Zapodaća zjawnje wobjednawaja

Mittwoch, 11. März 2020 geschrieben von:

Wjace hač 360 wobmyslenjow přećiwo tworni elektroawtow Tesla

Grünheide (dpa/SN). Dokładnje 361 kritikarjow je so oficialnje přećiwo planowanej prěnjej tworni elektroawtow twarca Tesla z USA w Braniborskej wobroćiło. Při tym dźe w prěnim rjedźe wo temy kaž woda, lěs, wobchad a přirodoškit, zdźěli rěčnica wobswětoweho ministerstwa w Podstupimje. Štóž chcyše, móžeše sej wot 6. januara hač do 5. februara rozprawu Tesle wo přirodoškitnej znje­sliwosći planowaneje fabriki wobhladać. Rozprawa bě na wjacorych městnach wupołožena a tohorunja internetnje ­přistupna. Tesla chce wot klětušeho w Grünheidźe pola Berlina něhdźe 500 000 elektroawtow wob lěto twarić. Hač do minjeneho pjatka bě 270 zapo­daćow přećiwo projektej dóšło.

Zapodaća wobydlerjow a zwjazkow chcedźa 18. měrca zjawnje wobjednać. Po tym chcedźa zamołwite zarjady po informacijach ministerstwa wobmyslenja hišće raz pruwować. Nimale dwě třećinje wšitkich znapřećiwjenjow stej z Grün­heidy a wokoliny, něhdźe třećina ze wšeje Braniborskeje a Berlina, jenož jara ­mało z tamnych zwjazkowych krajow a z wukraja.

Šamały manewer

Mittwoch, 11. März 2020 geschrieben von:
Putin, Putin a bjez kónca Putin. Wón w Krjemlu nitki ćaha, zo by swoju móc wobchował, a znjewužiwa zapósłancow ruskeho parlamenta jako marionety. Hinak njemóžu sej to rozkłasć, štož je so wčera jako reforma ruskeje wustawy w statnej Dumje w Moskwje stało. Čłonka frakcije Zjednoćena Ruska Walentina Terješkowa­ namjetowaše, kaž kóždemu staćanej tak tež tuchwilnemu prezidentej samsne prawo zaručić, přichodnje k prezidentskim wólbam nastupić směć. To k tomu wjedźeše, zo je Duma dotalne štyri prezidentske wólbne doby Wladimira Putina prosće „anulowała“. Zo je runje tale wulce připó­znata 83lětna, kotraž bě 1963 w swětnišćowej łódźi Wostok 6 prěnja kosmonawtka swěta, tónle šamały manewer nastorčiła, mje poraža. Wjeršk politiskeje fatalnosće pak bě krótko na to wustup Putina w Dumje. Ludowe wothłosowanje wo nowej wustawje 22. apryla hrozy tuž jenož dalša farsa być. Axel Arlt

To a tamne (11.03.20)

Mittwoch, 11. März 2020 geschrieben von:

Woblubowane telewizijne wusyłanje „Pjenjezy za žadnostki“ (Bares für Rares) wuńdźe nětko jako kniha. Wona dawa dohlad za kulisy wusyłanja, kotrež wobradźa sćelakej ZDF wot lěta 2013 prawidłownje tójšto přihladowarjow. W meji chcedźa 1000. slěd pokazać. W knize dokumentuja tež najspektakularniši pad: Z diamantami wudebjeny křiž z relikwijemi bě wobsedźerjej na wšě 42 000 eurow wunjesł.

Přeco hišće w přepytowanskej jatbje w Paraguayju je swětosławny brazilski kopar Ronaldinho. Wón bě minjeny tydźeń z bratrom do Paraguayja přijěł, zo by tam beneficne zarjadowanje přewjedł. Při tym so wukopa, zo běštej jeju pućowanskej dokumentaj falšowanej. Spočatnje za tym wupadaše, zo je wěc spěšnje zrjadowana. Nětko pak wukaza sudnistwo za wobeju jatbu.

