Hrěšne ćěło měšnika

Freitag, 22. Dezember 2017 geschrieben von:

Reakcije na wuspěch fararja-bodybuildera wěriwych Polakow pača

Bolesławiec. Katolski farar Artur Kaproń w pólskej wsy Osiecznica pola Bolesławieca dyrbi so pola wěriwych swojeje wosady swjateho Maximiliana Marije Kolby za „wulki“ njepočink zamołwić. Što pak je zworał?

42lětny bě so wobdźělił na pólskich mišterstwach bodybuilderow, hdźež wobsadźi štwórte městno. Pokazował bě tam swoju trenowanu muskulaturu – a činješe to jeničce we wuskim slipje. Erotisce pohibowaše so po hudźbje a swójskej choreografiji. Fota wo tym je na swojej Facebookowej stronje rozšěrił, na kotrejž podawa zajimcam tež indiwidualne treningowe plany. „To njeje kult ćěła. Ně, to je trening na česć Boha Knjeza“, wón tam pisa. Sportowske ćěło fararja móžeše cyła Pólska widźeć w telewiziji TVN, kotraž je jeho njetypiski hobby bliže předstajiła. Prěni raz w fitnesowym studiju přebywał bě Kaproń jako gymnaziast ze swojim kuzenkom. Prawidłownje trenuje swoju fitnes wot 16. žiwjenskeho lěta, a to w Bolesławiecskim sportowym klubje „Cezar“. Někotre razy wob tydźeń tam sportuje.

Chce sankcijow pře- ćiwo Pólskej dla jednać

Donnerstag, 21. Dezember 2017 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN). Komisija Europskeje unije chce sankcijow přećiwo Pólskej dla jednać. Wumjetuja krajej, zo zakładne hódnoty zhromadźenstwa wohroža, kaž Brüsselski zarjad wčera zdźěli. Prěni raz w swojich stawiznach EU tajke jednanje zahaja. Přičina su reformy ­justicy na­rodnokonserwatiwneje knježerstwoweje strony PiS, kotrež z wida komisije prawostatnosć a dźělenje mocy po­drywaja. Po słowach wiceprezidenta komisije EU Fransa Timmermansa je gremij k dialogej zwólniwy. Ma samo namjet, kak móhła sej Pólska z konflikta wulězć. Prezident komisije Jean-Claude Juncker je pólskeho knježerstwoweho šefa Mateusza Morawieckeho na rozmołwu přeprosył.

Wulke fotana šibjeńcach

Donnerstag, 21. Dezember 2017 geschrieben von:

Katowice (JBR/SN). Město Katowice bě 25. nowembra pře wšu měru zmotane. Na tamnišim Naměsće šleskeho sejma wisachu na drjewjanych šibjeńcach fotoportrety pólskich zapósłancow, kotřiž běchu tydźeń do toho w Strasbourgskim parlamenće Europskeje unije za sankcije přećiwo swojemu krajej hłosowali. Zastupjerjo prawicarskich zeskupjenjow, kotřiž šibjeńcy na naměsće připrawichu, su zdobom wótře wołali: „Přeradnicy!“

Wulke fota na šibjeńcach pokazowachu mjezwoča šěsć zapósłancow, kotřiž běchu w Strasbourgu rezoluciji parlamenta EU přihłosowali. Wšitcy šesćo su čłonojo Wobydlerskeje platformy, pólskeje opo­ziciskeje strony.

Prawicarjo poćahowachu so ze swojej akciju na srjedźowěkowski nałožk eksekucije a pójšachu wobrazy skućićelow na šibjeńcy. Po słowach tak mjenowanych narodowcow bě podpěra sankcijow přećiwo Pólskej přerada, a přeradnicy zasłužeja sej smjerć – najprjedy raz symbolisce.

Zapósłanc pólskeho sejma z Woby­dlerskeje platformy Grzegorz Furno wšak so w internetnym portalu praša: „Dźensa wěšeja fota a jutře ...???“

Bohaty je rady bohaty*

Mittwoch, 20. Dezember 2017 geschrieben von:

BOHATY za Čechow něchtó je, kiž měsačnje znajmjeńša 50 000 krónow zasłuža. Samsna suma bě tež hižo lěta 2009 hranica bohatosće była, byrnjež mzdy mjeztym wo 20 do 25 procentow stupałe. Tule wobstejnosć zwěsći towaršnosć SAZKA: Žony maja nimo pjenjez tež strowotu, lubosć­ a swójbu za bohatstwo. Za muži su swoboda rozsudźowanja, začuće mocy a móžnosć njedźěłać často symbole bohatosće, přispomnja rěčnica SAZKI Veronika­ Diamantová.

