Němsko-čěski fonds pomha

Donnerstag, 28. Mai 2020 geschrieben von:

Praha (dpa/SN). Němsko-čěski fonds přichoda je koronakrizy dla něhdźe 90 000 eurow hnydomneje pomocy rozdźělił, kaž rěčnica fondsa w Praze informuje. Wurjadne srědki su za socialne a strowotniske projekty w pomjeznej kónčinje mjez susodnymaj krajomaj předwidźane.

Tak je Caritas w Šluknovskim wuběžku, kotryž saha hač do sakskeho Sebnitza, přiražku 9 300 eurow dóstała. „Koronakrizy dla wjele ludźi w tej kónčinje wulku nuzu ćerpi. Zastarujemy tuchwilu wjace hač sto swójbow ze žiwidłami“, praji nawodnica tamnišeje Carity Evelin Haber nowinarjam.

Na němskim boku spěchuja mjez druhim projekt „Food-exchange“ towarstwa Oberstübchen w delnjobayerskim Regenje. Tón wuchowuje zbytne žiwidła před zničenjom a je potrěbnym rozdźěla.

Podpěru dóstała je tež iniciatiwa RomaRespekt, kotraž zastaruje bjezdomnych Romow w Drježdźanach ze žiwidłami a lěkami.

Z fondsom přichoda, 1997 załoženym, přinošuja k mjezy přesahowacemu dorozumjenju. Knježerstwje w Berlinje a Praze jón financujetej.

Posledni twarc awtow zaso dźěła

Mittwoch, 27. Mai 2020 geschrieben von:

Praha (dpa/SN). Tež poslednja z třoch wulkich awtowych twornjow w Čěskej zaso produkuje. Pola specialista za małe awta TPCA wot wčerawšeho znowa dźěłaja, kaž rěčnik zhromadneho předewzaća japanskeje firmy Toyota a francoskeje skupiny PSA zdźěli. Prěnje dny chcedźa sobudźěłaćerjow intensiwnje z nowymi hygieniskimi předpisami zeznajomić. W Kolínje, něhdźe 60 kilometrow wuchodnje Prahi, twarja modele Toyota ­Aygo, Peugeot 108 a Citroën C 1.

Produkciju běchu 19. měrca koronapandemije a naprawow čěskeho knježerstwa dla přetorhnyli. Přichodnje chcedźa w Kolínje nimo małych awtow hišće model Toyota Yaris twarić. Za to planuja inwesticije 180 milionow eurow. W twornjomaj konkurentow Škoda a Hyundai su nanuzowanu přestawku korony dla hižo před něšto časom skónčili.

W Čěskej su wčera dalše wobmjezowanja koronawirusa dla zběhnyli. Pod hołym njebjom njetrjebaja sej ludźo hižo hubu a nós zakryć. We wobchodach, kofejownjach a hosćencach pak tajki škit dale trjebaja. Hotele, pensije a kupjele su mjeztym zaso wotewrjene.

Pólski premier prawidła ranił

Dienstag, 26. Mai 2020 geschrieben von:

Waršawa (dpa/SN). Pólski ministerski prezident Mateusz Morawiecki dyrbi ­tójšto kritiki znjesć, po tym zo je w hosćencu wukazane prawidła koronawi­rusa dla ranił. Rěčnik knježerstwa rěčeše wčera w telewizijnym sćelaku TVN24 wo njezrozumjenju a prošeše w mjenje narodnokonserwatiwneho politikarja wo wodaće. Wobdźěleni njejsu pječa wědźeli, zo nima wukaz strowotniskeje inspekcije kraja jenož „miły charakter“ poručenja, ale zo je za wšitkich zawja­zowacy.

Morawiecki bě minjeny pjatk wobraz wo sebi na internetnym portalu Twitter wozjewił. Na nim bě widźeć, kak sedźi w kofejowni w Gliwicach z dalšimi wo­sobami za blidom – bjez škita za hubu a nós. Po krutych pólskich prawidłach smědźa jeničce swójbni abo čłonojo samsneje domjacnosće w hosćencu zhromadnje za blidom sedźeć.

W Pólskej je dotal 21 440 wobkrućenych in­fekcijow z koronawirusom, 996 ludźi je zemrěło. Po wudyrjenju pandemije su tam dosć razne naprawy přećiwo rozpřestrěću wirusa wukazali. Mjezy su wukrajnikam najprjedy raz dale zawrjene.

