Zwjazkowy wonkowny minister Heiko Maas (SPD) je dźensa historiski centrum japanskeho města Kyoto wopytał. Maas je składnostnje zetkanja wonkownych ministrow 20 wodźacych industrijnych krajow swěta na tři dny trajacym wopyće w Japanskej. Wčera bě Maas w Hiroshimje wopory prěnjeje atomoweje bomby USA wopominał a sej wotstronjenje wšitkich jadrowych bróni po wšěm swěće žadał. Město bu w awgusće 1945 nimale dospołnje zničene. Foto: dpa/Berd von Jutrzenka

Zjězd CDU w Lipsku zahajeny

Freitag, 22. November 2019 geschrieben von:

Lipsk (dpa/SN). CDU je dźensa swój 32. zwjazkowy stronski zjězd zahajiła. Z wosebitej napjatosću wočakuje strona, kotraž je špatnych wólbnych wuslědkow a personalnych debatow dla wosłabjena, narěč předsydki Annegret Kramp-Karrenbauer a jeje bywšeho přećiwneho kandidata při wólbach, stronskeho předsydy Friedricha Merza. Tón bě Karrenbauer před lětom jeno snadnje podležał. Powšitkownje maja jeho za konkurenta předsydki. Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel, kiž bě zastojnstwo předsydki CDU před lětom Annegret Kramp-Karrenbauer přepodała, chcyše jenož z postrownym słowom k delegatam porěčeć.

Wčera bě so Karrenbauer jako sebjewědoma předsydka prezentowała. „Sym předsydka sebjewědomeje hordeje ludoweje strony“, rjekny wona w sćelaku ARD. Kóždy, kiž chcył CDU lěpšu a wuspěšnišu sčinić, je „wutrobnje w teamje witany“.

To a tamne (22.11.19)

Freitag, 22. November 2019 geschrieben von:

Nakładne awto z 20 tonami šokolody je so na puću z Awstriskeje do Belgiskeje zhubiło. Kaž policija zdźěli, je so njeznatemu skućićelej poradźiło, z falšowanymi dokumentami słódkosće spakosćić. Muž bě wopačne dokumenty předpołožił, jako spočatk tydźenja po šokolodu přijědźe. Awstriska spedicija měješe słódkosće w hódnoće 50 000 eurow transportować. Ta da nadawk čěskemu předewzaću dale. Tam pak šofera scyła njeznajachu.

Z ryzy lubosće je so 15lětny do předawarnje kolesow w sewjerorynsko-westfalskim Pulheimje zadobył a klučiki zawodoweho awta pokradnył, zo by k swojej přećelce jěł. Policija jeho njedaloko Bielefelda zadźerža. Zastojnicy drje motiwy želniweho muža zrozumichu, naje­bać to wupisachu skóržbu a přepodachu jeho staršimaj.

Swědkojo přećiwo Trumpej

Donnerstag, 21. November 2019 geschrieben von:

Washington (dpa/SN). Při přepytowanjach w zwisku z móžnym wotsadźenjom prezidenta USA Donalda Trumpa chcychu w Domje reprezentantow dźensa dalšich wažnych swědkow přesłyšować. Wuprajić chcyštaj so bywša sobudźěłaćerka Narodneje wěstotneje rady Fiona Hill a diplomat wulkopósłanstwa USA w Ukrainje David Holmes. Trumpej wumjetuja znjewužiwanje zastojnstwa, zo by swojim politiskim přećiwnikam zeškodźał. Trump tole wotpokazuje.

Bamž: Čwělu wutupić

Bangkok (dpa/SN). Bamž Franciskus je na swojim wopyće w Thailandskej splažne znjewužiwanje dźěći a žonow zasudźił. „Myslu na wšitke žony a dźěći, kiž buchu ranjeni a wumocowani a kiž su wuklukowanju, njewólnistwu, namocy a znjewužiwanju podćisnjeni“, rjekny nawoda katolskeje cyrkwje w Thailandskej stolicy Bangkoku. Zdobom chwaleše Franciskus „prócowanja knježerstwa, tutu čwělu wutupić“. Seksturizm a dźěćaca prostitucija stej w Thailandskej jara rozšěrjenej.

Šwikaja Google a Facebook

Aktiwisća wobswětoškitneje organizacije Greenpeace su dźensa w Berlinskej zwjazkowej centrali CDU, w Domje Konrada Adenauera, pismik „C“ ze stronskeho mjena CDU nad zachodom domu wottwarili a na transporteru sobu wzali. Město toho připrawichu při domje transparent ze žadanjom „Škitaj klimu“ Foto: dpa/Paul Zinken

Tusk nowy předsyda EVP

Donnerstag, 21. November 2019 geschrieben von:
Zagreb (dpa/SN). Rozžohnowacy so prezident Rady EU Donald Tusk budźe nowy předsyda Europskeje ludoweje strony. Delegaća křesćansko-demokratiskeje stronskeje swójby, do kotrejež słušatej tež CDU a CSU, wuzwolichu bywšeho pólskeho ministerskeho prezidenta ze 93 procentami hłosow do zastojnstwa, kotrež wón 1. decembra nastupi. Do toho chce wón swoje dotalne zastojnstwo złožić. W swojej narěči před parlamentom EU w Zagrebje Tusk politiku madźarskeho ministerskeho prezidenta Viktora Orbana kritizowaše, bjez toho zo bě jeho direktnje mjenował. „W politiskim boju njesmětej so wěrnosć a dostojnosć wopačnosćam, manipulaciji a hidźe podwolić. EVP dźe wo to, swobodu a demokratiju zwjazać z liberalnej demokratiju.“