Wobsydstwo bohateho čłowjeka dyrbjało znajmjeńša hódnotu dźesać milionow krónow měć. Do wobsydstwa liča Češa nimo hromady pjenjez za „pěstowanje konikow“ a za jězby tež chěžu ze swimingpoolom, awto, drohoćinki atd. K tomu sej mysla, zo kiwaja bohačkam skerje přiležnosće k dalšemu zbohatnjenju, zo maja wjace zabawy a swobody.

Sydom z dźesać Čechow chcyło bohatych być. Muži wabi to bóle hač žony. Najradšo zbohatnyć chcedźa ludźo do 30 lět we wjetšich městach. Połojca wo­prašanych widźi móžnosć zbohatnjenja w njesprawnosći, padustwje a korupciji.

Migraciji so raznje spjećuja

Dienstag, 19. Dezember 2017 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). W čěskej stolicy wotmě so minjeny kónc tydźenja konferenca europskich mocow, wustupowacych přećiwo migraciji cuzych. Wuwołani jich nawodni zastupnicy, kaž předsyda nižozemskeje ultraprawicarskeje Strony za swobodu Geert Wilders abo šefina ekstremisti­- skeje francoskeje Narodneje fronty Marine Le Pen a dalši tohole razu, zhromadźichu so w Praze na přeprošenje čěskeho „reprezentanta“ Tomija Okamury. Jeho nowa strona Svoboda a přímá demokracie (SPD) bě jako wotpowědnik tajkeje zmyslenosće při parlamentnych wólbach wjace hač dźesać procentow hłosow dóstała.

Tenor na zarjadowanju bě wotpoka­zanje Europskeje unije w nětčišej formje a wuzběhowanje narodnych swojoraznosćow kaž tež razne spjećowanje přećiwo migraciji. Wilders so nadźija, zo Čěska masowu migraciju dale wotpokaza. Čecham wón wuswědči, zo su rjekowski narod. Za namołwu, na kóždy pad wobchować narodnu suwerenitu, žněješe wón hrimo­tace owacije, rozprawja powěsćernja ČTK. Něšto stow ludźi je přećiwo konferency protestowało, tak z plakatami „Hańba“ abo „Přećiwo fašistam“.

Wot bankiera k premierej

Freitag, 15. Dezember 2017 geschrieben von:

Změna na křesle pólskeje ministerskeje prezidentki njewočakowana

Waršawa. Ministerska prezidentka Pólskeje Beata Szydło je 7. decembra swoje zastojnstwo złožiła. Hižo dźeń pozdźišo prezident Andrzej Duda wotstup premierki přiwza a powoła ministra za financy, hospodarstwo a wuwiće Mateu­sza Morawieckeho, bywšeho bankiera, na jeje městno. Změna premiera hižo po połojcy knježerstwoweje doby je Polakow překwapiła. Nichtó njewěri, zo je Beata Szydło sama tak rozsudźiła, wšako bě mjez mnohimi wobydlerjemi kraja připóznata. Medije su sej wěste, zo bě to rozsud předsydy strony Prawo a sprawnosć (PiS) Jarosława Kaczyńskeho. Wón je premierku takle rozžohnował: „Mamy knjeni Szydło po rukomaj a nohomaj košić jako dźak za jeje wuběrne dźěło.“

Ludźo pak njemóža sej předstajić, zo su tele słowa sprawnje měnjene. „Skřiwdźili su našu Beatku“, su wobydlerjo jeje ródneje wsy nade wšo zrudźeni. „Wona bě wulkotna premierka. Nic za bohatych, ale za jednorych ludźi – tajkich kaž my.“