Dalše wolóženja

Dienstag, 26. Mai 2020 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Wot spočatka tohole tydźenja je so Čěska dalšu kročel žiwjenju do časa koronapandemije přibližiła, hódnoća medije kraja nětčiše połoženje. Wot wčerawšeje póndźele smědźa so hosćo w nutřkownych rumnosćach hotelow a hosćencow posłužować, je zaso móžno campingownišća wopytać a přenocowarnje wužiwać. Zhromadźowanje ludźi hač do 300 wosobow je nutřka a wonka dowolene. Po połtřećaměsačnej přestawce chodźa šulerjo prěnjeho schodźenka zakładnych šulow zaso na wučbu. Wšudźe płaća krute hygieniske a wěstotne prawidła. Ludźo nje­trjebaja wonka tež hižo žadyn škit za hubu a nós, dodźerža-li wotstawk dweju metrow. W twarjenjach kaž na přikład w kupnicach kaž tež we wobchadnych srědkach je pak tajki škit dale trěbny. Nowiny pišu, zo jón mnozy wobydlerjo přiwšěm ze skedźbliwosće wonka dale wužiwaja. Zjawnosći su nětko tež zaso ležownosće hrodow, zwěrjencow a botaniskich zahrodow přistupne.

Piwowy rekord

Montag, 25. Mai 2020 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). Čěske piwarnje su loni 21,6 milionow hektolitrow piwa nawarili, a tak swoju produkciju porno lětu 2018 wo 1,6 procentow zwyšili. Zdobom wučinja to druhe lěto za sobu rekordne mnóstwo piwa. Kaž hižo předloni je tež 2019 eksport přirost wuskutkował, přibywši porno 2018 wo 4,5 procentow. Konkretnje je Čěska loni 5,4 miliony hektolitrow najwšelakorišeje chmjeloweje brěčki wuwjezła. Najwjetši woteběrarjo w europskim zhromadźenstwje běchu znowa Słowakska, Němska kaž tež Pólska. Češa sami přinošowachu postupej z tym, zo su 2019 přerěznje 142 litrow wupili, dwaj litraj wjac hač předchadźace lěto. 55 procentow z nich „wutrubichu“ w korčmach, hosćencach a barach. Při­wšěm je Čěska loni 424 000 hektolitrow piwa importowała. Najradšo woptawaja Češa pólske, madźarske a němska piwa. Mjeńše mnóstwa su k tomu z Mexika, Serbiskeje a Vietnama přišli. „Do přichoda wšak jara optimistisce njehladamy“, rjekny předsyda Zwjazka čěskich piwarnjow a słodarnjow František Šámal powěsćerni čtk. „Hosćency a korčmy běchu dlěši čas zawrjene, a tež druhe naprawy přećiwo koronapandemiji změja z wěstosću negatiwne sćěhi.“

Kaczyński: Bóh zwarnuj nas!

Freitag, 22. Mai 2020 geschrieben von:

Pólska opozicija nastupi k wólbam prezidenta z nowym kandidatom

Waršawa. Opoziciska a něhdy knježaca Wobydlerska platforma (PO) w Pólskej chce při wólbach prezidenta z nowym kandidatom nastupić. Dotalna kandidatka PO, Małgorzata Kidawa-Błońska, je swoju kandidaturu cofnyła. Tole su minjeny kónc tydźenja wozjewili. Hłowna přičina wotstupa dotalneje kandidatki PO su w prěnim rjedźe dosć špatne wuslědki woprašowanjow nastupajo jeje šansy, kotrež wěšćachu jej naposledk runje hišće štyri procenty hłosow wolerjow. Porno tomu móžeše so amtěrowacy prezident Andrzej Duda dotal stajnje wjace hač 60 procentow hłosow nadźijeć. Nawoda PO Boris Budka rjekny, zo by­ ­Kidawa-Błońska „dobra prezidentka w normalnych časach“ była. Časy pak su tuchwilu wšo druhe hač normalne.

Kak sakramentnajlěpje přijeć

Mittwoch, 20. Mai 2020 geschrieben von:

Waršawa (JBR/SN). Najrjeńši měsac lěta meja je w cyrkwi Pólskeje za prěnje swjate woprawjenje předwidźany. To so dźewjećlětne holcy kaž hólcy na drohe dary a wobjed z wjele ludźimi w hosćencach wjesela. Swjatočnosće su kaž małe kwasy. W běłych, pyšnych šatach holčki kaž njewjesty wupadaja. Tež kmótřa a swójbni tón dźeń na pjenjezach njelutuja.

