„Škitamy prawo na žiwjenje“

Freitag, 26. Februar 2021 geschrieben von:

W Brüsselu z pólskimi zapósłancami wo wotehnaću dźěći debatowali

Waršawa. Přiwótřeny pólski zakoń wo wotehnaću dźěći mjeztym Europsku uniju zaběra. Noworjadowanje, po kotrymž dyrbja žony dźěćo tež potom porodźić, hdyž je w maćernym žiwoće ­zbrašene, wotnětka płaći, po tym zo su je oficialnje wozjewili. Najwyše sudnistwo bě při­wó­třenje loni w oktobrje na iniciatiwu wjacorych zapósłancow knježaceje narodnokonserwatiwneje strony PiS schwa­liło. Wótrych protestow po cyłym kraju dla je knježerstwo na to dlěje hač tři měsacy wahało zakoń zeskutkownić.

Babiš za razniše naprawy

Donnerstag, 25. Februar 2021 geschrieben von:

Praha (dpa/SN). Čěski ministerski prezident Andrej Babiš je jasne přiwótřenje naprawow přećiwo koronawirusej připowědźił. „Je wažne dospołnej katastrofje w chorownjach“ zadźěwać, rjekny 66lětny wčera w Praze. Nadrobnosće chcyše wón dźensa ze zastupnikami opozicije, dźěłodawarjow a dźěłarnistwow rozjimać. Konkretne naprawy Babiš žane njemjenowaše, rjekny pak: „Hdźež njeje žadyn kontakt, njemóže so wirus dale dawać.“ Załožer populistiskeje strony ANO warnowaše: „Tónle wirus je woprawdźe killer, tež młodźi ludźo wuměraja.“

Nimo britiskeje warianty koronawirusa su w Čěskej nětko tež pad južnoafriskeje mutacije zwěsćili.

Doma wjace dźěła

Donnerstag, 25. Februar 2021 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). Češa dźěłaja tuchwilu wšědnje wosom hodźin a 22 mjeńšin, tuž dlěje hač do wudyrjenja koronawirusoweje pandemije. To je wuskutk toho, zo mnozy sobudźěłaćerjo zarjadow a tež firmow doma dźěłaja. Do tak mjenowaneho homeoffice je něhdźe třećina wšěch dźěławych pósłana. Něhdźe połojca z nich wšak ma za to, zo wěnuje doma dźěłowym aktiwitam wjace časa hač na dźěłowym městnje. Tole wuchadźa z wotpowědneho přepytowanja towaršnosće Time. Nimo toho ma kóždy štwórty Čech začuće, zo jemu zarjady abo firmy domoj wjetše mnóstwo dźěła dawaja, hač by na dźěłowym městnje měł. Přibližnje 42 procentow ludźi dźěła dlěje, hač by měło, předewšěm mužojo. Štwórćina přistajenych dźěła wšědnje wjace hač dźewjeć hodźin. Time zwěsća, zo połojca doma dźěłacych njezamóže prawje słužbne a priwatne aktiwity dźělić, čehoždla so jim dźěłowe nadawki přez cyły dźeń ćahnu.

Nowy zakoń pandemije dla

Mittwoch, 24. Februar 2021 geschrieben von:

Marek Krawc rozprawja z čěskeje stolicy za Serbske Nowiny

Praha. Po wulkich šmjatańcach podlěšenja wuwzaćneho stawa dla su zastupnicy nowy krizowy zakoń čěskeho knježerstwa schwalili. Tón ma zamołwitym mjez druhim zawrjenje wobchodow bjez wukaza nuzoweho stawa a financne srědki za bój přećiwo pandemijam zmóžnić. Zakoń rjaduje tohorunja pjenježne pokuty hač do třoch milionow krónow (115 400 eurow) za přeńdźenja přećiwo płaćiwym škitnym naprawam. Hižo kónc małeho róžka, hdyž so podlěšeny wuwzaćny staw skónči, chce knježerstwo nowe rjadowanje prěni raz zeskutkownić. Zastupjerjo opozicije wšak šwikaja, zo wotpowěduje wot kabineta schwaleny namjet cyle tomu, kotryž běchu zapósłancy loni nalěto wotpokazali. Nimo toho pobrachuja w zakonju někotre wažne dypki, kaž na přikład dojednanje wo konkretnych wotškódnjenjach. Tuchwilu bychu Češa swojemu knježerstwu jara špatne wuswědčenje wustajili.

