Dźěłowe mocy za Čěsku trěbne

Donnerstag, 12. September 2019 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Wot septembra ma Čěska republika město dotalnych šěsć jenož hišće dwaj specialnej programaj za to, zdobywać wukrajne dźěłowe mocy. Wusměrjenej stej wonej na hišće zaměrniše zwěsćowanje wědomostnych a klučowych fachowcow, wysokokwalifikowanych sobudźěłaćerjow kaž tohorunja kwalifikowanych dźěławych. Wotpowědne programy ma Čěska wot lěta 2012. Loni bě sej wona na te wašnje něšto wjac hač 25 000 sobudźě­łaćerjow z wukraja za 1 100 firmow zawěsćiła.

Po najnowšim móhło do Čěskeje wob lěto přibližnje 50 000 dźěłowych migrantow přińć. Ze sameje Ukrainy wočakuja 40 000 zajimcow město dotalnych 19 500. Přede­wzaćelam su zdźěłani sobudźěłaćerjo z Ukrainy najbóle witani, rěčneje a kulturneje bliskosće dla. Ze Serbiskeje a Montenegra móhli firmy po 2 000 ludźoch přiwzać, z Filipinow, Mongolskeje a Moldawskeje po 1 000, z Indiskeje 600 a z Kazachstana 500.

Po trochowanju hospodarskich ekspertow pobrachuje čěskim předewzaćam něhdźe štwórć miliona fachowych dźěławych, štož róst produkcije chětro haći.

Israelscy studenća we Waršawje nadpadnjeni

Dienstag, 10. September 2019 geschrieben von:

Waršawa (dpa/SN). W pólskej stolicy Waršawje su po informacijach medijow skupinu israelskich studentow brutalnje nadpadnyli a zranili. Kaž nowina Times of Israel w Tel Avivje rozprawja, bě skupina „arabsce rěčacych muži“ studentow juristiki w klubje narěčała a so prašała, hač su z Israela. Jako woni to přiznachu, so njeznaći bjez wahanja z wotmachom do nich dachu, rozprawja Israelčan Barak Kashpizky. Toho bratr Yotam bu při nadpadźe zranjeny. Młody muž bě krótko do womory padnył, po tym zo běchu jemu nadpadnicy wóčnicu (Augenhöhle) a nós złamali. Pólscy pasanća njeběchu so do rozestajenja měšeli. Ataka sta so minjenu sobotu rano­ wokoło štyrjoch.

Israelske wonkowne ministerstwo zdźěla, zo je wo podawku informowane a so wo naležnosć stara. Pólski wulkopósłanc w Israelu Marek Magierowski rěčeše­ po informacijach pólskeje powěsćernje PAP wo „surowym barbarskim podawku“. Za namóc njeje žanoho woprawnjenja. „Wěrju do toho, zo budu skućićeljo bórze zajeći. Přeju Yotamej a tamnym woporam bórzomne wustrowjenje“, Magierowski twitterowaše.

Lecha Wałęsa znowa „wojuje“

Freitag, 06. September 2019 geschrieben von:

Gdańsk (JBR/SN). Bywši prezident Pólskeje a legendarny nawoda hibanja Solidarność, 76lětny Lech Wałęsa, ma problem – 1,70 metrow wulki waži wón 97 kilogramow. Nadwahi dla bě wón hižo na třitydźenskej kurje w delnjošleskim Świeradowje Zdroju. Z pomocu dietistow a lěkarjow wotby tam nimale štyri kilogramy. Předołho bohužel předźeržał njeje, dokelž znowa přewjele waži. Swojim přiwisnikam pak přilubja, zo chce dale přećiwo nadwaze wojować.

Wałęsa je mjeztym 50 lĕt woženjeny a ma z mandźelskej Danutu wosom dźěći. Jeju 43lětny syn Jarosław je do politiki šoł a sta so ze zapósłancom tuchwilneje opoziciskeje strony Wobydlerska platforma. Při wólbach Europskeho parlamenta wšak žane zbožo njemĕješe a tak njeje so hač do Brüssela dóstał.

Wot njedawna eksistujetaj dwaj Lechaj Wałęsaj: Dźowka bywšeho pólskeho prezidenta Magda wuda so na Lecha Kaźmier­czyka, kiž je rady jeje holče mjeno Wałęsa přiwzał. „Nowy“ Lech Wałęsa je mějićel třoch hosćencow, ale tak drje so šansy Lecha-seniora na to, wotbyć, dźeń a dale pomjeńšeja.