Słowaksku wopytał

Donnerstag, 14. Dezember 2017 geschrieben von:
Bratislava (SŽ/K/SN). „Z dopokazom dobreje wzajomnosće našeju narodow je, zo sym před někotrymi dnjemi pomjenował přisłušnika słowakskeje narodneje mjeńšiny Andreja Babiša za premiera Čěskeje republiki.“ Tole zwurazni čěski prezident Miloš Zeman wutoru w stolicy susodneho kraja, wozjewja słowakska powěsćernja TASR. Po tradiciji bě Zemana jeho poslednja wukrajna wizita do zakónčenja mandata wutoru do bratrowskeje Słowakskeje wjedła. Zetkał je so ze swojim kolegu Andrejom Kisku. Po zhromadnym wobjedźe połožištaj wonaj wěncy při pomniku Čěskosłowakskeje statnosće a při wopomnišću Milana Rastíslava Štefanika, kiž bě 1918 jedyn ze sobuzałožićelow Čěskosłowakskeje.

Wumjetuja cenzuru

Mittwoch, 13. Dezember 2017 geschrieben von:

Waršawa (dpa/SN). Pólska rozhłosowa rada je rozprawnistwo priwatneho sćelaka TVN24 wo protestach přećiwo knježerstwu w zwisku z krizu parlamenta loni w decembrje z rekordnej pokutu pochłostała a tak debatu wo cenzurje zbudźiła. „Woni medijam hubu zakazuja“, kritizuje pólska žurnalistka Dominika Wielowieyska z Gazety Wyborczeje wobzamknjenje na twitteru.

Kaž rozhłosowa rada wozjewi, je sćelak z wašnjom rozprawow „njezakonske a wěstotu wohrožace jednanja propagował“. Za to wupraji rada sćelakej pokutny pjenjez nimale 1,5 milionow złotych (něhdźe 350 000 eurow). Tak wulka dotal hišće žana pokuta njebě.

Sćelak TVN24 je připowědźił, so pře­ćiwo chłostanju wobarać chcyć.

Doma wulce akceptowany

Dienstag, 12. Dezember 2017 geschrieben von:

Moskwa (ČŽ/K/SN). Přichodnym wólbam prezidenta Ruskeje federacije klětu w měrcu smě nětčiša hłowa stata Wladimir Putin jako kandidat woměrje napřećo hladać. Chwala dźě sej tuchwilu nic mjenje hač 82 procentow wobydlerjow kraja jeho skutkowanje jako prezident. Tole rozprawjeja z ruskeje stolicy čěske nowiny, powołujo so na přisłušne zwěsćowanje agentury VCIOM.

Dźěławosć ministerskeho prezidenta Dmitrija Mjedwjedewa 54 procentow woprašanych wobydlerow pozitiwnje hódnoći, tu jeho knježerstwa samo 56 procentow.

Putin bě njedawno składnostnje wopyta awtomobilownje GAZ w Nižnim Nowgorodźe dźěławym tamnišeho zawoda wozjewił, zo wotmysli wón za zastojnstwo hłowy stata znowa kandidować. Zhromadźeni to wyskajcy witachu, wótře wołajo: „GAZ je za Was, GAZ steji za Wami.“ Jasne hišće njeje, hač nastupi Putin „sam za sebje“ kaž w lětomaj 2000 a 2004 abo jako kandidat knježerstwoweje strony Jednotna Ruska kaž lěta 2012.

Kriza w strowotnistwje

Dienstag, 12. Dezember 2017 geschrieben von:

Varnsdorf. Dołhodobne ćeže w zawě­sćenju zakładneho a fachowolěkarskeho zastaranja we Varnsdorfje a Šluknovskim wuběžku su dźeń a wjetše. Přičina toho je přiběraca staroba stomatologow a praktiskich lěkarjow, kotřiž dźěławosć bjez personalneho narunanja w swojich praksach zakónčeja. Kónc tohole lěta zawrjetej we Varnsdorfje dwě stomatologiskej praksy. Tak budźe wot 1. januara w pomjeznym měsće­ wjac hač 2 000 pacientow bjez zubnolěkarskeho zastaranja. Mnozy wobydlerjo z Varnsdorfa kaž tež z wokoliny hižo dźensa termina pola stomatologi dla hač do Libereca, Českeje Lípy abo Děčína­ jězdźa. W Děčínskim wokrjesu přestanje mjenujcy 31. decembra 2017 cyłkownje sydom stomatologow skut­kować, z nich štyrjo w Šluknovskim wuběžku. Porno tomu jenož dwě nowej lěkarce do Děčína přińdźetej.

Anzeige