Mór abo cholera, što je wam lubšo?

Freitag, 17. September 2021 geschrieben von:
Bosćan Nawka

Hišće něhdźe třećina wólbokmanych njewě, komu zapřichodnu njedźelu swojej hłosaj dać, rěkaše njedawno w politiskej talkshow němskeje telewizije. Mału pomoc so rozsudźić skića digitalne serwisy, kaž na přikład Wahl-O-Mat abo Wahl Swiper. Dokelž je na mjenowanymaj portalomaj wuběr tezow wobmjezowany, dokelž móžeš tam tež na kompleksne prašenja jenož pak z haj pak z ně wotmołwić resp. so takrjec hłosa wzdać, a dokelž złožuja so podaća jednotliwych stron na jich wólbne programy (na kotrež so mnozy politikarjo spěšnje wjace dopominać nochcedźa abo samo njemóža, ručež je wotum wotbyty), wobhladuja ludźo tajke poskitki často jako hrajku. A tomu tež tak je, wšako skutkuja wone trochu kaž zabawny kwis. Přiwšěm móža wólbnemu rozsudej polěkować, mjenujcy pokuknješ-li raz na to, što wšo strony na žadyn pad politisce zwoprawdźić nochcedźa. Tak je na přikład jara zajimawe zwěsćić, štó wo škiće přirody a wo naprawach přećiwo změnje klimy přewjele njedźerži – hdyž docyła.

Ze simultanym tołmačenjom

Donnerstag, 16. September 2021 geschrieben von:

Hłowna wólbna zhromadźizna Domowinskeje župy „Handrij Zejler“ budźe jutře w załoženskim domje narodneje organizacije, na žurli Kulturneje fabriki we Wojerecach. Do toho je so Axel Arlt z rěčnicu župneho předsydstwa Gabrielu Linakowej rozmołwjał.

Wólbna doba ma dwaj wotrězkaj, prěni z wuzwolenym županom, tamny z Wami jako rěčnicu. Bě dźěławosć předsydstwa tohodla wobsahowje wobwliwowana?

G. Linakowa: Smy we wšědnym dźěle župneho předsydstwa kontinuitu zwoprawdźili. Dotalny župan je dale w gremiju sobu dźěłał. Mi jako rěčnicy je wažne, zo jako skupina we wšěch praktiskich prašenjach hromadźe dźěłamy. Tak móžachmy na přikład zahajenje Lěta župow ze swjatočnym zarjadowanjom k stoćinam župow we Wojerowskej radnicy wuspěšnje přihotować.

Što běchu wjerški župneje dźěławosće?

Gratulacija brilantnemu a mnohostronskemu stilistej

Mittwoch, 15. September 2021 geschrieben von:

Wuznamny serbski spisowaćelej a žurnalistej Jurij Koch swjeći dźensa 85ćiny. K tajkej składnosći rady dokładnje na wu­znamne žiwjenske stacije jubilara zhladuješ. A tajke dali so někotre naličić, je dźě Koch w zašłych lětach ze swojimi dopomnjenkami a dźenikowymi zapiskami sam nazorny dohlad do swojeho žiwjenja skićił. Zajimawše hač jednotliwe žiwjenske stacije pak je Kochowe tworjenje, za kotrež je wšak znaty a tež wobdźiwany. W nimale 60 lětach je so bohata, wšelakora a swojorazna zběrka dźěłow nakopiła, mjez druhim nowele, romany, krótše a dlěše powědančka, miniatury, dramatiske a zabawne dźiwadłowe hry, basnje, pěsnje, a eseje, zo bych jenož někotre formy naličił. Při tym stej so žur­nalizm a literatura husto mjez sobu wobwliwowałoj. Tajke stilizowane a překomponowane reportaže a zapiski kaž pola Jurja Kocha lědma druhdźe nańdźeš. Zajimowany čitar njech pohlada raz do loni wušłeje knihi „Gruben–Rand–Notizen“, hdźež w zapisku wo kóncu wsy ­Łakomy jenož poslednje chěže njespotorhaja, ale we wušiknym wopisowanju Kocha Zakładny zakoń hnydom sobu.

