Zahrodnikec bratraj wuznamjenjenaj

Mittwoch, 08. November 2023 geschrieben von:

Do hry přećiwo FSV Wódrjeńcy (Oderwitz) bě předsydstwo SJ Chrósćic Feliksa a Gabriela Zahrodnika­ wuznamjeniło. 27lětny Feliks Zahrodnik dósta pokal za 85 hrow za Chróšćan prěnje mustwo, 23lětny bratr Gabriel za stotu.

Feliks Zahrodnik bě skok z młodźiny A do prěnjeho mustwa wuspěšnje zmištrował a běše tak dnja 11. meje 2013 swój debit přećiwo Zeleno-běłym Sepicy swjećił. Hižo zahe zamó so Zahrodnik jako zakitowar, kaž tež hrajer srjedźneho pola etablěrować. Ze swojej lěwej nohu a wurjadnymi flankami bě mustwje přeco zaso wažna podpěra. Wosebje wuspěšna běše sezona 2015/2016. W tutej zamó Zahrod­nik z prěnim Chróšćanskim mustwom do krajneje klasy postupić a w slědowacych lětach tež stajnje klasu dźeržeć. Zranjenja dla dyrbi Zahrodnik swoje kopački drje nažel dočasnje po 85 hrach na hozdźik pójsnyć. Wot wonka pak wón prěnje mustwo dale podpěruje a ze swojimi nazhonjenjemi wobohaća. Tak fungěruje tuchwilu kaž druha ruka hłowneho trenarja Pavela Runta.

Młode ćěłozwučowarki a młodźi ćěłozwučowarjo sportoweho towarstwa Jednoty Kamjenc, mjez nimi tójšto serbskich holcow a hólcow, su sobotu w Radebergu wuspěšni byli. Tak wudoby sej na přikład Lina Hübenthalec z Łušća w starobnej klasy (sk) 8 bronzowu medalju. Startował bě w Radebergu dorost sk 6 do 11. Foto: Bettina Wenderothowa

Z jasnym dobyćom na čoło tabulki

Dienstag, 07. November 2023 geschrieben von:

FC Energija Choćebuz –

ST Babelsberg 4:0 (2:0)

Zestawa Energije: Sebald – Slamar, Hildebrandt, Campulka, Hasse – Hofmann (81. Pelivan), Putze (81. Juckel), Oesterhelweg (73. Prokopenko), Heike, Thiele (73. Euschen), Halbauer (73. Ndualu)

slěd wrotow: 1:0 Frahn (2., samowrota), 2:0 Oesterhelweg (39.), 3:0 Oesterhelweg (50.), 4:0 Oesterhelweg (71.)

Z wuspěchom 4:0 je so FC Energija na čoło tabulki nawróćiła. Zažne samowrota něhdyšeho Choćebužana Daniela Frahn běchu zawěsće dobry započatk za team trenarja Clausa Dietera Wollitza. Tón sadźi po dołhim času zaso jónu Maksimiliana Oesterhelwega do startoweje formacije, kiž so pěknje z trojimi wrotami podźakowa. Babelsberg měješe we woběmaj połčasomaj drje dobre móžnosće, ale je njewuži. By-li Tim Heike wjace zboža měł, by wón swoje wrotowe konto wo dwoje abo troje wrota wutwarić móhł. Tež Phil Hallbauer, kiž na lěwej wonkownej čarje dźakowano swojej spěšnosći akcenty sadźeše, měješe jasnu šansu, runje tak njesprócniwje centralnje agěrowacy Timmy Thiele.

Tak mějachu po zakónčenju hry čerwjene košle a jich swěrni fanojo přičinu za wjeselo.

Dypk – mjerzanje a zbožo

Greifswalder FC –

Dźěćom čerwjenu kartu pokazał

Dienstag, 07. November 2023 geschrieben von:

Sokoł Ralbicy/Hórki –

TSV Połčnica 3:1 (1:1)

Zestawa domjacych: Chr. Gloxyn – Šewc, Schultz, Wałda, Heidorn, Rachela (67. Bejmak), Šołta (80. Budar), Korjeńk, Gloxyn, Mjechela (90. Kunze), Domaška (90. Kocor)

Sokoljo z Ralbic wočakowachu minjenu njedźelu sylneho postupnika z Połčnicy w stadionje „Jurij Frencl“. Dypkownje ze zahwizdanjom hry započinaše so dešćować a tuž nasta wot wšeho spočatka spěšna hra.

Buk hłowny podpěraćel Sokołow

Dienstag, 07. November 2023 geschrieben von:
Nowowutworjena koparska młodźina C Sokoła Ralbicy/Hórki ma z Róžeńčanskim sedłarskim mištrom Marekom Bukom noweho sponsora. Njedawno přepoda wón dorostowym koparjam nowu drastu w serbskich barbach. Prědku wotlěwa sedźa: Maks Wowčerk, Feliks Pawlik, Tizian Šnabel, Frederic Langa, Richard Dittrich, Linus Hrjehor, Jan Šmit, Christian Langa, Rafael Čornak, Robert Čornak a Jason Domš; zade wotlěwa steja: Marek Buk (sponsor), Paul Šrajer, Józef Měrš, Ludwig Dittrich, Luis Suchy, Sören Čórlich, Milan Čornak, René Zynda (trenar) a Matthias Möller (trenar). Dotal su koparjo z Delan we wokrjesnej lize stafla III pjeć wot sydom hrow dobyli. Foto: Konstantin Hrjehor

Wrotowy festiwal w Njebjelčicach

Dienstag, 07. November 2023 geschrieben von:

SJ Njebjelčicy – HZ Delni Wujězd/Łaz/ Běły Chołmc II 6:1 (4:0)

Zestawa hosćićela: N. Hahn – A. Reinecke, C. Reinelt, R. Hanuza, F. Domš, J. Matješk (68. P. Hrjehor), J. Lehmann (60. D. Cyž), A. Korjeńk, T. Čornak, N. Rudolf (79. G. Čornak), S. Rachela

Hosćo běchu Njebjelčanam dotal njeznaty kontrahent. Domjacy cyłk dyrbješe so chorosće a zranjenja dla štyrjoch hrajerjow wzdać.

