„Somoćana“ rewolucija měznik

Mittwoch, 20. Juni 2018 geschrieben von:

Woprašowanje slědźenskich institutow w Čěskej a Słowakskej

Praha (ČŽ/K). Porno městnam tajkeho razu so čěske resp. słowakske zwěsćowarnje měnjenjow mjez ludnosću njewobhonjeja jenož wo wólbnych wuhladach jednotliwych politiskich stron abo wo nahladnosći načolnych politikarjow – to wězo tež činja –, prawidłownje zajimuja so za najwšelakoriše temy. Što maja woni za „najwažniši podawk w historiji“ a „kotre wosobiny sej najbóle waža?“, ­za tym buchu wobydlerjo Čěskeje a to­horunja Słowakskeje w aprylu prašani. Měnjenja w tej naležnosći zhromadnje zběrali su čěska agentura CVVM a sociologiski wotrjad Akademije wědomosćow ČR kaž tež sociologiski wotrjad Słowakskeje akademije wědomosćow.

Mójzesowe tafle na šulach

Mittwoch, 20. Juni 2018 geschrieben von:

Waršawa (JBR/SN). W južnopólskim wojewódstwje Podkarpackie wisaja na fasadach pjeć šulow gmejny Tuszów Narodowy marmorowe tafle z dźesać Božimi kaznjemi. W swojej formje dopominaja wone na bibliske Mójzesowe tafle.

Lokalny politikar narodnokonserwatiwneje strony PiS ­a zdobom wjesnjanosta gmejny Andrzej Głas twjerdźi, zo su tafle jako reakciju na „diskriminaciju katolikow“ w zapadnej Europje připrawili. Woni njemóža swoju wěru dosć wuznawać, w Šwedskej na přikład njesmědźa zwony zwonić. Porno tomu smědźa so tam muslimojo na puću modlić, homoseksualnosć a ličba wotehnaćow přiběratej. „Dyrbimy swoju domiznu wot zapadneho zła wuswobodźić“, podpěruje Głasa tež direktorka jedneje z mjenowanych šulow Małgorzata Wie­czerzak. „Šule dyrbja kubłać, a to z podpěru z cyrkwju.“ Wučba započina a kónči so z modlitwu. Wšitke dźěći su katolske a staršej matej hladajo na nabožinu jedne měnjenje.

Nětko čakaja šule na to, zo cyrkej Mójzesowe tafle poswjeći. Za 1. julij je so tež prezident Andrzej Duda na wopyt přizjewił, kiž swoju wěru zjawnje wuznawa.

Wojowarjow počesćili

Dienstag, 19. Juni 2018 geschrieben von:

Praha (dpa/SN). W čěskej stolicy dopominaja z nowymi wopomnjenskimi taflemi na čěskosłowakskich wojowarjow, kotřiž běchu 1942 na atentaće na wysokorjadneho zastupnika SS a nacistiskeho funkcionara Reinharda Heydricha wobdźě­leni. Do chódnika napřećo cyrkwi Cyrila a Metoda pušćene mosazowe platy su wčera w přitomnosći mnohich wodźacych politikarjow wotkryli. „Tući ludźo su za našu swobodu swoje žiwjenje woprowali, rjekny předsyda čěskeje socialdemokratiskeje strony ČSSD a wicepre­zident parlamenta Jan Hamáček po informacijach powěsćernje ČTK.

Słowak Jozef Gabčík a Čech Jan Kubiš běštaj 27. meje 1942 w Praze z ručnej granatu atentat na Heydricha skućiłoj, po tym zo bě mašinska třělba zaprajiła. Nacionalsocialistiski funkcionar dny po tym na sćěhi zranjenjow zemrě. Gabčík a Kubiš so zhromadnje ze swojimi so­buwojowarjemi w prawosławnej cyrkwi ­Cyrila a Metoda chowaštaj. Buchu pak přeradźeni a padnychu 18. junija 1942 po wjace hodźiny trajacej třěleńcy z SSowcami. Němcy so za atentat wjećachu a zničichu mjez druhim wjes Lidice.

