Dobre žně dawkow

Mittwoch, 26. Juni 2019 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Dohromady 1 042 bilionow krónow (něhdźe 46 miliardow eurow) su financne instancy Čěskeje loni z najwšelakorišich dawkow nazběrali. Porno lětu 2017 bě to přirost wo dobrych 62 miliardow krónow (ca. 2,4 miliardy eurow). Suma 727 miliardow krónow dźěše do statneho budgeta, 195 miliardow krónow na jednotliwe wobwody a komuny a přibližnje 20 miliardow krónow do statneho fondsa wobchadneje infrastruktury.

Z bilancy, kotruž je knježerstwo parlamentej podało, tež wuchadźa, zo bě nadhódnotowy dawk statej najwyše šerpatko wunjesł, mjenujcy nic mjenje hač 413 miliardow krónow. Šćedriwiše pjenježne „žně“ wo dźesatki miliardow krónow porno 2017 su po hódnoćenju knježerstwa wuslědk rósta hospodarstwa. Wot dźěławych je stat wjac hač 193 miliardow krónow nazběrał. Dochody z přetrjebarskeho dawka su 167,4 miliardy krónow wučinjeli, štož je porno lětu 2017 přibytk wo 4,7 miliardow krónow. Přetrjebarski dawk na bencin a dalše ćěriwa samy je při tym wjace hač 90 miliardow krónow do statneje pokładnje zmjetł.

Western citypod Sněžku

Dienstag, 25. Juni 2019 geschrieben von:

Karpacz (JBR/SN). Štóž chce raz westernsku naladu kaž w ameriskich filmach wo dźiwim zapadźe dožiwić, njetrjeba ekstra do USA lećeć. W pólskim Karpaczu, pod horu Sněžka maja hižo něšto lět městačko Western city. Přez cyłe lěto pokazuja tam cowboyjow na konjach, dwuboje rewolwerowcow, nadpad na banku, ale tež indianske reje. W saloonje poskićeja turistam napoje a słódne jědźe. Samo indianski lód móžeš sej zesłodźeć dać. Nawuknyć móžeš nože mjetać a na „ćělcu“ jěchać. W lětnich měsacach wabja z rodejowej pokazku. Na konjacych wubědźowanjach wobdźěleja so tež rady „cowboyje“ z Čěskeje a Awstriskeje.

Tajku westernsku naladu dožiwić smědźeše njedawno skupina Budyskeho Towarstwa partnerskich městow, kotraž bě na wopyće partnerskeje Jelenjeje Góry. Budyšenjo zetkachu so tohorunja z přećelemi čěskeho Jabloneca nad Nisou.

Na lětušim lětnim programje westernskeho městačka steji tež „europske wubědźowanje cowboyjow“, a to we wšelakich disciplinach. Nimo toho móža tam zajimcy swoje brunače, čornaki a šumjele wšěch móžnych rasow předstajić.

Češa mócnje demonstrowali

Montag, 24. Juni 2019 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Tak mócnu demonstraciju čěska stolica po nazymje 1989 hižo dožiwiła njeje. Na tradicionalnej wyšinje Letná zhromadźi so njedźelu popołdnju ně­hdźe 250 000 ludźi ze wšěch kónčin kraja (wočakowali běchu 350 000. Zwo­łało bě jich towarstwo „Milion chvilek“ na wjeršk demonstracijow, kotrež organizuje wone wot spočatka apryla za njewotwisnosć justicy a za wotstup ministerskeho prezidenta Andreja Babiša a cyłeho jeho knježerstwa. Hoberski areal bě z chorhojemi a njeličomnymi transparentami přisamom zapławjeny. Wone twjerdźachu „Babiš je hańba“ abo žadachu sej „Preč z knježerstwom“. Mjez rjadom rěčnikow běštaj spisowaćel Jiří Padevět a dźiwadźelnik Martin Myšička. Hač do pózdnjeho wječora su tež spěwarjo a hudźbne skupiny na swoje wašnje demonstratiwnje wustupowali.

