Češa namołwjeni doma wostać

Montag, 16. März 2020 geschrieben von:

Praha (dpa/SN). Čěske knježerstwo swobodu pohibowanja ludźi w boju přećiwo coronawirusej drastisce wobmjezuje. To je ministerski prezident Andrej Babiš wot populistiskeje strony ANO wčera wječor připowědźił. Ludźo su namołwjeni doma wostać a so mjezyčłowjeskich stykow wzdać. Wuwzaća płaća jeničce za puć na dźěłowe městno, za nuznje trěbne wobstaranja kaž za nakup žiwi­dłow abo za lěkarske terminy. „Stejimy w boju z wirusom“, rjekny Babiš.

Wot minjeneho štwórtka płaći w Čěskej 30dnjowski narodny nuzowy staw, z kotrymž móže stat zakładne prawa wobydlerjow wobmjezować. Wukrajnicy njesmědźa hižo do kraja přijěć, nawopak njesmědźa tež Češa kraj hižo wopušćić. Wuwzaća płaća mjez druhim za powołanskich dojězdźowarjow. Wjace hač 2 000 wojakow dodźerženje wukaza kontroluje. Šule, hosćency, korčmy a wobchody, nimo žiwidłowych, su zawrjene. Kónc tydźenja su ludźo nahrabnje nakupowali.

W Čěskej su dotal 253 infekcijow registrowali. Smjertne pady njejsu žane znate.

„Coronawirus lemi Pólsku“

Freitag, 13. März 2020 geschrieben von:

Razne naprawy přećiwo nowej chorosći płucow w susodnym kraju

Waršawa. Z chětro raznymi naprawami reaguje Pólska na nowy coronawirus. Zo by­chu dalšemu rozpřestrěću chorosće zadźěwali, su wot wčerawšeho wšitke pěstowarnje, šule a uniwersity po cyłym kraju na dwaj tydźenjej zawrjene. Tež muzeje, kina a dźiwadła njejsu zjawnosći hižo přistupne. To je ministerski prezi­dent Mateusz ­Morawiecki srjedu wu­kazał. Zakładne šule a pěstowarnje wostachu po potrjebje hač do dźensni­šeho wotewrjene, zo móhli so starši na nowe połoženje nastajić. „Coronawirus lemi Pólsku“, piše Gazeta Wyborcza.

Mzdy přiběrali

Donnerstag, 12. März 2020 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Na 36 144 krónow je hač do kónca lěta 2019 w Čěskej přerězna mzda rozrostła, z čimž přiby wona cyłkownje wo 6,7 procentow. To wozjewi ­Čěski statistiski zarjad tele dny.

Najwjace zasłuželi su sobudźěłaćerjo bankow a zawěsćernjow, mjenujcy přerěznje 59 296 krónow.

Na polu informacije a komunikacije skutkowacy dóstawachu měsačnje 500 krónow mjenje.

Najšćedriwišo bě so w ludowym kubłanju dźěłacym přidało – w běhu lěta nic mjenje hač 12,5 procentow. A tak je jich měsačna zasłužba na něhdźe 35 323 krónow přiběrała. W předźěłacym přemysle płaćachu dźěławym wob měsac přerěznje 33 561 krónow.

Najnišu mzdu přijimowaše dale hotelowy, gastronomiski, posłužbowy a zastaranski personal, a to něhdźe 19 990 krónow. Přistajeni w administraciji a pomocnej słužbje zasłužachu 22 481 krónow.

Přerězna mzda bě w Čěskej wot lěta 2014 njepřestajnje přiběrała. Dobre wuwiće hospodarstwa wuskutkowa njedostatk dźěłowych mocow a tak ćišć na mzdy. Tón wšak nětko popušća, dokelž hospodarstwo pomałšo rosće.

Sylny wothłós na wólbny wuslědk

Mittwoch, 11. März 2020 geschrieben von:

Bratislava (SŽ/K/SN). Wulce překwapjacy wuslědk wólbow parlamenta w Słowakskej zbudźa z jasnym dobyćom strony OL’aNO na jednej a z čućiwymi stratami dotal knježacych stron na tamnej stronje bjez dźiwa přiměrjeny wothłós w medijach kraja kaž tež zwonka njeho.