Hra so derje za Njebjelčanow započa. Hižo w štwórtej mjeńšinje wothraje Jonas Lehmann bul z wurjadnym přehladom prěki na Symana Rachela, kiž bjez prócy 1:0 trjechi. SJN wukonješe dale ćišć na wrota přećiwnika. W 20. min. mějachu pak hosćo šansu na wurunanje. Clemens Reinelt bě po přećiwniskej ofensiwnej akciji njezbožownje jědnatku zawinował, ale kapitan hosći sadźi na zbožo bul na žerdź. We 28. min. třěli F. Domš po róžku bul preciznje Ronnyjej Hanuzy, kiž trjechi 2:0. Jenož štyri mjeńšiny pozdźišo zwyšichu Njebjelčenjo přez F. Domša na 3:0. We 38. min. samo hosćo wyskachu, wrota pak so nimohry dla njepřipóznachu. W 44. min. suny Rudolf po přihrawce F. Domša bul přez liniju.

Sokoljo štwórćfinale docpěli

Dienstag, 07. November 2023 geschrieben von:

HZ Huska/Hodźij –

Sokoł Ralbicy/Hórki 1:4 (0:2)

Zestawa hosći: Chr. Gloxyn – Heidorn, Rachela (63. Bejmak), Schultz, Budar (55. Mjechela), Domaška (74. Šiman), Wałda, Šołta, Woko, Korjeńk, D. Gloxyn

Ralbičenjo běchu před zastupnistwom z Huskeje/Hodźija, kotrež hraje we wokrjesnej lize, warnowani. Hrajne zjednoćenstwo mjenujcy w prěnimaj kołomaj wubědźowanja wo pokal Połčnicu a Wachau z wokrjesnej wyšeje ligi porazy.

Kónc w pokalnym wubědźowanju

Montag, 06. November 2023 geschrieben von:

SG Wjelećin –

SJ Chrósćicy II 2:1 (2:0)

Zestawa hosći: Škoda – S. Handrik, Bětnar, Zynda, Mark, Wowčer, Wencel, C. Handrik (83. Kola), Donat (31. Matik), Rätze, Kř. Zahrodnik

Na reformaciskim dnju poda so rezerwa Chróšćan SJ do Wjelećina na pokalnu hru. Z dobyćom by so za koło poslednich wosom cyłkow kwalifikowała.

Hižo po štyrjoch mjeńšinach steješe za Wjelećanow 1:0. W natwarje zhubi škitar SJC bul a na to kombinowaše so ofensiwa Wjelećanow spěšnje do šěsnatki. Tam smokny nadběhowar bul do saka. Chróšćenjo mějachu swoju lubu nuzu na wuskim hrajnišću přećiwo agresiwnišemu přećiwnikej. Někotre razy pak so jim poradźi škitarjow domjacych při natwarje pod ćišć stajeć a tak zmylki prowokować. Wudobyte bule pak so přejednorje zaso zhubichu. W 20. min. znowa Wjelećenjo juskachu. Z dobrej kombinaciju so domjacy přez srjedźne polo kombinowachu. Tak móže naraz nadběhowar swobodnje před wrotami wotzamknyć a na 2:0 zwyšić.

Worklečanki mějachu sobotu we Wjelećinje přiwšěm swoje wjeselo, tež hdyž z 0:3 (12:25, 13:25, 16:25) přećiwo Kobličankam přěhrachu. Tak mjenowane wukubłanske mustwo trenarskeho duwa Pětr Bejmak/Aleksander Cyž móže z dotalnymi wukonami spokojom być. Přichodnej domjacej hrajnej dnjej we wobwodnej lize wuchodosakska změja holcy Viktorije Worklecy 16. decembra a 6. januara. Foto: Jörg Stephan

Z dobyćom na čole tabulki

Montag, 06. November 2023 geschrieben von:

MSV Budyšin –

Viktoria Worklecy 1:3

(23:25, 25:19, 23:25, 23:25)

Sezona w sakskej klasy bě so za wolejbulistow ST Viktorije Worklecy přewšo pozitiwnje zahajiła. Štyri dypki w třoch hrach běchu dobry wukon.

Jako so prěnja hra Budyšanow přećiwo tabulkowemu susodej z Koblic jasnje z 0:3 přěhra, pokaza wšitko na to, zo budźe to jednore dobyće za hosći z Worklec. Tola tomu cyle tak njebě, w mustwje Budyšanow wojowaše kóždy za druheho. Tak dźeržachu prěnju sadźbu dołho wote­wrjenu a samo snadnje wjedźechu. Hakle na kóncu sadźby móžachu lěpje wobsadźeni hosćo rozsudne dypki k snadnemu sadźbowemu dobyću 25:23 docpěć.

Poprawom bychu Worklečenjo nětko dyrbjeli warnowani być a trochu wjace intensity do hry přinjesć. Tola to nawopačne so sta. Horstka fanow widźeše njeangažowany wustup swojeho teama. Dźesać nadaćow, bjez ćišća do saka abo nimo pola hrate, běchu dopokaz falowaceje koncentracije. Domjacy dóstachu z tym nadwahu a buchu z jasnym 25:19 za swoje bojowniske zasadźenje mytowani.

Serbska debata

Neuheiten LND