Přerězna mzda chětro přibyła

Freitag, 06. September 2019 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). W Čěskej je přerězna mzda w 2. kwartalu hladajcy přibyła. Zrostła je wo 7,2 procentaj, tak zo wučinja nětko 34 105 krónow (něhdźe 1 340 eurow). Realnje, potajkim na inflaciju dźiwajo, je so mzda wot apryla do junija wo 4,3 procenty zwyšiła. Powšitkownje je sylny róst mzdow po hódnoćenju analytikarja Raiffeisenbanki Víta Hradila wuslědk situacije na dźěłowych wikach – njedostatka dźěłowych mocow dla hladaja předewzaća z „dale lěpšim płaćenjom“ sobudźěłaćerjow sej dźeržeć. Tež tón politiku stata wotbłyšćuje, kiž je lětsa minimalnu mzdu zwyšił a sobudźěłaćerjam zjawneho sektora šwarnje přidał.

Přistajeni bankow a zawěsćernjow najwjace­ zasłužeja, dóstawajo přerěznje 63 852 krónow (ně­hdźe 2 500 eurow), mjeztym zo maja dźěławi w posłužbowym sektorje a gastronomiji přerěznje runje 19 947 krónow (přibližnje 780 eurow). Regionalnje je přerězna mzda najbóle w Morawsko-šleskim kraju přibyła, a to wo 7,8 procentow na 30 818 krónow. W Praze měješe wona porno tomu najniši přirost, mjenujcy 6,3 procenty, wučinjaca tak přerěznje 42 292 krónow.

Wólbne wuhlady

Donnerstag, 05. September 2019 geschrieben von:

Bratislava (SŽ/K/SN). Za poł lěta změja w Słowakskej parlament wolić. Zajim nastupajo prašenje, kajke wuhlady maja jednotliwe strony, tuž rosće.

Za aktualnymi nahladami wolerjow je so zwěsćowarnja zjawneho měnjenja FOCUS­ wobhonjała a slědowacy wuslědk zhoniła: Jako najsylniša by so znowa wopokazała strona Smer – sociálna demokracia prjedawšeho premiera Roberta Fica­ z 21,8 procentami hłosow. Druhe městno wobsadźi hibanje Progresívne Slovensko/Spolu (Zhromadnje) ze 14 procentami. Na třećej poziciji slěduje z 12,1 procentom ultraprawicarska Ľudová strana Naše Slovensko zlě wuwołaneho neofašista Mariana Kotleby.

Do Narodneje rady bychu hišće zaćahnyli strona Sloboda a Solidarita (SaS), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Słowakska narodna strona (SNS) – wšitke z něhdźe sydom procentami –, strona Sme Rodina (swójba) a hibanje OLANO ze šěsć procentami kaž njenadźicy tež hakle njedawno wot něhdyšeho prezidenta Andreja Kiski załožena strona Za ľudí, kotraž ma zrazom pjeć procentow.

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Lěćne měsacy bywaja w politiskim žiwjenju tradicionelnje „sezona kisałych kórkowa“, kotruž wšak lětsa hižo na wobzoru so přizjewjace wólby parlamenta přiwšěm trochu pohibuja.

Hłownje wužiwa wědomosć čas „wakuuma“ za to, zjawnosći prezentować najnowše wuslědki slědźerskeho skutkowanja. Jedyn z nich je zawěrno sensacionelny – wotkryli dźě su wirus z doby dinosawrijow. Zasłužba to mjezynarodneho teama ekspertow, slědźacych pod nawodom paleontologa dr. Petra Vršanskeho ze Słowakskeje akademije wědomosćow. Jeho team je našoł přeswědčiwe indicije wo dotal najstaršej wirusowej infekciji. W prestižnym fachowym časopisu Palaeontographica dr. Vršanský dokumentuje, zo su w 98 milionow lět starym čwaku jantara (Bernstein) namakali dospołnje zachowane młodźata kaž tež dorosćene eksemplary rubježnych škabrow (Schaben). Na jednym z wonych prazwěrjatkow pokazuja so symptomy wirusoweje infekcije. Tak pobrachuja jemu zadnje křidleška, a prědnje su deformowane.

Přepytować přestali

Dienstag, 03. September 2019 geschrieben von:

Praha (dpa/SN). Čěski ministerski prezident Andrej Babiš njetrjeba hižo z tym ličić, zo přećiwo njemu znjewužiwanja subwencijow EU dla dale přepytuja. Zamołwity statny rěčnik je njewočakowano rozsudźił chłostanske přepytowanja po štyrjoch lětach skónčić, nowina Denik N wčera zdźěli. Přičiny spočatnje njemjenowachu. Rěčnik statneho rěčnistwa jeničce zdźěli, zo su dotalne juristiske posudźowanje pada změnili.

Policija bě miliardarej Babišej wumjetowała, zo je sej jako wulkopředewzaćel nimale dwaj milionaj eurow spěchowanskich srědkow EU za swój wellnessowy objekt „Baćonjace hnězdo“ na njewoprawnjene wašnje wulišćił. Pjenjezy běchu za małe a srěnje předewzaća myslene. Tež europski zarjad za bój přećiwo jebanstwu bě w internej a w medijach wozjewjenej rozprawje njeprawidłownosće zwěsćił.