Merkel zakituje NATO

Donnerstag, 21. November 2019 geschrieben von:
Zagreb (dpa/SN). Po kritice francoskeho prezidenta Emmanuela Macrona nastupajo NATO je so zwjazkowa kanclerka Angela­ Merkel (CDU) wuraznje k transatlantiskemu zwjazkej wuznała. „Njetrjebamy porjad zašłosće dospołnje na hłowu stajić“, rjekny wona wčera w Zagrebje. „Za mnje wostanje NATO transatlantiski zwjazk.“ Je prawje, europski měznik zakitowanskeje politiki we wobłuku NATO měć, „nic pak přećiwo NATO, ale zhromadnje z njej“, rjekny Merkel na kongresu Europskeje ludoweje strony. To je jasne poselstwo napřećo USA a Kanadźe. „Tak chcemy wustupować: Wjace zamołwitosće, tu pak dyrbjeli wšitcy zhromadnje přewzać.“ Macron bě NATO njedawno wobswědčił, zo ma „mortwe mozy“. To bě razne debaty wubudźiło.

Horst Köhler: Klimowy paket njedosahacy

Donnerstag, 21. November 2019 geschrieben von:

Hamburg (dpa/SN). Bywši zwjazkowy prezident Horst Köhler je plany zwjazkoweho knježerstwa za škit klimy jako njedosahace kritizował. Zapósłancam zwjazkoweho sejma by při schwalenju zakonja wědome być dyrbjało, zo tole „scyła njedosaha“, rjekny Köhler zawčerawšim, wutoru, na kongresu Future Sustainability w Hamburgu. „Nadźijam so, zo hižo na přichodnym zakonju za škit klimy dźěłaja.“ Strachoćiwosć wohrožuje na kóncu demokratiju, dokelž dowěru ludźi do politiki niči, wotpowědnje měli na wohroženja reagować, wón zwurazni. „Z klimu njemóžeš wo wotstorkowanje jednać.“ Zo móhli so zaměry Němskeje nastupajo wobmjezowanje woćoplenja zemje docpěć, je trěbna „skutkowna płaćizna za wuhlikowy dioksid“ a ekologisko-socialne wićne hospodarstwo. Trěbne je tež dopóznaće, zo so derjeměće w Němskej a žiwjenski stil na to zepěratej, „zo sej wjace bjerjemy hač nam w globalnym měritku přisteji“, Köhler rjekny.

Woidke: Dobry wuslědk

Donnerstag, 21. November 2019 geschrieben von:

Dotalny ministerski prezident Braniborskeje znowa wuzwoleny

Podstupim (dpa/SN). Dobre jědnaće tydźenjow po wólbach krajneho sejma su braniborskeho ministerskeho prezidenta Dietmara Woidkeho (SPD) za knježerstwoweho šefa tak mjenowaneje Keniaskeje koalicije wuzwolili. 58lětny dósta wčera w Podstupimskim krajnym sejmje trěbnu wjetšinu w prěnim wólbnym kole. Za dalšu dobu zastojnstwa wupraji so w tajnym wothłosowanju 47 ze 87 přitomnych. Tak je Woidke tři hłosy mjenje dóstał, hač by koalicija SPD, CDU a Zelenych zhromadnje měła, mjenujcy 50. Za wjetšinu by 45 hłosow trěbne było.

Wo přichodźe mobility ludźi diskutowali

Donnerstag, 21. November 2019 geschrieben von:

Budyšin (CS/SN). Zajimcy běchu spočatk tydźenja na wobydlerski forum wo přichodźe nadróžneho wobchada a mobility w Budyšinje přeprošeni. Sven Gabriel, čłon frakcije FDP w Budyskim wokrjesnym sejmiku a Torsten Herbst, zapósłanc FDP w zwjazkowym sejmje, běštaj zarjadowanje organizowałoj. Spočatnje zwěsćichu, zo drje nadróžny wobchad njewoteběra, ale zo ma indiwidualny wobchad runje we wjesnych kónčinach swoje woprawnjenje, štož so mjez druhim w stupacej ličbje přizjewjenych awtow wotbłyšćuje.

Zjawny bliskowobchad njeje přeco hišće atraktiwny dosć, běchu sej wšitcy přezjedni. Při tym njejsu to w prěnim rjedźe płaćizny, kotrež ludźi wottrašeja, železnicu mjez Budyšinom a Zhorjelcom abo Drježdźanami wužiwać. Wobydlerjo wsow su najprjedy raz na to pokazani, scyła na dwórnišćo přińć. Dobre poskitki, kaž tak mjenowane plus-busy abo takt-busy, su mnohim njezrozumliwe.

Anzeige