EU zrěčenje dodźerži

Dienstag, 10. März 2020 geschrieben von:

Brüssel (dpa/SN). Europska unija chce zrěčenje wo ćěkancach z Turkowskej dale dodźeržeć. Zrěčenje je płaćiwe, rjekny prezidentka komisije EU Ursula von der Leyen po zetkanju z turkowskim prezidentom Recepom Tayyipom Erdoğanom w Brüsselu. Nětko chcedźa „analyzować, kotre dźěle zrěčenja njebuchu zwoprawdźene a čehodla nic“. Njedorozumjenja chcedźa přichodny čas rozjasnić. Turkowski prezident bě kónc februara zdźělił, zo je mjeza do EU wotewrjena. Tójšto ćěkancow poda so na to na puć.

Awstriscy Zeleni za pomoc

Wien (dpa/SN). Zeleni w Awstriskej chcedźa knježerstwo pohnuć, přistupić ke koaliciji zwólniwych, kotraž chcyła dźěći z přepjelnjenych grjekskich lěhwow ćěkancow wotewzać. To je wicekancler a šef Zelenych Werner Kogler awstriskim žurnalistam rjekł. Hdyž njehodźi so tam knježaca nuza wotstronić, dyrbjała so tež Awstriska na humanitarnej naprawje wobdźělić. „Njeje akceptabelne, zo su poměry na europskim teritoriju dospołnje njeznjesliwe.“

USA cofaja z Afghanistana

Přiběraceho naprašowanja corona-wirusa dla je Choćebuski Carla Thiemowy klinikum před swojim domom tepjeny stan nastajił, kotryž bě Choćebuska powołanska wohnjowa wobora přewostajiła. W stanje chcedźa ludźi, kotrychž je domjacy lěkar jako podhladne pady zastopnjował, na infekciju přepytować. Za to pak je přepokazanka lěkarja trěbna. Foto: Michael Helbig

Kritizuja uniju solidarneho připłatka dla

Dienstag, 10. März 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Hladajo na jeje njepowalne spjećowanje w koaliciskim wuběrku, solidarny připłatk za přewažny dźěl wobydlerjow hižo lětsa dźělnje wot­stronić, uniju přiběrajcy kritizuja. „To je jara zajimawe nazhonjenje, zo tak masiwne spjećowanje přećiwo jednoremu a spěšnje zwoprawdźomnemu wolóženju snadnych a srěnich dochodow w rjadach CDU a CSU tak raznje formuluja“, rjekny financny minister Olaf Scholz (SPD) w rozhłosu. Předsyda SPD Norbert Walter-Borjans mjenowaše wotpokazowace nastajenje unije k wotstronjenju připłatka „wuswědčenje chudoby“.

Předsydka CDU Annegret Kramp-Karrenbauer porno tomu rozsud přećiwo dočasnemu wotstronjenju solidarneho přinoška zakituje. Wona ma za „zmysłapołne, zo sej stat hladajo na to, štož přichodne měsacy snano hišće na nas přińdźe,­ w etaće móžnosće jednanja wobchowa“.

Spahn: Zmištrujemy situaciju

Dienstag, 10. März 2020 geschrieben von:

Berlin/Rom (dpa/SN). W boju přećiwo rozpřestrěću corona-wirusa zwjazkowy minister za strowotnistwo Jens Spahn (CDU) wobydlerjow Němskeje namołwja solidarisce jednać. „Zmištrujemy situaciju, hdyž wšitcy pomhamy, hromadźe dźeržimy a sej mjez sobu tež w stresu dowěrjamy“, pisa Spahn w nowinskim přinošku. Wjeršk epidemije njeje po jeho słowach hišće docpěty. „Wočakujemy dalši rozrost infekcijow. Dyrbimy z dalšimi wobmjezowanjemi wšědneho žiwjenja ličić.“ W Němskej stej prěnjej wosobje w zwisku z wirusom zemrěłoj. Wobě pochadźeštej ze Sewjerorynsko-Westfalskeje. Ličba z wirusom natyknjenych wučinješe wčera 1 139, nimale połojca z nich bydli w Sewjerorynsko-Westfalskej. Mjeztym je Bayerska připowědźiła, zo chce wirusa dla hač do ćicheho pjatka wšitke wulkozarjadowanja z wjace hač tysac ludźimi wotprajić.