Čěska chce přećiwo Pólskej skoržić

Dienstag, 23. Februar 2021 geschrieben von:

Praha (dpa/SN). Čěska chce planowaneho rozšěrjenja pólskeje brunicoweje jamy Turów w třikrajowym róžku k Sakskej dla na Europskim sudnistwje skoržić. Praske knježerstwo je wčera wotpowědnej skóržbje přećiwo Waršawje přihłosowało, kaž wonkowne ministerstwo w Praze zdźěli. Wonkowny minister Tomáš Petříček na to skedźbni, zo bě so dołho podarmo wo rozrisanje zwonkasudniskeho rozestajenja prócował. Hižo nětko ma brunicowa jama negatiwne sćěhi za dźesaćitysacy wobydlerjow.

Čěska Pólskej wumjetuje, zo rani směrnicy EU k mjezy přesahowacemu pruwowanju wobswětoweje znjesliwosće. Nimo toho nima zjawnosć přistup k wotpowědnym informacijam. Tež sakske krajne knježerstwo liči z wobswětowymi škodami na němskim a čěskim boku. Při tym dźe wosebje wo wuskutki na system wody a na dnownu wodu. Brunicowu jamu wobhospodarja pólski koncern PGE.

Praske knježerstwo chce skóržbu nastupajo nachwilny rozsud hač do spočatka měrca zapodać.

Čěska žada sej wolóženja na mjezy

Freitag, 19. Februar 2021 geschrieben von:
Praha (dpa/SN). Čěski wonkowny minister Tomáš Petříček swojeho němskeho kolegu Heika Maasa (SPD) namołwja, wo „raznych naprawach“ při mjezach hišće raz rozmyslować. To je socialdemokrat wčera na zhromadnej widejowej konferency zwuraznił. Podobnje wuprajiłoj staj so tež wonkownaj ministraj Awstriskeje a Słowakskeje. „Bohužel njewočakujemy přichodny čas žane radikalne změny“, rjekny čěski šefdiplomat. Němska strona bě potwjerdźiła, zo su wolóženja móžne, hdyž so połoženje koronawirusa dla w potrjechenych krajach polěpši. W Čěskej so wone tuchwilu njepolěpša, Petříček sprawnje přizna. Zwjazkowe knježerstwo bě Čěsku, Słowaksku a dźěle Tirola w Awstriskej jako tak mjenowane regiony wirusowych mutacijow zastopnjowało. Wot minjeneje njedźele smědźa wottam jenož hišće Němcy a wukrajnicy z bydlenjom w Němskej zapućować. Wuwzaća płaća za dojězdźowarjow a nakładne awta.

30 lět wzajomnje

Donnerstag, 18. Februar 2021 geschrieben von:

Krakow (ČŽ/K/SN). Składnostnje 30. róčnicy wobstaća zeskupjenja Visegrádska štyrka (V4) wotmě so wčera, srjedu, w Krakowje zetkanje ministerskich prezidentow Čěskeje, Słowakskeje, Pólskeje a Madźarskeje. Premierojo Andrej Babiš, Igor Matovič, Mateusz Morawiecki a Viktor Orban zhódnoćichu tři lětdźesatki spomóžneho zhromadneho dźěła a podpisachu na Wawelu memorandum wo dalšim wusměrjenju V4. Nimo wobjednanja naležnych aktualnych nadawkow kaž stej to na přikład bój přećiwo koronawirusowej pandemiiji a šćěpjenje ludnosće, bě diskusija wo přezmjeznych projektach digitalizacije kaž tež wutwar IT sektora wažnej dypkaj zetkanja. W tym zwisku podpisachu premierojo w přitomnosći předsydy Europskeje rady Charlesa Michela deklaraciju wo zhromadnym dźěle na polu digitalizowanja.