Tež čłonstwo za sobuknježenje

Montag, 18. Juni 2018 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K). Nowe čěske mjeńšinowe knježerstwo móhło nětko nastać. Wjetšina čłonow socialdemokratiskeje ČSSD je w nutřkostronskim referendumje namjetej předsydstwa přihłosowała, přichodnje z ANO hromadźe knježić. 59 procentow hłosowaše z haj, 41 procentow z ně. Wobdźělenje na wotumje wučinješe 65 procentow. Premier w demisiji a předsyda Aliancy njespokojnych wobydlerjow Andrej Babiš pozitiwny ­rozsud socialdemokratow wita. Kabinet z ministrow ANO a ČSSD ma skerje wuhlady dóstać dowěru sejma, jeli KSČM jón toleruje. To komunisća přilubjeja, přiwozmje-li knježerstwo sydom jich žadanjow do swojeho programa.

Kiska: Kriza dowěry

Freitag, 15. Juni 2018 geschrieben von:
Bratislava (SŽ/K). Słowakski prezident Andrej Kiska je w Narodnej radźe zapósłancam rozprawu wo „stawje kraja“ podał. „Najwažniša powěsć bě poslednja reportaža morjeneho nowinarja Jána Kuciaka“, hłowa stata rjekny. „Reakcije na podawk su nam dali z dospołnej jasnosću spóznać, kak hłuboka je njedowěra do stata, kotraž w našej towaršnosći knježi. Zdobom pak je to namołwa, poměry změnić“, prezident zwurazni. Po jeho měnjenju tči Słowakska w krizy dowěry do sprawnosće a do prawniskeho stata. Wot Kiski spomnjena poslednja reportaža přepytowaceho žurnalista Jána Kuciaka měješe wotkrywne nadpismo: „W Słowakskej operuje italska mafija. Jeje pazory sahaja do knježerstwa.“

„To njeje nadawk prezidenta“

Freitag, 15. Juni 2018 geschrieben von:

Andrzej Duda planuje wothłosowanje wo změnje pólskeje wustawy

Waršawa. Pólski prezident Andrzej Duda chcył Zakładny zakoń kraja aktualizować a nowym poměram přiměrić. Zwoprawdźić chce swój zaměr z ludowym wothłosowanjom, při kotrymž wobydlerjo wo změnach rozsudźa. Projekt to, kotryž bě Duda minjene lěta stajnje zaso připowědźił. Tola samo w swójskich rjadach so přiběrajcy kritika jewi.

Prezident Duda je cyłkownje 15 prašenjow zestajał, na kotrež měli ludźo we wólbnej kabinje z haj abo ně wotmołwić. Tak dyrbja mjez druhim rozsudźić, hač měła Pólska w Europskej uniji wostać, hač měło pólske narodne prawo nad europskim prawom stać abo hač njedyrbjeli so kompetency prezidenta rozšěrić. Haj samo prašenje, hač dyrbjał kraj potrěbne swójby abo tajke z wjele dźěćimi pjenježnje dale podpěrać, měło so po woli prezidenta we wustawje zakótwić.

Znowa mjenje bjezdźěłnych

Freitag, 15. Juni 2018 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K). Njedźiwajcy fakta, zo čěske hospodarstwo lětsa pomałšo přibywa hač minjene lěta, je bjezdźěłnosć w meji přiwšěm dale woteběrała – z 3,3 procentow na runje tři procenty. Dźěło pytacych ludźi bě kónc róžownika 120 000, štož je najmjenje wot lěta 1997. Generalna direktorka dźěłoweho zarjada Čěskeje republiki Kateřina Sadílková ma za to, zo so ličba bjezdźěłnych tež w přichodnych měsacach hišće trochu pomjeńši. „Sprěnja hospodarstwo kraja dale rosće, ­a zdruha potrjeba sezonalnje dźěłacych hišće přiběra. Předewzaćeljo pytaja nuznje techniske mocy kaž tež montažowych a twarskich dźěłaćerjow, šoferow nakładnych awtow a předewšěm dźěłowe mocy w gastronomiji a strowotni­stwje. Najmjenje bjezdźěłnych je z 1,9 procentami w Plzeňskim a Pardubicskim wobwodźe, najwjace porno tomu ze 4,8 procentami w Morawsko-šleskim regionje. W Praze-wuchod 1,1 procent ludźi dźěło nima, w Karvinje 7,2 procentaj.