Babiš bě minjenu njedźelu nadźiju zwuraznił, zo jednanje přećiwo njemu přetorhnu. Potom změje začuće, zo knježi w Čěskej sprawnosć, rjekny 65lětny Słowak. Afera wokoło „Baćonjaceho hnězda“ ludźi rozhorja. Kónc junija bě sej 280 000 demonstrantow wotstup Babiša žadało.

Swjatočnosće bjez Trumpa

Freitag, 30. August 2019 geschrieben von:

Přihotuja 80. róčnicu nadpada hitlerskeje Němskeje na Pólsku

Waršawa. Z wotmachom hotuje so Pólska na swjatočnosće k 80. róčnicy dnja, jako bě hitlerska Wehrmacht susodny kraj nadpadnyła. Nadpad na Pólsku 1. septembra 1939 bě zdobom započatk Druheje swětoweje wójny. Na swjatočnosće wočakowachu tež prezidenta USA Donalda Trumpa. Tón pak je bližaceho so hurrikana dla wopyt Pólskeje wotprajił. Jeho ma wiceprezident Mike Pence zastupować.

Pólska stolica Waršawa bě Trumpa dla hižo dny dołho we wuwzaćnym stawje. Prezident Andrzej Duda namołwješe wobydlerjow k „disciplinje a sćerpnosći“. Na žadanje za wěstotu Trumpa běchu zamołwići tysac wosobowych awtow z města won zwozyli, wotpadkowe kontejnery z centruma Waršawy zrumowali a wěka gullyjow nad kanalizaciju zaplombowali.

Přeprosyła je Pólska statnych a knježerstwowych šefow ze 40 krajow, na wšě 250 statnikow. Němsku zastupuje zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier. Prezidenta Rady EU Donalda Tuska pak njejsu přeprosyli. Wopodstatnjeja to z tym, zo „njeje nawoda žanoho kraja“.

Zhromadne posedźenje

Freitag, 30. August 2019 geschrieben von:
Waršawa (ČŽ/K/SN). We Waršawje wotmě so zhromadne posedźenje knježerstwow Pólskeje a Čěskeje. Premieraj Mateusz­ Morawiecki a Andrej Babiš jednaštaj wo europskich naležnosćach, mjez druhim wo migraciji, wo rozšěrjenju zwiskow­ mjez krajomaj a wo přichodnym wjeršku Visegrádskeje štyrki 12. septembra w Praze. Morawiecki rě­češe za awtodróhi z Waršawy do Prahi a z Krakowa přez Morawu do Madźarskeje a Awstriskeje, štož by ekonomiju a turizm spěchowało. Wosom fachowych ministrow wobeju statow zaběraše so z problemami w kompetency ressortow. Tak je čěski ratarski minister Miroslav Toman kolegu Jana K. Adamowskeho prosył, dokładnje zawěsćić dodawki mjasa pjerizny a kwalitu wšelkich cyrobiznow. Wo dwójnej kwaliće tworow jednaše z pólskim kolegu tež minister za industriju a wikowanje Karel Havlíček. Hłownje pak rěčeštaj wo atomowej energiji a kumštnej inteligency. Minister za wobswět Richard Brabec pomni wot pólskeje strony naprawy starosćow dla, kotrež ma pomjezna čěska ludnosć z rozšěrjenja Turówskeje brunicoweje jamy.

USA jara spadli

Mittwoch, 28. August 2019 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). „Češa zhubjeja dowěru k zapadej, přichilnosć k Ruskej porno tomu přibywa.“ Takle hódnoći serwer idnes wuslědki junijskeho naprašowanja agentury STEM wo tym, kak wulku nahladnosć tón abo tamny stat mjez ludnosću kraja ma. Nětčiše zwěsćowanje wuswědča, zo su Zjednoćene staty Ameriki, Francoska kaž tež Němska na dowěrje zhubili, mjeztym zo je so poměr k Ruskej polěpšił. USA su z nic mjenje hač dźewjeć procentami najbóle spadli – wot 50 na nětkole 41 procentow. Eksperća maja za to, zo zwisuje to z wustupowanjom prezidenta Donalda Trumpa. Spad popularnosće Francoskeje wot 70 na 65 procentow ma wěsće turbulency za přičinu, kotrež su naprawy prezidenta Emmanuela Macrona načinili.

Najlěpši poměr maja Češa tradicionelnje k Słowakskej (87 procentow) a Awstriskej (78 proc.). Jara waža sej tež Chorwatsku, Nižozemsku, Italsku, Kanadu. Dansku, Norwegsku a Šwedsku. Pod 50 procentami přichilnosće maja woni nimo k USA hišće k Serbiskej, Ukrainje, Turkowskej, Chinje a Ruskej. K Ruskej wšak je so poměr čěskich ludźi wot poslednjeho naprašowanja před lětomaj wo štyri procenty polěpšił.

Anzeige