Strach ludźi dźeń a wjetši

Dienstag, 10. März 2020 geschrieben von:

Marek Krawc rozprawja za Serbske Nowiny z Prahi

Tež w Čěskej stej corona-wirus a z nim zwisowace nowe schorjenje płucow covid-19 tele dny najwažniša tema w medijach a towaršnosći.

Tak su hač do wčerawšeho 800 ludźi testowali, 769 pruwowanjow měješe negatiwny wuslědk, informuje ministerstwo strowotnistwa wo aktualnej situaciji hladajo na wupřestrěće noweho wirusa. Mjez 31 dopokazanymi schorjenjemi je 29 ludźi, kotřiž přebywachu do toho w Italskej. Jedna pacientka bě so minjeny tydźeń na konferency w ameriskim Bostonje wobdźěliła. Tež ameriska turistka, wona studuje w italskim Mailandźe, je mjez pacientami. Hromadźe ze swojej přećelku z Ekuadora bě na wopyće w Brnje, hdyž zwěsći na gripu podobne symptomy. W tamnišej chorowni chcyše so testować dać, słužbu wukonjaca lěkarka pak ju wotpokaza. Pokročowaše tuž w swojim programje a jědźeše dale do Prahi, hdźež infekciju skónčnje zwěsćichu.

Loni mjenje mjedu žnjeli

Donnerstag, 05. März 2020 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). Pčołki su čěskim pčołarjam minjene lěto wšo hromadźe 8 260 tonow mjedu nanosyli. Porno lětu 2018 wšak bě to cyłych wosom procentow mjenje a zdobom­ najmjenje w zašłych pjeć lětach, kaž Čěski statistiski zarjad wozjewi. Po hódnoćenju předsydki Zwjazka čěskich pčołarjow Jarmile Machoveje stej předewšěm lońše mokre nalěćo kaž tohorunja suchota w lěću mjeńši wunošk tejele „słódkeje dobroty“ zawiniłoj. Přiwšěm njeje so po jeje zwěsćenjach płaćizna mjedu we wikowanišćach a wobchodach zwyšiła a wučinješe přerěznje 205 krónow na kilogram. Machová pak ma za to, zo je hódnota mjedu w Čěskej porno tamnym krajam Europskeje unije pod hódnotu. Loni je kóždy čěski wobydler přerěznje 0,9 kilogramow mjedu spožiwał, lěto do toho cyły kilogram. Wobchody najwšelakorišeho razu poskićeja samozrozumliwje tež měd wukrajneje produkcije. Najwjace importow pochadźa z Němskeje. „Po słodźe je měd ze Španiskeje, Bołharskeje a Chile wulce zajimawy, praji Milan Špaček, jednaćel towaršnosće Medokomerc. Čěska sama měd tež wuwožuje – najwjac do susodneje Słowakskeje.

„Wostańće radšo doma!“

Freitag, 28. Februar 2020 geschrieben von:

Pólska hotuje so na nowy wirus, byrnjež dotal žadyn pad njezwěsćili

Waršawa. Turisća, kotřiž so wot spočatka tydźenja ze zymskeho dowola z Italskeje do Pólskeje wróća, dožiwjeja na lětanišćach kraja witanje cyle wosebiteho razu: Sobudźěłaćerjo strowotniskeho zarjada w škitnych woblekach jich w dołhich rynkach izoluja. Ludźo smědźa lětanišćo hakle wopušćić, hdyž su prěni test na zwyšenu temperaturu wobstali a swoje wosobinske kontaktne daty zawostajili.

W Europje rozšěrjacy so nowy corona-wirus, zawinowacy schorjenje płucow, je tele dny wusahowaca tema w medijach kraja. Gazeta Wyborcza je problematice minjenu wutoru samo cyłu titulnu stronu wěnowała. „Corona-wirus bliski“, rěkaše hłowne nadpismo. „Liča z wirusom“, pisaše samsna nowina nazajtra. Přichodne dny chcedźa samo w parlamenće wuradźować, kak móhli Pólsku před móžnej epidemiju škitać. Při tym njeje so wirus w Pólskej hišće jewił. Po informacijach strowotniskeho ministerstwa je mjeztym něhdźe połsta wosobow w chorownjach, dokelž maja „wěste symptomy“. Dopokazana wšak strašna infekcija dotal njeje.