Hłuboke, mało znate teksty

Dienstag, 14. September 2021 geschrieben von:

We wobłuku rjadu Serbskeho ludoweho ansambla „Zynki a linki“ wuhotuja fletist­ka Marie-Luisa Fryčowa, bubnar Benedikt Sauber a dźiwadźelnica Božena Bjaršec jutře, srjedu a zajutřišim hudźbno-literarny wječor w Budyšinje resp. Lejnje. Teksty Jana Larasa měješe poprawom Katka Krygarjec čitać, kotraž pak schorjenja dla krótkodobnje pódla być njemóže. Bosćan Nawka je so z njej rozmołwjał.

Knjeni Krygarjec, što je Was pohnuło program sobu wuhotować?

K. Krygarjec: Přez tři róžki – kaž je to w serbskej Łužicy často z wašnjom – je naprašowanje SLA ke mni dóšło. Njetrjebach scyła rozmyslować a připrajich bjez toho zo bych konkretneje wědźała, kotre teksty dramaturgiski wotrjad domu naposledk wuzwoli.

Studujeće tuchwilu w Zinnowitzu na dźiwadźelnicu. Kak su wam Waše znajomosće, kotrež sće sej dotal přiswojiła, nastupajo program pomhali?

Za wjace sprawnosće

Freitag, 10. September 2021 geschrieben von:
Marko Wjeńka

Kak dołho chcedźa zamołwići w našim kraju poprawom hišće twjerdźić, zo njewobsteji winowatosć šćěpjenja pře koronawirus? Hdźežkuli hladaš, so pokazuje, zo dźe wuwiće cyle jasnje do směra t. mj. „3G“- abo „2G“-prawidła, zo ma kónc z darmotnymi testami być, abo nješćěpjenym w karantenje žana mzda njepři­steji, kaž su wčera w Sewjerorynsko-Westfalskej namjetowali a wo čimž je tež rěč w druhich zwjazkowych krajach. Prjedy abo pozdźišo su nješćěpjeni nuzowani so šćěpić dać. Sym za to, ludźom sprawnosć rjec. Město toho so politikarjo dale wija a wurěčuja. Na jednym boku twjerdźa, zo je to dobrowólny rozsud kóždeho jednotliwca, na tamnym boku wótře wo tym rozmysluja, hdźe maja přichodnje jenož hišće šćěpjeni, wustrowjeni abo testowani přistup měć. A najpozdźišo, hdyž dyrbja ludźo za kóždy test 20 eurow a hišće ­wjace płaćić, je za wulki dźěl ludnosće tež tale móžnosć z blida. Njerěču ani wo tym, zo budu potom wosebje ći ze snadnymi dochodami potrjecheni. To płaći na přikład za tych, kotřiž su wšědnje na ćah abo bus jězby na dźěło dla pokazani.

Poskitki časej wotpowěduja

Donnerstag, 09. September 2021 geschrieben von:

Zajutřišim, sobotu, přeprosy Statna ­studijna akademija Budyšin na dźeń wotewrjenych duri. Z direktorku prof. dr. Barbaru Wuttke je so Axel Arlt rozmołwjał.

Kotre poselstwo chce zarjadowanje wo­srjedź koronapandemije posrědkować?

B. Wuttke: Dźeń wotewrjenych duri smy minjene połdra lěta dwójce online přewjedli. To pak na přeco njedosaha, zo bychmy potenciale a fasety našeho dualneho studija wobšěrnje předstajili. Dokelž móžemy za studij wokomiknje naše durje zaso realnje wotewrěć, měło tomu tež sobotu, 11. septembra, tak być, a to za tych, kotřiž so za studij zajimuja. Wězo budźemy jako zamołwići jednacy hosćićeljo hygienowe postajenja z našeje strony striktnje nałožować a na nje dźiwać. Wosobinski zaćišć wo studijnej wokolinje pak njemóžeš z ničim narunać.

Kak je Waše kubłanišćo pandemiju dotal přetrało?

Kóždy z nas ma swójski wid

Montag, 06. September 2021 geschrieben von:

Kapała Holaski tež w času korony palcy njewjerći. Tuchwilu pytaja pjećo hudźbnicy logo za swoju kapału a w Drjež­dźanach nahrawaja. Wo čo so dokładnje jedna, wo tym je so Janek Wowčer z Micha­łom Donatom rozmołwjał.

Pytaće za logom a namołwjeće ludźi, něšto namjetować. Kotre předstawy maće?