Šmjatańca nuzoweho stawa dla

Mittwoch, 17. Februar 2021 geschrieben von:

Marek Krawc rozprawja z čěskeje stolicy za Serbske Nowiny

Praha. Situacija wokoło koronapandemije a škitnych naprawow bě minjene dny w Čěskej dale a njepřehladniša. Mjeńšinowe knježerstwo, wobstejace ze so­cialnych demokratow a strony ANO ministerskeho prezidenta Andreja Babiša, chcyše poprawom wosebite postajenja wirusa dla dale wjesć a bě pokazane ­na pomoc opozicije. Tola komunisća z KSČM kaž tež liberalno-demokratiske strony su wotpokazali, dotalne wuwzaćne rjadowanja dale akceptować, argumentujo, zo so podlěšenje nuzoweho stawa wustawje kraja spřećiwja. Tak je Babišowe předewzaće w čěskim sejmje zwrěšćiło. Minjeny kónc tydźenja knježeše mjez Čechami tuž wulka njewěstosć, kajke ma žiwjenje přichodne tydźenje wupadać.

ANO „poražene“

Mittwoch, 17. Februar 2021 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). Lěta je Hibanje njespokojnych wobydlerjow ANO we woprašowanjach wolerjow z 30 do 35 procentami dominowało, z lońšeje nazymy bywaše poněčimne padanje jeho akceptancy wobkedźbować, nětko je wone samo wo prěnje městno přišło. Najnowše zwěsćowanje wotmysłow wolerjow přez agentuturu Kantar, přewjedźene kónc januara/spočatk februara, wujewja, zo by nowa koalicija Piraća/STAN wólby sejma dobyła, nažnjawši 29,5 procentow hłosow. Z tym wuslědkom by wona hibanje premiera Andrea Babiša wo tři procenty za sobu wostajiła, kotrež by „jeno“ hišće 26,5 procentow dóstało. Tež druha nowa koalicija z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 je z 19,5 procentami ANO „na pjatach“. Do delnjeje komory parlamenta byštej hišće SPD z 10,5 procentami a KSČM z pjeć procentami zaćahnyłoj. ČSSD – nětčiši koaliciski partner ANO – by prěni raz wonka wostać dyrbjała, čućiwe „poniženje“ to za bohate na tradicije socialdemokratow. Wuspěch móhł opoziciji 8. a 9.

Nawal ludźi w Zakopanym

Montag, 15. Februar 2021 geschrieben von:

Waršawa (dpa/SN). Pospyt pólskeho knježerstwa, wobmjezowanja koronawirusa dla kónc tydźenja w sněhakowarskich kónčinach zběhnyć, je we wulkich swjedźenjach wuwjercholił. Kaž městne medije rozprawjeja, dyrbješe policija stajnje zaso zakročić. Po informacijach telewizijneho sćelaka TVN24 měješe policija jeničce w sněhakowarskim centrumje Zakopane 137 zasadźenjow konfliktow pod wliwom alkohola a dalšich ranjenjow wukazow koronawirusa dla.

Wobrazy a internetne wideja poka­zowachu skupiny ludźi, kotrež spěwajo a rejujo wusko hromadźe po nakupowanskich a zabawjenskich hasach Zakopaneho ćahnu. „Smy na ludźi apelowali, wotstawk dźeržeć a nahubnik wužiwać. Na to pak su přiběrajcy agresiwnje a wulgarnje reagowali“, kritizowaše rěčnik policije. W nocy na njedźelu zajachu sydom wosobow. Minjenu nóc je so połoženje změrowało, štož maja za wuskutk dosć raznych pjenježnych pokutow. Waršawske knježerstwo bě wobzamknyło, ho­tele, kina­, dźiwadła a sportowe objekty pod hołym njebjom wot 12. februara na dwaj tydźenjej wotewrěć.

Anzeige