Merkel wěnc połožiła

Montag, 11. Mai 2015 geschrieben von:
Moskwa (dpa/SN/K). Po najwjetšej wojerskej paradźe w stawiznach Ruskeje sobotu na Čerwjenym naměsće je so kanclerka Angela Merkel (CDU) dźeń pozdźišo před sowjetskimi woporami Druheje swětoweje wójny pokłoniła. Hromadźe z prezidentom Wladimirom Putinom połoži wona wěnc na wopomnišćo njeznateho wojaka. W rozmołwje pominaše Merkel hłowu ruskeje federacije naležnje k wjetšim přizwolenjam nastupajo ukrainsku krizu. „Přez złóstnisku a prawo ludow ranjacu aneksiju Krimy je zhromadne dźěło (mjez Němskej a Ruskej) ćežko poškodźene.“ Putin přizna, zo rusko-němske poćahi tuchwilu najlěpše časy njedožiwjeja. „Widźimy wěcy wšelakoro.“ K měrniwemu rozrisanju njeje pak alternatiwy.

Namócnosće sej 22 woporow žadali

Montag, 11. Mai 2015 geschrieben von:
Skopje (dpa/SN). Po dwaj dnjej trajacych wojowanjach w makedonskim Kumanovje ze znajmjeńša 22 mortwymi a 37 zranjenymi je specialna policija druhe najwjetše město kraja zaso wopušćiła. Ewakuowani wobydlerjo móžachu so dźensa do swojch bydlenjow wróćić. Policisća wosebiteje jednotki běchu sobotu rano wobrónjenu akciju přećiwo albanskim „teroristam“ zahajili. Systematisce přepytowachu bydlenske domy w albanskej štwórći města. Při tym dóńdźe k třěleńca­m z wobrónjenymi, při čimž wosom policistow žiwjenje přisadźi. Europ­ska unija wupraji hladajo na namóc swoje­ starosćenje. W Kumanovje bydla přewažnje prawosławni Słowjenjo. Hižo wospjet bě tam k namócnosćam mjez nimi­ a albanskej mjeńšinu dóšło.

Faworit chabła

Montag, 11. Mai 2015 geschrieben von:

Pólska ludnosć dyrbi za dwě njedźeli hišće raz noweho prezidenta wolić. Wčerawše prěnje koło zamó njenadźicy narodno-konserwatiwny kandidat An- drzej Duda ze 34,5 procentami za sebje rozsudźić, wostajejo wulkeho faworita, zastojnstwo dotal zastawaceho Bronisława Komorowskeho za sobu, kiž nahromadźi jeno 32,6 procentow.

Waršawa (dpa/SN/K). Dokelž pak žadyn z njeju absolutnu wjetšinu njedocpě, wotměje so njedźelu, 24. meje, rozsudne wurisanske koło. Wólbne wobdźělenje wučinješe wčera něšto wjace hač 49 procentow (2010 rěkaše wone 54,9 procentow). Cyłkownje bě na wšě jědnaće kandidatow nastupiło. Woprašowanja běchu Komorowskemu jasne dobyće něhdźe 40 procentow wěšćili.

Hosća witał

Montag, 11. Mai 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy prezident Joachim Gauck powita dźensa israelskeho prezidenta Reuvena Rivlina z wojerskej ce­remoniju w Berlinje. Přičina tři­dnjoweho statneho wopyta je 50. róčnica nawjazanja diplomatiskich poćahow mjez Němskej a Israelom. Jedyn z hłownych rozmołwnych temow Rivlina z němskimi politikarjemi budźe mě­rowy proces w Bliskim wuchodźe.

Němska chce druhe kraje přeswědčić

Montag, 11. Mai 2015 geschrieben von:
Hamburg (dpa/SN). Zwjazkowy hospodarski minister Sigmar Gabriel (SPD) chcył w skupinje G7 zjednoćene industrijne kraje wo němskim modelu energijoweje změny přeswědčić. We wubłuku dźensa a jutře w Hamburgu wotměwa­ceho so energijoweho wjerška G7 chce wón zhromadnje z druhimi energijo­wy­mi ministrami k Sewjernemu morju lećeć a tam nowy park wětrnikow na morju wotewrěć, připowědźi Gabriel me­dijam. Ministrojo chcedźa na swojim zet­kanju rozmyslować, kak móhli so indu­- strijne staty ze swojeje wotwisnosće wot rusk­eho zemskeho płuna wuswo­bodźić. Němska wusměrja so tule wo­sebje na wutwar wobnowjomnych energijow.