Lětsa pak je koronawirusa dla wšitko hinak. Biskopja su tuž namjetowali swjatočnosć na klětu přestorčić. Móža pak dźěsću sakrament tež w małej skupinje – jeno ze staršimaj a kmótru/kmótom – spožčić, a to na Božich mšach přez cyły tydźeń, štož móže hač do junija/julija trać. Dale kruće předpisany pak je wěriwym škit za hubu a nós tež w cyrkwi. Jenož měšnik tajki njetrjeba. Dalši swójbni móža sej ceremoniju w interneće wobhladać, su-li so sčasom přizjewili.

Na cyle wosebity škit nosa a huby za prěnjowoprawjenske dźěći su křesćanske wobchody přihotowane. Za holcy maja běłe a za hólcow čorne zakryća, a to ze złoćanym abo slěbornym monogramom IHS, symbolizowacym Chrystusa. A handl z tajkimi škitnymi srědkami kćěje.

W Pólskej 380 ludźi zajeli

Dienstag, 19. Mai 2020 geschrieben von:

Waršawa (dpa/SN). Policija we Waršawje swoje rigorozne postupowanje přećiwo demonstrantam minjenu sobotu zakituje. Tak mjenowany protest předewzaćelow přećiwo wobmjezowanjam hospodarskeho žiwjenja koronapandemije dla bě wot wšeho spočatka njezakonski, rozłoži rěčnik policije telewizijnemu sćelakej TVN24. Cyłkownje 380 ludźi su w stolicy nachwilnje zajeli, nic jenož, dokelž běchu zakaz zhromadźowanja ranili, ale tež, dokelž běchu so policistam napřećo agresiwnje zadźerželi. Wobdźělnicy protestow wumjetuja policiji njetrjebawšu namóc a zasadźenje sylzopłuna.

Najebać zakaz běchu so samostatni předewzaćeljo zhromadźili, zo bychu sej spěšniše wožiwjenje hospodarskeho žiwjenja žadali. To su dalše skupiny za protest přećiwo knježerstwu a wukazanym naprawam wužili. W telewiziji poka­zowachu młodych ludźi z pólskimi chorhojemi a z parolu „Za swobodnu Pólsku“. Po tumultach su sej demonstranća a policija mjez sobu agresiwne zadźerženje a šěrjenje wopačnosćow wumjetowali. Reporter TVN24 rěčeše hladajo na njeměry wo „hotowym chaosu“.

Kwota korony woteběra

Freitag, 15. Mai 2020 geschrieben von:

Pólska wot přichodneje póndźele dalše wobmjezowanja zběhnje

Waršawa. Pólska zběhnje někotre wobmjezowanja koronawirusa dla, wobstawa pak dale na namjeznych kontrolach hač do 12. junija. Wot přichodneje póndźele smědźa frizerske a kosmetiske salony, hosćency a kofejownje zaso wotewrjene być. To je ministerski prezident Mateusz Morawiecki tele dny připowědźił. „Nawrót k normaliće je jara wažny“, wón rjekny. Přiwšěm maja so škitne naprawy dodźeržeć. Tak su terminy pola frizera a kosmetikarki jenož bjez čakanja móžne, to rěka, zo dyrbiš so do toho přizjewić. W hosćencach ma wotstawk mjez blidami dwaj metraj wučinjeć. Pinčnicy dyrbja hubu a nós zakrytej měć. Zjawne wobchadne srědki smědźa zaso wjace ludźi sobu brać, kóžde druhe městno za sedźenje ma přiwšěm swobodne wostać.

Krok po kroku k normaliće

Mittwoch, 13. Mai 2020 geschrieben von:

Marek Krawc rozprawja z Prahi za Serbske Nowiny

Po dwěmaj měsacomaj so wšědne žiwjenje Čechow skónčnje zaso normalizuje. Tak je třeća žołma připowědźenych wolóženjow póndźelu płaćiwosće nabyła. Muzeje a galerije su zaso přistupne, frizerske a kosmetiske salony, solarije a masažowe studija nětko zaso ludźi posłužuja. Tež kucharjo a pinčnicy njetrjebaja wjace w prózdnych hosćencach a ko­fejownjach na hłódnych a lačnych łakać a jim jědź do ruki předawać. W piwowych zahrodach móža zaso z połnej paru dźěłać – wězo ze škitom za hubu a nós a z wukazanym wotstawkom. Kina, dźiwa­dła a dalše kulturne institucije smědźa so tohorunja swojich swěrnych přiwisnikow nadźijeć. Předstajenja kaž tež kulturne a sportowe zarjadowanja za publikum hač do 100 přihladowarjow su zaso dowolene. Nic naposledk su wulke naku­powanišća zaso wočinjene. Tak čakaše póndźelu rano dołhi rynk ludźi před wobchodom Ikea w Praze, dokelž wabja swojich kupcow tam kaž druhdźe z wosebitymi poskitkami.

Anzeige