Italska je mjeztym wobmjezowanje zjawneho žiwjenja na cyły kraj rozšěriła. Na wšě 60 milionow ludźi je potrjechenych. W kraju je so 10 000 ludźi inficěrowało, wjace hač 460 wosobow je na corona-wirus zemrěło.

Zběžki w italskich jastwach

Dienstag, 10. März 2020 geschrieben von:

Rom (dpa/SN) We wjacorych jastwach Italskeje je wosrjedź krizy corona-wirusa dla k protestam z wjacorymi mortwymi dóšło. W Modenje zemrě šěsć jatych, wjacori so ćežko zranichu, kaž italske medije rozprawjeja, powołujo so na zarjadnistwa jastwow. Wjace hač połsta jatych bě ćeknyć spytało. Dźěłarnistwo policije rěči wo zběžkach w 27 jastwach kraja.

Po informacijach medijow su naprawy přećiwo corona-wirusej protesty zawinowali. Tak njesmědźa přiwuzni a swójbni jatych tuchwilu wopytać. Móžno tež je, zo su jeći zemrěli, dokelž běchu přewjele lěkow brali. Medije pokazuja wobrazy jatych, kotřiž steja na třěše jastwa w Mailandźe a za „swobodu“ wołaja. W měsće Foggia běchu jeći spytali so z jastwa wudobyć. Kaž zamołwići za strowotnistwo w regionje Latium informuja, su so tež jeći najwjetšeho Romskeho jastwa Rebibbia pozběhnyli.

Organizacija Antigone, zasadźaca so za prawa jatych, mjenuje połoženje „starosć zbudźace“. W krizy corona-wirusa dla je jara wažne, jatym połoženje rozjasnić a zwisk­ k swójbnym zmóžnić, na přikład přez Skype, Antigone zdźěla.

To a tamne (10.03.20)

Dienstag, 10. März 2020 geschrieben von:

Ćipki město mobilneho telefona – z tajkej njewšědnej akciju chce indoneske město Bandung dźěći wot smartfona wotwabić. Po měnjenju měšćanosty bě naprawa wuspěšna. Kokoše su mjeztym derje narostli. Hač su dźěći za to woprawdźe mjenje časa w interneće byli, njeje dopokazane. Město Bandung bě 2 000 ćipkow rozdźěliło. Njeńdźe pak jenož wo handyje: Dźěći maja nawuknyć zwěrjata lubować a zamołwitosć za nje přewzać.

Najprjedy čerwjeny kał a potom kača pječeń: Dokelž bě žonje w hosćencu w Hornjej Frankskej čerwjeny kał na talerju přezymny, je wona čuwy zhubiła. Wona so wótře pola pinčnicy hóršeše. Jako ta na to ćopły kał přinjese, bě mjeztym kača pječeń wustudnyła. To 56lětnu tak rozhori, zo korčmarku na ruce drapny. Nětko přećiwo njej ranjenja ćěła dla přepytuja. Do hosćenca žona najprjedy wjac njesmě.

W archiwje zachowane nětko wopisane

Montag, 09. März 2020 geschrieben von:

„Rumuju swój domjacy archiw“, praji Marja Michałkowa, zapósłanča poslednjeje Ludoweje komory NDR a mnoholětna bywša čłonka Zwjazkoweho sejma­ Němskeje z mandatom CDU. A wona pisa swoje dopomnjenki.

Budyšin (CRM/SN). Z mjeztym 80stronskeho, ale hišće njedokónčeneho skripta čitaše dale jara agilna wuměnkarka minjenu srjedu nahladnej ličbje čłonkow žónskeje unije CDU w Budyskim hotelu Residence. Wobmjezowaše pak so na turbulentny čas w lětomaj 1989 a 1990, jako dósta so do prěnjeje swobodnje woleneje Ludoweje komory NDR. „Zo bu tehdy pod skromnymi wuměnjenjemi wjele wažneho zwoprawdźene, wo tym so mało rěči“, wona zwěsći. A to ju do pisanja wabi.

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte