Kónc tydźenja jedna trójka

Mittwoch, 28. Oktober 2015 geschrieben von:

Chorwatska a Słowjenska ćěkancow nětko z ćahami wozytej

Berlin/Ljubljana (dpa/SN/K). Kak sej z njepřestajnym nawalom ćěkancow radu dać, wo tym chcedźa kanclerka Angela Merkel (CDU), předsyda SPD Sigmar Gabriel a šef bayerskeje CSU Horst Seehofer kónc tydźenja radu składować. Sobotu zetka so Merkel z bayerskim ministerskim prezidentom, njedźelu ze swojim naměstnikom a hospodarskim ministrom. Jednać budu wo politice napřećo migrantam a wo kritiskim połoženju po- dłu hranicy k Awstriskej.

Nawal ćěkancow k awstrisko-němskej hranicy mjeztym dale traje. Wčera wječor je na wšěch 5 500 škit a wuchowa pytacych ludźi do Passauskeho regiona přišło. Ćežišća su gmejny Wegscheid, Achleiten a Simbach nad rěku Inn. Dźensa rano su jich z wosebitymi ćahami z Passauwa do druhich kónčin kraja dowjezli. Cyłkownje je drje wčera něšto mjenje migrantow dóšło, za to su so wuměnjenja za nich pohubjeńšili a jich zastaranje so poćežiło.

Girokonto za wšěch

Mittwoch, 28. Oktober 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN/K). Banki njesměli přichodnje hižo nikoho wotpokazać, kiž chcył pola nich jednore girokonto załožić. Po zakonju, dźensa wot zwjazkoweho knježerstwa schwalenym, móža nětko bjezdomni, próstwarjo wo azyl kaž tež wukrajnicy klienća bankow być. Po wonym zakonju zawjedu „zakładne konto“ za wšěch. Tajke smě kóždy měć, kiž w EU přebywa, a to pola banki, kotruž sej přeje. Dotal běchu jenož někotre lutowarnje a ludowe banki bjezdomnych a požadarjow azyla jako klientow akceptowali. W Němskej dotal po trochowanjach 670 000 ludźi žane konto nima. Ze za­konjom zwoprawdźi zwjazkowe knježerstwo směrnicu EU z lěta 2014.

To a tamne (28.10.15)

Mittwoch, 28. Oktober 2015 geschrieben von:

Z pokradnjenym awtom, bjez jězbneje dowolnosće a z alkoholom w kreji je 19lětny muž z Podstupima w Michendorfje do laternje zrazył, na to pak dale jěł. Policija awto z natutkanym šoferom a dalšimi sobujěducymi w bliskosći nańdźe. 19lětny přizna, zo bě klučik w diskotece namakał a sej parkowace awto wzał. Policija přepytuje nětko ćeknjenja po njezbožu, jězdźenja bjez jězbneje dowolnosće, alkohola a padustwa dla. Wěcna škoda wučinja něhdźe 4 500 eurow.

Kołbasu namakała je žona w ručnej tobole, kotruž bě pola internetneho wikowarja Zalando skazała. Na Facebook-stronje wikowarja so wona wězo hóršeše, štož je mjeztym 14 000 wužiwarjow Facebooka z „lubi so mi“ kwitowało. Přede­wzaće njemóže sej misnjenje rozkłasć, wšako ze žiwidłami scyła njewikuje.

Łužica (28.10.15)

Mittwoch, 28. Oktober 2015 geschrieben von:

Chcedźa ćěkancow přistajić

Podstupim/Choćebuz (dpa/SN/ch). Braniborske rjemjeslniske zawody chcedźa ćěkancow za wukubłanje abo krute dźěło zdobyć. „Mamy hišće 400 swobodnych wukubłanskich městnow we wobwodźe, nimo toho so zawody wšědnje naprašuja, zo fachowcow pytaja a bychu rady ćěkancow přistajili.“ Tole rozłoži wčera Eva Gatzky, nawodnica wotrjada za powołanske kubłanje rjemjeslniskeje komory Podstupim. Zakładne wuměnjenje je, zo ludźo najprjedy raz němčinu nawuknu. Nimo rěčneho kursa smědźa woni tež praktikum w rjemjeslniskich zawodach­ wukonjeć. Tajki witanski kurs poskića Choćebuska rjemjeslniska komora. Wot spočatka tydźenja so tam 17 ćěkancow w starobje 20 do 30 lět na štyritydźenskim kursu němčiny wobdźěla a tež w zawodach přebywa.

Kriminalita drje woteběra

Syrotownje wohrožene

Dienstag, 27. Oktober 2015 geschrieben von:

New Delhi (B/SN). Wot maćerje Terezy załoženemu rjadej „misionarki lubosće k blišemu“ hrozy zawrěće 13 syrotownjow w Indiskej. Knježerstwo rjadej wumjetuje, zo njedźerži so na nowe zasady adopcije kraja, rozprawja nowina Hindustan Times. Po jeje informacijach so rjad spjećuje, wotedać syroty samostejacym abo dźělenym. Jemu hrozy tuž woteznaće statneje dowolnosće.

