Zarjaduja100 000 městnow

Montag, 26. Oktober 2015 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN/K) Na wurjadnym wjeršku wo ćěkancach jědnaće šefow statow a knježerstwow potrjechenych krajow docpěchu w nocy dojednanje wo tym, w Grjekskej a podłu tak mjenowaneje balkanskeje čary zarjadować 100 000 přijimanskich městnow. Nimo toho maja so hranične kontrole zesylnić. Słowjenska, kotraž nawala wulkich syłow migrantow dla wosebje ćerpi, ma so ze 400 přidat­nymi hraničnymi škitarjemi podpěrać. Koodinator wšeho migrantstwa w Němskej Peter Altmaier (CDU) ma wuslědki wjerška za prěnju kročel k dorěčanej politice. Prezident Europskeho parlamenta Martin Schulz je Europsku uniju nastupajo wobchadźenje z ćěkancami před „hłubokej krizu“ warnował.

Pólska nětko doprawa zjěła

Montag, 26. Oktober 2015 geschrieben von:

Arcykonserwatiwna PiS Kaczyńskeho jasnje dobyła

Waršawa (dpa/SN/K). Z wčerawšich wólbow sejma w Pólskej je nacionalno-konserwatiwna opozicionelna strona Prawo a sprawnosć (PiS) prawicarja Jarosława Kaczyńskeho ze swojej kandidatku Beatu Szydło jako najsylniša móc wušła. Po dotal předležacych wuslědkach nažnja wona 37,7 procentow hłosow. Prognoza po zawrjenju­ wólbnych lokalow w 21 hodź. bě jej samo 39,1 procent wěšćiła. Liberalno-konserwatiwna Wobydlerska platforma (PO) ministerskeje prezidentki Ewy Kopacz docpě jeničce 23,4 procenty. Kopacz je swoju poražku hižo při­znała, pokazujo wšak zdobom nimale tróckaca na wuspěchi, docpěte we wosom lětach knježerstwa PO, kaž stej to róst hospodarstwa a mjeńša bjezdźěłnosć. Třeće městno wobsadźi protestne zeskupjenje rockoweho spěwarja Paweła Kukiza z 9,1 procentom. Do sejma za­ćehnjetej hišće nowa liberalna strona Moderni.pl ze 7,7 a ratarska strona PSL z 5,7 procentami. Zjednoćena lěwica dósta 6,6 procentow. Dokelž pak je to koalicija wšelkich lěwicowych mocow, by wona za zaćah do sejma wosom procentow trjebała.

Komunalne wól- by na Ukrainje

Montag, 26. Oktober 2015 geschrieben von:
Kijew (dpa/SN). Na Ukrainje běchu wčera komunalne wólby. Wothłosowanje je zdobom wažne měritko za politiske połoženje w kraju. Po informacijach wólbneje komisije bě wólbne wobdźělenje ze 46,6 procentami dosć snadne. We wuchodoukrainskimaj městomaj Mariupol a Krasnoarmiisk wólby cyle wupadnychu, dokelž mějachu problemy z wólbnymi lisćikami. Njewotwisni wobkedźbowarjo mějachu tole za špatne znamjo za Kijewske knježerstwo, kotrež chcyło so Europskej uniji přibližić. Tež we wójnskej kónčinje Donbasu njejsu wothłosowali.

Sylne zemjerženje w Afghanistanje

Montag, 26. Oktober 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Poměrnje sylne zemjerženje je dźensa Afghanistan střasło. Po informacijach Podstupimskeho geologiskeho slědźenskeho instituta měješe wone sylnosć 7,5. Centrum rženja ležeše 200 kilometrow hłuboko. Slědźenske centry w USA wuličichu samsnu sylnosć. Rženje střase třikrajowy róžk Afghanistana, Pakistana a Tadźikiskeje. Samo w Indiskej a Nepalu bě rženje pytnyć.

To a tamne (26.10.15)

Montag, 26. Oktober 2015 geschrieben von:

Sprócna třilětna z južneje Pfalcy je so tak derje schowała, zo dyrbješe policija přijěć. Holčka bě so minjeny pjatk njejapcy zhubiła, jako nan na hornim poschodźe domu lampu přišrubowa. Na to wón podarmo w domje a na dworje za dźěsćom pytaše a skónčnje policiju zawoła. Ta zhromadnje z nanom dom hišće raz za třilětnej přepyta a ju skónčnje we wulkim přećahowanskim kartonje spicy nańdźe. Prawdźepodobnje chcyše so holčka schować a je sej při tym wu­snyła. Hru chowanja pak doby policija.