M. Donat: Naše předstawy za logo njejsu překonkretne. Mamy faktoraj, na kotrejž móhli zajimcy dźiwać. Sprěnja je to naša serbskosć a zdruha aspekt, zo je nas pjeć hudźbnikow, a štyrjo z nich su bratřa. Zasadnje smy pak wšemu napřećo wotewrjeni a damy so rady překwapić.

Hač do hdy a dokal móža kreatiwni zajimcy namjety zapodać?

M. Donat: Namjety přijimujemy hač do 12. septembra z mejlku na holaski@ web.de abo jako powěsć na našu instagramowu stronu „holaskiii“.

Što zapodawarjo za swoje dźěło resp. swoju ideju loga dóstanu?

M. Donat: Dobyćerjej abo dobyćerce kiwa myto 50 eurow.

Štó logo pod kotrymi kriterijemi wupyta?

Rozsud je lětsa wosebje ćežki

Freitag, 03. September 2021 geschrieben von:
Janek Wowčer

Sće so hižo rozsudźili, koho za dobre tři ty­dźenje, 26. septembra, na wólbach zwjazkoweho sejma woliće? Tuchwilu wšak so podawki a prognozy wólbne wuslědki nastupajo přemjetuja. Bě-li minjeny tydźeń hišće CDU na čole, je ju SPD mjeztym přesćahnyła. Wšědnje so tež konstelacije móžneho knježerstwa a tuž móžne koalicije měnjeja. Po najnowšim naprašowanju instituta Infratest dimap by SPD při wólbach 25 procentow hłosow dóstała, CDU/CSU 20 proc., Zeleni 16 proc., FDP 13 proc., AfD dwanaće a Lě­wica šěsć procentow.

Wiki přirody lětsa dwaj dnjej

Donnerstag, 02. September 2021 geschrieben von:

23. nazymske wiki přirody w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty na arealu zarjadnistwa w Stróži pola Hućiny budu 11. a 12. septembra. Čehodla, to přeradźa Christina Schmidt, zamołwita za zjawnostne dźěło, w rozmołwje z Axelom Arltom.

Knjeni Schmidt, su wobstejnosće koronapandemije dla nowosći w stawiznach nazymskich wikow přirody polěkowali?

Ch. Schmidt: Na němsko-serbskich přirodowych wikach w Stróži, kotrež zarjadnistwo biosferoweho rezerwata a domizniske towarstwo Radiška organizujetej, mějachmy dotal stajnje něhdźe 4 500 do 5 000 wopytowarjow. Chcemy-li za čas korony tradicionalne zarjadowanje wotměć, trjebamy hygienowy koncept, postajacy, kak wěstotny wotstawk mjez lu­dźi­mi zaručić. Tohodla přeprošamy lětsa­ sobotu a njedźelu na tele wiki, stajnje wot 10 do 17 hodź.

Što to za wikowarjow woznamjenja?

Ch. Schmidt: Smy so jich prašeli, hač chcedźa sobotu abo njedźelu swoje wudźěłki poskićeć. Někotři přijědu wobaj dnjej, wjetšina pak jenož jedyn dźeń. Na­jebać to sej myslu, zo změjemy dwójce poradźenu měšeńcu.

Tež kulturnje trjebaće dwaj wjerškaj?

Dobrowólnje něšto zeskutkownić mó­žeš­ w Němskej kaž tež druhdźe. Młodostni móža so tuž runje tak wo europ­sku dobrowólnu słužbu (Europäischer Freiwilligendienst) prócować. Tak je tež Melanie Wowčerjec z Prěčec (Prischwitz) někotre měsacy w Bołharskej skutkowała. Dawid Žur a Bianka Šefe­rowa staj so z njej rozmołwjałoj.

Čehodla sy so za dobrowólne lěto we wukraju rozsudźiła?

M. Wowčerjec: Bě mi hižo zahe jasne, zo nochcu po złoženju matury hnydom studować započeć, nochcych pak cyle jednorje lěto doma wostać. Myslička, wěsty­ čas do wukraja hić, je mje přeco wabiła a tak sym ideju zwoprawdźiła.

Što běchu hłowne přičiny, zo sy do Boł­harskeje a nic na přikład do Italskeje šła?

Anzeige