Němska eksportuje brónje

Essen (B/SN). Koncerny za zhotowjenje bróni w Němskej su lětsa rozprawje w prěnim połlěće brónje w hódnoće wjacorych milionow eurow golfowym statam předali. Němska je jeničce w juniju brónje w hódnoće 11,5 milionow eurow emiratej Katar dodawała, rozprawjeja nowiny medijoweje skupiny Funke z Essena. Wone powołuja so na wotmołwu zwjazkoweho ministerstwa za hospodarstwo na naprašowanje frakcije Lěwicy. Tak je Němska wot měrca do meje brónje w hódnoće 1,9 milionow eurow Zjednoćenym arabskim emiratam předała.

Miliony ludźi hłód tradaja

W Mexiku-měsće, stolicy kraja, su sej demonstranća wčera znowa žadali, dóńt zhubjenych 43 studentow wujasnić a zamołwitych chłostać. Přeco hišće jasne njeje, što je so z młodostnymi stało, kotřiž su wot septembra 2014 zhubjeni. Policija bě jich zajała a kriminelnej cwólbje přewostajiła. Ta je studentow prawdźepodobnje zawlekła a moriła. Foto: dpa/Sashenka Gutierrez

Pegida njepřestanje

Dienstag, 27. Oktober 2015 geschrieben von:
Drježdźany (dpa/SN/K). Protestow přećiwo ćěkancam a němskej azylowej politice dla wostanje Sakska „čorny blak“. Antiislamistiske hibanje Pegida zamó wčera w Drježdźanach, Lipsku a Kamjenicy znowa tysacy ludźi mobilizować. Na Dźiwa­dłowym naměsće krajneje stolicy sameje zhromadźi so po trochowanju studentskeje skupiny „Durchgezählt“ 10 000 do 12 000 přiwisnikow, něšto tysac mjenje hač tydźenja. Wo wjele mjenje – jenož 1 300 – pak bě tež přećiwo Pegidźe demonstrować přišło. Po wudawanju policije wosta tónkróć wšitko měrne. Šef Pegidy Lutz Bachmann je po zwučenym wašnju politiku zwjazkoweho knježerstwa napřećo ćěkancam přimał.

Wo ćěkancach wuradźowali

Dienstag, 27. Oktober 2015 geschrieben von:

Słowjenska najćešo potrjechena – dóstanje policajsku pomoc

Brüssel/Berlin/Ljubljana (dpa/SN/K). Migraciska kriza – abo nowočasne ćahanje ludow, kaž je wona swojich rozměrow dla tohorunja mjenowana – je dźensa Europski parlament w Brüsselu zaběrała. Z wuradźowanjow, na kotrychž so tež prezident komisije Europskeje unije Jean-Claude Juncker a prezident Rady EU Donald Tusk wobdźělištaj, wuńdźe na knježerstwa 28 statow zhromadźenstwa a někotrych afriskich krajow naležne žadanje za dorěčanym zhromadnym postupowanjom, zo bychu krizu a jeje sćěhi zmištrowali. Bayerski ministerski prezident Horst Seehofer (CSU) je kanclerku Angelu Merkel (CDU) namołwił, rěčeć nablaku z awstriskim knježerstwom nastupajo njekoordinowany přiwal migrantow přez hranicy kraja do Bayerskeje. Bě dźě­ telefonat mjez woběmaj šefomaj knježerstwow politiku wotewrjenych hra­nicow zahajił, Seehofer argumentuje.

Wjace hač 300 woporow

Dienstag, 27. Oktober 2015 geschrieben von:
Kabul (dpa/SN). Po ćežkim zemjerženju w Hindukushu mjez Afghanistanom a Pakistanom je ličba smjertnych woporow na wjace hač 300 rozrostła. Hač do dźensnišeho su w Pakistanje 230 woporow z rozwalinow wućahnyli, w Afghanistanje 70. Jeničce w Pakistanje je so znajmjeńša 1 200 ludźi zraniło. Pomocnicy móža so ćežko do katastrofoweje kónčiny předrěć, dokelž su puće zasypane.

Dalše brónje Kurdam?

Dienstag, 27. Oktober 2015 geschrieben von:
Erbil (dpa/SN). Zakitowanska ministerka Ursula von der Leyen (CDU) pruwuje, hač měła Němska Kurdam w sewjernym Iraku dalše brónje za bój přećiwo teroristiskej milicy Islamski stat (IS) dawać. „Po­trjeba je wulka, wšako su Kurdojo we wójnje přećiwo IS“, rjekny ministerka na wopyće wukubłanišća kurdiskich wojowa­- rjow w irakskim Erbilu. Zwjazkowa wo­bora je jim hižo tójšto bróni přewostajiła.

Anzeige