Při spěšnosći 100 km/h stej psaj na awtodróze A 3 w Delnjej Bayerskej z ma­łotransportera skočiłoj. Sobudźěłaćerjej towarstwa za zwěrinoškit běštaj z nimaj po puću do zwěrjatownje, jako so psomaj poradźi zadnje durje wočinić a na awtodróhu twochnyć. Najebać wulku spěšnosć so wonej njezraništej. Šo­feraj pak informowaštaj policiju, kotraž zwěrjeći spěšnje zaso popadny.

Łužica (26.10.15)

Montag, 26. Oktober 2015 geschrieben von:

Přestać jamu planować

Podstupim/Choćebuz (dpa/SN/ch). Po woli Zelenych měła Braniborska přestać, nowu wuhlowu jamu Janšojce-sewjer planować. Pozadk je připowědźenje energijoweho koncerna Vattenfall, dźěło dweju blokow w Janšojskej milinarni hač do lěta 2018 zastajić. Tak wotpadnje kóždežkuli wopodstatnjenje za potrjebu noweje wuhloweje jamy. Njewěstosć ludźi před wotbagrowanjom wohroženych łužiskich wsow ma skónčnje nimo być, žadaše sej sobotu Heide Schinowsky, energijopolitiska rěčnica Zelenych w Braniborskim krajnym sejmje. Tež brunicowej koncernaj RWE a Migrag chcetej wot klětušeho krok po kroku wjacore bloki w milinarnjach ze syće wzać.

Zběraja zymsku drastu

Połoženje serbskich institucijow wobjednawali

Freitag, 23. Oktober 2015 geschrieben von:

Choćebuz (SN/MkWj). Parlamentariska přirada Załožby za serbski lud je so dźensa w Choćebuzu zešła. Po nawodom Marka Šimana zapósłanca CDU w Sakskim krajnym semje wuradźowachu zastupnicy Zwjazkoweho sejma kaž tež krajneju sejmow Sakskeje a Braniborskeje wo aktualnych problemach w zwisku z financowanjom serbskich insitucijow. Tak podaštaj předsyda Rady załožby za serbski lud Jan Budar a direktor Marko Suchy rozprawu wo połoženju. Nimo toho słyšachu wobdźělnicy rozprawy wo dźěławosći Serbskeho muzeja w Choćebuzu, tamnišeje wotnožki Serbskeho instituta a Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu.

Zapósłanča Lěwicy w Zwjazkowym sejmje Caren Lay (srjedźa nalěwo) je dźensa Němsko-Serbske ludowe dźiwadło w Budyšinje wopytała. Zapósłanc strony w Sakskim krajnym sejmje Franz Sodann (srjedźa naprawo) ju přewodźeše. Intendant dźiwadła Lutz Hillmann jimaj dźěławosć domu rozłoži. Při tym přińdźechu z hrajerkami do rozmołwy. W běhu dnja wopytaštaj politikarjej tež SLA. Foto: SN/Maćij Bulank

42 mortwych při busowym njezbožu

Freitag, 23. Oktober 2015 geschrieben von:
Paris (dpa/SN/K). Blisko južnofrancoskeho městačka Libourne njedaloko Bordeauxa je dźensa w rańšich hodźinach k ćežkemu wobchadnemu njezbožu dóšło. Bus z pućowacymi zrazy tam do nakładneho awta. Wobě wozydle so nablaku zapalištej. 41 pasažěrow busa, mjez nimi wjetšina staršich ludźi, bu tak wopor płomjenjow. Žiwjenje přisadźił je tohorunja šofer nakładneho awta. Jenož wosmjo seniorojo płomjenjam wućeknychu, tak wuchowanske mocy. W minjenych 30 lětach so w Francoskej hižo tajke ćežke wobchadne njezbožo z telko woporami njesta. Prezident François Hollande wopisuje je hłuboko zraženy jako „žałostnu tragediju“.

Unija zhubja hłosy wolerjow

Freitag, 23. Oktober 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). CDU a CSU mjez wolerjemi na nahladnosći pozhubjetej. Po najnowšim naprašowanju telewizijneho sćelaka ARD je unija dwaj procentaj hłosow přisadźiła a by aktualnje 38 procentow dóstała, bychu-li so přichodnu njedźelu wólby přewjedli. 24 procentow wólbokmanych by SPD woliło. Zeleni docpěwaja jědnaće a Lěwica dźewjeć procentow. AfD dóstanje wosom procentow a je z tym tak sylna kaž w oktobrje 2014 po wuspěšnych wólbach do krajnych sejmow. Hladajo na přichad ćěkancow měni 50 procentow, zo tónle problem němsku towaršnosć sylnje změni, 25 procentow wočakuje „jara sylne“ změny. Jenož 21 procentow njewidźi wulke wuskutki.

Anzeige