Klaus: Ruska Čěsku njewohrožuje

Mittwoch, 13. Juni 2018 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K). Ruska njeje Čěskej žane wohroženje, měni něhdyši čěski prezident Václav Klaus. W telewiziji Prima ­wopodstatni wón to z argumentom, zo „z Moskwy njedóstawamy kóždy tydźeń někajke direktiwy kaž z Brüssela, kotrež dyrbimy spjelnić, zo bychmy dobri a hódni byli. Sowjetski zwjazk bě hrózba.“ Informaciju, zo po woprašowanjach jeničce třećina wobydlerjow čłonstwo w Europskej uniji podpěra, ma wón za dobyće a dopokaz, zo so ludźo wot propagandy njedadźa dospołnje zaslepić. Klaus přihłosuje tež prezidentej USA ­Donaldej Trumpej, zo měła so Ruska na jednanjach G 7 zaso wobdźělić. „Rusku zwonka wostajić je dźěćaca hłuposć.“

Drogowu cwólbu rozbili

Mittwoch, 13. Juni 2018 geschrieben von:

Praha (dpa/SN). Čěska policija je zhromadnje z kolegami po USA a Awstralskej mjezynarodnu drogowu cwólbu rozbiła, kotraž měješe samo swójski pućowanski běrow. 60 pozdatnych pašowarjow kokaina a heroina su zajeli, mjez nimi tež šefa cwólby. Jeli podhladnych zasudźa, hrozy jim hač do 18 lět jastwa.

Přepytowarjo móžachu rafinowany system wotkryć: Cwólba bě pućowanski běrow załožiła, kotryž za kurěrow indiwidualne jězby z Prahi do Awstralskeje planowaše. Při mjezypřizemjenju w USA abo Thailandskej wačoki kurěrow wuměnichu a přepodachu jim z heroinom abo kokainom pjelnjene kófry. Na znajmjeńša 38 jězbach su po tym puću něhdźe 780 kilogramow strašneho wopojneho jěda na pjaty kontinent dowjezli. Kurěrow zdobywachu sej mjez mało zasłužacymi worštami. Mužojo dóstachu ně­hdźe 3 000 eurow, štož njewotpowěduje riziku, kotrež na so bjerjechu. Čěscy policisća běchu wusko ze zarjadami USA a z awstralskej zwjazkowej policiju hromadźe dźěłali, kaž powěsćernja ČTK zdźěla.

Zwjetša čłowjek zapraja

Mittwoch, 13. Juni 2018 geschrieben von:

PŘIČINY WOBCHADNYCH NJEZBOŽOW, na kotrychž su Škodowki wobdźělene, přepytuje sekcija ‚wobchadna wěstota‘ Mladoboleslavskeje awtotwornje Škoda. W dźesach lětach wobstaća su jeje fachowcy 1 048 wobchadnych njezbožow přepytowali a zwěsćili, zo je 90 procentow z nich „faktor čłowjek“ zawinił. Wo wšitkich padach wjedźe předewzaće dokładnu statistiku. Z njeje wuchadźa, zo bywa najčasćiši zjaw njezbožow zražka z druhim wozydłom, štož je so 380 razow stało. Druhi najčasćiši zjaw z 278 padami je koliděrowanje z wosobami. Sćěhuje prasnjenje awta do murje, štoma abo něčeho druheho twjerdeho. Najrědše z runje dźewjeć padami su njezboža z kolesowarjemi. 747 razow dóńdźe k frontalnym zražkam.

Najčasćišo je k njezbožam dochadźało přewulkeje spěšnosće abo njewobkedźbowanja předjězby dla. Pjatk je „najstrašniši“ dźeń tydźenja – loni bě so z cyłkownje 17 453 wobchadnych nje­zbožow wjetši dźěl stał pjatk. Tón dźeń nawróćeja so mnozy mužojo z městow, w kotrychž wob tydźeń dźěłaja, k swojim swójbam, abo podawaja so swójby z městow na kónctydźenski přebytk w dači.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019