Docpěje-li so z wólbami změna?

Freitag, 28. Februar 2020 geschrieben von:

Poslednja februarska sobota skići składnosć, w Słowakskej z wólbami parlamenta stat kaž tež towaršnosć změnić. Nic mjenje hač 25 politiskich stron a naj­wšelakorišich hibanjow je sta kandidatow za najwyši zakonje wobzamkowacy organ kraja nastajiło.

Dotalna knježerstwowa koalicija stron Smer-SD, SNS a Most-Híd po poslednich zwěsćowanjach wotpohladow wolerjow nima hižo žane wuhlady na dobyće. Za to je žedźenje ludnosće za změnu wočiwidna. Njepřewidźomna wšak je tež móžnosć, zo ultraekstremna L’udová strana Naše Slovensko (L’SNS) zlě wuwołaneho nacionalista-radikalista Mariana Kotleby nastupajo ličbu hłosow druhe městno wobsadźi – L‘SNS ma dale a wjace přiwisnikow.

Gripa w Čěskej grasěruje

Donnerstag, 27. Februar 2020 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). W Čěskej gripa po cyłym kraju grasěruje, a schorjenych je telko ludźi, zo Praske strowotniske ministerstwo wo epidemiji rěči. Na 100 000 wobydlerjow zwěsćichu 1 865 schorjenych. Po wudawanju hygieniskich městnow su wšitke starobne skupiny potrjechene. Najwjace schorjenych je w poměrje k ličbje wobydlerjow w južnych Čechach a w Morawskošleskim wobwodźe. Nowiny pišu, zo někotre strowotniske a socialne zarjady gripoweje epidemije dla wopyty wobmjezuja.

W najbóle potrjechenym južnočěskim wobwodźe zličichu samo 2 211 schorjenych na 100 000 wobydlerjow. Tam je dotal jedne dźěćo zemrěło. W Morawskošleskim wobwodźe je na 100 000 ludźi 2 100 chorobnych padow, z čimž je próh epidemije tohorunja překročeny. W Liberecskim wobwodźe je ličba schorjenjow wo 18 procentow přiběrała – na 100 000 wobydlerjow je tam 1 191 pacientow. Po cyłym wobwodźe Ústí je wjace hač 14 000 wosobow na gripu schorjeło. Zwjetša w Čěskej gripa w januaru zachadźa. Loni bě wona hakle w februaru wudyriła. Kóždy króć na nju 1 500 do 2 000 ludźi zemrěje.

Čućiwy njedostatk rjemjeslnikow

Dienstag, 25. Februar 2020 geschrieben von:

RJEMJESLNIKOW je w Čěskej spochi mjenje. Hdyž bě lěta 2017 w susodnym kraju hižo 300 000 rjemjeslnikow přemało było, pobrachuje tam nětko 400 000. We wšěch powołanjach rjemjeslnicy faluja. W twarstwje na přikład pytaja mulerjow, ćěslow, třěchikryjerjow, blidarjow, molerjow a lakěrowarjow. To samsne nastupa instalaterow, klempnarjow a skowarjow. Čěska hospodarska komora a Zwjazk přemysła a wobchada skoržitej, zo je za wšě profesije přemało wučomnikow kaž tež fachowych dźěłaćerjow.

Njedostatk ludźi na dźěłowych wikach zawinuja po hódnoćenju ekspertow někotre faktory. Sobu najwažniši z nich je, zo dale a wjace rjemjeslnikow staršeje generacije do zasłuženeje renty wotchadźa. Młódši pak wotchady zdawna njenarunaja. Tež z teje přičiny nic, dokelž so demografiske wuwiće minjenych dwaceći lět zdobom na te wašnje wuskutkuje, zo je dale a mjenje wotchadnikow srjedźnych šulow. A střeća dyrbjachu zwěsćić, zo je po lěće 2000 zajim wo powołanske šulstwo chětro popušćił.

Anzeige