wuradźowali

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:

Rada za serbske naležnosće Sakskeje je so dźensa w Drježdźanach schadźowała. Na wuradźowanju wobdźěli so tež sakska ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange (SPD).

Drježdźany (SN/MkWj). Wukubłanje serbskich wučerjow bě jedne z ćežišćow dźensnišeho „intensiwneho a nadrobneho wuradźowanja“ z ministerku Stange. To rjekny předsydka serbskeje rady, zapósłanča CDU w zwjazkowym sejmje Marja Michałkowa, našemu wječornikej.

Ministerka Eva-Maria Stange skedźbni na to, zo měli Serbja w prěnim rjedźe sami za dorostom serbskich pedagogow pytać. Přiwšěm je Sakska z uniwersitami wotpowědne zaměrowe zrěčenje wotzamknyła. Kultusowe ministerstwo je wuličiło, zo trjebaja serbske šule přichodne lěta hač do 70 nowych wučerkow a wučerjow, z toho znajmjeńša 37 ma­ćernorěčnych. Praktisce to woznamjenja, zo dyrbjało kóžde lěto dźesać serbskich wučerjow z uniwersitow přińć. Kaž ministerka za wědomosć a wuměłstwo připowědźi, chcyła sej přichodny čas wuku­błanje serbskich wučerjow wosobinsce wobhladać, dokelž ma to za jara wažne.

To a tamne (21.01.16)

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:

Swoju wobsedźerku před jědojtej kobru wuchował je pos w Južnej Africe. Žona by w swojej garaži bjezmała na hada stupiła, njeby-li so bullterrier do reptila dał a jeho morił. Při tym wšak so pos sam na smjerć zrani, jako jeho kobra kusny. Wobsedźerka dowjeze swojeho Dextera do zwěrjaceje kliniki w Kapstadće – a tón přežiwi.

Dźěćo njedaloko Vatikana porodźiła je bjez­domna žona w Romje. Bamž Franciskus je 37lětnej žonje po tym bydlenje we Vatikanje poskićił, kaž italske medije rozprawjeja, powołujo so na rěčnika Vatikana Federica Lombardija. Při porodźe njedaloko Pětroweho naměsta policistka žonje pomhaše. Dźeń pozdźišo je bamžowski arcybiskop Konrad Krajewski bjezdomnu žonu a jeje dźěćo w chorowni wopytał. Bjezdomni w Romje bamžej Franciskusej jara na wutrobje leža.

Łužica (21.01.16)

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:

Wo nowym kursu Bombardiera

Zhorjelc/Budyšin (dpa/ch/SN). Wo móžnych wuskutkach fuzije zawodow Bombardiera w Budyšinje a Zhorjelcu su dźensa po wozjewjenju dźěłarnistwa wjednistwo předewzaća, zawodna rada a sakski minister za hospodarstwo Martin Dulig (SPD) w Zhorjelcu diskutowali. Kanadiski producent jězdźidłow bě w nowembru připowědźił, zo matej stejnišći w Hornjej Łužicy přichodnje jako kompetencny centrum za kolijowe jězdźidła wušo hromadźe dźěłać. Produkciju přełožić pak njebě tehdy planowane. Budyski zawod ma tuchwilu 1 250 přistajenych, Zhorjelski 2 500.

Nasyp wróćo přepołožić

Demonstranća su wčera w Moskwje morjenu žurnalistku Anastasiju Baburowu wopominali. Młodu žonu běchu 19. januara 2009 wosrjedź Moskwy zatřělili. Zhromadnje z njej zemrě prawiznik za čłowjeske prawa Stanislaw Markelow. Baburowa bě hižo štwórta žurnalistka nowiny Nowaja Gazeta, kotraž bu wot lěta 2000 morjena. Najznaćiša bě Anna Politkowskaja, kotruž morichu w lěće 2006. Foto: dpa/Jewgenij Sinicin

słowo lěta 2020

Anzeige