Křidłate posołki so wubědźowali

Montag, 24. Juni 2019 geschrieben von:

ZARJADOWANJE kolosalne, přihladowarstwa horstka. Lětanišćo Krajková, městačka pola Sokolová w Karlovarskim wobwodźe, wožiwichu wonu njedźelu při switanju sta plahowarjow póstowkow (Brieftauben) z Morawy a jedyn słowakski. Swoje „lětace posołki“ su přiwjezli na najwjetše a najwuznamniše wubědźowanju póstowkow w Čěskej, tak mjenowany Katovický memoriál. Tón wotměwa so mjeztym 12. raz a je kolegam wěnowany, kotřiž běchu lěta 2006 w pólskich Katowicach zahinyli, jako so tam třěcha zarjadnišća sypny.

„Najdróše zwjazkarstwo“

Freitag, 21. Juni 2019 geschrieben von:

Pólski prezident Duda na wopyće w USA wjacore zrěčenja wotzamknył

Waršawa. Wopyt pólskeho statneho prezidenta Andrzeja Dudy w USA minjeny tydźeń zbudźa w pólskich medijach dale wulki wothłós. Předewšěm konserwatiwne nowiny su runjewon zahorjene.

Prezident USA Donald Trump bě Andrzejej Dudźe přilubił, dalšich tysac ameriskich wojakow do Pólskeje přeměstnić, hdźež tuchwilu hižo 4 500 ameriskich­ wojakow słužbu wukonja. Bojo so ruskeho nadpada wobhladuje Pólska wojakow USA jako wažny garant wěstoty. Zasadźenje dalšich tysac wojakow maja medije kraja tuž za wulki wuspěch. Z wěstym spokojenjom wone registruja, zo chcył Trump wonych tysac přidatnych wojakow z němskeho Rammsteina přepołožić a Němsku „pochłostać“, dokelž dosć za brónjenje njewu­dawa.

Čaputová w Praze

Freitag, 21. Juni 2019 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). Štyri dny po nastupje zastojnstwa je nowa prezidentka Słowakskeje Zuzana Čaputová čěsku stolicu wopytała. Z tym wona dobru tradiciju dale wjedźe, zo nowowuzwolena hłowa stata kóždeho z wobeju krajow swój prěni wukrajny wopyt wěnuje bratrowskemu susodej. Na Hradčanach přiwita prezident Miloš Zeman wysokeho hosća z wojerskimi česćemi. Wobjednałoj staj dalše pohłubšenje wzajomnych poćahow na wšěch polach kaž tohorunja mjezynarodne naležnosće. Zeman dźakowaše so Čaputovej za to, zo podpěruje natwar Čěskeho domu w Bratislavje. Na nowinarskej konferency wona zwurazni, zo prezidentaj njejstaj žane diferency w konfliktnych prašenjach měłoj a staj sej tež nastupajo mjezynarodnu politiku, proble- matiku Europskeje unije a Visegrádskeje skupiny přezjednaj byłoj. Rěčałoj staj wo tym, w nowembru 30. róčnicu „somoćaneje rewolucije“ zhromadnje woswjećić. Popołdnju połoži Čaputová na Petřínje wěnc při pomniku Milana Rastislava Štefánika, słowakskeho sobuzałožićela Čěskosłowakskeje 1918. Wječor dožiwi wona koncert čěskich a słowakskich wuměłcow.

Kiska ma stronu

Donnerstag, 20. Juni 2019 geschrieben von:

Banská Bystrica (SŽ/K/SN). Wčera hłowa stata, dźensa předsyda strony. Tajku karjeru je sej dotalny słowakski prezident Andrej Kiska sam připrawił, załožejo po skónčenju zastojnstwa nablaku swójsku stronu. Dał je jej mjeno Za ľudí (Za ludźi) a je ju w srjedźosłowakskej Banskej Bystricy zjawnosći předstajił. Do stronskeho skutkowanja nastupuje Kiska ze zaměrom, Słowaksku ludźom wróćić. „Smy rozhněwani, smy zludani, wěmy wšak, što je trjeba činić“, wón rjekny. Kiska prezentowaše při tej składnosći nawodny team, z kotrymž chcył wón swoju nowu stronu w ludnosći zakorjenić. Poboku ma tak diplomatow, wyšich měšćanostow, starostow gmejnow a managerow.

