W Lipsku wulke škody načinili

Dienstag, 12. Januar 2016 geschrieben von:

Dulig ma hibanja zamołwite za zhrubjenje towaršnosće

Lipsk (dpa/K/SN). Prawicarscy ekstremisća su na prěnjej róčnicy hibanja Pegidy w Lipsku wulke krawale načinili. Ně- hdźe 250 hooliganow je w měšćanskim dźělu Connewitz randalěrowało, znatym swojeje lěwo-awtonomneje sceny dla. Zawostajili­ su spalene awta, mnohe rozbite wukładne wokna, wurubjene wobchody, spowalane wotpadkowe kontejnery a dalše zapusćenja. Při swojim namócnym wustupowanju su tež rakety pušćeli a barikady twarić započeli. Policija rěči wo 250 zakuklencach, prawdźepodobnych hooliganach kopańcy z Lipska a Halle. Zo bychu situaciju pod kontrolu dóstali, wobkružichu zastojnicy krawalnikow a registrowachu wot 211 podhladnych personalije. Zwěsćenych bu 57 chłostanskich deliktow, kaž naškaranje ćežkeho njeměra, zranjenje zakonja wo zhromadźowanju abo zranjenje zakonja wo brónjach a rozbuchlinach.

Dźesać mortwych při nadpadźe

Dienstag, 12. Januar 2016 geschrieben von:
Istanbul (dpa/SN). Při pozdatnym terorowym nadpadźe w turkowskej metropoli Istanbulu je dźensa dopołdnja znajmjeńša dźesać ludźi žiwjenje přisadźiło. Wjace hač 15 wosobow so zrani, kaž powěsćernja dpa rozprawja. Sebjemordarska bomba rozbuchny w staroměšćanskim dźělu Sultanahmet, kotryž wosebje wjele turistow wopytuje. Po informacijach arabskich powěsćernjow su tež němscy turisća mjez mortwymi a zranjenymi. Wonkowne ministerstwo w Berlinje nochcyše tole wobkrućić. Přiwšěm namołwja turistow ke kedźbnosći.

Nowina Bild z Putinom rěčała

Dienstag, 12. Januar 2016 geschrieben von:
Berlin/Moskwa (dpa/K/SN). Wjele čitanej němskej nowinje Bild je ruski prezident Wladimir Putin spožčił interview, mjezynarodnje wulce wobkedźbowany. W nim wupraja so mjez druhim za to, zaso sylnišo hromadźe dźěłać z NATO. Za to je dosć přičin a składnosćow. Po jeho měnjenju je wšak to kaž we woprawdźitym žiwjenju. „Jenož ta lubosć je zbožowna, kotraž bywa wotmołwjena.“ Jeli tamna strona nochce, da prošu nic. Putin wupraji zdobom swoju zwólniwosć, wobdźěleć so zaso na zetkanjach G 8. Hłowa ruskeho stata přizna, zo načinjeja wot zapada napołožene sankcije krajej ćeže, předewšěm na mjezynarodnych financnych wikach, hewak pak sankcije Rusku njepowala a su poprawom „absurdne“.

Minister měł wotstupić

Dienstag, 12. Januar 2016 geschrieben von:
Düsseldorf (dpa/SN). Hladajo na wěstotne problemy silwestersku nóc w Kölnje je sej generalny sekretar CDU Peter Tauber žadał, zo měł nutřkowny minister Sewjerorynsko-Westfalskeje Ralf Jäger (SPD) wotstupić. W rozmołwje z nowinarjemi Tauber dwělowaše, zo je to hišće prawy muž w prašenju wěstoty. Minis­terska prezidentka Hannelore Kraft (SPD) Jägerej porno tomu dale rjap skruća.

Ludźi wuchowali

Dienstag, 12. Januar 2016 geschrieben von:
Damaskus (dpa/SN). Po přełamanju blokady syriskeho města Madaja su pomocnicy znajmjeńša 300 wot zahłódnjenja wohroženych wuchowali. Wčera bě 44 nakładnych awtow z pomocnymi srědkami do města dojěło. Madaja z něhdźe 40 000 wobydlerjemi bě šěsć měsacow wot jednotkow syriskeho režima a zwjazkarskich milicow wobkružene. Dotal zličichu tam 28 zahłódnjenych.