Měšćanosta wotstupił

Montag, 11. Mai 2015 geschrieben von:
Bremen/Berlin (dpa/SN). Po najšpatnišim wólbnym wuslědku minjenych 70 lět za SPD w Bremenje je tamniši mě­šćanosta Jens Böhrnsen wotstupił, přewzawši tak zamołwitosć za přesłapjacy wólbny wuslědk. Kaž wón dźensa zdźěli, ma to zakład personelneho nowozapočatka w stronje być. Po dotalnym wuličenju změje knježaca koalicija SPD a Zelenych w Bremenje přichodnje jenož hišće snadnu wjetšinu mandatow w měšćanskej zhromadźiznje. Dotal knježeštej wobě stronje z dwutřećinowej wjetšinu. Najwjetša dobyćerka wčerawšich wólbow je Lěwica ze 9,2 procentomaj (2011: 5,6). Njemało wjesela so tež w FDP: Ze 6,5 procentami móže­ wona zaso do parlamenta najmjeńšeho zwjazkoweho kraja Němskeje zaćahnyć. Prawicarskokonserwatiwna AfD (5,5%) je wotnětka tohorunja zastupjena. Oficialny wuslědk wočakuja srjedu. Po dotalnym wuličenju ma SPD 32,9 procentow (2011: 38,6), CDU je z 22,6 procentami (2011: 20,4) druha najsylniša mócw Bremenje. Zeleni maja jenož hišće 15,3 procenty (2011: 22,5).

Łužica a Praha wuswobodźenej

Montag, 11. Mai 2015 geschrieben von:

11. meje běchu 1., 2. a 4. ukrainska fronta Schörnerowu wojersku skupinu „Srjedźa“ w Čěskej dopřewinyli. 860 000 wo­jakow poda so do wójnskeho zajeća. Schörner sam ćekny do Tirola, hdźež bu wot Američanow zajaty a Čerwjenej armeji přepodaty. Jako wójnski złóstnik bu k 25 lětam dźěłoweho lěhwa zasudźeny. Po nawróće 1955 do ZRN zapowědźichu jemu jako jeničkemu generalej pensiju. 1957 zasudźichu jeho w Mnichowje k 60 měsacam jastwa.

To a tamne (11.05.15)

Montag, 11. Mai 2015 geschrieben von:

Na awtodróhu twochnjena kruwa je wčera njedaloko Bielefelda wobchad haćiła. K wěstoće šoferow dyrbješe policija skoćo zatřělić. Wobchad steješe štyri kilometry do wobeju směrow. Dalše ratarjej ćeknjene kruwy popadnychu w lěsu.

Bydlenski připowěšak hromadźe z wobsedźerjom pokradnyłoj staj paduchaj w Nižozemskej. 29lětny wčera w swojim caravanje dźěłaše, jako wonaj wóz na swoje awto připowěsnyštaj. Wobsedźer zawoła na to policiju a swěćeše z kapsnej lampu do před nim jěduceho awta. Jako paduchaj to pytnyštaj, wonaj nastroj wotpowěsnyštaj a ćeknyštaj. Policija zamó jeju zajeć, dokelž bě sej wobsedźer čisło­ awta napisał.

Łužica (11.05.15)

Montag, 11. Mai 2015 geschrieben von:

Bliskowobchad zaso kaž hewak

Choćebuz (dpa/SN/ch). Bliskowobchad w Braniborskej so po dwutydźenskim stawku wot dźensa rano zaso mjenjebóle normalnje wotměwa. Wobchadne přede- wzaća w dźesać wobstawkowanych wo- krjesach a bjezwokrjesnych městach zasadźeja swoje busy a tramwajki po zwučenym wašnju. Ćeže činjachu spočatnje hišće zapozdźenja w Podstupimje. Dźě­łar­nistw­o ver.di je stawk wusadźiło a wot juřišeho zaso z dźěłodawarjemi jedna. Dźěłarnistwo žada sej zwyšenje mzdy wo 120 eurow wob měsac. Dźěłodawarjo poskićichu dotal stajnje 45 eurow w dwěmaj kročelomaj kaž tež jónkrótne płaćenje 180 eurow.

Za prawo rěčenja

Dale za serbsku rěč so zasadźeć

Freitag, 08. Mai 2015 geschrieben von:

Dohromady wosom ludźi kandiduje za no­wu Radu za serbske naležnosće Braniborskeje w aktualnej legislaturnej periodźe. Wčera su so woni w Choćebuskim Serbskim domje předstajili.

Choćebuz (HA/SN). Na wólbny forum přichwata něhdźe 40 zajimcow. Přeprosyłoj běštej na njón Choćebuska Domowinska skupina a redakcija Noweho Casnika. Šefredaktor delnjoserbskeho tydźenika Gregor Wieczorek je dwuhodźinske zarjadowanje moderěrował. Braniborska bě postajiła, zo wotměja so wólby do Rady za serbske naležnosće 31. meje, štož budźe za Delnich Serbow historisce wažny dźeń. Wšako móža potom prěni króć na jara demokratiske wašnje wuzwolić swój wažny serbski politiski gremij. To je pospyt we wobłuku braniborskeje mjeńšinoweje kaž tež němskeje politiki.

Anzeige