Nětk žona hłowa stata

Dienstag, 18. Juni 2019 geschrieben von:

Zuzana Čaputová zastojnstwo z dojimawej narěču přewzała

„Podawam wam tuž rozum, wutrobu a ruce. Njejsym knježić přišła, sym słužić přišła. W zmysle swojeje přisahi na wustawu­ budu słužić na dobro słowakskeho naroda, narodnych mjeńšin a etniskich skupin, kotrež w Słowakskej bydla.“

Bratislava (SŽ/K/SN). Na swjedźenskim schadźowanju parlamenta minjenu sobotu w Bratislavskim domje filharmonije je nowowu­zwolena prezidentka kraja pod Tatrami Zuzana Čaputová w přitomnosći wšěch štyrjoch dotalnych prezidentow słužbnu přisahu na wustawu złožiła a tak jako prěnja žona najwyše statne zastojnstwo nastupiła.

Babiš njejimany

Montag, 17. Juni 2019 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). Njedźiwajcy demonstracijow – w Praze bě tydźenja pječa 100 000 ludźi na dróhu šło – premier Andrej Babiš zastojnstwo njezłoži. Na konferency Globsec w Bratislavje wón rjekny: „Čěska njeje Słowakska. W Čěskej njebudźe knježerstwo demonstracijow dla wuměnjene.“ Babiš reagowaše tak na spomnjenje moderatora, zo běchu po zamordowanju nowinarja Jána Kuciaka a jeho přećelki Martiny w Słowakskej demonstracije kabinet Roberta Fica powalili. Zdobom wón wuwjedźe, zo Češa poprawom nimaja přičiny demonstrować – wjetšinje dźe so tak derje kaž hišće nihdy. Čěska njeje jenož najwuspěšniši kraj regiona, ale Europy. Při tej składnosći Babiš přeradźi, zo wón nihdy njeby do politiki šoł, njebychu-li tradicionalne strony zaprajili. Čěskeho premiera słowakskeho pochada demonstracije najskerje tež tohodla njejimaja, dokelž wjetšinu ludnosće scyła njezajimuja. Agentura Median zwěsći, zo drje 90 procentow wobydlerjow wo nich wě, 60 procentam pak su wone „smorže“. Prezident Miloš Zeman ma demonstracije přećiwo knježerstwu tohorunja „za njetrjebawše“.

Klaus jr. nowe hibanje załožił

Freitag, 14. Juni 2019 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Štwórć lěta po wuzamknjenju z Wobydlerskeje demokratiskeje strony ODS je Václav Klaus junior w stolicy Čěskeje w Praze nowe politiske hibanje załožił. Mjenował je wón dalši subjekt na čěskej politiskej scenje „Trikoloru“. Najskerje tohodla, dokelž po słowach syna něhdyšeho čěskeho prezidenta Václava Klausa jeho hibanje na „třoch nošnych stołpach“ steji. Prěni rěka „Smy w Čěskej republice žiwi“, štož woznamjenja, zo maja jeničce čěske problemy rozrisać a žane druhe. „Wšo bohatstwo pochadźa z dźěła“ je druhi stołp a „Škitamy normalny swět“ třeći, při čimž su swójba, sydlišćo a stat tři zakładne kamjenje normalneho swěta.

Na nowinarskej konferency Václav Klaus jr. podšmórny, zo je jeho hibanje konserwatiwnje a prawicowje wu­směrjene. Prajiwši, zo je w minjenymaj lětomaj dožiwił pokupnosć, ludarstwo, hłuposć a wosobinske zajimy kopicy zastupnikow­ elity, wón zwurazni: „Přišoł je čas, wróćić tutón kraj ludźom, kotřiž­ dźěłaja, dawki płaća a dźěći kubłaja. Přišoł je čas, tutón kraj sej zaso wróćo wzać.“

Anzeige