Wolij dźeń a tuńši

Dienstag, 12. Januar 2016 geschrieben von:
Singapur (dpa/SN). Płaćizna zemskeho wolija na swětowych wikach dale spaduje a je mjeztym na najnišim stawje minjenych dwanaće lět. Barrel (159 litrow) wolija ze Sewjerneho morja płaćeše dźensa rano 30,66 dolarow, 89 centow mjenje hač wčera. Ameriski wolij płaćeše 30,63 dolarow. To je najniša płaćizna po lěće 2004. Hłowna přičina je dale wulki poskitk na swětowych wikach.

Cyrkej rjedźić započeli

Dienstag, 12. Januar 2016 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Cyrkej Našeje knjenje w Drježdźanach su wčera wobšěrnje rjedźić započeli. Prěni króć po poswjećenju Božeho domu lěta 2005 nětko tež wołtar dokładnje rjedźa. Nimo toho prěnje rynki ławkow před wołtarjom wutwarja, zo móhli rjemjeslnicy tam róšty nastajić, kaž zamołwići cyrkwje zdźěleja. Hač do soboty chcedźa proch a zanjerodźenja na schodach, emporach kaž tež na kupoli wotstronić, kotrež je 20 milionow wopytowarjow minjene dźesać lět zawostajiło. Zo bychu twarjenje w naj­lěpšim stawje zachowali, wužiwaja za rjedźenje tradicionalnje spočatk lěta. Wot přichodneje­ njedźele budźetej cyrkej a kupola zjawnosći zaso přistupnej.

Rjedźerki a rjedźerjo čisća pomolowane płoniny, ornamenty a špundowanja. Molerjo wuporjedźeja wobškodźenja při durjach, blidarjo wotstronjeja škrabanki na stólcach a porjedźeja wobškodźene sedła. Cyłkownje je tam štyrceći rjemjeslnikow zasadźenych. Wutwarjene ławki w blidarni ponowjeja. Wulkorjedźenje cyrkwje płaći 40 000 eurow.

To a tamne (12.01.16)

Dienstag, 12. Januar 2016 geschrieben von:

Do bydlenja dweju policistow zadobyli su so třo paduši w Dortmundźe. Jako so policistka a policist njedźelu wječor do swojeho bydlenja nawróćištaj, lepištaj kriminelnu trójku „při dźěle“. Po wotamknjenju duri słyšeštaj podhladne zwuki. Paduši spytachu přez wokno spanskeje stwy na zahrodu ćeknyć. Mjeztym zo 31lětny policist za nimi chwataše, běžeše jeho 29lětna partnerka ke chěžinym durjam. Tam jednoho z paduchow dosahny, dalšeho lepi policija něšto pozdźišo w měsće.

Z 8,55 metrami je 45lětny Oliver Koch lětuše swětowe mišterstwa w mjetanju hodownych štomow w pfalcskim Weiden­thalu dobył. Nimo njeho nastupi zawčerawšim, njedźelu, 52 muži a 30 žonow, zo bychu so na trochu skurilne wašnje wubědźowali. Hodowny šmrěk bě 1,50 metrow wulki. Wobdźělnicy smědźachu wšelake techniki mjetanja wužiwać.

Łužica (12.01.16)

Dienstag, 12. Januar 2016 geschrieben von:

Přećiwo brunicowym planam

Gubin/Derbno (dpa/ch/SN). Wjace hač tysac wobydlerjow z južnobraniborskeho regiona je pisomne znapřećiwjenja přećiwo pólskim brunicowym planam zapodało. Delegacija zastupjerjow města Gubina, gmejny Derbno kaž tež Zeleneje ligi su je wčera w Gorzowje Wielkopolskim wotedali. „Gubin wotpokazuje brunicowu wuhlowu jamu“, praji rěčnik delnjołužiskeho města. Tež komuny su stejišćo přihotowali. W pólskej namjeznej kónčinje k Braniborskej móhł za někotre lěta hoberski brunicowy rewěr nastać. Čas, znapřećiwjenje zapodać, so dźensa kónči.

Wo myto so požadać

Po wšěm swěće, kaž tule w španiskej stolicy Madridźe, su so ludźo wčera zaso na kóždolětnej­ akciji „No Pants Subway Ride“ wobdźělili a bjez zwjeršnych cho­lowow podzemsku železnicu wužiwali. W Berlinje wobdźěli so 200 ludźi. Pryzlojtu akciju běchu lěta 2002 prěni króć w New Yorku z runje sedmjomi přewjedli. Mjeztym­ wobdźěleja so tysacy. Foto: dpa/Del Mazo Marcos

słowo lěta 2020

Anzeige